Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed TK

Moderator: Sejm: Marszałek

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Brunon Krasnodębski 15 mar 2021, o 12:45

Panie Marszałku, chyba nie. Czy możemy przejść do głosowania?
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez VAT 15 mar 2021, o 16:42

Jeśli można dać mi jeszcze czas do końca dnia to chętnie się ustosunkuje mimo wszystko :)
/-/ VAT
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez VAT 15 mar 2021, o 19:30

Wysoki Sejmie!
Panie Ministrze!


Brunon Krasnodębski napisał(a):Nie do końca rozumiem proponowaną przez Pana Posła zmianę i odnoszę wrażenie, że mija się ona z ratio legis rządowego projektu ustawy.


Nie wiem jakie było ratio legis rządowe, ośmielę się wręcz stwierdzić, że Rząd nie miał żadnego ratio legis, a proponowana zmiana jest autorskim pomysłem Pana Ministra (co w ogóle, Wando broń, nie jest zarzutem, a jedynie stwierdzeniem faktu). Wiem za to, jakie jest moje ratio legis. Mianowicie, chciałbym prawa prostego, zrozumiałego dla laika, a w najgorszym razie (jeśli dwóch poprzednich nie da się osiągnąć) - użytecznego.

Właśnie przez wzgląd na tą użyteczność, nie widzę sensu nadawania osobnych uprawnień Ministrowi Sprawiedliwości albo ministrowi właściwemu ds. praworządności, gdyż w sarmackim modelu ustrojowym nie ma ani zwyczaju ani potrzeby regularnego powoływania takiego ministra albo każdorazowego regulowania, że minister X ma być właściwy do spraw praworządności. Skoro zaś taka instytucja jest zazwyczaj zbędna, to po co w sposób sztuczny wyposażać ją w jakieś uprawnienia, które z powodzeniem molyby być nadane instytucjom obecnym tradycyjnie w naszym ustroju, choćby: Kanclerzowi, Radzie Ministrów, Prefektowi. I to jest jedno podejście.

Drugie zaś, o wiele dogodniejsze moim zdaniem, to wyposażenie w możliwość złożenia skargi kasacyjnej każdego podmiotu, który był uczestnikiem (zgodnie z definicją z art. 3 KppTK), albo nie był wprawdzie uczestnikiem, ale mógłby nim być, bo jest podmiotem zainteresowanym, o którym mowa w art. 3 par. 1 pkt. 4. Jest to rozwiazanie sprawiedliwe (bo każdy podmiot, który brał udział w postępowaniu powinien mieć prawo zareagować, jeśli TK wyda wyrok w sposób rażąco niezgodny z prawem) i wygodne (bo w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek kasacyjnych, interes do zaskarżenia takiego orzeczenia, a tym samym - interes do złożenia skargi - będzie miał nie tylko Minister Sprawiedliwości ale i Kanclerz i Prefekt i poseł i ktokolwiek inny, komu dobro sarmackiego systemu prawnego nie będzie obojętne).
/-/ VAT
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Brunon Krasnodębski 15 mar 2021, o 21:53

VHS napisał(a):Nie wiem jakie było ratio legis rządowe, ośmielę się wręcz stwierdzić, że Rząd nie miał żadnego ratio legis, a proponowana zmiana jest autorskim pomysłem Pana Ministra


Pozwolę sobie przypomnieć, że prawo inicjatywy ustawodawczej w Sejmie przysługuje kolegialnie Radzie Ministrów, a jako były Minister zapewne zdaje Pan sobie sprawę z tego, że projekty autorstwa poszczególnych członków rządu są głosowane przez cały jego skład.

VHS napisał(a):Właśnie przez wzgląd na tą użyteczność, nie widzę sensu nadawania osobnych uprawnień Ministrowi Sprawiedliwości albo ministrowi właściwemu ds. praworządności, gdyż w sarmackim modelu ustrojowym nie ma ani zwyczaju ani potrzeby regularnego powoływania takiego ministra albo każdorazowego regulowania, że minister X ma być właściwy do spraw praworządności. Skoro zaś taka instytucja jest zazwyczaj zbędna, to po co w sposób sztuczny wyposażać ją w jakieś uprawnienia, które z powodzeniem molyby być nadane instytucjom obecnym tradycyjnie w naszym ustroju, choćby: Kanclerzowi, Radzie Ministrów, Prefektowi. I to jest jedno podejście.


Rozumiem to stanowisko i tak jak pisałem - stąd w moim projekcie sformułowanie "właściwy do spraw", a nie nazwa konkretnego urzędu. "Właściwość do spraw" Kanclerz w zarządzeniu będzie mógł przekazać właściwie komukolwiek - czy to Ministrowi Finansów, czy Spraw Wewnętrznych, czy nawet samemu sobie.

Jeśli natomiast to sformułowanie budzi kontrowersje, mogę zaproponować jego zmianę na "wyznaczony członek Rady Ministrów".

VHS napisał(a):Drugie zaś, o wiele dogodniejsze moim zdaniem, to wyposażenie w możliwość złożenia skargi kasacyjnej każdego podmiotu, który był uczestnikiem (zgodnie z definicją z art. 3 KppTK), albo nie był wprawdzie uczestnikiem, ale mógłby nim być, bo jest podmiotem zainteresowanym, o którym mowa w art. 3 par. 1 pkt. 4. Jest to rozwiazanie sprawiedliwe (bo każdy podmiot, który brał udział w postępowaniu powinien mieć prawo zareagować, jeśli TK wyda wyrok w sposób rażąco niezgodny z prawem) i wygodne (bo w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek kasacyjnych, interes do zaskarżenia takiego orzeczenia, a tym samym - interes do złożenia skargi - będzie miał nie tylko Minister Sprawiedliwości ale i Kanclerz i Prefekt i poseł i ktokolwiek inny, komu dobro sarmackiego systemu prawnego nie będzie obojętne).


1. Co do możliwości złożenia skargi kasacyjnej przez uczestnika, a nie tylko stronę - zgadzam się i nanoszę autopoprawkę.

2. Co do możliwości złożenia skargi kasacyjnej przez każdego - nie zgadzam się, a moja argumentacja o naruszeniu zasady pewności do stosowania prawa zachowuje aktualność. Zachęcam, oczywiście, do złożenia w tej sprawie poprawki przez Pana Posła, natomiast z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości będę rekomendował jej odrzucenie Wysokiej Izbie.


Projekt z uwzględnieniem naniesionej autopoprawki (zastąpienie wyrazu "strona" wyrazem "uczestnik"):


Ustawa Sejmu nr ...
o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym

Art. 1. [Zmiana w przepisie]


W Ustawie Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym w art. 10 § 3 w brzmieniu:


Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:
1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
4) Marszałka Trybunału;
5) prowincji;
6) posła;
7) Prefekta Generalnego;
8) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli;
9) przewodniczącego składu, w jakim Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 25.


po punkcie 3 dodaje się punkt 3a, który przyjmuje brzmienie:


3a) ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego;


Art. 2. [Zmiana w przepisie]


Art. 33 Ustawy Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym w brzmieniu:


§ 1. W przypadku, gdy postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność lub jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia, a stronie nie przysługuje inny środek zaskarżenia, strona może złożyć na ręce Marszałka Trybunału skargę kasacyjną.
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi gdy:
1) droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeśli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej;
3) jeśli skład był niezgodny z przepisami prawa;
4) jeśli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeśli sprawa taka została już zakończona;
5) jeżeli strona została pozbawiona możliwości obrony swoich praw;
6) orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.


przyjmuje brzmienie:


§ 1. W przypadku, gdy postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność lub jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia, a uczestnikowi postępowania nie przysługuje inny środek zaskarżenia, uczestnik może złożyć na ręce Marszałka Trybunału skargę kasacyjną.
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi gdy:
1) droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeśli uczestnik nie miał zdolności sądowej lub procesowej;
3) jeśli skład był niezgodny z przepisami prawa;
4) jeśli o to samo roszczenie między tymi samymi uczestnikami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeśli sprawa taka została już zakończona;
5) jeżeli uczestnik został pozbawiony możliwości obrony swoich praw;
6) orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.


Art. 3. [Zmiana w przepisach]


W Ustawie Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym po art. 33 dodaje się art. 33a, który przyjmuje brzmienie:


§ 1. Jeżeli przez wydane orzeczenie doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw, bądź postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność, skargę kasacyjną złożyć może minister właściwy ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego.

§ 2. Wraz z wniesieniem skargi kasacyjnej przez ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego, uzyskuje on status strony.


Art. 4. [Wejście w życie]


Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Prokrustes 15 mar 2021, o 23:33

@VHS

Czy Poseł chciałby kontynuować debatę ?
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez VAT 16 mar 2021, o 07:56

@Prokrustes WKW Marszałku, chciałbym się odnieść!
/-/ VAT
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Prokrustes 17 mar 2021, o 21:29

W związku z totalną rezygnacją posła @VHS możemy przejść do głosowania z treścią uwzględniającą autopoprawkę.

https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/838
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Prokrustes 19 mar 2021, o 23:56

Wysoki Sejmie,

Informuję, że skróciłem głosowanie w związku z tym że oddano 3 głosy za projektem.
Publikacja i ujednolicenie w dalszym terminie... chyba, że @JanuszekvHP zajmie się tym szybciej :D
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum sejmowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości