Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

⚠ Ca 1/19: Piastowski przeciwko Joe, apelacja

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

⚠ Ca 1/19: Piastowski przeciwko Joe, apelacja

Postprzez AJ Piastowski 19 lip 2019, o 16:02

Wysoki Trybunale

Wniosek:

Pragnę złożyć apelację dotyczącą wyroku Trybunału Koronnego w sprawie C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe.
Nie mogę zgodzić się z uzasadnieniem wyroku TK dotyczącym zwrotu wkładu własnego w postaci 150 000 Ⱡ.

Uzasadnienie:

Na wstępie pragnę wyrazić uznanie za stwierdzenie wcześniejszych nieprawidłowości wynikających z umowy sprzedaży udziałów. Dziękuję za podtrzymanie jednego z moich roszczeń i przyznanie na własność instytucji Tramwaje Sarmackie.

Powołując się na Art.47 pkt.3 Kodeksu Sprawiedliwości tj:
"Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego pociągało za sobą nadmierne trudności dla zobowiązanego, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu."

Mając na uwadze uzasadnienie wyroku, cytuję:
Pozwany złamał rażąco warunki umowy z Markizem Adamem Jerzym Piastowskim nie stosując się do któregokolwiek z obowiązków, które nakładała na niego ww. umowa, na którą wyraził swą zgodę składając pod nią podpis. Trybunał stwierdził iż oskarżony umyślnie łamał kolejne warunki umowy, w związku z czym powodowi przysługuje pełne prawo dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania warunków umowy z pozwanym.

Możemy dojść do konkluzji, z której wynika, że zostałem uznany za osobę poszkodowaną w całej sprawie. W związku z czym nie widzę przeszkód do przywrócenia stanu sumy pieniędzy z poprzedniego, czyli z przed dokonaniem inwestycji środków finansowych na konto Kaw. Alex Joe. Choć moje zdanie na ten temat wyłuszczyłem w najbardziej możliwy do zrozumienia sposób powyżej, to chciałbym dać możliwość TK innej, być może lepszej drogi na pozbycie się wątpliwości w kwestii zwrotu pieniędzy.

Być może dla Szacownego Grona TK bardziej przemawiającym argumentem w tej sprawie będzie samo sedno problemu związanego z przelaniem 150 000 Ⱡ. Pieniążki te miały zasilić inwestycję Tramwaje Sarmackie, do czego jak już wspominałem nigdy nie doszło. Proszę zauważyć, że liberty zostały przelane na konto Kaw. Alex Joe, a nie bezpośrednio na konto instytucji Tramwaje Sarmackie (jak w normalnym trybie wypadałoby, żeby zostało zrobione). Powodem dla, którego doszło do tego typu transakcji było delikatnie mówiąc nieumiejętne sprawowanie władzy przez ówczesnego Premiera Wielmożnego Petera Westa, który zwlekał z akceptacją wniosku o założenie instytucji (na zaistniałą sytuację prezentuję jeden z dowodów - patrz załącznik1 rozmowy mojej i p. Joe na PK).

W związku z powyższym, gdyby ta ścieżka odzyskania środków finansowych służących dalszej inwestycji spółce Tramwaje Sarmackie była w opinii TK bardziej przekonywująca mógłbym zmodyfikować swoje roszczenie i zażądać nie tyle zwrotu moich prywatnych pieniędzy co zwrotu należności na konto inwestycji Tramwaje Sarmackie. Chciałbym powołać się w tym celu na przepis:

Art. 47 ppk. 1 Kodeksu Sprawiedliwości tj:
"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osób prawnych."

Głównym argumentem przemawiającym na moją korzyść niech będzie uzasadnienie, że p. Alex Joe działał na szkodę spółki Tramwaje Sarmackie nie inwestując (czyt. nie przelewając) w nią środków finansowych przeznaczonych do tego celu. Środki na ten cel posiadał i nadal posiada na swoim prywatnym koncie. Przez co przyszło mi zarządzać instytucją nieprzygotowaną finansowo do dalszego rozwoju.

Ponad to również nie mogę zgodzić się z uzasadnieniem wyroku, cytuję:
"Co do zadośćuczynienia, przysługuje ono za naruszenie dóbr osobistych, a nie za niepokój związany z nietrafną inwestycją. Trybunał nie widzi także podstaw do przyznania odszkodowania, bowiem powód nie wykazał należycie, że poniósł szkodę z winy pozwanego."

Korzystając z samej definicji dóbr osobistych mogę wymienić ich naruszenie chociażby uderzające w wizerunek spółki Tramwaje Sarmackie, albo dobre imię moje - właściciela instytucji. Sama już rozprawa i ubieganie się przed TK o sprawiedliwy wyrok wpłynęła negatywnie zarówno na wizerunek instytucji, którą dzięki uprzejmości TK zarządzam. Sprawa godzi także w moje dobre imię, jako obywatela KS.

Wobec powyższego roszczę o zwrócenie pieniędzy w kwocie 150 000 Ⱡ z prywatnego konta Kaw. Alex Joe na konto instytucji Tramwaje Sarmackie.

Dodatkowy materiał dowodowy:
Załącznik1 Problemy z rejestracją instytucji.


Pozostaję do dyspozycji Wysokiego Trybunału.
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Filip I Gryf 19 lip 2019, o 16:20

Eldorat, 19 lipca 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Wszczynam na wniosek Oskarżyciela Prywatnego postępowanie w sprawie cywilnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: A C 1/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego, ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff oraz siebie.
  4. wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Januszek von Hippogriff-Pałasz
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Korczyński 25 lip 2019, o 10:09

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 17 i art. 5 par. 1 w zw. z art. 18 k.p.p.TK zarządzam, co następuje:

Otwieram rozprawę. Wzywam pozwanego Alexa Joe do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca niedzieli.

Korczyński
asesor przewodniczący
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Filip I Gryf 30 lip 2019, o 19:43

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Ze Składu Orzekającego w swoje miejsce wyznaczam JKM Regenta Andrzeja Fryderyka.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Korczyński 30 lip 2019, o 22:31

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 28 k.p.p.TK zarządzam, co następuje:

Zamykam rozprawę. Informuję, że wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.

Korczyński
asesor przewodniczący
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Korczyński 4 sie 2019, o 15:11

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 1 i 4 k.p.p.TK: Odwołuję ze składu orzekającego JKW Regenta Andrzeja Fryderyka i powołuję w jego miejsce asesora Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.

Zarządzenie zostało podjęte na wniosek członka składu orzekającego — Regenta. Regent zawiadomił Marszałka Trybunału, że w niniejszej sprawie nie może być uważany za bezstronnego, jako iż udzielał powodowi pomocy w prowadzeniu tejże sprawy. Powyższe uzasadnia dokonaną zmianę składu orzekającego. Regent poddał także w wątpliwość, czy z tytułu sprawowania swojego urzędu zasiada on w Trybunale Koronnym. Marszałek Trybunału nie podziela tej wątpliwości i uznaje, że powołanie go do składu orzekającego zarządzeniem Marszałka Trybunału z 30 lipca 2019 r. było dopuszczalne i skuteczne.

Informuję, że członkami składu orzekającego są obecnie asesorzy Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (przewodniczący), Gustaw Fryderyk von Hippogriff i Natan Korczyński.

Korczyński
Marszałek Trybunału
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez AJ Piastowski 18 sie 2019, o 11:58

Szanowni Asesorzy

Jak się mawia w Ruhnhoff upłynęło już dość wody w Nerpie, żeby podjąć decyzję. Od momentu mojego zawiadomienia wniesionego do Trybunału Koronnego 4 lipca, poprzez apelację z 19 lipca br. minął szmat czasu, a wyroku jak nie było tak nie ma. W tym czasie zauważyłem wzmożoną aktywność pozwanego i pozbycie się części majątku należącego do instytucji Tramwaje Sarmackie, co w sposób i zrozumiały jasny starałem się przedstawić. Jak tak dalej pójdzie wyprane liberty upłynnią się całkowicie i nawet wyrok na moją korzyść nie przyniesie oczekiwanego przeze mnie rezultatu...

Zacznę chyba mniej wierzyć w słuszność i sprawność systemu prawnego KS, bo domyślam się, że łatwiej będzie podtrzymać zatem wyrok z przed apelacji, aby odhaczyć i zarchiwizować sprawę?
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Michal_Feliks 18 sie 2019, o 14:12

Wysoki Trybunale,

Przepraszam najmocniej, że się wtrącam nieproszony na sali rozpraw - gotów jestem ponieść karę porządkową - ale chyba ta sytuacja jest najlepszym przykładem na to, że instytucja zabezpieczenia powództwa jest nie tylko potrzebna, ale i czasem niezbędna. Ubolewam, że nie znalazła zastosowania w niniejszej sprawie, ale dla jasnego umożliwienia takiego działania postanowiłem, że złożę pod obrady Sejmu projekt stosownej nowelizacji ustawy.

DDW
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Cudzoziemiec 21 sie 2019, o 19:43

Michal_Feliks napisał(a):Wysoki Trybunale,

Przepraszam najmocniej, że się wtrącam nieproszony na sali rozpraw - gotów jestem ponieść karę porządkową - ale chyba ta sytuacja jest najlepszym przykładem na to, że instytucja zabezpieczenia powództwa jest nie tylko potrzebna, ale i czasem niezbędna. Ubolewam, że nie znalazła zastosowania w niniejszej sprawie, ale dla jasnego umożliwienia takiego działania postanowiłem, że złożę pod obrady Sejmu projekt stosownej nowelizacji ustawy.

DDW


Wander zamknij dupe.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: A C 1/19 - Apelacja ws. C 1/19

Postprzez Korczyński 26 sie 2019, o 09:42

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: Odwołuję ze składu orzekającego byłego asesora Vanderleia Bouboulinę a-la-Triste. Powołuję do składu orzekającego asesora Michaiła von Hippogriff-Vovkulak.

Informuję, że do składu orzekającego należą obecnie: asesor przewodniczący Natan Korczyński oraz asesorowie Gustaw Fryderyk von Hippogriff i Michaił von Hippogriff-Vovkulak.

Korczyński
Marszałek Trybunału
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości