Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Roland 13 lis 2016, o 10:23

Eldorat, dnia 13.11.2016 r.


Jego Książęca Mość
Tomasz Ivo Hugo

Trybunał Koronny z siedzibą w Eldoracie


Roland Heach-Romański
Srebrny Róg

WNIOSEK W SPRAWIE USTROJOWEJ


Na podstawie art. 22. § 3. ust. 7 Kodeksu Postępowania Sądowego wnoszę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów w zakresie niżej przedstawionych pytań:
  1. Czy z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów Regulaminu Sejmu, wynika że w przypadku rezygnacji marszałka sejmu z pełnienia funkcji opróżnienie funkcji marszałka sejmu następuje z chwilą rezygnacji?
  2. Czy marszałek sejmu, który zrezygnował ze sprawowania swojej funkcji, jest uprawniony do przeprowadzenia procedury wyboru swojego następcy?
  3. Czy przeprowadzenie wyboru marszałka sejmu przez osobę nieuprawnioną implikuje nieważność zarówno wyboru marszałka sejmu jak i czynności przez niego podjętych w ramach sprawowania funkcji?
  4. Co należy rozumieć pod pojęciem "przeprowadzenia wyboru marszałka sejmu", o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji?
  5. Czy marszałek-senior pełni swoją funkcję od momentu powołania przez Księcia do chwili wyboru marszałka sejmu czy też okres ten pokrywa się z czasem kadencji sejmu?

UZASADNIENIE


JKM Tomasz Ivo Hugo zwołując Sejm Księstwa Sarmacji na obrady powołał Roberta Janusza von Thorna na urząd marszałka-seniora. Ten przeprowadził wybór marszałka sejmu - wybrana została Rihanna Aureliusz-Sedrowska. Z chwilą swojej rezygnacji marszałek Aurelisz-Sedrowska przeprowadziła wybór swego następcy, chociaż marszałkiem-seniorem nie była, a w ocenie wnioskodawcy takie uprawnienie ma tylko marszałek-senior (art. 16 ust. 1 Konstytucji KS). Podobna sytuacja powtórzyła się w przypadku rezygnacji marszałka Leszczyńskiego.

Kanclerz Księstwa Sarmacji Robert Janusz von Thorn w porannej rozmowie na ćwirku stwierdził, że to wszystko jest w zgodzie z przepisami prawa, które są niejasne i nieostre. Wobec powyższego, mając na uwadze wagę możliwych konsekwencji nierozstrzygnięcia takiego stanu rzeczy składam niniejszy wniosek.

(-) Roland Heach-Romański


Załącznik: podpisy obywateli.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Hugo 13 lis 2016, o 10:36

Eldorat, 13 listopada 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie wymaganej z dnia 13 listopada 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku.
  2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/11/13.
  3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK Mateusza von Thorna-Chojnackiego, ATK Konrada Jakuba Friedmana oraz ATK Wojciecha Hergemona.
  4. Wyznaczyć ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 lis 2016, o 09:28

Wysoki Trybunale,
uprzejmie informuję, że przystępuję do sprawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 lis 2016, o 19:31

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Trybunale,

WNIOSEK O ZMIANĘ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO


niniejszym składam wniosek o zmianę składu orzekającego w sprawie, w taki sposób, że ze sprawy zostanie wyłączony ATK Wojciech Hergemon.

Uzasadnienie: od dnia wczorajszego, w związku ze zgłoszonym w Sejmie przez ministra mojego rządu projektem ustawy o inicjatywach użytecznych społecznie trwa nieustanna, wymierzona we mnie osobiście, i w moje inicjatywy, niepohamowana, pełna kalumni i pomówień, forma ataku prowadzonego przez wyżej wzmiankowanego ATK. Oczywiście ma to związek z prowadzoną przez ATK inicjatywą prywatną w postaci Giełdy Papierów Wartościowych. Każdy ma prawo do krytyki działań rządu, i moich własnych, jednak ATK winien to czynić jednak w taki sposób by jego wypowiedzi nie budziły obaw o bezstronność w wydawaniu wyroków na sali Trybunału Koronnego.

Przyznaję, że od wczoraj, mając na uwadze pojawiające się wypowiedzi i insynuacje, poważnie o bezstronność ATK Hergemona w stosunku do spraw, w których jestem stroną, się obawiam. I wobec tego wnoszę jak w petitium.

Poniżej przedstawiam kilka wypowiedzi ATK Hergemona, które budzą moje uzasadnione obawy. Jestem pewien, że ATK nie przysługuje prawo do snucia domysłów i mało chwalebnych insynuacji.

Na IRC o projekcie złożonej ustawy:
<kaxiu> robcie sobie inicjatywy sami
<kaxiu> razem z robercikiem
<kaxiu> ktory jak sadze jest pomyslodawca obecnego rozwiazania.
<kaxiu> przyokazji jak sie wyniose
<kaxiu> nie bedzie sie musial wielmozny znizac
<kaxiu> i patrzec na takie robactwo jak obywatel z teutonii.
[...]
<kaxiu> no ale rzad RCA zawsze uwazal obywateli za kryminal

W artykule dotyczącym oceny projektu:
Wojciech Hergemon: "Biorąc pod uwagę wcześniejsze działania Kanclerza, takie jak publiczne przedstawianie zarzutu oszukiwania systemu podatkowego, czy też bardzo prospołeczną wykładnię niektórych przepisów, niewątpliwie stwierdzone zostanie, że spełniły się przesłanki art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z czym Giełda zostanie pozbawiona statusu inicjatywy użytecznej społecznie i zapewne na mocy art. 4 ust. 3 nałożona zostanie kara w wysokości połowy wkładu własnego (w przykładzie byłoby to 250 tysięcy, w rzeczywistości - ponad 350 tysięcy)."
Wojciech Hergemon: "Dziwnym zbiegiem okoliczności podatek został zmieniony na niekorzyść Giełdy, a jednocześnie o ile Galeria von Thorn zostanie uznana za użyteczną społecznie - będzie zwolniona z podatku w całości. Zapewne jest to przypadkowa zbieżność nazwy galerii z nazwiskiem Kanclerza i Ministra forsującego projekt."
Wojciech Hergemon: "Jednocześnie uprzejmie informuję, że wyjeżdżam w Bieszczady i zamierzam wrócić jak pewna osoba (tu oczywiście chodzi o moją osobę - dopisek RCA) znajdzie się poza Rządem."

Z poważaniem,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Hugo 14 lis 2016, o 21:46

Eldorat, 14 listopada 2016 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 15 par. 3 postanawiam oddalić wniosek z dnia 14 listopada br. o zmianę składu orzekającego

uzasadnienie

Wykluczanie Asesora z rozstrzygania sprawy ustrojowej na podstawie osobistej niechęci asesora do przystępującego do postępowania, nie zawsze może być zasadne. Nie wykluczam takiej możliwości w sprawach ustrojowych, jednak w tym przypadku nie dostrzegam poważnych wątpliwości co do bezstronności Asesora Hergemona. To nie jest sprawa o ustalenie praw wnioskującego, ani skazanie Wnioskującego czy pozwanego przez Wnioskującego.

Problem prywatnych wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne od zawsze był trudnym tematem w Sarmacji, jednak tutaj z pewnością Wnioskujący nie występuje jako osoba prywatna. Złożył on wniosek inicjalny jako Kanclerz. A nie doszukałem się w przytoczonych wypowiedziach Asesora odniesień do problemów poruszanych w niniejszej sprawie ustrojowej.

Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie dotyczy przede wszystkim funkcjonowania Sejmu i procedur w jego pracy stosowanych. To, że wniosek inicjalny jest wynikiem poddania w wątpliwość działań obecnego Sejmu, nie oznacza, że orzeczenie będzie dotyczyło obecnej kadencji. Będzie tak samo istotne dla pracy Sejmu Wielkiego, jak i ewentualnych Sejmów kolejnych kadencji, które nastąpią w przyszłości, jeśli Sejm Wielki przestanie funkcjonować. Dlatego też w mojej ocenie przedstawione przez Wnioskującego dowody nie podważają bezstronności Asesora Hergemona w tej konkretnej sprawie ustrojowej.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.


Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Cudzoziemiec 1 14 lis 2016, o 21:57

Wysoki Trybunale,

niniejszym wycofuję się z postępowania. Nie wierzę, że skład, w którym zasiada ATK Hergemon wyda sprawiedliwy wyrok. Nie jestem w stanie zaufać, iż wydany będzie wyrok, który sprawiedliwie oceni wszystkie aspekty. ATK Hergemon udowodnił swymi wypowiedziami, że jest uprzedzony wobec podejmowanych przeze mnie, jakichkolwiek, działań. To z góry przekreśla wydanie przez niego sprawiedliwego wyroku, i moje poczucie sprawiedliwego potraktowania w tym postępowaniu.

Kłaniam się.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez kaxiu 14 lis 2016, o 23:48

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wymierzam obecnemu na sali Wielmożnemu Robertowi Januszowi wicehrabiemu von Thorn, karę 5000 libertów grzywny (słownie: pięć tysięcy).

Uzasadnienie

Na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku wniosku o zmianę składu orzekającego służy zażalenie i jest to prawnie przewidziana możliwość reakcji dla uczestnika, który z postanowieniem się nie zgadza.

Natomiast kwestionowanie sprawiedliwości wyroków wydawanych przez przez Trybunał Koronny godzi bezpośrednio w powagę czynności urzędowych Trybunału Koronnego, a także samą instytucję Trybunału Koronnego. Szczególnie duży ładunek negatywny wypowiedź taka przybiera jeżeli wygłasza ją funkcjonariusz publiczny, a dotyczy ona postanowienia wydanego przez Księcia Sarmacji.

Sąd takiego zachowania nie będzie tolerował, niezależnie od tego czy tezy takie wygłasza osoba oskarżona wobec której wnioskowana jest kara banicji, czy też wysoki urzędnik państwowy. Jednocześnie wskazać należy, że w przypadku naruszenia powagi Sądu przewidziana jest kara do 100.000 lt i/lub 14 dni więzienia. Przy następnym nagannym zachowaniu Sąd nie będzie równie pobłażliwy.


Pouczam, że od niniejszego zarządzenia przysługuje odwołanie do Trybunału Koronnego w terminie siedmiodniowym, to jest do dnia 21 listopada br.

Podstawa prawna: art. 125 ustawy Sejmu nr 293 - Kodeks postępowania sądowego.
Wojciech Hergemon
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez kaxiu 17 lis 2016, o 00:05

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.

Stwierdzam, że do postępowania nie przystąpiły skutecznie żadne podmioty uprawnione, o których mowa w art. 108 k.p.s. Wniosek inicjalny traktuje się jako stanowisko uczestnika zainteresowanego - przedstawiciela grupy obywateli.

Informuję także, że Przewodniczący Składu Orzekającego zarządził, aby jeszcze przed otwarciem rozprawy cały skład orzekający zapoznał się ze sprawą.

Postępowanie dotyczy niewątpliwie nie tylko zagadnienia ważnego, ale także i pilnego. Wniosek dotyczy bowiem kwestii prawidłowości działań Sejmu, a złożony został z inicjatywy 11 obywateli. Zwłoka w rozpoznaniu sprawy może negatywnie wpływać na odbiór najważniejszych instytucji państwowych przez obywateli. Trybunał dążyć będzie do możliwie szybkiego procedowania sprawy.

Z uwagi na powyższe, w terminie do 18 listopada godzina 23:59:
1) zezwalam uczestnikowi zainteresowanemu - przedstawicielowi grupy obywateli na złożenie dodatkowych oświadczeń, o ile uzna to za konieczne;
2) proszę członków składu orzekającego o zadawanie uczestnikowi zainteresowanemu - przedstawicielowi grupy obywateli pytań, o ile oczywiście takowe uważają za konieczne;
3) zakreślam uczestnikowi zainteresowanemu - przedstawicielowi grupy obywateli termin 48 godzin od zadania pytania na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

Proszę jednocześnie uczestnika zainteresowanego oraz pozostałych członków składu orzekającego o możliwie szybkie podejmowanie czynności. Jeżeli postępowanie pójdzie sprawnie - 19 listopada będzie można zamknąć rozprawę i przystąpić do wyrokowania.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez Roland 17 lis 2016, o 07:06

Wysoki Trybunale,

mając na uwadze, że w tym postępowaniu poznać chcemy wyłącznie wykładnię prawa, uważam za zbyteczne przedstawianie i dowodzenie swojej interpretacji prawa. W związku z tym odstępuję od składania kolejnych stanowisk w sprawie.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Postprzez kaxiu 17 lis 2016, o 11:34

Dziękuję uczestnikowi zainteresowanemu za szybkie działanie.

Czy w tej sytuacji Koledzy mają jakieś pytania do uczestnika zainteresowanego?
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron