Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Postprzez Thomas 8 lut 2019, o 18:51

Działając na podstawie art. 19, Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 roku przedstawiam Projekt Uchwały zmieniający Konstytucję. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały fragmenty które zostały usunięte z Konstytucji , zaś niebieskim te które zostały dodane.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej
w sprawie zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
z dnia x lutego 2019 r.


Art. 1
Zmianie ulegają następujące Artykuły :

Artykuł 6.
[Parlament]

Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej. Parlament powołuje i odwołuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a także najwyższych urzędników państwowych.

Artykuł 7.
[Kadencja Parlamentu]

Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 16 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym.


Artykuł 11.
[Kadencja]

Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały, także w wyniku jego nieobecności dłuższej jak 7 dni.

Artykuł 12.
[Sukcesja]

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają Posłowie jako Triumwirat lub wszyscy aktywni posłowie jako Rada Elekcyjna. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Art. 2 [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie w momencie uchwalenia.Proszę również o rozpoczęcie debaty nad powyższą Uchwałą.
Ostatnio edytowano 9 lut 2019, o 21:12 przez Antoni, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zmiana tytułu wątku w związku ze zmianą nazwy projektu aktu prawnego
/-/ Thomas von Lisendorff
p. o. Prezydent MUP
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Uchwały zmieniającej Konstytycję

Postprzez Andrzej Swarzewski 8 lut 2019, o 20:58

Panie Prezydencie,
Wysoka Izbo,
Nie jestem posłem, ani nie znam się szczególnie na prawie, aczkolwiek mamy kilka uwag. Jeżeli moja wypowiedź narusza porządek Wysokiej Izby, to proszę przenieść ją do odpowiedniego działu.
1) Uważam, że kadencja Parlamentu powinna w dalszym ciągu wynosić 8 tygodni. Aktywność obywateli ulega częstym zmianom, nastroje Bialenczyków jeszcze częstszym. Zmiany partii są na porządku dziennym. 16 tygodni jest zbyt długim okresem, przynajmniej w mojej opinii.
2) Wobec tego, kadencja Prezydenta nie będzie już równa kadencji Prezydenta. Proponuję, żeby kadencja Prezydenta wynosiła 6 miesięcy (aczkolwiek jestem skłonny do poparcia kompromisowej propozycji 4 miesięcy, która gdzieś padła).
3) Czy nie chcemy jakoś ograniczyć powszechności wyborów? Poprzednio był z tym problem, ja bym wprowadził chociaż jawność (Zgromadzenie Elektorskie).
4) Triumwirat lub Rada Elekcyjna? Kolegialna głowa państwa to duży eksperyment, nie wiem czy słuszny.
5) Wprowadzenie wyborów powszechnych prezydenta wymaga zmiany Ordynacji wyborczej.
6) I chyba powinna to być ustawa, a nie uchwała?
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Uchwały zmieniającej Konstytycję

Postprzez Antoni 8 lut 2019, o 22:03

Szanowny Panie Pośle von Lisendorff,

nie rozpoczynam debaty nad powyższym projektem w związku z niespełnianiem przesłanek z art. 3 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Projekt nie jest zgodny z zasadami techniki prawodawczej oraz nie zawiera stosownego uzasadnienia.

  1. Zmiana Konstytucji jest możliwa wyłącznie na podstawie ustawy.
  2. Projekt powinien zawierać przepisy obowiązujące (obowiązujące brzmienie przepisów) oraz przepisy zmieniające (propozycje zmian).
  3. Musi zostać dokładnie wskazany akt prawny ulegający zmianie oraz dokładne artykuły i ustępy, jeżeli takie w danym artykule występują.
  4. Zmian dokonuje się opisem słownym, a nie poprzez zmianę koloru poszczególnych części przepisów.
  5. Zmiana wybory Prezydenta z elekcji w Parlamencie na wybory powszechne wymaga od prawodawcy zmiany przepisów niższej rangi, w szczególności ustawy - ordynacji wyborczej, co powinno zostać zawarte w powyższym projekcie ustawy.
  6. Wprowadzenie nowych nazw lub organów państwowych do konstytucji wymaga wyjaśnienia, czym są ów organy, jak działają etc.

W związku z powyższym, wstrzymuję proces legislacyjny do momentu uzupełnienia braków formalnych projektu ustawy. W przypadku ich nieuzupełnienia w przeciągu doby, projekt zostanie odrzucony i nieprzyjęty pod obrady na podstawie ww. braków wymaganych przez Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Jednocześnie proszę Wysoką Izbę o wstrzymanie się od komentowania projektu ustawy do momentu rozpoczęcia właściwej debaty.

Szanowny Panie Swarzewski,

Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej nie przewiduje możliwości wypowiadania się osób do tego nieuprawnionych, zgodnie z art. 4, z zastrzeżeniem sytuacji, w której prawo głosu zostanie przyznane. W związku, iż projekt dotyczy zmiany Konstytucji, prawo głosu, zgodnie z dobrym zwyczajem, zostanie udzielone wszystkim Obywatelom, jednakże proszę o wstrzymanie się do rozpoczęcia właściwej debaty.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: Projekt Uchwały zmieniającej Konstytycję

Postprzez Thomas 8 lut 2019, o 22:56

Męczy mnie już ta cała biurokracja.
To musi być tak, tamto tak.
Ostatnio edytowano 8 lut 2019, o 22:58 przez Thomas, łącznie edytowano 1 raz
/-/ Thomas von Lisendorff
p. o. Prezydent MUP
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Uchwały zmieniającej Konstytycję

Postprzez Andrzej Swarzewski 8 lut 2019, o 22:58

To akurat nie biurokracja. Jeśli chcesz, możesz wysłać mi swoje pomysły, a ja przełożę to na (w miarę) poprawny projekt.
Andrzej Swarzewski
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Uchwały zmieniającej Konstytycję

Postprzez Andrzej Swarzewski 9 lut 2019, o 20:50

Ustawa o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej
z dnia x lutego 2019 r.


Artykuł 1.


Artykuł 6. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej. Parlament powołuje i odwołuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a także najwyższych urzędników państwowych."

przyjmuje brzmienie:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej."

Artykuł 2.


Artykuł 7. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 8 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym."

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 16 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym."

Artykuł 3.


Artykuł 11. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydenta wybiera Parlament Republiki Bialeńskiej w formie uchwały. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały.

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały, także w wyniku jego nieobecności dłuższej jak 7 dni."Artykuł 4.


Artykuł 12. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

przyjmuje brzmienie:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają Posłowie jako Triumwirat lub wszyscy aktywni posłowie jako Rada Elekcyjna. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

Artykuł 5.


1. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, iż referendum ws. zmiany Konstytucji jest wiążące.
2. Zobowiązuje się Parlament Republiki Bialeńskiej do wprowadzenia koniecznych zmian w Ordynacji wyborczej w okresie vacatio legis.


Uwagi:
1. Uznałem, że Ordynację będzie można zmienić w okresie vacatio legis, który specjalnie na tę okoliczność przewidziałem. Czy ma Pan Prezydent coś przeciwko?
2. Podtrzymuję swoje wątpliwości z wcześniejszej wypowiedzi, jednak w tym projekcie postawiłem sobie za cel jedynie poprawę formalnych wątpliwości odnośnie projektu Pana Posła. Wnoszę o dopuszczenie wszystkich obywateli do debaty, aby wszyscy mogli zgłaszać swoje uwagi i składać poprawki.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Uchwały zmieniającej Konstytycję

Postprzez Thomas 9 lut 2019, o 20:53

Ustawa o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej
z dnia x lutego 2019 r.


Artykuł 1.


Artykuł 6. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej. Parlament powołuje i odwołuje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, a także najwyższych urzędników państwowych."

przyjmuje brzmienie:

"Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej, gwarant niezawisłości i suwerenności Republiki Bialeńskiej oraz niezależności jej władz. Składa się z Posłów w liczbie określonej w ustawie, jednak nie mniejszej od trzech. Posiada pełnię władzy ustawodawczej i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej."

Artykuł 2.


Artykuł 7. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 8 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym."

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 16 tygodni. Posłowie wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych i w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa. Nowa kadencja Parlamentu rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniej kadencji. Utrata mandatu poselskiego jest możliwa poprzez zrzeczenie się lub odebranie go wyłącznie za zgodą obywateli w referendum, a przesłanką do tego powinno być niestosowanie się do przepisów prawa Republiki Bialeńskiej. Posłowie bez zgody Parlamentu nie mogą być postawieni w stan oskarżenia, a zgodę tę wyraża się w formie uchwały, a Poseł, którego uchwała dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały lub przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym."

Artykuł 3.


Artykuł 11. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydenta wybiera Parlament Republiki Bialeńskiej w formie uchwały. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały.

przyjmuje brzmienie:

"Kadencja Prezydenta jest równa kadencji Parlamentu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej, a kończy się w momencie zakończenia kadencji Parlamentu, zaś do momentu wyboru nowego Prezydenta jego obowiązki pełni dotychczasowa głowa państwa. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Prezydent posiada wszystkie uprawnienia przewidziane dla Prezydenta oraz Posła za wyjątkiem prawa do głosowania. Prezydent Republiki Bialeńskiej może zostać postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. Prezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie przez Parlament Republiki Bialeńskiej na drodze uchwały, także w wyniku jego nieobecności dłuższej jak 7 dni."Artykuł 4.


Artykuł 12. Konstytucji Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

przyjmuje brzmienie:

"W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają Posłowie jako Triumwirat lub wszyscy aktywni posłowie jako Rada Elekcyjna. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej."

Artykuł 5.


1. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu, iż referendum ws. zmiany Konstytucji jest wiążące.
2. Zobowiązuje się Parlament Republiki Bialeńskiej do wprowadzenia koniecznych zmian w Ordynacji wyborczej w okresie vacatio legis.


Jako że prośba Andrzeja może zostać odrzucona, dlatego przedstawiam poprawiony projekt.
/-/ Thomas von Lisendorff
p. o. Prezydent MUP
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Antoni 9 lut 2019, o 21:20

Szanowny Panie Pośle von Lisendorff,

przypominam o uzasadnieniu projektu. Zachęcam również do wskazania (np. poprzez pogrubienie) zmienianych fragmentów, aby prace Posłów przebiegały sprawniej.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Thomas 10 lut 2019, o 05:48

A ja proszę aby Prezydent rozpoczął debatę.
O co się jeszcze przyczepisz, że kursywą nie jest napisane?
/-/ Thomas von Lisendorff
p. o. Prezydent MUP
Admirał MW SZ RB
Prezes BZS
Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeński

Postprzez Antoni 10 lut 2019, o 16:06

Szanowny Panie Pośle von Lisendorff,

przede wszystkim, proszę o uszanowanie powagi Wysokiej Izby i odpowiednie wyrażanie się w stosunku do mnie - Prezydenta oraz pozostałych Panów Posłów. Zachęcam do zapoznania się z art. 3 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Każdy projekt aktu prawnego zgodny z zasadami techniki prawodawczej oraz zawierający uzasadnienie projektodawcy uprawnionego do wnoszenia projektów składa się odpowiednio na ręce Prezydenta, który to rozstrzyga o spełnieniu określonych wymogów przez projekt.


W związku z powyższym, nie mogę rozpocząć debaty (oraz całego procesu legislacyjnego) nad wniesionym projektem, który nie spełnia wymogów formalnych, w tym nie zostało do niego dołączone uzasadnienie. Przepisy prawa tworzymy dlatego, aby później ich przestrzegać.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron