Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Debata konstytucyjna

Debata konstytucyjna

Postprzez Piotr Paweł I 2 gru 2020, o 10:51

Wysokie Zgromadzenie,

Nawiązując do poprzedniej dyskusji na ten temat, składam wstępny projekt zmiany Konstytucji, który zapewni jednocześnie ciągłość i demokratyczną zmianę. Innymi słowy - proponuję przywrócenie instytucji Gubernatora Generalnego i nie ukrywam, że chciałbym go objąć; Lord Szambelan o szerokich kompetencjach byłby urzędem kadencyjnym.
Proszę o uwagi.
Chciałbym też uporządkować Konstytucję i zlikwidować wszystko w rodzaju "(Art. x zniesiony ustawą z dnia y") - po prostu wprowadzić normalną kolejność artykułów.

Oto całość propozycji:

Art. 3.
Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
1. Przedstawicielem Króla Hasselandu jest sprawujący najwyższą władzę państwową Gubernator Generalny,
1. Władzę wykonawczą sprawuje Lord Szambelan, będący naczelnym organem administracji państwowej, wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski,
3. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Krajowe noszące zwyczajową nazwę Saviuna, którego obradami kieruje wybrany przez nie Lord Sekretarz, a w razie jego braku Gubernator Generalny,
4. Władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.


Rozdział II [Władza wykonawcza]

Art. 10.
1. Przedstawicielem Króla Hasselandu jest sprawujący najwyższą władzę państwową Gubernator Generalny,
2. Gubernator Generalny, który musi być od co najmniej 3 miesięcy obywatelem Królestwa Hasselandu, wybierany jest na czas nieokreślony. Zasady wyboru, którego dokonują wyłącznie arystokraci Królestwa Hasselandu - Arcyksiążęta, Diukowie, Grandowie oraz Markizowie, określa ustawa.
3. Gubernator Generalny może zostać odwołany przez Zgromadzenie Krajowe większością 2/3 wszystkich jego członków w razie zdrady stanu lub skazania za ciężkie przestępstwo, a także w razie niezapowiedzianej nieobecności trwającej ponad 30 dni.
4. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Gubernatora Generalnego przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Szambelan. W przypadku braku lub absencji takowego, pełniącego obowiązki Gubernatora Generalnego powołuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmują Lordowie stanowiący Dwór Królewski zgodnie z datami powołania. W przypadku braku powołanych lordów aktywny obywatel Królestwa Hasselandu z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym lub szlacheckim.

Art.11.
Gubernator Generalny:
1. Powołuje lordów - członków Dworu Królewskiego na wniosek Lorda Szambelana,
2. Może wydawać dekrety z mocą ustawy w razie, gdy Zgromadzenie Krajowe nie funkcjonuje, wyłącznie za kontrasygnatą Lorda Szambelana,
3. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie,
4. W zakresie uzgodnionym z Lordem Szambelanem może reprezentować Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
4. Pełni obowiązki Lorda Szambelana w przypadku określonym Art. 15,
5. W razie braku Lorda Sekretarza przewodniczy obradom Zgromadzenia Krajowego.

Art. 12.
Władzę wykonawczą sprawuje Lord Szambelan, będący naczelnym organem administracji państwowej.

Art. 13.
Lord Szambelan wybierany jest na na okres czterech miesięcy, zgodnie z odrębną ustawą.

Art. 14.
Lord Szambelan:
- przewodniczy pracom Dworu Królewskiego,
- reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
- odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji,
- nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
- zatwierdza ustawy uchwalone przez Zgromadzenie Krajowe,
- zastępuje wszystkich urzędników państwowych w przypadku nieobecności bądź wakatu na urzędzie.

Art. 15.
W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward. W przypadku braku lub absencji takowego, jego obowiązki przejmuje Gubernator Generalny. W razie braku lub absencji Gubernatora Generalnego, pełniącego obowiązki Lorda Szambelana wskazuje Król. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 3 dni, obowiązki przejmują Lordowie stanowiący Dwór Królewski zgodnie z datami powołania. W przypadku braku powołanych lordów aktywny obywatel Królestwa Hasselandu z najwyższym hasselandzkim tytułem arystokratycznym lub szlacheckim

Art. 16.
Opróżnienie urzędu Lorda Szambelana następuje:
1. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności dłuższej niż 14 dni,
2. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Krajowe uchwały w sprawie odwołania Lorda Szambelana podjętej większością bezwzględną,
3. W przypadku utraty aktywności systemowej bądź utraty obywatelstwa sarmackiego.


Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. (40?)
Po wejściu niniejszej Konstytucji w życie, dotychczasowy Lord Szambelan przejmuje urząd Gubernatora Generalnego, a urząd Lorda Szambelana obsadzony zostaje w drodze wyboru.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Franz Langer 2 gru 2020, o 11:10

Otwieram debatę nad przedstawionym projektem. Debata potrwa do środy 9 grudnia do godziny 20.
mgr net. (-) F. Langer
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Piotr Paweł I 2 gru 2020, o 11:54

Szanowny Lordzie Sekretarzu,
Wysokie Zgromadzenie,


Proponuję uznać obecną debatę za nielegislacyjną - po uwagach i sugestiach przedstawię całościowy projekt ustawy zmieniającej Konstytucję, tzn. w sumie nową Konstytucję z własciwie ponumerowanymi artykułami.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez AFvTD 3 gru 2020, o 23:06

Do projektu konkretnych zmian odniosę się jak tylko uporządkuję sobie sprawy z tym związane w głowie i dobrze je przemyślę.

Natomiast na już muszę przypomnieć, że:
Chciałbym też uporządkować Konstytucję i zlikwidować wszystko w rodzaju "(Art. x zniesiony ustawą z dnia y") - po prostu wprowadzić normalną kolejność artykułów.


wolałbym uniknąć, ze względu na Art. 2. Ust. 2 Ustawy o Dzienniku Praw: "Przepis zmieniający sporządza się w taki sposób, aby pomimo dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, możliwe było ustalenie poprzednio obowiązującego brzmienia zmienionego przepisu."

Co prawda, nie zobowiązuje nas to do zatrzymania tych zapisów o zmianie lub uchyleniu artykułu (jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi), niemniej jednak po prostu tak jest, wbrew pozorom lepiej.

Jeżeli chcemy z tego zrezygnować, to uchwalmy nową konstytucję :lol:
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Piotr Paweł I 4 gru 2020, o 07:56

Jeżeli chcemy z tego zrezygnować, to uchwalmy nową konstytucję


O tym tak naprawdę mówię: po co uchwalać zmiany w Konstytucji, skoro można przyjąć nową - czyli starą, ale zmienioną. Przy wielu zmianach będzie więcej "przypisów" niż treści.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez AFvTD 4 gru 2020, o 13:19

A więc przede wszystkim, trzeba ułożyć sobie wszystko na papierze, aby można było po kolei odnieść się do propozycji. Pozwolę sobie to teraz zrobić.

Chcemy jednocześnie kadencyjnego urzędu Lorda Szambelana, który prowadziłby politykę wewnętrzną Hasselandu, a jednocześnie chcemy zabezpieczenia i stabilizacji, które jest proponowane w postaci Gubernatora Generalnego.

W obecnej propozycji dostrzegam kilka problemów.

Gubernator Generalny jest wskazany jako najwyższa władza państwowa, jednocześnie jest jednak jedynie przedstawicielem Króla Hasselandu, który pełni obecnie w Hasselandzie jedynie funkcję stabilizacyjno-reprezentatywną. Król nie ma olbrzymich prerogatyw, raczej jest wentylem bezpieczeństwa. Urząd Gubernatora Generalnego pozwala na dodanie dodatkowego zaworu, żeby nie była konieczna natychmiastowa ingerencja Króla Hasselandu.

Jednakże, Gubernatorowi Generalnemu przekazuje się sporo innych uprawnień, które na chwilę obecną należą do prerogatyw Lorda Szambelana. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że próbujemy w Hasselandzie wprowadzić model sarmacki w którym Gubernator Generalny porównywalnie jest Księciem Sarmacji, a Lord Szambelan Kanclerzem. Nie tędy droga. Jedyną różnicą jest to, że Gubernator Generalny nie podpisuje ustaw przyjętych przez Zgromadzenie Krajowe. Nie podoba mi się to.

Kolejnym problemem jest to, że tworzymy urząd Gubernatora Generalnego, który ma być przedstawicielem Króla, ale jednak Dworowi Królewskiemu przewodniczy Lord Szambelan. Tutaj coś nie gra, raczej piszczy. Tak po prostu, coś jest nie tak. Jeżeli chcemy wprowadzić Dwór Książęcy, to powinien za niego odpowiadać Gubernator Generalny. Ale nie może to być Dwór Królewski w obecnej formie. Dlatego też nie podoba mi się to, że Gubernator Generalny przejmuję rolę przedstawiciela Króla Hasselandu, kiedy tym jest na chwilę obecną Lord Szambelan.

Moim zdaniem Gubernator Generalny powinien być zaworem bezpieczeństwa, mieć odpowiednie prerogatywy i być urzędem niekadencyjnym. Urząd Gubernatora Generalnego powinna pełnić osoba, nierozerwalnie związana z Królestwem Hasselandu. Jednak nie powinna przejmować roli zarządzania Królestwem. Gubernator Generalny powinien być urzędnikiem, którego nie można odwołać. Jednak powinien on mieć tylko możliwość reagowania w przypadku zagrożenia państwowości, tj. w przypadku kiedy Lorda Szambelana nie można wybrać, lub kiedy przez przedłużającą się nieobecność oraz brak odpowiednich osób, można było LSa odwołać.

Dlatego też jestem przeciwny przekazywaniu Gubernatorowi Generalnemu następujących prerogatyw:
- Powoływania Dworu Królewskiego
- Wydawania dekretów z mocą ustawy (pozostawiając możliwość odwołania LSa w przypadku określonych okoliczności)
- Nadawanie orderów i odznaczeń (pozostawiając możliwość przedstawienia kandydatów do nadania orderu/odznaczenia oraz tytułu)
- Przewodniczenia Zgromadzeniu Krajowemu w przypadku absencji Lorda Sekretarza

Jestem również przeciwny, aby Gubernator Generalny był przedstawicielem Króla Hasselandu.

Natomiast nie chciałbym, aby Gubernator Generalny był pustym urzędem. Widziałbym go raczej w formie wspominanego już kiedyś Marszałka Szlachty. Gubernator Generalny odciążałby Lorda Szambelana ze spraw związanych ze szlachtą i arystokracją, dbałby o jej dobrą pozycję, reprezentowałby jej interes przed Lordem Szambelanem. Pełniłby funkcję osoby odpowiedzialnej za lenna (nie lokacje!), opiniowałby wnioski o ich nadanie (wnioski są kierowane do Króla Hasselandu - Księcia Sarmacji). Mógłby upominać szlachcica lub arystokratę w przypadku rażącego naruszenia etykiety lub obyczajów, również miałby prawo zawnioskować o obniżenie lub odebranie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego Królestwa Hasselandu.

Natomiast co do przypisów, proponowałbym, dobrze interpretując podszepty od specjalistów ( ;) ) wydać tekst ujednolicony. Publikację tekstu ujednoliconego należałoby podjąć uchwałą Zgromadzenia Krajowego. Jednocześnie na samym końcu tekstu ujednoliconego należałoby podpiąć odnośnik do tekstu z przypisami.
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Piotr Paweł I 4 gru 2020, o 14:40

Generalnie się zgadzam :D
Trzeba to teraz przekuć na artykuły...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Santi Vilarte 4 gru 2020, o 20:39

WKM,
Wysoka Izbo,

co do Konstytucji, przekleję po prostu swój komentarz z Discorda:
kompletnie nie rozumiem uchwalania co chwilę nowej konstytucji tylko dla drobnych albo wręcz porządkowych zmian. Kij, że to brzydko wygląda, poskreślane przepisy - jak nie zamierzamy znowu wywracać ustroju do góry nogami to nie ma potrzeby uchwalać nowego aktu.

Co do stanowisk:
zapewne wszyscy mamy na względzie, żeby stworzyć jakiś stabilny system funkcji, a nie taki, który będzie zmieniany równie często jak w/w Konstytucja. Dlatego proponuję jedną, istotną zmianę: uniezależnienie myślenia o zmianach w prawie od bieżącej demografii. Jak mogliśmy się przekonać w ostatnich miesiącach, demografia jest kwestią całkiem dynamiczną i zmienianie urzędów pod nią jest obarczone sporym ryzykiem, że w międzyczasie trend się odwróci i cała robota wyjdzie na marne.
Dlatego proponuję, aby w razie ponownego spadku ilości i aktywności mieszkańców nie wykonywać nerwowych cięć w urzędach, tylko po prostu przenosić je na 1-2 osoby. Nie ma przeszkód, żeby LS był p.o. tego Gubernatora, czy Lorda od finansów, tak długo jak długo to potrzebne. A w razie odwrócenia trendu - po prostu wydaje się postanowienie o mianowaniu na ten urząd innej osoby, i nie trzeba odkręcać ustaw i Konstytucji.

Z tego rozumowania wynika także mój pogląd na sprawę tego drugiego urzędu: uważam, że uprawnienia Lorda Protektora i ówczesne Lorda Szambelana były dobrze wyważone i proponowałbym po prostu powrót do tamtych rozwiązań, ew. z debatą nad zasadami wyboru LP.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Piotr Paweł I 6 gru 2020, o 15:40

Dziękuję za przeklejenie wypowiedzi z Discorda - pojawiam się tam rzadko, więc mam ograniczone pojęcie o prowadzonych tam rozmowach.
Ja oczywiście nie zamierzam się upierać w kwestii Gubernatora Generalnego. Widząc, jak intensywna jest dyskusja na ten temat :o myślę, że w ogóle kwestie ustrojowe w Hasselandzie nie budzą większego zainteresowania. Tak, jak znikome zainteresowanie wzbudził mój post zatytułowany "moje plany" viewtopic.php?f=791&t=31320 Innymi słowy, moja diagnoza postawiona w tym poście była zbyt optymistyczna.
Być może więc trzeba będzie działać w inny sposób - i jeszcze rozważam, jaki. Zapewne powinien być wstrząsowy. Choć możliwości działania wstrząsowego mam skromne.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Debata konstytucyjna

Postprzez Eradl 6 gru 2020, o 20:50

Może to dlatego że Hasselandczycy to bardzo spokojni ludzie? :) a sposób wstrząsowy(zaryzykuje takie stwierdzenie) może dać efekty odwrotne od zamierzonego... chyba, a diagnoza nie jest zbyt optymistyczna.
kpt. Eradl Adrien Marcus Pius mar. da Firenza, wygnieciony muzyk, mag chaosu.
"A Gdy z ziemi chmielowej zebrano plony, prorok piąty rzucił szyszką chmielową w ocean, by sytych nakarmić a głodnych potępić." WK P1-7
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Następna strona

Powrót do Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości