Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania przed T

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania przed T

Postprzez kaxiu 4 maja 2020, o 18:10

Szanowna Pani Marszałek,

Składam w załączeniu projekt ustawy.

Ustawa Sejmu nr
o zmianie niektórych przepisów Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym

Art. 1
W Ustawie Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 3 dodaje się 4) w brzmieniu „podmioty, o których mowa w art. 7 § 2”.

2. Skreśla się art. 3a („§ 1. Określenie „Obrońca” oznacza osobę, która nie jest Asesorem Trybunału, a która wyraziła wolę na reprezentowanie uczestników postępowania i została zewidencjonowana w spisie, o którym mowa w art. 16a. § 1. § 2. Określenie „reprezentowanie” oznacza podejmowanie czynności procesowych w określonym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym na korzyść uczestnika postępowania.”).

3. Art. 16a w brzmieniu:
„§ 1. Przewodniczący Trybunału prowadzi w przeznaczonym do tego dziale Trybunału na Forum Centralnym, spis (listę) obrońców. Usługi obrońców opłacane są z budżetu państwa.
§ 2. Uzyskanie statusu obrońcy lub jego zrzeczenie się odbywa się po przez złożenie oświadczenia przed Przewodniczącym Trybunału.
§ 3. Uczestnik postępowania ma prawo do ustanowienia obrońcy. Do skutecznego ustanowienia obrońcy przez uczestnika postępowania konieczna jest zgoda obrońcy. Zgodę obrońcy uczestnik postępowania uzyskuje samodzielnie, w drodze indywidualnych ustaleń.
§ 4. Jeżeli obrońca zgodzi się na reprezentowanie uczestnika postępowania przed Trybunałem, przedkłada Trybunałowi stosowne pełnomocnictwo.
§ 5. Obrońca dostaje wynagrodzenie z rachunku Rady Ministrów za każdy dzień reprezentowania uczestnika postępowania. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania przyjmuje się dzień udzielenia pełnomocnictwa przez uczestnika postępowania, o którym mowa w §4. Za dzień zakończenia reprezentowania przyjmuje się dzień wycofania pełnomocnictwa lub dzień opublikowania wyroku przez Trybunał.
§ 6. Stawki dzienne wynagrodzenia dla obrońców określa rozporządzenie Rady Ministrów.
§ 7. Rozporządzenie Rady Ministrów może szczegółowo określić zasady wynagradzania, mając na uwadze ochronę przed wyłudzeniami funduszy z budżetu państwa oraz dookreślenie zasad nieujętych niniejszą ustawą, w tym ustanowić możliwość skorzystania z obrońcy w innych procesach bądź czynnościach przed Trybunałem. Rozporządzenie te może uzależniać wynagrodzenie za reprezentację od różnych warunków, w szczególności stanu majątku obywatela lub jego stażu w Księstwie Sarmacji.”

otrzymuje brzmienie

„§ 1. Uczestnik postępowania może udzielić przed Trybunałem Koronnym pełnomocnictwa do podejmowania czynności procesowych w określonym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym na jego korzyść, co zwane jest dalej „udzieleniem pełnomocnictwa”.
§ 2. Udzielenie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą podjęcia przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa czynności procesowych.
§ 3. Udzielenie pełnomocnictwa wygasa z chwilą złożenia przed Trybunałem Koronnym stosownego oświadczenia przez uczestnika postępowania lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa.
§ 4. Nie można udzielić pełnomocnictwa Księciu, Asesorowi Trybunału oraz Prefektowi, ani osobie której udzieliła już pełnomocnictwa inna strona postępowania. W chwili powołania osoby, której udzielono pełnomocnictwa na funkcję wymienioną w zd. 1 udzielenie pełnomocnictwa wygasa.”

Art. 2
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania, lecz nie znajduje zastosowania do postępowań już wszczętych.
2. Uchyla się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia kwoty zwrotu dla obrońców procesowych (poz. 9487 DP).


Uzasadnienie

Projekt ustawy ma na celu:
1) wyjaśnienie wątpliwości co do statusu podmiotów, o których mowa w art. 7 § 2,
2) usunięcie martwych i zbędnych przepisów o obrońcach z urzędu,
3) w miejsce tychże - uregulowanie kwestii pełnomocnictwa - obecnie praktyka zależy od osoby asesora.

Szeroko o powyższych problemach pisałem już w Komentarzu, do którego w razie wątpliwości odsyłam, a niżej cytuję najistotniejsze fragmenty:

Kim zatem stosownie do art. 3 są podmioty przystępujące w trybie art. 7 § 2 do sprawy ustrojowej, która przecież charakteru spornego nie ma? Literalna wykładnia wskazanego przepisu niewątpliwie prowadzi do wniosku, że uczestnikami postępowania nie są. Jednakże dotychczasowa praktyka Trybunału wskazuje, że również i te podmioty traktowane są na prawach uczestnika postępowania. Rozwiązanie takie – mimo pozornej sprzeczności omawianą regulacją – niewątpliwie należy uznać za trafne, przy czym nie w każdym wypadku podmioty te będą korzystać z pełni praw uczestnika postępowania (zob. m.in. komentarz do art. 7).

Artykuł 3a jest wyjątkowo niefortunną regulacją, którą ustawodawca wprowadził Ustawą Sejmu nr 326 z dnia 19 czerwca 2017 roku o ustanowieniu obrońców procesowych finansowanych z budżetu państwa pomimo, że nikt takiej potrzeby nie zgłaszał. Stosownie do powoływanej regulacji obrońcą jest każdy podmiot, który jest zewidencjonowany w spisie i działa na korzyść uczestnika. Obrońca może zostać ustanowiony nie tylko w postępowaniu karnym, ale i każdym innym (kolejna niekonsekwencja nazewnictwa). Regulacja ta, wraz z art. 16a wywiera jednak liczne i istotne skutki procesowe.
Co istotne ustawa w rezultacie omawianej nowelizacji wprowadza możliwość ustanowienia obrońcy opłacanego ze środków Skarbu, ale nie wprowadza możliwości ustanowienia obrońcy/pełnomocnika opłacanego przez uczestnika postępowania. Tym samym można odnieść wrażenie, że wolą ustawodawcy było uniemożliwienie powoływania pełnomocników i obrońców spoza listy i nieopłacanych przez Skarb. Regulacja taka była by jednak niewątpliwie sprzeczna z zasadami państwa prawa oraz zdrowego rozsądku, zwłaszcza że na listę może wpisać się każdy. Trybunał w praktyce dopuszcza do udziału w sprawie pełnomocników i obrońców ustanawianych samodzielnie przez strony, mimo że brak jest ku temu określonej podstawy prawnej.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania prz

Postprzez Joanna Izabela 4 maja 2020, o 18:47

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu zarządzam pierwsze czytanie ww. wniosku, które zakończy się w czwartek, 7 maja 2020 roku.

@kaxiu @SantiVilarte @defloriusz @AdekJozef
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania prz

Postprzez Santi Vilarte 6 maja 2020, o 21:02

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
zasadniczo nie mam uwag do projektu, poza redakcyjnymi (literówki). Przeglądając wyroki TK z ostatnich paru miesięcy, można stwierdzić, że pozwani i oskarżeni albo bronią się sami, albo nie podejmują prób obrony.

Jedno pytanie: czy po wprowadzeniu nowelizacji dokonanie czynności procesowej po wygaśnięciu pełnomocnictwa będzie powodować jej bezwzględną nieważność, czy też były mocodawca będzie mógł skutecznie ją zatwierdzić, np. pisząc tylko, że potwierdza to, co pełnomocnik zawarł w swoim poście?
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania prz

Postprzez kaxiu 6 maja 2020, o 21:27

Santi Vilarte napisał(a):zasadniczo nie mam uwag do projektu, poza redakcyjnymi (literówki).

Byłbym wdzięczny za wskazanie przynajmniej jednostki redakcyjnej, w której należy szukać (dwie już namierzyłem i pozwoliłem sobie dokonać korekty, zakładając że zła końcówka to oczywista omyłka niewymagające autopoprawki).

Jedno pytanie: czy po wprowadzeniu nowelizacji dokonanie czynności procesowej po wygaśnięciu pełnomocnictwa będzie powodować jej bezwzględną nieważność, czy też były mocodawca będzie mógł skutecznie ją zatwierdzić, np. pisząc tylko, że potwierdza to, co pełnomocnik zawarł w swoim poście?

Wydaje mi się, że nie ma różnicy pomiędzy dokonaniem czynności procesowej w ogóle przed udzieleniem pełnomocnictwa, a po udzielenie i odwołaniu. W obu przypadkach czynności nie dokonuje pełnomocnik (brak u nas realnego rozwiązania przewidującego termin po wypowiedzeniu pełnomocnictwa, w którym pełnomocnik winien wykonywać czynności niecierpiące zwłoki).

Nie mamy, o ile dobrze pamiętam, w sarmackim systemie przepisów prawa umożliwiających prowadzenie sprawy bez zlecenia. Jednocześnie - nie mamy również rozwiązania umożliwiającego występowania z tzw. "przyrzeczeniem" przedłożenia pełnomocnictwa w określonym terminie po dokonaniu czynności. Realnie - w przypadku oddalenia wniosku o występowanie z przyrzeczeniem - pełnomocnik in spe nie ma statusu pełnomocnika, a w sprawie jego status to co najwyżej podmiot, któremu przysługuje zażalenie na oddalenie wniosku. Nie może on więc działać skutecznie w imieniu strony.

Można oczywiście by dumać nad kwestią co jak realnie złoży się pismo, ale bez pełnomocnictwa - jest to jednak na kanwie naszej regulacji bezcelowe. Przepisy zakładają, że pełnomocnictwa udziela się i wypowiada wyłącznie poprzez osobistą czynność przed Trybunałem. Zatem sprawa jest typu 0-1, albo ktoś jest pełnomocnikiem, albo ktoś nim nie jest. W mojej ocenie zatem - Trybunał powinien tego typu post eks-pełnomocnika potraktować jako niebędący oświadczeniem w sprawie.

Natomiast jeżeli strona stwierdzi, że tego typu post stanowi w istocie jej stanowisko - należałoby to traktować jak odesłanie przez stronę do dowolnego postu na forum. Dotychczasowa praktyka TK wskazywała, że w przypadku gdy strona w swoim stanowisku sama odsyłała do jakiś postów na forum (zarówno swoich jak i cudzych) były one rozpoznawane jako element jej stanowiska.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania prz

Postprzez Santi Vilarte 6 maja 2020, o 21:37

Ok, po autopoprawkach redakcyjnie jest już chyba ok. Plus wcześniej zawiesiłem oko na tym:
"1. W art. 3 dodaje się 4)"

ale teraz widzę, że i reszta tamtego artykułu jest ułożona w taki sposób.

Nie mam więcej pytań.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania prz

Postprzez Joanna Izabela 8 maja 2020, o 11:36

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


Zakończono pierwsze czytanie, przystępujemy do głosowania: Ustawa Sejmu o zmianie niektórych przepisów Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.

Głosowanie trwa 3 dni, w przypadku wcześniejszego oddania wszystkich głosów zostanie ono skrócone.

@kaxiu @SantiVilarte @defloriusz @AdekJozef
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ustawy w sprawie zmiany Kodeksu postępowania prz

Postprzez Joanna Izabela 9 maja 2020, o 10:09

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


Ze względu na oddanie przez wszystkich posłów głosu, skracam głosowanie.
Informuję, że Sejm przyjął Ustawę Sejmu o zmianie niektórych przepisów Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym jednomyślnie.

Projekt przekazuję do podpisu Jego Książęcej Mości.
@JanuszekvHP
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość