Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[AA9] Biuro izby Senatu

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

[AA9] Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 30 wrz 2018, o 12:01

1. Przeznaczone do debaty nad projektami prawodawczymi.


2. Działalność:
a) Przedstawienie ustawy w Senacie
b) debata
c) głosowanie
d) zatwierdzenie
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 2 gru 2018, o 04:47

Jaśnie Oświecony Lordzie Szambelanie
Wysoka Izbo

Niniejszym przedstawiam projekt ustawy o finansach publicznych Królestwa Hasselandu. Ten 48 artykułowy tekst w zupełności stabilizuje sytuację finansową Hasselandu, uchwala podatki oraz określa zasady przydzielania dotacji. Jednocześnie mówi więcej na temat Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów, o której niewiele mówi samo postanowienie w sprawie organizacji Dworu Królewskiego.

Ustawa jest jednocześnie zapowiedzią większych zmian w prawie Hasselandu, które sądze powinniśmy jak najszybciej wprowadzać. Liczę na rozsądek Wysokiej Izby, zaproponowanie stosownych zmian i przyjęcie ustawy. Poniżej tekst.

Ustawa o finansach publicznych Królestwa Hasselandu

Rozdział I. [Postanowienia wstępne]

Art 1. Niniejsza ustawa określa przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu

Art 2. Niniejsza ustawa określa wysokość podatków prowincjonalnych

Art 3. Niniejsza ustawa określa zasady i wysokość dotacji dla

1. Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
2. Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
3. Miast leżących na terenie Hasselandu
4. Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.

Art 4. Niniejsza ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.

Art 5. Niniejsza ustawa określa zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów

Rozdział II. [Podatki]
Art 6. Głównym przychodem Królestwa Hasselandu są podatki

Art 7. Wysokość podatku jest zależna od aktywności oraz zgromadzonych środków

Art 8. Okres rozliczeniowy podatków przypada na 15. dzień każdego parzystego miesiąca.

1. Za parzyste miesiące uznaje się luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień.

Art 9. Bazowa wysokość podatku wynosi 10 000 lt (słownie: dziesięć tysięcy libertów).

Art 10. Każda wypowiedź mieszkańca lub obywatela w przeciągu 2 miesięcy zmniejsza podatek o 100 lt (słownie: sto libertów)

1. Kwota obejmująca określone w tym punkcie zmniejszenie podatku nie może przekroczyć 3000 lt.
Art 11. Jeżeli mieszkaniec lub obywatel ma mniej niż 30 000 lt (słownie: trzydzieści tysięcy libertów), kwota podatku jest zmniejszona o 6 000 lt(słownie: sześć tysięcy libertów), a jeżeli ma mniej niż 10 000 lt (słownie: dziesięć tysięcy libertów), mieszkaniec lub obywatel jest całkowicie zwolniony z podatku.

Art 12. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą wnioskować o zwrot podatku, jeżeli wykazywali szczególną aktywność na polu samorządowym.

Art 13. Podatki pobierane od mieszkańców oraz obywateli gromadzone są na koncie Królestwa Hasselandu

Art 14. Instytucje działające na terenie Hasselandu płacą podatek od przychodu.

Art 15. Za przychód uznaje się różnicę pomiędzy stanem konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a obecnym okresem rozliczeniowym.

Art 16. Stan kont instytucji na dany okres rozliczeniowy jest spisywany w publicznym wątku na forum Królestwa Hasselandu.

Art 17. Podatek od przychodu wynosi 10% uzyskanego przychodu, jeżeli przychód jest mniejszy niż 15 000 lt i 15 % jeżeli przekracza 15 000 lt.

Art 18. Podatki pobierane od instytucji na terenie Hasselandu zasilają budżet miasta, w którym zostały ulokowane.

Art 19. Z budżetu miasta lub lenna leżącego w Królestwie Hasselandu w każdym okresie rozliczeniowym pobierany jest podatek na konto Królestwa Hasselandu

1. Dla miast wysokość podatku wynosi 15 000 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 30 000 lt.
2. Dla lenn wysokość podatku wynosi 2 500 lt, chyba że na koncie miasta nie znajduje się więcej niż 20 000 lt.

Rozdział III [Dodatkowe przychody]

Art 20. Ilość tantiem uzyskanych z publikacji artykułów w Gazecie Hasselandzkiej, które trafiają na konto instytucji w całości przelewane jest na konto Królestwa Hasselandu.

Rozdział IV. [Wydatki]
Art 21. Królestwo Hasselandu zapewnia w porozumieniu z Lordem Konstablem stałe zakwaterowanie kantyny w Angemoncie.

Art 22. Z konta Królestwa Hasselandu opłacane są pensje:
1. Lorda Szambelana
2. Lorda Protektora
3. Lordów Doradców
4. Lorda Konstabla
5. Lorda Stewarda
6. Innych urzędników dworskich.

Art 23. Nowi obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie na start w wysokości 15 000 lt, o ile spełniają następujące warunki
1. Posiadają obywatelstwo sarmackie oraz hasselandzkie dłużej niż tydzień
2. Napisali przynajmniej 5 postów na forum Królestwa Hasselandu
3. Posiadają zatrudnienie w Gazecie Hasselandzkiej
4. Złożyli wniosek o dofinansowanie na start do władz centralnych Księstwa Sarmacji

Rozdział V [Dofinansowania i dotacje]

Art 24. Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy

Art 25. Nowi obywatele mogą starać się o dofinansowanie, którego szczegóły określa Art 23.

Art 26. Obywatele Królestwa Hasselandu mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 000 lt.

Art 27. Instytucje mogą wnioskować o dofinansowanie działalności przy czym

1. Instytucje bez możliwości publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 30 000 lt
2. Instytucje z możliwością publikacji mogą wnioskować o maksymalnie 60 000 lt.

Art 28. Miasto może otrzymać dotację w wysokości do 100 000 lt

Art 29. Aby otrzymać dotację wnioskujący o nią musi przedstawić dokładny rozkład wydatków dotacji

Art 30. W przypadku nie zrealizowania przez miasto planu mer miasta ma obowiązek zwrócić całość dotacji, chyba że podczas udzielania dotacji postanowiono inaczej.

Art 31. Postanowienie o dotacji miasta musi zostać udokumentowane w Dzienniku Praw

Art 32. Obywatel może zgłosić się również o dofinansowanie inicjatywy, o ile dokładnie przedstawi konieczne przy organizacji wydatki

Art 33. Aby otrzymać dofinansowanie obywatel lub instytucja musi wyczerpująco uzasadnić swój wniosek oraz musi on zostać pozytywnie rozpatrzony

Art 34. W art 27. i 33. za instytucję uznaje się również lenno.

Rozdział VI [Płaca minimalna]

Art 35. Wynagrodzenie minimalne funkcjonariusza publicznego wynosi 5 000 lt.

Art 36. Wynagrodzenia urzędników państwowych wynoszą:
1. Lorda Szambelana - 15 000 lt
2. Lorda Protektora - 10 000 lt.
3. Lordów Doradców - 7 500 lt
4. Lorda Konstabla - 7 500 lt.
5. Lorda Stewarda - 10 000 lt
6. Innych urzędników dworskich. - 5 000 lt

Art 37. Za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz wykazywanie dodatkowej inicjatywy może zostać nagrodzone premią wynoszącą maksymalnie trzykrotność wynagrodzenia.

Art 38. Za niewypełnianie swoich obowiązków wynagrodzenie może zostać zmniejszone maksymalnie dwukrotnie.

Art 39. Wynagrodzenia osób, które opublikowały artykuł w Gazecie Hasselandzkiej są zależne od ilości zdobytych serc i są obliczane ze wzoru (Ilość Serc*(Średnia ilość otrzymywanych pod artykułem serc/Ilość artykułów])*50lt

Art 40. Wynagrodzenie za publikację artykułów w Gazecie Hasselandzkiej nie może przekroczyć 15 000 lt dla jednej osoby oraz 100 000 lt łącznie.

Rozdział VII [Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów]

Art 41. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów zajmuje się powołany do tego Lord Doradca, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu

Art 42. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów pilnuje płynności finansowej Królestwa Hasselandu

Art 43. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów przyznaje dofinansowania i dotacje oraz pobiera podatki,

Art 44. Lorda Doradcę Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów powołuje Lord Szambelan na czas nieokreślony.

Art 45. Kancelaria Dworska Gospodarki i finansów publikuje sprawozdanie budżetowe na maksymalnie 2 tygodnie po okresie rozliczeniowym.

Art 46. W sprawozdaniu budżetowym muszą znaleźć się następujące informacje

1. Suma pobranych podatków
2. Lista dofinansowań
2. Suma dofinansowań
3. Lista płac urzędników dworskich
4. Suma płac
5. Dochód Gazety Hasselandzkiej
6. Przychody nadzwyczajne

Art 47. W przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdanie publikuje Lord Szambelan lub Lord Protektor

Rozdział VIII [Postanowienia końcowe]

Art 48. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Praw


Szanowni Senatorowie

Wobec przedstawionego projektu rozpoczynam debatę, która potrwa do dnia 04.12.2018.
Zgłoszone ewentualnie poprawki prześlę Wnioskodawcy by Wysoka Izba mogła głosować nad treścią jednolitą ostatecznego projektu. Proszę o czynny udział w procesie legislacyjnym
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 2 gru 2018, o 15:09

Wysoka Izbo,

Tak na poczekaniu najprostsza uwaga. Można łatwo skomasować pierwszy rozdział:

Art 1. Niniejsza ustawa określa:
1. przychody oraz wydatki Królestwa Hasselandu
2. wysokość podatków prowincjonalnych
3. zasady i wysokość dotacji dla:
a) Mieszkańców i obywateli Królestwa Hasselandu
b) Instytucji publicznych i prywatnych działających na terenie Królestwa Hasselandu
c) Miast leżących na terenie Hasselandu
d) Inicjatyw organizowanych przez obywateli Królestwa Hasselandu oraz na jego terenie.
4. wysokość minimalnego wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych oraz zatrudnionych w prowincji oraz instytucjach znajdujących się na ich terenie.
5. zasady powoływania, zadania oraz obowiązki Lorda Doradcy w Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów.


A o meritum jeszcze pomyślę...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 2 gru 2018, o 17:04

Wysoka Izbo

Ja swoją wypowiedź odniosę do 3 aspektów.
Pierwszy to pozytywny. Uregulowanie kwestii dotacji rozwiązuje problem jej przyznawania. Pomysł na system podatkowy idzie w dobrym kierunku ale powstał tam nie mały bałagan myślę przez nadgorliwość. Kolejny pozytyw to umieszczenie w niej kwestii wynagrodzeń urzędników oraz zakres ich kompetencji.

Drugi aspekt to negatywny. Tworzenie okresów rozliczeniowych--po co w warunkach mikronacji? Czy system jest na to przygotowany? Art 10 i 11 nie do przyjęcia bo tworzenie progów podatkowych nonsens ( do wykreślenie), czemu to ma służyć i to samo po co nam biurokracja w sensie oświadczeń? Dofinansowanie dla nowych mieszkańców - rozumiem promocje samorządu, ale jak Wnioskodawca sobie wyobraża realizację? Kopiować coś z Sarmacji co się nie sprawdza--czy są może jakieś przesłanki za tą propozycją? Propozycja odebrania pieniędzy instytucją które ich nie wykorzystają ok ale czy także mieszkańcom i obywatelom nie powinno się zabrać gdy nie korzystają z dotacji w sposób właściwy? I w jaki sposób chce Pan Wnioskodawca to zrobić tj. odbierać dotacje? Zapomniał Pan że finanse są ograniczone i nie może system wydatków działać na zasadzie Caritas.
Art 37 i 38 to absurd. System wynagradzań czy kar można wpisać ale za efekty pracy, co i tak uważam za zbędne przynajmniej do czasu określenia systemu gospodarczego. I kto miałby ustalać te podwyżki? Te przepisy wydają mi się być bardziej pod kątem koleżeńskiej przysługi niż kwestią merytoryczną.
Art 44 to absurd. Lordowie są powoływania na 4 miesiące a Lord doradca na czas nieokreślony. Powinien być powołany na 3 miesiące a w razie braku aktywności czy niekonywania obowiązków odwołany przez Lorda Szambelana.

I trzeci aspekt prawny. Pan Wnioskodawca zapomniał o art 2 Konstytucji KH. Zgodnie z art 2 ust 1 obowiązuje nas prawo Sarmacji, gdzie Konstytucją KS daje możliwość samorządom tworzenia systemu finansów ale tez mówi że są one regulowane szczegółowo ustawą o finansach publicznych. I jej art 6, który odnosi się do samorządów stawia pewne granice a te w tym projekcie zostały przekroczone ws. podatków poprzez ich zróżnicowanie i niemożność systemową realizacji ustawowych zadań. Czy chcemy czy nie takie prawo jest i zgodnie z Konstytucją mamy dużą wolność w tworzeniu prawa ale i wytyczne granice ustawami Sarmacji i Konstytucją KH. Ponadto wprowadzone podatki muszą być spójne z zapisami ustawy o finansach publicznych Sarmacji.
Art 31 nie do zaakceptowania. DU został stworzony jako baza prawna z mocy RS a nie do wpisywania co popadnie. Art 5 RS jasno reguluje ta kwestie.
Jutro przedstawię własne poprawki.

Nadmieniam że jeśli ustawa będzie w obecnym bądź zbliżonym kształcie i wejdzie w życie ustawę skieruję do TK o zbadanie jej konstytucyjności w celu zastosowania wobec niej art 32d ust 1 lub 2 Konstytucji KS, które TK rozstrzyga.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 3 gru 2018, o 12:04

Wysoka Izbo,

Zapewniam, że nie podpiszę ustawy sprzecznej z prawem sarmackim, bo nie miałoby to specjalnego sensu. Postarajmy się działać tak, by było to zgodne z prawem KS, z naszymi potrzebami i ze zdrowym rozsądkiem.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 3 gru 2018, o 16:13

Wysoka Izbo

Postaram się odpowiedzieć na zarzuty. Na początku jednak zapewniam, iż błędy które zaistniały w tej ustawie są rzeczą naturalną u osoby, która z pisaniem aktów prawnych niewiele ma wspólnego.

Tworzenie okresów rozliczeniowych--po co w warunkach mikronacji?


Owszem, tworzenie okresów rozliczeniowych jest zdecydowanie łatwiejszym sposobem na finanse prowincji. Tak, możemy pobierać niewielkie sumy codziennie, ale czy będzie to wystarczająco dużo, aby skutecznie zapewnić płynność finansową prowincji? Raczej wątpię, aczkolwiek jeżeli mój system się nie sprawdzi, możemy zmienić tę ustawę - tego na pewno nikt nam nie zabroni - ba! nawet jest to wskazane.

Art 10 i 11 nie do przyjęcia bo tworzenie progów podatkowych nonsens ( do wykreślenie)


Art 10 ustanawia kwotę zwalniającą od podatku w celu promocji aktywności. Jeżeli obywatel jest aktywny, może zapłacić mniej - bo za samą aktywność wykazuje dla prowincji wartość dodatnią. Natomiast Art 11 ustanawiający progi pokazuje, że nie będziemy zdzierać z obywateli każdego grosza, a jeżeli jest z nim trudniej, po prostu nie będzie musiał płacić takiego podatku. Jednakowo jest z podatkiem książęcym, z którego są zwolnione osoby, które posiadają mniej niż x lt (nie pamiętam obecnie ile) nie muszą go płacić.

Dofinansowanie dla nowych mieszkańców - rozumiem promocje samorządu, ale jak Wnioskodawca sobie wyobraża realizację? Kopiować coś z Sarmacji co się nie sprawdza--czy są może jakieś przesłanki za tą propozycją?


Co prawda, w Sarmacji system dofinansowań dla nowych mieszkańców niekoniecznie się sprawdza, bo nie przyciąga nowych osób do Sarmacji - głównie dlatego, że ludzi do Sarmacji nie ciągną takie pieniądze. Od strony samorządu jednak wygląda to zgoła inaczej. Dodatkowymi libertami ściągamy nie ludzi do mikronacji, ale ludzi, którzy już w Księstwie Sarmacji się pojawili i potencjalnie mogą zamieszkać w Angemoncie - jednak wybierają zwykle inne miasto (jak zauważyłem, ostatnio z tendencją na Grodzisk). Poza tym, te kilka tysięcy libertów bez poważnego boom demograficznego nie jest w stanie zrujnować budżetu.

Propozycja odebrania pieniędzy instytucją które ich nie wykorzystają ok ale czy także mieszkańcom i obywatelom nie powinno się zabrać gdy nie korzystają z dotacji w sposób właściwy? I w jaki sposób chce Pan Wnioskodawca to zrobić tj. odbierać dotacje? Zapomniał Pan że finanse są ograniczone i nie może system wydatków działać na zasadzie Caritas.


Nigdzie nie jest wspomniane na temat odbierania dotacji instytucji, tak samo i obywateli. Stwierdziłem, że nie jest to całkowicie konieczne ze względu na to, że nie mogą one być tak wysokie, jak w przypadku miast. Jednocześnie wniosek o takową dotację musi być dokładnie uzasadniony, a obywatelowi czy instytucji jest ciężej o dotację się ubiegać bez konkretnego celu. Co prawda, nie zostawiamy tutaj wentylu bezpieczeństwa, co do nieprawidłowego spożytkowania dotacji, jednak możemy jej po prostu nie nadać, jeżeli nie będzie ku temu przesłanek.

Art 37 i 38 to absurd. System wynagradzań czy kar można wpisać ale za efekty pracy, co i tak uważam za zbędne przynajmniej do czasu określenia systemu gospodarczego. I kto miałby ustalać te podwyżki? Te przepisy wydają mi się być bardziej pod kątem koleżeńskiej przysługi niż kwestią merytoryczną.


Jeżeli ktoś pełni swoje obowiązki lepiej niż dobrze, to dlaczego miałby nie otrzymać premii? Wynagrodzenia przyznaje Lord Doradca Kancelarii Gospodarki i Finansów, w związku z czym on (najlepiej po konsultacjach z Lordem Szambelanem) decyduje o premii. Identycznie, jeżeli urzędnik (dajmy na to Lord Doradca Kultury i Dziedzictwa Narodowego) nie wypełnia swojej funkcji tj. nie organizuje nic, a nic to za co miałby on otrzymać wynagrodzenie? Za samo powiadanie takiego stanowiska?

Art 44 to absurd. Lordowie są powoływania na 4 miesiące a Lord doradca na czas nieokreślony. Powinien być powołany na 3 miesiące a w razie braku aktywności czy niekonywania obowiązków odwołany przez Lorda Szambelana


Cóż, stwierdziłem, że ze względu na dosyć duży zakres obowiązków oraz systemowe uprawnienia do pobierania podatków warto, aby rotacja była na tym stanowisku jak najmniejsza. Jeżeli jednak koliduje to w sposób znaczący z Hasselandzkim prawem, to zgadzam się, aby kadencyjność tegoż urzędu wprowadzić.

]I trzeci aspekt prawny. Pan Wnioskodawca zapomniał o art 2 Konstytucji KH. Zgodnie z art 2 ust 1 obowiązuje nas prawo Sarmacji, gdzie Konstytucją KS daje możliwość samorządom tworzenia systemu finansów ale tez mówi że są one regulowane szczegółowo ustawą o finansach publicznych. I jej art 6, który odnosi się do samorządów stawia pewne granice a te w tym projekcie zostały przekroczone ws. podatków poprzez ich zróżnicowanie i niemożność systemową realizacji ustawowych zadań. Czy chcemy czy nie takie prawo jest i zgodnie z Konstytucją mamy dużą wolność w tworzeniu prawa ale i wytyczne granice ustawami Sarmacji i Konstytucją KH. Ponadto wprowadzone podatki muszą być spójne z zapisami ustawy o finansach publicznych Sarmacji.


Cóż, nie ukrywam, że szczegółowo nie przejrzałem ustawy o finansach publicznych Księstwa Sarmacji i nie znałem tegoż artykułu. Jednak zróżnicowanie ich nie łamie powszechnego prawa równego traktowania. Zróżnicowanie ich po prostu

Natomiast Art 31, nie mówi o publikowaniu wszystkich aktów prawnych, a jedynie tych, które mają otrzymać miasta - czyli te największe i najbardziej znaczące. Natomiast DP utworzony na forum, tak nawiasem mówiąc jest również nieprawomocny, tak jak już zwrócił na to uwagę na ćwirku JKW Andrzej Fryderyk.

Mam nadzieję, że poprawki pojawią się, a te, które będą odpowiednie zgłoszę w formie autopoprawki. W przypadku braku takowych zgłoszę również własne propozycję. Dziękuję, za zwrócenie uwagi w tych względach, gdyż w wielu z nich ma szanowny rację.

Tak na poczekaniu najprostsza uwaga. Można łatwo skomasować pierwszy rozdział:

Dziękuję za tą uwagę, z pewnością wprowadzę tę poprawkę w formie autopoprawki, gdy będę ją składał. Łatwiej będzie skolidowac wszystkie poprawki w jednym poście, zamiast kolejne poprawki w oddzielnych, porozdzielanych postach.

Z wyrazami szacunku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 3 gru 2018, o 16:25

Piotr Paweł I napisał(a):Wysoka Izbo,

Zapewniam, że nie podpiszę ustawy sprzecznej z prawem sarmackim, bo nie miałoby to specjalnego sensu. Postarajmy się działać tak, by było to zgodne z prawem KS, z naszymi potrzebami i ze zdrowym rozsądkiem.


W pełni się podpisuję pod wypowiedzią Lorda Szambelana i także mi na tym zależy. TK traktuje jako OSTATECZNOŚĆ licząc na rozsądek Wnioskodawcy projektu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Piotr Paweł I 3 gru 2018, o 18:32

Ja na razie zajmę się

Art 41. Kancelarią Dworską Gospodarki i Finansów zajmuje się powołany do tego Lord Doradca, a w przypadku jego braku Lord Szambelan lub Lord Protektor po uprzednim tego uzgodnieniu.


Kancelarią Dworską musi zajmować się Lord, bo to Lordowie kierują kancelariami dworskimi.
Postanowienie Lorda Szambelana w sprawie organizacji Dworu Królewskiego przewiduje:

Art. 8.
Urzędami dworskimi są kancelarie dworskie, powoływane do konkretnych spraw i kierowane przez Lordów – Szambelana, Stewarda, Konstabla i Sekretarzy, w tym:
1. Kancelaria Dworska Gospodarki i Finansów,


Z tego wynika, że KDGF nie może kierować Lord Doradca, a lordowie - Szambelan, Steward, Konstabl i Sekretarz.
KDGF nie może być kierowana przez Lorda Protektora, bo ten Lord działa poza Dworem.
Lepiej nie określać rangi lorda kierującego KFGF - "Kanclelarią... kieruje Lord powołany przez Lorda Szambelana". Jak Lorda nie będzie, zastosuje się Postanowienie lub Konstytucję. Czyli - albo kierownictwo przejmie "w dół" - Lord doradca, radca stanu i tajny radca, albo "w górę" - Lord Steward lub Lord Szambelan.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez AFvTD 4 gru 2018, o 07:14Z tego wynika, że KDGF nie może kierować Lord Doradca, a lordowie - Szambelan, Steward, Konstabl i Sekretarz.
KDGF nie może być kierowana przez Lorda Protektora, bo ten Lord działa poza Dworem.
Lepiej nie określać rangi lorda kierującego KFGF - "Kanclelarią... kieruje Lord powołany przez Lorda Szambelana". Jak Lorda nie będzie, zastosuje się Postanowienie lub Konstytucję. Czyli - albo kierownictwo przejmie "w dół" - Lord doradca, radca stanu i tajny radca, albo "w górę" - Lord Steward lub Lord Szambelan.


Tutaj się nie zgodzę. KDFG może być kierowana przez Lorda Doradcę, bo właśnie taką jest jego rola. Lord Doradca pełni funkcję, powierzone mu przez Lorda Szambelana. Taka właśnie funkcja jest praca w KDGF. Tutaj posłużę się również przykładem, jakim jest powołanie na urząd Lorda Doradcy w mojej osobie, gdzie powierzane mi są pozostałe 2 kancelarie przy czym jedna z nich nie istnieje prawnie
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Biuro izby Senatu

Postprzez Cudzoziemiec 4 gru 2018, o 13:06

Szanowny Wnioskodawco
Dziękuję za przyjęcie moich uwag bo one mają oczywiście tylko i wyłącznie charakter merytorycznej debaty, co więcej z mojej strony także dziękuję za projekt bo jest on dobrym punktem wyjścia do dyskusji.

Co do DP nie znam opinii JKW Andrzeja Fryderyka, ale jeśli jakiś zapis prawny pominąłem tworząc ten akt to poproszę o wskazanie i w trybie natychmiastowym ten stan rzeczy naprawię. Co do DP w tej kwestii to moja propozycja by utworzyć dokumen np. " Dziennik postanowień" który miałby charakter zapisywanych decyzji np. mera Argemont lub innych miast czy określonych postanowień, które także nam wszystkim ułatwią znajdywania konkretnej rzeczy. Sam pomysł jest dobry, jednak RS, ale też i kwestia jakiegoś ładu ułatwiała by nam życie.
Podatki:
Proszę o rozważenie i wprowadzenie poprawek:
Art 8,9,10- do wykreślenia
Do Art 12-
1. Zwrot podatku następuję na wniosek mieszkańca lub obywatela składanego do Lorda Szambelana lub urzędnika przez niego wyznaczonego.
2. Aktywność należy rozumieć poprzez:
a) wprowadzanie nowych inicjatyw
b) wypowiedzi o częstotliwości nie mniejszej niż 30 tygodniowo
c) zakładanie nowych wątków w liczbie co najmniej 3 tygodniowo
d) wydanie min 2 artykułów w GH tygodniowo, który ma szczególne zainteresowanie mieszkańców i oywateli
3 Zwrot podatku następuje w kwocie wydanej przez odpowiedni organ i po spełnieniu jednego z warunków pkt 2

To tak na razie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Następna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron