Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez Michal_Feliks 13 lut 2019, o 03:21

Eldorat, 13 lutego 2019 roku

Na mocy art. 11 par 3. pkt 4. Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks Postępowania Przed Trybunałem Koronnym - wnoszę o:

1/ zbadanie z urzędu zgodności Postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich z:

a/ art. 1 ust. 1 Konstytucji,
b/ art. 3 ust. 1 Konstytucji,
c/ Art. 40 ust. 2 pkt i 4 Konstytucji,

w związku z par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 1 i par 3 Umowy między Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej,

2/ zbadanie zgodności art. 1 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym, oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja Wyborcza, rozumianych jako zakaz pełnienia funkcji w organach władzy Księstwa Sarmacji pochodzących z wyboru bezpośredniego i pośredniego skierowany wobec obywateli sarmackich, posiadających jednocześnie obywatelstwo państw trzecich podlegających władzy Księstwa Sarmacji, z:

a/ art. 1 ust. 1 Konstytucji,
b/ art. 3 ust. 1 Konstytucji,
c/ Art. 40 ust. 2 pkt i 4 Konstytucji,

3/ Dokonanie powszechnie obowiązującej wykładni przepisu par. 1 ust. 1 Umowy między Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej, poprzez sprecyzowanie sytuacji prawnej obywatela sarmackiego będącego jednocześnie obywatelem jednostki nazwanej "Protektoratem Księstwa Sarmacji" w zakresie praw i obowiązków obywatelskich.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: Zbadanie z urzędu zgodności z Konstytucją Rozporządzenia

Postprzez Michal_Feliks 13 lut 2019, o 03:28

Eldorat, 13 lutego 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U1/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie, ATK Paulusa Buddusa i JKM Piotra III Łukasza
  4. wyznaczam siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez KJAF 13 lut 2019, o 21:50

Wysoki Trybunale,

przystępuję do rozprawy.

Jednocześnie składam wniosek o wyłączenie WKW Marszałka ze składu orzekającego. Według obecnych przepisów, zakaz sprawowania i posiadania obcego obywatelstwa tyczy się również urzędu asesorskiego. Istnieje więc wątpliwość, czy WKW miał w ogóle prawo zostać obrany asesorem (po randze w profilu wnioskuję, iż Marszałek jest obywatelem bialeńskim). Jeżeli wątpliwość ta okaże się słuszna, to automatycznie wydany wyrok negatywny dla Bialeńczyków, będzie obarczony wadą. Jeżeli jednak okaże się inaczej, będzie tak samo, z racji tego, że został wydany wbrew zasadzie niemożności sprawowania sądów we własnej sprawie.

Jako osoba bezpośrednio objęta efektami orzeczenia, nie powinien WKW uczestniczyć w rozprawie. Tak samo wstrzymać należałoby wszystkie akcje podjęte jako asesor czy Marszałek, na wypadek okazania się, iż WKW objął mandat asesorski wbrew prawu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez Andrzej Fryderyk 14 lut 2019, o 19:03

Wysoki Trybunale,

przystępuję do rozprawy.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez Antoni 15 lut 2019, o 02:01

Wysoki Trybunale,

przystępuję do sprawy jako przedstawiciel Republiki Bialeńskiej.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez Michal_Feliks 15 lut 2019, o 02:50

Eldorat, 15 lutego 2019 roku


Otwieram rozprawę.

Wzywam uczestników postępowania: Marszałka Sejmu KS, Kanclerza KS, oraz reprezentanta Republiki Bialeńskiej - Prezydenta Republiki Bialeńskiej, do przedstawienia argumentów prawnych w sprawie w terminie trzydniowym, to jest do 18 lutego br. do godziny 2,50.

Jednocześnie wzywam wszystkich uczestników, którzy do sprawy dołączą w przepisanym wyżej terminie, do złożenia argumentów prawnych w sprawie w terminie 3 dni od chwili żłożenia oświadczenia o dołączeniu do sprawy.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez KJAF 15 lut 2019, o 14:36

Wysoki Trybunale,

1) na podstawie art. 43 § 1 pkt 1 KppTK wnoszę o dokonanie zmian w składzie orzekającym, w postaci wyłączenia z niego MTK JKW Defloriusza Dymana Wandera.

Uzasadnienie: PSO i członek SO jest objęty bezpośrednio i osobiście przedmiotem postępowania, a to poprzez posiadanie obywatelstwa Republiki Bialenii, i co za tym idzie — w jego osobistym interesie jest wydanie takiego orzeczenia w punkcie drugim wniosku o wszczęcie postępowania, które uznaje obywateli bialeńskich za dopuszczonych do urzędów sarmackich, w tym m.in. asesora Trybunału.

2) w związku z faktem, iż oprócz wątpliwości zawartych w punkcie powyższym, jeżeli Trybunał wyda orzeczenie które jednak nie będzie korzystne dla strony bialeńskiej, Marszałek Trybunału i PSO w niniejszej sprawie będzie — zgodnie z orzeczeniem Trybunału — osobą, która nie miała prawa do objęcia urzędu asesora. Tym samym wyrok będzie posiadał wadę w postaci wydania go w niewłaściwym składzie (z osobą, która nie powinna być asesorem) i będzie kwalifikował się do skargi kasacyjnej określonej art. 41 KppTK. Co za tym idzie — wyrok może być potencjalnie nieważny.

3) jednocześnie informuję o przedłożeniu JKMości zażalenia na postanowienie Marszałka TK w przedmiocie dopuszczenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej do rozprawy wbrew prawu.(—) Arped-Friedman
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez Michal_Feliks 15 lut 2019, o 15:40

Eldorat, 15 lutego 2019 roku


W odpowiedzi:

1/ Do wniosku o wyłączenie odniosę się niezwłocznie, zapewne jeszcze dziś.

2/ W sprawie dopuszczenia do udziału w rozprawie nie zapadło postanowienie; mamy tu do czynienia z czynnością faktyczną, która nie podlega zażaleniu. Jeśli JKW Kanclerz sobie życzy, mogę potraktować ten głos jako wniosek z art 8 par 1 Ustawy KPpTK o wydanie postanowienia o wyłączeniu reprezentanta Republiki Bialeńskiej z postępowania. Uzasadniając udział reprezentanta Republiki, mogę poinformować, że został dopuszczony do sprawy na podstawie par. 1 pkt. 1 Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki BIaleńskiej, a konkretnie zapisu o objęciu Republiki Bialeńskiej opieką prawną. Przepis ten należy interpretować jako umożliwienie Republice Bialeńskiej dostępu do sarmackiego wymiaru sprawiedliwości, wobec braku innego faktycznego wymiaru sformułowania "opieka prawna". Umowa międzynarodowa stoi w porządku prawnym Sarmacji ponad ustawą, należy więc interpretować przepis ustawy przez pryzmat postanowień umowy międzynarodowej odnoszącej się do tej kwestii. Odmienne stanowisko Marszałka Trybunału Koronnego wyrażone w przeszłości w drodze postanowienia nie wiąże Trybunału w przedmiotowej sprawie.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez Michal_Feliks 15 lut 2019, o 17:28

P O S T A N O W I E N I E


Sygn. akt: U1/19

Odpowiadając na wniosek Kanclerza Księstwa Sarmacji o wyłączenie z udziału w rozprawie reprezentanta Republiki Bialeńskiej - Prezydenta Republiki Bialeńskiej, na podstawie art. 8 par. 2 postanawiam o odrzuceniu wniosku.


uzasadnienie


Na podstawie Art. 11 § 3 pkt 5 prawo do przystąpienia do sprawy ustrojowej przysługuje prowincji. Prawo to realizowane jest w drodze uczestnictwa w sprawie reprezentanta prowincji powołanego w zgodzie z prawem miejscowym.

W dniu 25 września 2018 roku ratyfikowana została Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskie. Par. 1 pkt. 1 Umowy przewiduje, że Republika Bialeńska zostaje otoczona przez Księstwo Sarmacji (...) opieką prawną. Par. 2 pkt. 1 Umowy przewiduje, że władzę w Republice Bialeńskiej sprawuje Księstwo Sarmacji w osobie Księcia Sarmacji we współpracy z Prezydentem Republiki Bialeńskiej. Art. 1 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic.

Na terytorium Republiki Bialeńskiej nie funkcjonują instytucje miejscowego wymiaru sprawiedliwości. Trybunał uznał więc, że przepis art. 11 § 3 pkt 5 czytany w świetle par. 1 pkt. 1 Umowy - aktu rangi wyższej od ustawy - nakazuje przyznać Republice Bialeńskiej prawo do uczestnictwa w sprawach ustrojowych. Odmowa przyznania takiego prawa w sprawie dotyczącej bezpośrednio Republiki Bialeńskiej byłaby również nie do pogodzenia z zasadą wywodzoną z art. 1 ust. 1 Konstytucji, stanowiłaby bowiem pogwałcenie prawa każdego obywatela sarmackiego, jak i każdej osoby prawnej, do dochodzenia ochrony swoich praw i wolności.

Z powyższych powodów, Trybunał postanowił jak w sentencji.

Na podstawie art. 8 par. 2 Ustawy - KPpTK na postanowienie przysługuje zażalenie do Księcia.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Postprzez KJAF 15 lut 2019, o 17:42

Nawet bym napisał te zażalenie do Księcia, ale obawiam się, że przyjdzie np. Prefekt Generalny i odrzuci. Jak widać, może to robić każdy w jego imieniu. Nie wspominając o tym, że rzeczony art. 8 odnosi się do postanowienia o dokonanie określonej ustawą czynności. Gdzie w ustawie dopuszczane jest wyłączenie kogoś z rozprawy — nie znalazłem.
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości