Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Thomas 19 lut 2019, o 16:24

Chciałbym jednak zauważyć iż maksymalny czas debaty to 7 dni. A takowy czas już upłynął.
/-/ Thomas von Lisendorff
p. o. Prezydent MUP
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Andrzej Swarzewski 19 lut 2019, o 16:44

To prawda, ale dopóki nie mamy sądownictwa, to nic nie możemy zrobić poza wyrażeniem oburzenia.
Bo gdybyśmy mieli sądownictwo, to Kodeks Karny jest okrutny: Kto nie wykonuje obowiązków nakazanych prawem, podlega karze ograniczenia wolności powyżej piętnastu dni albo karze pozbawienia wolności do ośmiu tygodni.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Antoni 19 lut 2019, o 16:54

W związku z upływem czasu przeznaczonego na debatę, zamykam debatę nad projektem ustawy. Przechodzimy do głosowania nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Zarządzenie: głosowanie nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Projekt ustawy: załącznik (poniżej karty do głosowania)

Karta do głosowania:

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - NIE GŁOSOWAŁ
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej niż 3 doby.

Załącznik:

Artykuł 1.


Artykuł 6. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej. Parlament powołuje i odwołuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a także najwyższych urzędników państwowych."

przyjmuje brzmienie:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej."

Artykuł 2.


Artykuł 7. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 8 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym."

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 16 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym."

Artykuł 3.


Artykuł 11. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydenta wybiera Parlament Republiki Bialeńskiej w formie uchwały. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały.

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały, także w wyniku jego nieobecności dłuższej jak 7 dni."Artykuł 4.


Artykuł 12. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

przyjmuje brzmienie:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają Posłowie jako Triumwirat lub wszyscy aktywni posłowie jako Rada Elekcyjna. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

Artykuł 5.


1. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, iż referendum ws. zmiany Konstytucji jest wiążące.
2. Zobowiązuje się Parlament Republiki Bialeńskiej do wprowadzenia koniecznych zmian w Ordynacji wyborczej w okresie vacatio legis.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Antoni 19 lut 2019, o 16:57

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - PRZECIW
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ


Krótkie uzasadnienie: projekt jest niepełny, wprowadza nieznane dotąd pojęcia, nie jest dostosowany do obecnego systemu prawnego oraz nie spełnia podstawowych wymagań tworzenia projektów prawnych, w szczególności zmieniających Konstytucję, najważniejszego aktu prawnego.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Andrzej Swarzewski 19 lut 2019, o 17:04

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - PRZECIW
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ


Krótkie uzasadnienie: O ile cel projektu popieram, to konieczne jest wprowadzenie kilku poprawek. Osobiście zajmę się przygotowaniem nowego projektu tej istotnej reformy.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Bajtuś 19 lut 2019, o 19:37

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej:

Antoni Kacper Burbon-Conti - PRZECIW
Marek Bajtuś - ZA
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Marek Bajtuś
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Antoni 19 lut 2019, o 21:29

Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie nad Ustawą o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Uprawnionych do głosowania: 3 Posłów

ZA: 1 Poseł
PRZECIW: 1 Poseł
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU: 1 Poseł


Niniejszym stwierdzam, iż Parlament Republiki Bialeńskiej odrzucił projekt ustawy.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości