Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowej konstytucji - debata

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Rihanna 15 mar 2019, o 13:45

Drodzy Senatorowie!

Niestety Wicekonsul zniknął kilka dni temu i temat z Konstytucją zamarł, jednak poniżej przeklejam to co już pojawiało się wcześniej ze zmianami, które postanowiłam dodać. Nowa Konstytucja zakłada:
- uzależnienie otrzymania obywatelstwa od spełnienia wymogu w postaci opublikowania 7 postów na forum sclavińskim, w przeciągu 7 dni przed złożeniem wniosku,
- uczestnictwo w Radzie Konsulatu nie jest obowiązkowe. Zainteresowana osoba składa wniosek o dopisanie do rejestru radnych. Ma to na celu utrzymanie w Radzie osób, które chcą realnie działać, a nie przymuszać wszystkich obywateli,
- pierwsza Rada będzie się składać ze wszystkich aktywnych obywateli sclavińskich, w myśl przepisów ogólnokrajowych. Wiadomym jest, że będzie można z uczestnictwa w niej zrezygnować.


Konstytucja
Konsulatu Sclavinii


Art. 1. [Prawo]
Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.

Art. 2. [Obywatelstwo]
1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, gdy utracił obywatelstwo sarmackie lub na wniosek własny obywatela.

Art. 3. [Rada Konsulatu]

1. Rada Konsulatu jest zgromadzeniem obywateli sclavińskich, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w niej. Uczestnictwo deklarowane jest w publicznym rejestrze radnych konsulatu.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru radnych konsulatu.
3. Konsul usuwa z rejestru radnego, gdy utracił obywatelstwo sarmackie lub na wniosek własny radnego.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4. [Konsul]
1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję. Tryb wyboru i odwołania Konsula określa ustawa.
3. Konsul powołuje i odwołuje Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji lub niezapowiedzianej nieobecności bądź całkowitej nieaktywności trwającej dłużej niż 7 dni.
4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
5. Konsul podpisuje ustawy Rady i publikuje je w Dzienniku Praw.

Art. 5. [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]
1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością co najmniej dwóch trzecich głosów uprawnionych do głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6. [Przepisy końcowy i wprowadzające]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Traci moc:
a) Mała Konstytucja Konsulatu Sclavinii z dnia 22 marca 2018 r.,
b) Ustawa o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Mieszkańców Eldoratu z dnia 7 sierpnia 2016 r.,
c) Dekret Konsula z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza z dnia 7 sierpnia 2016 r.,
d) Dekret Konsula z mocą ustawy o Rządzie Konsulatu Sclavinii z dnia 28 marca 2018 r.,
e) Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 8/2018 o finansach publicznych z dnia 13 marca 2018 r.,
f) Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 5/2018 — [Kodeks Ziemski z dnia 17 lutego 2018 r.,
g) Wydane na podstawie ww. aktów postanowienia i decyzje.
3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Konsul do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W pierwszym rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji.
5. W pierwszym rejestrze radnych umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Rihanna 15 mar 2019, o 13:50

Drodzy Senatorowie!

Zarządzam debatę, która będzie trwać do 18 marca, godz. 22.

Wicemarszałek Senatu
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Apolinary 16 mar 2019, o 15:19

Wielce Szanowna Pani Marszałek,
Oświecona Izbo Senatorska,


Pozwolę sobie uwagi przekazać w punktach - propozycja plus treść po zmianie:
 • podkreślenie rangi Konstytucji i dodanie - wzorem Konstytucji z 2017 r. - preambuły:
   My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.
 • zmianę art. 1 poprzez dodanie ustępów:
   1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
   2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
   3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
   4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
 • usunięcie w art. 2 ust. 2, czyli obowiązku publikacji postów - nie wyobrażam sobie, aby legendom Konsulatu odbierać obywatelstwo, bo nie są aktywni, ponownie postuluję dodanie warunku aktywności przy sprawowaniu funkcji publicznych, aby nie blokować dostępu obywatelom aktywnym, a także określenie komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza:
   1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii i wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
   2. Konsul usuwa z rejestru obywatela, który utracił obywatelstwo sarmackie, z własnej inicjatywy lub na wniosek własny obywatela.
   3. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.
 • usunięcie w art. 3 obowiązku tworzenia kolejnego rejestru dla obywateli, którzy chcą działać w Radzie:
   1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
   2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
   3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
   4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.
 • usunięcie w art. 4 ust. 5, który wynika z przepisów ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, a dodatkowo wprowadza niepotrzebne rozszerzenie nazwy dla ustaw - ustawa Rady, doprecyzowałbym kwestię utraty funkcji przez Konsula i Wicekonsula:
   3. Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
 • zmianę w art. 5 ust. 1, czyli wymaganej większości głosów - niech nie będą to wszyscy obywatele, również ci długotrwale nieobecni z powodu realiozy, bo zmiana nie będzie możliwa, ale wyłącznie ci aktywni na moment zmiany Konstytucji:
   1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.
 • dodanie przepisu o stanie nadzwyczajnym, abyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją paraliżu Konsulatu w przypadku nieobecności Konsula i Wicekonsula:
   1. Prefekt Sclavinii wprowadza stan wyjątkowy na czas jednorazowo nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy opróżnieniu uległy urzędy Konsula i Wicekonsula lub w poprzednich 10 dniach na forum Konsulatu Sclavinii nie został opublikowany minimum jeden post.
   2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:
    - poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii lub Wicekonsul Sclavinii,
    - poprzedni urzędujący Marszałek Senatu Konsulatu Sclavinii,
    - poprzedni urzędujący minister powołany na podstawie przepisów uchylonej Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii.
   3. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania Konsulatu, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje uprawnienia Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, z zastrzeżeniem, że nie może zmieniać przepisów Konstytucji, oraz podejmuje przewidziane prawem działania w celu obsadzenia urzędu Konsula.
 • zmianę numeracji art. 6 na 7, jeśli Senat przyjmie propozycję o Prefekcie Sclavinii, usunięcie ust. 5 o rejestrze Radnych oraz dodanie do Rejestru obywateli wszystkich tych, którzy są historią Sclavinii i zostali wpisani do Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii:
   4. W pierwszym rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji lub zostały wpisane do Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii.
 • zmianę treści art. 6 ust. 2, żeby odkreślić grubą linią dotychczasowy stan prawny:
   2. Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:
    - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej
    - Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii
    - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii
    - Postanowienia Konsula Sclavinii z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy.


Gorąco liczę, że Senat uchwali nową Konstytucję i wreszcie zakończymy okres zapaści... Jeśli będzie taka potrzeba to proszę głosować powyższe propozycje jako oddzielne poprawki.

prof. Apolinary Montserrat

Kanton Koronny, opiekun repliki insygniów książęcych, hrabia Bordonii.
Sarmata, Leota, naukowiec.
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Nietygodnika Sarmackiego i Głosu Leocji
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Ludwik Tomović 20 mar 2019, o 07:22

Czas debaty minął, chyba pora na zarządzenie głosowania......
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Esteladio 20 mar 2019, o 18:19

Zarządzam głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, które będzie trwać do uzyskania stosownej większości głosów za którąś z opcji, jednak nie dłużej niż do 22 marca godz.18:30. Jeśli Wicemarszałek będzie obecna, a będzie właściwa większość, to proszę przejść od razu do następnego etapu, czyli do wprowadzenia ewentualnych nowelizacji i głosowania nad całością projektu.

Tak jak wczoraj o tym pisałem, przepisy w ramach poprawek pogrupowałem lub oddzieliłem według własnego uznania, kierując się szeroko pojętym rozsądkiem i zwracając uwagę, czy zmiana brzmienia przepisu ma istotny wpływ na interpretację. Żeby się niepotrzebnie nie bawić, pozwoliłem sobie ponadto poddać głosowaniu dosyć enigmatyczną poprawkę mówiącą o zmianach numeracji przepisów, tak aby zmieniony w brzmieniu akt stanowił sensowną całość. Mam nadzieję, że Wysoka Izba wybaczy mi takie rozwiązanie.

Generalnie mam zastrzeżenia do usunięcia przepisu o podpisywaniu i publikowaniu ustaw przez Konsula, wprowadzeniu wymogu zamieszkania w Konsulacie i o utrzymywaniu aktywności systemowej, ale że nie wypowiedziałem się w czasie debaty, to po prostu zagłosuję przeciw.

Poprawka nr 1 - dodanie preambuły o treści:

My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.


Poprawka nr 2 - nowe brzmienie art. 1

1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.


Poprawka nr 3 - usunięcie art. 2 ust. 2 (obowiązek publikacji 7 w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku).

Treść usuniętego przepisu:

Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.


Poprawka nr 4 - wprowadzenie wymogu utrzymywania aktywności systemowej.

Treść przepisu:

Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.


Poprawka nr 5 - usunięcie rejestrowania radnych, nowa treść art. 3

Nowa treść:

1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.


Poprawka nr 6 - usunięcie art. 4 ust. 5 o treści:

Konsul podpisuje ustawy Rady i publikuje je w Dzienniku Praw


Poprawka nr 7 - zmiana art. 4 ust. 3 (zniesienie wymogu powołania Wicekonsula, Konsul traci urząd po utracie aktywności systemowej zamiast po całkowitej nieaktywności przez 7 dni).

Nowa treść:

Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.


Poprawka nr 8 - zmiana art. 5 ust. 1[w głosowaniach rady mogą brać udział tylko aktywni obywatele]

Nowa treść:

Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.


Poprawka nr 9 - wprowadzenie przepisów o stanie nadzwyczajnym o treści:

1. Prefekt Sclavinii wprowadza stan wyjątkowy na czas jednorazowo nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy opróżnieniu uległy urzędy Konsula i Wicekonsula lub w poprzednich 10 dniach na forum Konsulatu Sclavinii nie został opublikowany minimum jeden post.
2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:
- poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii lub Wicekonsul Sclavinii,
- poprzedni urzędujący Marszałek Senatu Konsulatu Sclavinii,
- poprzedni urzędujący minister powołany na podstawie przepisów uchylonej Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii.
3. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania Konsulatu, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje uprawnienia Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, z zastrzeżeniem, że nie może zmieniać przepisów Konstytucji, oraz podejmuje przewidziane prawem działania w celu obsadzenia urzędu Konsula.


Poprawka nr 10 - zmiana treści art. 6 ust. 2

Nowa treść:

Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:
- Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej
- Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii
- Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii
- Postanowienia Konsula Sclavinii z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy.


Poprawka 11 - ewentualne, stosowne zmiany numeracji przepisów, aby potencjalne nowe brzmienie projektu stanowiło sensowną całość.

Dla uproszczenia głosowania wprowadzam kartę do głosowania. Proszę przy numerze wpisać "Z" znaczą "za" lub "P" znaczące "przeciw".

Karta do głosowania
Kod: Zaznacz cały
1. Z/P
2. Z/P
3. Z/P
4. Z/P
5. Z/P
6. Z/P
7. Z/P
8. Z/P
9. Z/P
10. Z/P
11. Z/P


(—) Seweryn kaw. Santecki
Marszałek Senatu
Ostatnio edytowano 20 mar 2019, o 18:53 przez Esteladio, łącznie edytowano 1 raz
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Esteladio 20 mar 2019, o 18:25

Wysoka Izbo,

głosuję w następujący sposób:

1. Z
2. Z
3. Z
4. P
5. Z
6. P
7. P
8. Z
9. Z
10. Z
11. Z
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Apolinary 20 mar 2019, o 18:51

Oświecona Izbo Senatorska,

Zanim przejdę do meritum chciałbym Panu Marszałkowi podziękować za nadanie sprawie biegu i przygotowanie poprawek do głosowania. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, iż Sclavinia potrzebuje pilnych reform.

Głosuję następująco:
1. Z
2. Z
3. Z
4. Z
5. Z
6. Z
7. Z
8. Z
9. Z
10. Z
11. Z

prof. Apolinary Montserrat

Kanton Koronny, opiekun repliki insygniów książęcych, hrabia Bordonii.
Sarmata, Leota, naukowiec.
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, Przewodniczący Leockiej Akademii Nauk
Redaktor Naczelny Nietygodnika Sarmackiego i Głosu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Rihanna 21 mar 2019, o 12:43

Oświecona Izbo Senatorska,

Niestety przez problemy realne nie byłam w stanie nadać biegu sprawie, za co serdecznie dziękuję Marszałkowi.

Głosuję następująco:
1. Z
2. Z
3. P
4. Z
5. Z
6. P
7. P
8. Z
9. P
10. Z
11. Z
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Esteladio 21 mar 2019, o 18:44

Wysoka Izbo,

w celu ułatwienia głosowania ostatniemu Senatorowi podaję rozstrzygnięcia głosowania nad poprawkami, na które jego głos nie ma już wpływu. Stwierdzam zatem że:

1. Senat przyjął poprawki nr: 1, 2, 5, 8, 10, 11,
2. Senat odrzucił poprawki nr: 6, 7.

Kod: Zaznacz cały
3. Z/P
4. Z/P
9. Z/P


(—) Seweryn kaw. Santecki
Marszałek Senatu
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowej konstytucji - debata

Postprzez Ludwik Tomović 22 mar 2019, o 00:15

Oświecona Izbo Senatorska,

Głosuję następująco:

3. P
4. Z
9. P
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron