Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Hewret 12 lis 2018, o 13:49

DZIENNIK URZĘDOWY UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
/-/ dr net. Hewret z Gerwenu
Docent w Instytucie Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Hewret 12 lis 2018, o 13:54

Wolnograd, dnia 3 stycznia 2019 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej -
statut Uniwersytetu Bialeńskiego


W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.

Rozdział I
O UNIWERSYTECIE


Artykuł 1.

Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Artykuł 2.

Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

Artykuł 3.

1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.
2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.
3. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.

1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.
2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania tytułów naukowych magistra netowego oraz doktora netowego. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.
3. Uniwersytet posiada prawo wnioskowania do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego.

Rozdział II
WŁADZE UNIWERSYTETU


Artykuł 5.

1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepis art. 2 ust. ustawy z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego.
2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) jest jedynym organem Uniwersytetu, kieruje nim i wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą z 28 grudnia 2018 r. o systemie szkolnictwa wyższego bądź innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego;
b) wydaje zarządzenia i postanowienia;
c) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
d) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
e) nadaje tytuły naukowe magistra netowego i doktora netowego;
f) wnioskuje do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o nadanie tytułu naukowego profesora netowego oraz tytułu honorowego Doctora Honoris Causa;
g) wnioskuje do Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji o ujawnienie tytułu naukowego w profilu absolwenta;
h) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
i) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
j) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński.
3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 6.

Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) zatrudniania pracowników naukowych;
e) skreślania z listy studentów;
f) zwalniania pracowników naukowych.

Artykuł 7.

1. Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.
2. W sprawach dotyczących osobiście Rektora, jego obowiązki przejmuje Prorektor.

Rozdział III
JEDNOSTKI NAUKOWE


Artykuł 8.

Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytetu.

Artykuł 9.

1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje zasadniczy podział na Wydziały i Instytuty.
2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.
3. Poprzez Instytut rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w jednej dyscyplinie naukowej.
4. Na czele Wydziału stoi Dziekan, a Instytutu Dyrektor.
5. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.
6. Instytut organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej dyscyplinie naukowej.
7. Dziekan lub Dyrektor ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w jego jednostce naukowej.
8. Dziekan lub Dyrektor określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.
9. W razie wakatu na stanowisku Dziekana lub Dyrektora, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 10.

1. Rektor, Dziekan lub Dyrektor mogą powołać pomocnicze jednostki naukowe w ramach Wydziału lub Instytutu w postaci Katedr.
2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w jednej, ściśle określonej dyscyplinie naukowej.
3. Na czele Katedry stoi Kierownik wyznaczany przez Rektora, Dziekana lub Dyrektora.
4. Kierownik określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych w Katedrze.
5. Kierownik ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia obowiązujące w kierowanej przez niego Katedrze.

Rozdział IV
ORGANIZACJA STUDIÓW


Artykuł 11.

1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.
2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział, Instytut lub Katedrę, na jakim ten podejmuje studia oraz jego promotora.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 12.

1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie oraz doktorskie.
2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego magistra netowego (mgr net.).
3. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem tytułu naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 13.

1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) docenta;
c) profesora.
2. Asystentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym magistra netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, prowadzeniem badań naukowych, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom. W wyjątkowych wypadkach może pełnić rolę promotora dla studentów.
3. Docentem jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.
4. Profesorem jest oosoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się tytułem naukowym profesora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów.

Artykuł 14.

Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na wniosek Rektora jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 15.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej

ZAŁĄCZNIK:
Obrazek


NIEOBOWIĄZUJĄCY


Obrazek

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO - STATUT UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
z dn. 8 lipca 2017 r.
ze zmianą z dn. 14 sierpnia 2017 r.
oraz zmianą z dn. 18 grudnia 2017 r.


W trosce o poziom nauczania w Republice Bialeńskiej, a w szczególności pragnąc odbudować system szkolnictwa wyższego oraz zapewnić Studentom najlepsze możliwe wykształcenie, tak, aby przyszłe pokolenia mogły wiedzą swoją wykorzystywać w najszczytniejszych celach, pomagając innym oraz szerząc dobro, ustanawiamy niniejszy Statut jako najwyższy akt uniwersyteckiego prawa wewnętrznego.


Rozdział I
O Uniwersytecie


Artykuł 1.


Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Artykuł 2.


Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Statut Uniwersytetu Bialeńskiego jest najwyższym aktem wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

Artykuł 3.


1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.

2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.

3. Wyłączne prawo do używania loga posiadają władze Uniwersytetu.

4. Ustanawia się Święto Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadające na rocznicę założenia Uniwersytetu, to jest na dzień 10 stycznia.

Artykuł 4.


1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów magisterskich i inżynierskich oraz studiów doktorskich.

2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania stopni i tytułów naukowych. Nadaje je Rektor w oparciu o przepisy określone w stosownym zarządzeniu.

Artykuł 5.


1. Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – władze rektorskie czerwonych, władze dziekańskie w kolorach odpowiadających barwom ich wydziałów.

2. Profesorowie oraz doktorzy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.

Rozdział II
Władze Uniwersytetu


Artykuł 6.


1. Na czele Uniwersytetu stoi Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany w oparciu o przepisy ustawy i odrębną uchwałę Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego precyzującą szczegółowy proces powołania i odwołania Rektora podjętą większością 2/3 głosów członków Senatu.

2. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego:
a) sprawuje nadzór nad pozostałymi władzami uniwersytetu;
b) dokonuje kontrasygnaty oraz publikacji uchwał Senatu;
c) posiada prawo weta wobec uchwał Senatu, za wyjątkiem uchwał w sprawie powołania lub odwołania Rektora;
d) wydaje zarządzenia;
e) kieruje Uniwersytetem oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych jego organów;
f) ma prawo do uchylenia każdego aktu wydanego przez organy uczelni, za wyjątkiem uchwał Senatu;
g) w imieniu Uniwersytetu postanawia o objęciu przez uczelnię patronatu nad przedsięwzięciami i wydarzeniami oraz ustala z ich organizatorami warunki patronatu;
h) w drodze zarządzenia określa sposób powołania Samorządu Studenckiego, zakres jego kompetencji i sposób działania;
i) sprawuje opiekę i nadzór merytoryczny nad Samorządem Studenckim i wspomaga go w podejmowanych działaniach.

3. Rektorowi oraz Prorektorom przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Artykuł 7.


Rektor ma prawo do:
a) powoływania i odwoływania Prorektorów i Dziekanów;
b) powoływania i znoszenia jednostek naukowych;
c) przyjmowania w poczet studentów;
d) skreślania z listy studentów.

Artykuł 8.


Rektor powołując Prorektorów, to jest swoich zastępców, określa zakres ich kompetencji.

Artykuł 9.


Rektor na podstawie Statutu wydaje zarządzenia oraz postanowienia.

Artykuł 10.


Senat Uniwersytetu Bialeńskiego jest jednostką doradczą Rektora.

Artykuł 11.


W skład Senatu wchodzą:
a) Rektor;
b) Prorektorzy;
c) pracownicy naukowi Uniwersytetu;
d) Doktorzy Honoris Causa za zgodą Rektora;
e) Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Artykuł 12.


1. Senat ma prawo do podejmowania uchwał. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Senat:
a) dokonuje oceny działalności Uniwersytetu;
b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników i studentów uczelni;
d) nadaje i odbiera tytuł honorowy Doctora Honoris Causa;
e) opiniuje działania władz Uniwersytetu oraz wskazuje im kierunki i strategie pracy oraz rozwoju;
f) nagradza nagrodami pieniężnymi zasłużonych pracowników i studentów Uniwersytetu oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni i ustala wysokość tych nagród;
g) ustala wysokość nagród pieniężnych w konkursach organizowanych przez uczelnię;
h) ustala wysokość finansowego wsparcia przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Uniwersytet Bialeński;
i) powołuje i odwołuje Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 13.


Senat Uniwersytetu Bialeńskiego obraduje w sposób permanentny.

Artykuł 14.


Prawo inicjatywy uchwałodawczej w Senacie przysługuje każdemu z jego członków.

Rozdział III
Jednostki naukowe


Artykuł 15.


Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytu.

Artykuł 16.


1. Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje podział na Wydziały.

2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową kształcącą w określonych kierunkach i obszarach tematycznych.

3. Na czele Wydziału stoi Dziekan. Zaleca się, aby Dziekan posiadał co najmniej stopień naukowy doktora.

4. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.

5. Dziekan ma prawo wydawać zarządzenia i postanowienia będące obowiązujące na kierowanym przez niego Wydziale.

6. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym Wydziale.

7. W razie wakatu na stanowisku Dziekana, jego obowiązki sprawuje Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

8. Dziekanom przysługuje prawo powoływania i odwoływania Prodziekanów jako swoich zastępców oraz określania zakresu ich kompetencji.

Rozdział IV
Organizacja studiów


Artykuł 17.


1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każda osoba spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach prawnych.

2. Wnioski o przyjęcie na studia rozpatrywane są przez Rektora. Rektor przyjmując studenta wskazuje Wydział, na jakim ten podejmuje studia.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne i przebieg studiów określa promotor indywidualnie każdemu studentowi w zgodzie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami.

Artykuł 18.


1. Uniwersytet prowadzi studia magisterskie i inżynierskie oraz doktorskie.

2. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra netowego (mgr net.).

3. Studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera netowego (inż. net.)

4. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora netowego (dr net.)

Artykuł 18.


1. Pracownicy naukowi Uniwersytetu mogą zostać zatrudnieni na stanowiskach:
a) asystenta;
b) profesora nadzwyczajnego;
c) profesora wizytującego;
d) profesora zwyczajnego.

2. Asystentem jest osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra netowego lub inżyniera netowego. Zajmuje się dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom.

3. Profesorem nadzwyczajnym jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora netowego. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor nadzwyczajny posługuje się skrótem prof. UB po swoim nazwisku.

4. Profesorem wizytującym jest osoba zatrudniona na innej uczelni niż Uniwersytet Bialeński, legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora netowego oraz gościnnie prowadząca zajęcia na uczelni. Profesor wizytujący ma te same uprawnienia co profesor nadzwyczajny i posługuje się skrótem prof. wiz. po swoim nazwisku.

5. Profesorem zwyczajnym jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora oraz posiadająca liczny dorobek naukowy. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor zwyczajny posługuje się skrótem prof. lub prof. zw. UB przed swoim nazwiskiem.

Artykuł 19.


Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Senat jest tytuł Doktora Honoris Causa przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej.

Rozdział V
Postanowienia końcow


Artykuł 20.


Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Senat większością 2/3 głosów.

Artykuł 21.


Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.


dr Tadeusz Krasnodębski
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
/-/ dr net. Hewret z Gerwenu
Docent w Instytucie Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 4 sty 2019, o 14:54

Obrazek

Postanowienie Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego w sprawie zatrudnienia pracowników naukowych

z 4 stycznia 2019 r.


Artykuł 1.
Zatrudniam prof. net. Andrzeja Swarzewskiego na stanowisku profesora.

Artykuł 2.
Zatrudniam dra net. Hewreta von Thorna na stanowisku docenta.

Artykuł 3.
Zatrudniam mgra net. Michelangela Piccolominiego na stanowisku asystenta.

Artykuł 4.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


mgr net. Michelangelo Piccolomini
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 5 sty 2019, o 14:41

Obrazek

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego w sprawie reorganizacji Uniwersytetu

z 5 stycznia 2019 r.


Artykuł 1.
Wydział Prawa i Nauk Humanistyczno-Społecznych przekształca się w Wydział Humanistycznospołeczny.

Artykuł 2.
Tworzy się Instytut Prawa.

Artykuł 3.
Tworzy się Instytut Mazdaistyczny.

Artykuł 4.
Powołuje się prof. dr net. Andrzeja Swarzewskiego na stanowisko Dziekana Wydziału Humanistycznospołecznego.

Artykuł 5.
Powołuje się doc. dr net. Hewreta von Thorna na stanowisko Dyrektora Instytutu Prawa.

Artykuł 6.
Powołuje się mgra net. Michelangela Piccolominiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Mazdaistycznego.

Artykuł 7.
Mianuje się doc. dr net. Hewreta von Thorna Prorektorem ds. Ogólnych.

Artykuł 8.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


mgr net. Michelangelo Piccolomini
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 6 sty 2019, o 13:29

Obrazek

Postanowienie Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego ws. przyjęcia na studia

z 6 stycznia 2019 r.


Artykuł 1.
Przyjmuję na studia netowe magisterskie z zakresu prawa Seweryna Santeckiego (AG763).

Artykuł 2.
Wyznaczam doc. dra net. Hewreta von Thorna z Instytutu Prawa na promotora ww. studenta.

Artykuł 3.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


mgr net. Michelangelo Piccolomini
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Dziennik Urzędowy Uniwersytetu Bialeńskiego

Postprzez Piccolomini 12 sty 2019, o 20:28

Obrazek

Postanowienie Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego ws. skreślenia z listy studentów

z 12 stycznia 2019 r.


Artykuł 1.
Skreślam ze studiów netowych magisterskich z zakresu prawa Seweryna Santeckiego (AG763) z powodu jego rezygnacji

Artykuł 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


mgr net. Michelangelo Piccolomini
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Uniwersytet Bialeński

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość