Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[AA9] Biuro izby Senatu

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 26 gru 2018, o 06:25

W art 11 jest błąd, bo tam zamiast art 23 powinien być art 9.
Dziękuję Panu Senatorowi Alfredowi. Tekst wraz z tą poprawką poddam pod głosowanie, jeśli nie będzie sprzeciwu albo innych poprawek.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 26 gru 2018, o 10:57

Prawda, wynikło to oczywiście ze zmniejszenia ilości artykułów ustawy i liczę, że tę drobną poprawkę będzie w stanie Szanowny Lord Protektor wprowadzic poddając projekt pod głosowanie
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 26 gru 2018, o 11:13

Dokładnie. Nie ma problemu, poprawię.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 29 gru 2018, o 06:38

Ustawa o finansach publicznych Hasselandu- nowelizacja

Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Art 1.
Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.

Rozdział II. [Podatki]

Art 2.
1. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki
2. Podatki pobierane są 15 dnia każdego miesiąca
3. Wysokość podatku wynosi 2000 lt
4. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

art. 3.
1. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.
2. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.
3. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu przez Lorda prowadzącego Kancelarię Dworską Gospodarki i Finansów
4. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.

art. 4.
Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art 5.
Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu, przy czym:
a) Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
b) Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie lenna nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Rozdział III [Dodatkowe przychody]

Art 6.
Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV. [Wydatki]

Art 7. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zaopatrzenie kantyny w Angemoncie.

Art 8.
Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora,
3. Lorda Stewarda,
4. Lorda Konstabla,
5. Lordów Sekretarzy,
6. Lordów Doradców,
7. Innych urzędników dworskich

Art 9.
Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Rozdział V [Dofinansowania i dotacje]

Art 10.
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy

Art 11.
Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 9

Art 12.
Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt w celu rozwoju własnej działalności na terenie Królestwa Hasselandu.

Art 13.
Instytucje, w tym lenna, mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym:
1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art 14.
1. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt
2. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.
3. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art 15.
Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art 16. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art 17.
Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony przez Lorda Kancelarii Gospodarki i Finansów

Rozdział VI [Płaca minimalna]

Art 18.
Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art 19.
Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lorda Stewarda - 9.000 lt
4. Lorda Konstabla - 7500 lt
5. Lordów Sekretarzy - 7500 lt
6. Lordów Doradców - 7 000 lt
7. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Art 20.
Za:
1. Wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może skutkować premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia
2. Niewypełnianie swoich obowiązków, wynagrodzenie może zostać zmniejszone dwukrotnie lub całkowicie wstrzymane.
3. Decyzję w sprawie premii, zmniejszenia lub zatrzymania wynagrodzenia podejmuje Lord Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

Art 21.
1. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt
2. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Art 22.
1. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów kieruje powołany do tego Lord, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu
2. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów:
a) pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu,
b) przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,
c) publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.
3. Lorda Sekretarza Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art 23.
W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje:
1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art 24.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

Art 25.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw

Szanowni Senatorowie
Wysoka Izbo

W związku z zakończeniem debaty nad projektem rozpoczynam głosowanie, które potrwa do 31.12.2018 do godz. 22:00.
Głosujemy za, przeciw, wstrzymuję się.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 29 gru 2018, o 10:08

Oczywiście głosuję ZA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 29 gru 2018, o 10:11

ZA.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 sty 2019, o 09:48

Wysoka Izbo

Wobec przyjętej ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych Hasselandu oddaję do ostatecznej decyzji jej akceptacji i wejścia w życie do Lorda Szambelana.

Ponadto ubolewam że kandydaci na urząd Posła KS będący Senatorami KH nie biorą udziału w pracach Senatu oraz głosowaniu. Nie ma to być antyreklama, ale zwrócenie uwagi że w ramach działania w samorządzie, tym samym w KS, powinni brać czynny udział i korzystać ze swych konstytucyjnych praw. Przykre ale prawdziwe.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 sty 2019, o 09:54

Ustawa o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora.


art. 1. [zasady ogólne]
a) Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
b) Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - Dworski Komisarz Wyborczy, zwany dalej Komisarzem, powołany przez Lorda Szambelana lub w razie braku Lorda Szambelana - przez osobę go zastępującą.
c) Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
d) Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.

art. 2. [kandydaci]
Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 1 miesiąc i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

art. 3. [zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez odpowiednio Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana.

art. 4. [głosowanie]
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości odpowiednio do Lorda Protektora lub Komisarza, albo do Lorda Szambelana. W wyborach Król i Książęta dysponują 4 głosami, diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.

art. 5. [ogłoszenie wyników wyborów]
Lord Protektor lub Komisarz, albo Lord Szambelan, ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania, chyba, że doszło do rażących naruszeń prawa wyborczego. Wówczas Lord Protektor lub Komisarz albo Lord Szambelan niezwłocznie kieruje do sądu wniosek o unieważnienie wyborów. Decyzja sadu w sprawie ważności wyborów musi być podjęta w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku Lord Protektor lub Komisarz albo Lord Szambelan ogłosi wyniki nie później niż do 12.00 następnego dnia.

art 6. [wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli kadencja upływa nie później niż po 21 dniach od rezygnacji.
b) jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany – 21 dni dni po poprzednich.

art. 7. [agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. Naruszanie obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej może skutkować nałożeniem przez Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana kary upomnienia lub skierowaniem przez Komisarza sprawy do sądu.

art. 8.[protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.

art. 9. [unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana, sąd może unieważnić wybory.

art. 10. [przepisy końcowe]
a) Uchyla się Ustawę - Ordynacja wyborcza z dn. 25.12.2016 r.
b) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.

Wysoka Izbo

Wobec przedłożenia projektu ustawy przez Lorda Szambelana rozpoczynam debatę nad projektem ustawy do dnia 03.01.2019.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 1 sty 2019, o 12:48

Wysoka Izbo,

Wczoraj rozpoczęła się nieformalna debata nad projektem i ja już wprowadziłem do niego poprawki. Poniższy projekt, nieco zmieniony (dodałem ważny punkt wskazujący, że kandydat musi uzyskać 50% + 1 głos), proszę uznać za właściwy - po autopoprawkach.
Ja rozumiem krytykę, że ustawę zgłosiłem nagle, tak - trzeba było to uczynić znacznie wcześniej.

Ustawa o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora

Art. 1. [Zasady ogólne]
1. Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
2. Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - osoba go zastępującą.
3. Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
4. Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.
5. Lord Szambelan w porozumieniu z Lordem Protektorem może powołać Dworskiego Komisarza Wyborczego, który przeprowadzi wybory.

Art. 2. [Kandydaci]
Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej tygodnia i mieć nienaganną opinię wśród obywateli Hasselandu.

Art. 3. [Zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.

Art. 4. [Głosowanie]
1. Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne i powszechne. Król i Książęta dysponują 4 głosami diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.
2. Wybranym jest ten kandydat, który uzyskał co najmniej połowę głosów plus jeden.

Art. 5. [Ogłoszenie wyników wyborów]
Osoba przeprowadzająca wybory ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania. W przypadku rażącego naruszenia prawa wyborczego osoba przeprowadzająca wybory unieważnia wybory.

Art 6. [Wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
1. zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
2. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany, ponieważ nie uzyskał wystarczającej liczby głosów - wybierany jest w w drugiej turze wyborów.
3. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany, ponieważ nie było kandydatów na te urzędy - co najmniej 21, a co najwyżej 30 dni później.

Art. 7. [Agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. W przypadku naruszania obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej osoba przeprowadzająca wybory może złożyć wniosek do Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego o ukaranie.

Art. 8.[Protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do organów władzy sądowniczej Księstwa Sarmacji

Art. 9. [Unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana, władza sądownicza Księstwa Sarmacji może unieważnić wybory.

Art. 10. [Przepisy końcowe]
1. Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
2. Uchyla się Ustawę - Ordynacja wyborcza z dn. 25.12.2016 r.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 1 sty 2019, o 12:50

Przyjąłem do wiadomości
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron