Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 lis 2016, o 21:56

Wysoki Trybunale,

niniejszym wycofuję się z postępowania. Nie wierzę, że skład, w którym zasiada ATK Hergemon wyda sprawiedliwy wyrok. Nie jestem w stanie zaufać, iż wydany będzie wyrok, który sprawiedliwie oceni wszystkie aspekty. ATK Hergemon udowodnił swymi wypowiedziami, że jest uprzedzony wobec podejmowanych przeze mnie, jakichkolwiek, działań. To z góry przekreśla wydanie przez niego sprawiedliwego wyroku, i moje poczucie sprawiedliwego potraktowania w tym postępowaniu.

Kłaniam się.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez kaxiu 14 lis 2016, o 23:52

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1) Wymierzam obecnemu na sali Wielmożnemu Robertowi Januszowi wicehrabiemu von Thorn, karę 5000 libertów grzywny (słownie: pięć tysięcy).
2) Wzywam pełnomocnika Namiestnika Starosarmacji Wielmożnego Roberta Janusza wicehrabiego von Thorn do wskazania w terminie 3 dni czy odwołuje także przystąpienie do sprawy imieniem Namiestnika Starosarmacji, pod rygorem przyjęcia, iż odwołuje jedynie przystąpienie do sprawy przez Kanclerza.

Uzasadnienie pkt 1 Zarządzenia

Na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku wniosku o zmianę składu orzekającego służy zażalenie i jest to prawnie przewidziana możliwość reakcji dla uczestnika, który z postanowieniem się nie zgadza.

Natomiast kwestionowanie sprawiedliwości wyroków wydawanych przez przez Trybunał Koronny godzi bezpośrednio w powagę czynności urzędowych Trybunału Koronnego, a także samą instytucję Trybunału Koronnego. Szczególnie duży ładunek negatywny wypowiedź taka przybiera jeżeli wygłasza ją funkcjonariusz publiczny, a dotyczy ona postanowienia wydanego przez Księcia Sarmacji.

Sąd takiego zachowania nie będzie tolerował, niezależnie od tego czy tezy takie wygłasza osoba oskarżona wobec której wnioskowana jest kara banicji, czy też wysoki urzędnik państwowy. Jednocześnie wskazać należy, że w przypadku naruszenia powagi Sądu przewidziana jest kara do 100.000 lt i/lub 14 dni więzienia. Przy następnym nagannym zachowaniu Sąd nie będzie równie pobłażliwy.


Pouczam, że od niniejszego zarządzenia przysługuje odwołanie do Trybunału Koronnego w terminie siedmiodniowym, to jest do dnia 21 listopada br.

Podstawa prawna: art. 125 ustawy Sejmu nr 293 - Kodeks postępowania sądowego.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez kaxiu 22 lis 2016, o 22:58

Czy w związku z wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie TK U 16/11/13 uczestnik zainteresowany - Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo podtrzymuje wniosek inicjalny w przedmiocie zgodności z Konstytucją złożonej na jego ręce Ustawy konstytucyjnej ws. połączenia Starosarmacji i Sclavinii?(Jeżeli tak, to rozpoczniemy procedowanie)
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez Hugo 23 lis 2016, o 20:45

Podtrzymuję
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez kaxiu 23 lis 2016, o 22:43

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.

Stwierdzam, że do postępowania skutecznie przystąpił jeden z podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 108 k.p.s., a to Namiestnik Starosarmacji, który nadto udzielił odpowiedniego pełnomocnictwa Wielmożnemu Robertowi v-hr. von Thorn. Wniosek inicjalny traktuje się jako stanowisko uczestnika zainteresowanego - Księcia.

Stosownie do art. 39. § 1 k.p.s. wyznaczam Namiestnkowi Starosarmacji (który może działać samodzielnie lub przez pełnomocnika) 3 dniowy termin na zajęcie pierwszego stanowiska w sprawie. Żeby nie było wątpliwości - termin upływa 26 listopada o godzinie 23:59:59.

Po zajęciu stanowiska, względnie upływie terminu, podjęte zostaną dalsze czynności przewidziane przez przepisy proceduralne.

I krótkie uzasadnienie odnośnie podmiotów biorących udział - uczestników zainteresowanych. Co do Księcia jak sądzę nie ma wątpliwości, gdyż złożył wniosek inicjujący, który został podtrzymany.
Następnie udział w postępowaniu zgłoszony został przez dwa podmioty - Kanclerza oraz Namiestnika Starosarmacji, działającego przez pełnomocnika, który pełni równocześnie funkcję Kanclerza. Stosowne pełnomocnictwo zostało udzielone. Potem Kanclerz złożył oświadczenie iż "wycofuje się z postępowania", nie wskazując, iż czyni to także imieniem Namiestnika Starosarmacji. Trybunał zwrócił się więc do pełnomocnika (pkt 2 Zarządzenia) o wskazanie, czy cofa także udział imieniem Namiestnika Starosarmacji, pod rygorem przyjęcia, że czyni to wyłącznie jako Kanclerz. Jako, że wezwanie pozostało bez odpowiedzi i wobec braku stosownego oświadczenia złożonego imieniem Namiestnika Starosarmacji, przyjąć należało, że Namiestnik Starosarmacji skutecznie przystąpił do sprawy, stając się uczestnikiem zainteresowanym.
Wojciech Hergemon
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez Hugo 25 lis 2016, o 12:33

Panie Przewodniczący

Przekazuję do akt sprawy
viewtopic.php?f=554&t=21287

Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez kaxiu 25 lis 2016, o 14:19

Malcher Estery Naw napisał(a):Wysoki Trybunale,

wnoszę o dołączenie mnie do sprawy TK U 16/11/11 dotyczącego fuzji Konsulatu Sclavinii ze Starsarmacją. Jestem Sclavińczykiem, obecnie Członkiem Prezydium Konsulatu Sclavinii, a los wyznaczył mnie na opozycjonistę wobec działań ówczesnej administracji Konsulatu. Jestem zatem naturalną stroną w toczącym się postępowaniu.

Wniosek swój argumentuję znaczącą rolą tej sprawy dla Konsulatu Sclavinii, jej Obywateli, a także Księstwa Sarmacji. Chciałbym, w gmachu tego urzędu wyjaśnić i zamknąć kwestie związane z procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie Konstytucji (i fuzji).


Z wyrazami estymy,
Malcher E. Naw

(wklejam jako quote, żeby było widać bez grzebania po innych wątkach, pisma DJKCezarowcy jednocześnie nie wklejam, pozostawiając do uznania Przewodniczącego Sądu, czy należy nałożyć karę za naruszenie powagi, spokoju i porządku czynności.)
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez kaxiu 25 lis 2016, o 14:42

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Postanawiam zwrócić się do Członków Prezydium Rady Sclavinii o:
1) wskazanie, który z Członków Prezydium jest Przewodniczącym Prezydium wraz z okazaniem stosownego dokumentu, względnie o wskazanie że takiej osoby nie ma i złożenie odpowiedniego pełnomocnictwa/upoważnienia udzielonego Członkowi Prezydium,
2) jeżeli stosowna osoba wyrazi chęć przystąpienia do sprawy - wskazanie przyczyn, dla których nie zgłosił udziału w przewidzianym terminie,
w terminie 3 dni pod rygorem nieprzywrócenia terminu.

Uzasadnienie
Do sprawy ustrojowej przystąpić może m.in. sprawujący organ reprezentujący prowincję, a jeżeli organ ten jest kolegialny, jego przewodniczący, co winien uczynić w 3 dniowym terminie liczonym od wszczęcia postępowania. Termin ten upłynął, jednakże zgodnie z art. 16 § 3 k.p.s. przewodniczący składu może przedłużyć biegnący termin wykonania czynności uczestnika postępowania sądowego, a termin, który upłynął — przywrócić, jeżeli uczestnik odpowiednio nie jest albo nie był w stanie wykonać czynności w terminie.

Strona władz Księstwa Sarmacji, a także strona Sclavinii nie zawiera informacji o tym, który z członków Prezydium jest jej przewodniczącym. Z ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii nie wynika, czy taka funkcja w ogóle istnieje. Jeżeli nie, ewentualne pełnomocnictwo dla członka prezydium powinno być udzielone nie w imieniu Konsulatu Sclavinii, lecz Prezydium Rady, ze wskazaniem że osoba upoważniona działa w charakterze o którym mowa w art. 22 § 3 pkt 5 k.p.s.

Zatem jeżeli wniosek o przystąpienie do sprawy zostanie złożony przez przewodniczącego organu kolegialnego sprawującego władzę w Sclavinii w rozumieniu art. 22 § 3 pkt 5 k.p.s. (a nie samą Sclavinię, która uczestnikiem postępowania ustrojowego być nie może - tak to sobie racjonalny ustawodawca wymyślił) oraz wykazane zostaną zasadne przyczyny nieprzystąpienia w terminie - przewodniczący składu władny będzie termin przywrócić i przyjąć wniosek.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez Mustafa Owski 25 lis 2016, o 15:21

Wysoki Trybunale!

Jako Członek Prezydium Rady konsulatu Sclavinii, a zatem przedstawiciel władzy informuję, że nie nie ma w Prezydium stanowiska Przewodniczącego gdyż żadna ustawa takiego stanowiska nie przewiduje.

1) Kolegialnie została wydana uchwała o upoważnieniu wicehrabiego Guedesa de Limy do reprezentowania Konsulatu w tej sprawie:
http://prawo.sarmacja.org/akt,9024.html
2) Zainteresowany nie mógł zgłosić się w wyznaczonym terminie, gdyż musiało zostać wydane upoważnienie, które Wysoki Trybunał uznał za niezbędne do reprezentowania Konsulatu w tej sprawie
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. rez. Książęcej Marynarki Wojennej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Postprzez kaxiu 25 lis 2016, o 19:27

Jak już wskazywałem wcześniej - Konsulat sam w sobie nie może być uczestnikiem zainteresowanym w sprawie, tak samo jak nie mogła nim być Starosarmacja. Nie jest to moje widzimisię, lecz tak postanowił ustawodawca, precyzując bardzo dokładnie przepis art. 22 § 3 k.p.s. Nie jest rolą Trybunału kwestionować mądrość ustawodawcy, a niewątpliwie po wielu wnikliwych analizach posłowie uznali takie rozwiązanie za korzystniejsze.

I prosiłbym też, o ile zdecydujecie się wnosić o przystąpienie do sprawy, o informacje jakie czynności były niezbędne do wydania upoważnienia i czemu to tyle trwało. 3 dniowy termin zaczął biec 11 listopada, a upoważnienie wydano 24 listopada, a więc 13 dni później...
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość