Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A5] Nowa Konstytucja

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

[A5] Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 16 lut 2019, o 13:24

JO Lordzie Protektorze

Nasza Konstytucja wymaga gruntownych zmian. Są one tak obszerne, że prawie niemożliwe jest napisanie nowelizacji, a zmiana jej krok po kroku zajęłaby zdecydowanie za dużo czasu. Co prawda, nie rozwiązuje ona wszystkich bolączek naszej legislatury, jednak uważam, że jest to w miarę uporządkowana obecna konstytucja z kilkoma "drobnymi dodatkami", jak np. Rada Regionów tworzona przez Lorda Konstabla oraz Lordów Namiestników.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie mamy obecnie tylu obywateli, aby obsadzić wszystkie przewidziane urzędy, jednakże nie muszą one zostać obsadzone od razu, a od ich istnienia nie zależy przyszłość Królestwa. Mam nadzieję, że obywatele wezmą aktywny udział w dyskusji na temat projektu, a w ostateczności zostanie przyjęta dobra (lepsza niż przedstawiona) wersja. Jednocześnie upraszam o nieskracanie treści. Lepiej, żeby było go więcej i wszystko było jasne, aniżeli wymagane były domysły z racji niejasności przepisów. Wiem, że może brakować wielu zapisów, ponieważ rzeczą ludzką jest się mylić, przyjmę każdą krytykę, nie z każdą się zgodzę, ale postarajmy się, aby był to początek prawdziwego startu.


Konstytucja Królestwa Hasselandu


Rozdział I [Królestwo Hasselandu]

Art 1. Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji
Art 2. Prawo Królestwa Hasselandu stanowią według hierarchii
1. Prawo Księstwa Sarmacji
2. Konstytucja Królestwa Hasselandu
3. Ustawy Królestwa Hasselandu
4. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana
5. Uchwały Senatu
6. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Protektora oraz pozostałych Lordów
7. Akty prawa miejscowego
8. Normy prawa zwyczajowego
Art 3. Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
1. Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Senat, którego obradami kieruje Lord Protektor
Art. 4. Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji
Art. 5. Królestwo Hasselandu sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem swoich obywateli oraz nienaruszalności swoich granic
Art 6. Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont
Art 7. Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.
Atr 8. Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

Rozdział II [Władza wykonawcza]
Art. 9. Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu jako przedstawiciel Króla Hasselandu sprawuje Lord Szambelan
Art. 10. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski
Art. 11. Lord Szambelan wybierany jest w powszechnych, niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres 4 miesięcy przez wszystkich aktywnych obywateli Królestwa Hasselandu
Art. 12. Za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Lord Protektor Królestwa Hasselandu, a w przypadku jego braku poprzedni Lord Szambelan
Art. 13. Lord Szambelan:
1. Przewodniczy pracom Dworu Królewskiego
2. Reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji
3. Odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji
4. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu
5. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie
6. Zatwierdza ustawy uchwalone przez Senat
Art. 14. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward, a w przypadku braku lub absencji takowego Lordowie niższej rangi, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim
Art. 15. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 14 dni stwierdza się opróżnienie urzędu i rozpisuje się ponowne wybory na urząd. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Lord Protektor, natomiast obowiązki Lorda Szambelana sprawuje zastępca, zgodnie z Art. 14.

Rozdział III [Władza ustawodawcza]
Art. 16. Władzę ustawodawczą pełni Senat Królestwa Hasselandu
Art. 17. Obradom Senatu przewodniczy Lord Protektor powoływany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy
Art. 18. Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku osoba zastępująca go zgodnie z Art. 14.
Art. 19. Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Senatu
2. Reprezentuje Hasselandczyków przed Lordem Szambelanem oraz Dworem Królewskim
3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za nieprawidłowe zachowanie grzywnę w wysokości do 15 000 lt.
5. Prowadzi oficjalny spis obywateli Królestwa Hasselandu
Art. 20. Senat tworzą wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu
Art. 21. Senat przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności minimum 1/3 wszystkich senatorów
Art. 22. Senat przyjmuje ustawy zmieniające konstytucje większością 2/3 oddanych głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich senatorów.
Art. 23. Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor, a także grupa dwóch senatorów lub obywateli Królestwa Hasselandu
Art. 24. Lordowi Szambelanowi przysługuje w głosowaniach Senatu głos o wadze 4, arystokratom głos o wadze 3, szlachcie głos o wadze 2, a pozostałym obywatelom głos o wadze 1. Dodatkowy głos posiadają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis lub Orderem Światła Księżyca.
Art. 25. Ustawy przyjęte przez Senat wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni, ustawę w imieniu Lorda Szambelana podpisuje Lord Protektor
Art. 26. Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem
Art. 27. W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi

Rozdział IV [Podział administracyjny]
Art. 28. Królestwo Hasselandu tworzą:
1. Ziemie Razuryjskie ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont
2. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien
3. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii
Art. 29. Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika sprawującego opiekę nad danym regionem
Art. 30. Lord Namiestnik:
1. Odpowiada za inicjację wydarzeń kulturalnych oraz narracyjnych na terenie danego regionu
2. Wydaje akty prawa miejscowego
3. Reprezentuje mieszkańców danego regionu przed Lordem Szambelanem
Art. 31. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów
Art. 32. Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Królem Hasselandu z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji
Art. 33. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana

Rozdział V [Obywatelstwo]
Art. 34. Obywatelstwo hasselandzkie nadaje oraz odbiera Lord Szambelan
Art. 35. Obywatelem Królestwa Hasselandu może być osoba aktywna w rozumieniu odrębnych przepisów prawa
Art. 36. Obywatel Królestwa Hasselandu jest jednocześnie senatorem.
Art. 37. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu Królestwa Hasselandu oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny przed władzami Królestwa Hasselandu
Art. 38. Przed nadaniem obywatelstwa, wnioskodawca składa przysięgę o następującej treści: „Uroczyście przysięgam, że postępował będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu, na względzie mając dobro kraju jak najlepiej wypełniał ciążące na mnie obowiązki oraz wierny pozostanę wobec Króla i Narodu” Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.
Art. 39. Przysięgę składają również w chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]
Art. 40. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
Art. 41. Moc traci Konstytucja Królestwa Hasselandu z dnia 8 czerwca 2018 r


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 10 mar 2019, o 15:30

JO Lordzie Protektorze

Pozwolę sobie ponowić wniosek.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 14 mar 2019, o 15:23

Nie wiem czemu nie dostrzegłem tego projektu?
Rozpoczynamy dyskusję która potrwa co najmniej 4 dni, tj. do wtorku 18 bm. Ponieważ jednak jest to sprawa szczególnej wagi, będzie zapewne konieczne przedłużenie debaty.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 14 mar 2019, o 18:31

Oczywiście, ta debata musi się odbyć w Senacie. Trzeba więc przenieść wątek. Jeśli mi się nie uda, proszę o pomoc Lorda Szambelana.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Kolo 15 mar 2019, o 21:34

Wysoka Izbo!

Powyższy projekt uważam za pełnowartościowy pod względem merytorycznym, z jedynie małymi odstępstwami. Chciałbym jednak uprzejmie poprosić szanownego autora niniejszego projektu o poprawienie czytelności tekstu (odstępy między kolejno po sobie następującymi artykułami i ich częściami) - jednak świadom jestem, że jest to w zasadzie moja subiektywna ocena i proponiwana zmiana jest tutaj całkowicie nieniezbędna. Przechodząc jednak do meritum:

Art.19. napisał(a):3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego.


Sprawa osoby łamiącej prawo ogólnopaństwowe w tym również, to zwyczajowe (mam tu na myśli słownictwo używane w komunikacji między Hasselandczykami) na forum i innych szeroko pojętych miejscach publicznych) powinna zostać skierowana niezwłocznie do Trybunału Koronnego bądź też Prefektury Generalnej. Aczkolwiek rozumiem, że taka niezbyt dotkliwa sankcja w określonych sytuacjach może okazać się bardzo skuteczna, jednak radziłbym rozważenie umiejscowienia tego zapisu w regulaminie Senatu.

wyżej zacytowny artykuł napisał(a):4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za nieprawidłowe zachowanie grzywnę w wysokości do 15 000 lt.


Mam pewne obawy, co do możliwego nadużywania przez osoby wymienione w powyższym ustępie swojej pozycji w celu osiągnięcia politycznych korzyści lub poprostu wyeliminowania poszczególnych jednostek z naszego życia publicznego, co więcej mogą to być również osoby spoza Królestwa Hasselandu. Podobną sytuację przewidziałem już przy okazji kolektywnego tworzenia projektu ostatniej nowelizacji naszej ustawy zasadniczej. Określenie "nieprawidłowe", ma charakter stricte subiektywny, zatem stanowi swego rodzaju zagrożenie dla praworządności prowincji. Proponuję zatem drobną poprawkę tego ustępu:

propozycja (ust. 4. Art. 19.) napisał(a):4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za rażące łamanie prawa Królestwa Hasselandu, w tym również prawa zwyczajowego grzywnę w wysokości do 15 000 lt. Szczegóły określa ustawa.


Choć może i moja propozycja poprawki nie jest najdoskonalsza pod względem składniowym, to jednak mam nadzieję, że mój przekaz jest dla wszystkich tutaj obecnych zrozumiały, także z niecierpliwością czekam na wasze odpowiedzi i liczę na konstruktywną krytykę moich propozycji.

Z poważaniem.
(-) Erik Otton von Hohenburg
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Filip I Gryf 16 mar 2019, o 11:04

Wysoka Izbo

Projekt jak najbardziej dobry, poza kosmetycznymi poprawkami wspomnianymi przez mojego przedmówcę. :)
Filip I Gryf

Profil

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 16 mar 2019, o 12:21

Sławetny Baronecie

Najpierw ustosunkowując się do poprawek kosmetycznych. Oto projekt z rozdzielonymi artykułami
Konstytucja Królestwa Hasselandu


Rozdział I [Królestwo Hasselandu]

Art 1. Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji

Art 2. Prawo Królestwa Hasselandu stanowią według hierarchii
1. Prawo Księstwa Sarmacji
2. Konstytucja Królestwa Hasselandu
3. Ustawy Królestwa Hasselandu
4. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana
5. Uchwały Senatu
6. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Protektora oraz pozostałych Lordów
7. Akty prawa miejscowego
8. Normy prawa zwyczajowego

Art 3. Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
1. Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Senat, którego obradami kieruje Lord Protektor

Art. 4. Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji

Art. 5. Królestwo Hasselandu sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem swoich obywateli oraz nienaruszalności swoich granic

Art 6. Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont

Art 7. Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.

Atr 8. Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

Rozdział II [Władza wykonawcza]

Art. 9. Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu jako przedstawiciel Króla Hasselandu sprawuje Lord Szambelan
Art. 10. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski

Art. 11. Lord Szambelan wybierany jest w powszechnych, niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres 4 miesięcy przez wszystkich aktywnych obywateli Królestwa Hasselandu

Art. 12. Za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Lord Protektor Królestwa Hasselandu, a w przypadku jego braku poprzedni Lord Szambelan

Art. 13. Lord Szambelan:
1. Przewodniczy pracom Dworu Królewskiego
2. Reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji
3. Odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji
4. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu
5. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie
6. Zatwierdza ustawy uchwalone przez Senat

Art. 14. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward, a w przypadku braku lub absencji takowego Lordowie niższej rangi, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim

Art. 15. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 14 dni stwierdza się opróżnienie urzędu i rozpisuje się ponowne wybory na urząd. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Lord Protektor, natomiast obowiązki Lorda Szambelana sprawuje zastępca, zgodnie z Art. 14.

Rozdział III [Władza ustawodawcza]

Art. 16. Władzę ustawodawczą pełni Senat Królestwa Hasselandu

Art. 17. Obradom Senatu przewodniczy Lord Protektor powoływany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy

Art. 18. Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku osoba zastępująca go zgodnie z Art. 14.

Art. 19. Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Senatu
2. Reprezentuje Hasselandczyków przed Lordem Szambelanem oraz Dworem Królewskim
3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za nieprawidłowe zachowanie grzywnę w wysokości do 15 000 lt.
5. Prowadzi oficjalny spis obywateli Królestwa Hasselandu

Art. 20. Senat tworzą wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu

Art. 21. Senat przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności minimum 1/3 wszystkich senatorów

Art. 22. Senat przyjmuje ustawy zmieniające konstytucje większością 2/3 oddanych głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich senatorów.

Art. 23. Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor, a także grupa dwóch senatorów lub obywateli Królestwa Hasselandu

Art. 24. Lordowi Szambelanowi przysługuje w głosowaniach Senatu głos o wadze 4, arystokratom głos o wadze 3, szlachcie głos o wadze 2, a pozostałym obywatelom głos o wadze 1. Dodatkowy głos posiadają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis lub Orderem Światła Księżyca.

Art. 25. Ustawy przyjęte przez Senat wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni, ustawę w imieniu Lorda Szambelana podpisuje Lord Protektor

Art. 26. Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem

Art. 27. W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi

Rozdział IV [Podział administracyjny]

Art. 28. Królestwo Hasselandu tworzą:
1. Ziemie Razuryjskie ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont
2. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien
3. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii

Art. 29. Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika sprawującego opiekę nad danym regionem

Art. 30. Lord Namiestnik:
1. Odpowiada za inicjację wydarzeń kulturalnych oraz narracyjnych na terenie danego regionu
2. Wydaje akty prawa miejscowego
3. Reprezentuje mieszkańców danego regionu przed Lordem Szambelanem

Art. 31. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów

Art. 32. Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Królem Hasselandu z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji

Art. 33. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana

Rozdział V [Obywatelstwo]

Art. 34. Obywatelstwo hasselandzkie nadaje oraz odbiera Lord Szambelan

Art. 35. Obywatelem Królestwa Hasselandu może być osoba aktywna w rozumieniu odrębnych przepisów prawa

Art. 36. Obywatel Królestwa Hasselandu jest jednocześnie senatorem.

Art. 37. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu Królestwa Hasselandu oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny przed władzami Królestwa Hasselandu

Art. 38. Przed nadaniem obywatelstwa, wnioskodawca składa przysięgę o następującej treści: „Uroczyście przysięgam, że postępował będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu, na względzie mając dobro kraju jak najlepiej wypełniał ciążące na mnie obowiązki oraz wierny pozostanę wobec Króla i Narodu” Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 39. Przysięgę składają również w chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 40. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

Art. 41. Moc traci Konstytucja Królestwa Hasselandu z dnia 8 czerwca 2018 r


Natomiast przechodząc do poprawek artykułów. Art. 19. ust. 3. w mojej opinii nie działa na czyjąkolwiek szkodę, upomnienie nie ma szczególnej mocy sprawczej. Jest co prawda wstępem do zastosowania poważniejszych kar, jednak samo w sobie nic nie robi. Inaczej ma sie sprawa z Art. 19. ust. 4. gdzie w zupełności zgadzam się z zaproponowaną poprawką. Cieszę się, że ktoś spojrzał na to trochę bardziej krytycznym okiem. Zamierzam wprowadzić tę poprawkę w formie autopoprawki do projektu. Nie zgodzę się jedynie z zapisem - szczegóły określa ustawa. W artykule jest przedstawiona przyczyna nadania kary, jak również sankcja. Nie ma powodów, dla których mielibyśmy pisać ustawę. Jeżeli "poszkodowany" będzie "żądał" ukarania wyższym wyrokiem aniżeli tylko 15 tysięcy grzywny może się zgłosić do Trybunału Koronnego.
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Kolo 16 mar 2019, o 12:38

AFvTD napisał(a):[...] Natomiast przechodząc do poprawek artykułów. Art. 19. ust. 3. w mojej opinii nie działa na czyjąkolwiek szkodę, upomnienie nie ma szczególnej mocy sprawczej. Jest co prawda wstępem do zastosowania poważniejszych kar, jednak samo w sobie nic nie robi. Inaczej ma sie sprawa z Art. 19. ust. 4. gdzie w zupełności zgadzam się z zaproponowaną poprawką. Cieszę się, że ktoś spojrzał na to trochę bardziej krytycznym okiem. Zamierzam wprowadzić tę poprawkę w formie autopoprawki do projektu. Nie zgodzę się jedynie z zapisem - szczegóły określa ustawa. W artykule jest przedstawiona przyczyna nadania kary, jak również sankcja. Nie ma powodów, dla których mielibyśmy pisać ustawę. Jeżeli "poszkodowany" będzie "żądał" ukarania wyższym wyrokiem aniżeli tylko 15 tysięcy grzywny może się zgłosić do Trybunału Koronnego.


Zgadzam się z tą argumentacją oraz dziękuję za uwzględnienie części moich propozycji w niniejszym projekcie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 18 mar 2019, o 10:30

Przyjrzałem się projektowi i wygląda dobrze. Rozmaite, wprowadzone poprawki, są zupełnie OK; wyposażenie Lorda Protektora w jakieś instrumenty działania to chyba dobry pomysł. W sumie mam chyba jedną uwagę, dość kosmetyczną:

Art. 4. Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji


A jaki może być "niepanujący Książę"? Książę - Senior zapewne; ale on, formalnie rzecz biorąc, Księciem nie jest, a tytuł jest honorowy. Skoro ta, proponuję usunąć "panujący".
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 20 mar 2019, o 08:29

Dyskusja się zakończyła, ale może ktoś zechce coś dodać lub o coś spytać - jest na to czas jeszcze dzisiaj.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości