Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Akademicki Dziennik Urzędowy

Posclavińska prywatna szkoła wyższa

Moderator: Akademia Polinaukowa w Bordonii

Obrazek

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 26 sty 2019, o 14:35

Obrazek
Akademicki Dziennik Urzędowy
ApM
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 26 sty 2019, o 15:18

Obrazek
Statut
Akademii Polinaukowej w Bordonii

Spisany i ogłoszony dnia 1 stycznia 2019 r., zmieniany później czterokrotnie§1
1. Akademia Polinaukowa jest pierwszą lenną szkołą wyższą w Księstwie Sarmacji i działa w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zapisy niniejszego Statutu oraz postanowienia i decyzje Rektora.
2. Fundatorem Akademii jest Hrabia Bordonii, będący właścicielem rodowym miasta w chwili ogłoszenia niniejszego statutu.

§2
1. Siedzibą Akademii jest miasto Bordonia.
2. Niedozwolone jest tworzenie jednostek Akademii poza jej siedzibą.
3. Strukturę i symbole Akademii określa Rektor.
4. Akademia może przyznawać nagrody i odznaczenia.
5. W murach Akademii zapewnia się swobodne funkcjonowanie wydawnictwa Fundatora.

§3
1. Organem niekadencyjnym i decyzyjnym we wszystkich sprawach Akademii jest Rektor.
2. Rektor kieruje Akademią wydając wewnętrzne akty prawne, zwane voxum, oraz podejmując decyzje, ponadto reprezentuje Akademię na zewnątrz, w tym publikuje w imieniu uczelni artykuły i zamieszcza posty na Forum Centralnym w części urzędowej Akademii.
3. Rektor może powoływać zespoły doradcze i rady oraz udzielać pełnomocnictw.

§4
1. Pracownikiem Akademii może być osoba posiadająca sarmacki tytuł naukowy lub tytuł naukowy nadany poza granicami Księstwa Sarmacji i uznany przez Księcia na zasadach określonych w ustawie.
2. Rektor w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od wymagań określonych w ust. 1 pod warunkiem zobowiązania pracownika do niezwłocznego uzyskania tytułu naukowego w określonym czasie.
3. Pracownicy Akademii otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w voxum Rektora.

§5
1. Studia w Akademii trwają do 2 miesięcy, kończą się obroną pracy naukowej i są odpłatne. Opłata wnoszona jest przed złożeniem podania o przyjęcie na studia i nie podlega zwrotowi, przy czym na prośbę kandydata może być rozłożona na raty lub z ważnych względów umorzona w części, jednak nie większej niż połowa.
2. Rektor za odpłatnością wydaje dyplom potwierdzający nadanie tytułu naukowego.

§6
1. Pracownik Akademii może prowadzić analizy naukowe i badania naukowe poza procedurą nadawania tytułu naukowego lub za zgodą Rektora kończące się nadaniem tytułu naukowego.
2. Wydanie dyplomu potwierdzającego zakończenie działalności dyplomowej jest odpłatne.

§7
1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Fundator powołuje Rektora Akademii i dokonuje zmian w Statucie.
3. Fundator może w drodze publicznego oświadczenia relokować uczelnię, zawiesić jej działalność, zamknąć uczelnię lub dokonać jej likwidacji na stałe. Na czas zawieszenia działalności uczelni pracownicy Akademii otrzymują urlop bezpłatny, a w przypadku zamknięcia Akademii, jej relokacji lub likwidacji zawarte umowy wygasają z chwilą zakończenia działalności uczelni, jej relokacji lub likwidacji. Studia rozpoczęte przed zawieszeniem działalności uczelni, zamknięciem lub likwidacją Akademii zostają rozwiązane.
4. Osoby przebywające na terenie Akademii, studenci i pracownicy Akademii są zobowiązani do przestrzegania zapisów Statutu oraz przepisów wydanych na jego podstawie.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
ApM
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 26 sty 2019, o 15:32

VOXUM UCHYLONE
Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 1 stycznia 2019 r.
w sprawie struktury Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. W ramach Akademii Polinaukowej funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
 • Wydział Historii i Archeologii Polinu,
 • Instytut Zdrowia Powszechnego,
 • Katedra Nauk Ścisłych, Kodowania i Liczb,
 • Centrum Nowych Nauk i Odkryć,
 • Akademicka Szkoła Elementarna.
2. Tworzy się wątki informacyjne Akademickiego Dziennika Urzędowego oraz komunikatów i postanowień Rektora.
3. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
ApM
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 26 sty 2019, o 19:25

VOXUM UCHYLONE
Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 26 stycznia 2019 r.
w sprawie pracowników Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Rektor zatrudnia pracownika na stanowisku samodzielnym wykładowcy lub niesamodzielnym - docenta bądź adiunkta oraz zamieszcza informację na stronie instytucji Akademii.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie miesięczne, uzależnione od liczby i jakości publikacji naukowych oraz płatne po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w kwocie zaokrąglonej do pełnych setek w dół.
3. Minimalne wynagrodzenie wykładowcy ustala się na 8 000 Ⱡ, docenta - 4 000 Ⱡ, a adiunkta 2 000 Ⱡ.
4. Rektor może postanowić o wypłacie dodatku stażowego oraz dodatku naukowego za posiadany tytuł naukowy.
5. Nie wypłaca się wynagrodzenia pracownikowi w przypadku braku aktywności naukowej.
6. Rektor może wypowiedzieć zatrudnienie w dowolnym czasie, przy czym zatrudnienie wygasa bez wypowiedzenia w przypadku braku aktywności naukowej w dwóch kolejnych miesiącach.
7. Pracownicy samodzielni mogą za zgodą Rektora korzystać z bezpłatnego urlopu, do którego nie stosuje się zapisów ust. 6, oraz publikować w instytucji Akademii.
8. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
ApM
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 2 mar 2019, o 15:08

Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 2 marca 2019 r.
w sprawie potwierdzenia uzyskania tytułu naukowego
na Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Nadanie tytułu naukowego studentowi lub pracownikowi Akademii Rektor potwierdza wpisem w Księdze tytułów naukowych na stronie instytucji Akademii. Razem z informacją o nadaniu tytułu naukowego Rektor zamieszcza ocenę za studia lub prowadzoną działalność naukową i ocenę za pracę naukową oraz kopię pracy dyplomowej, która była podstawą do nadania tytułu naukowego.
2. Niezwłocznie po nadaniu tytułu naukowego Rektor składa prośbę w kancelarii Dworu Książęcego o uznanie tytułu naukowego przez Księstwo Sarmacji.
3. Dyplom potwierdzający nadanie tytułu naukowego wydaje się na wniosek zainteresowanego po wniesieniu opłaty.
4. Dyplom zawiera symbol Akademii, dane osobowe wnioskującego, informacje o jednostce organizacyjnej uczelni, w której nadano tytuł naukowy, tytuł pracy naukowej, ocenę za studia lub prowadzoną działalność naukową oraz ocenę za pracę naukową.
5. Opłata za wydanie dyplomu wynosi 5 000 Ⱡ, przy czym w wyjątkowych przypadkach może być zniesiona.
6. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 r.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 

Re: Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 12 cze 2019, o 20:17

Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego
na Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Rokiem akademickim w Akademii jest okres od 15 września do 15 czerwca.
2. Zajęcia dydaktyczne, działalność naukowa i administracyjna odbywają się w roku akademickim.
3. W czasie poza rokiem akademickim obecność pracowników na uczelni jest nieobowiązkowa.
4. Rozpatrywanie podań o przyjęcie na studia i zatrudnienie w Akademii następuje bez zbędnej zwłoki w ciągu roku akademickiego i poza nim.
5. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
ApM
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 31 sie 2019, o 15:48

VOXUM UCHYLONE
Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 31 sierpnia 2019 r.
w sprawie struktury Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. W ramach Akademii Polinaukowej funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
 • Gabinet Rektora Akademii,
 • Wydział Historii i Archeologii Polinu, w skrócie WHAP,
 • Wydział Analiz Społecznych i Politycznych, w skrócie WASP,
 • Instytut Zdrowia Powszechnego, w skrócie IZP,
 • Katedra Nauk Biologicznych i Chemicznych, w skrócie KNBCh,
 • Kolegium Liczb i Webnauk, w skrócie KLW,
 • Centrum Nowych Nauk i Odkryć, w skrócie CNNO,
 • Akademicka Szkoła Elementarna, w skrócie ASE.
2. Gabinet Rektora Akademii prowadzi na Forum Centralnym wątki informacyjne Akademickiego Dziennika Urzędowego oraz komunikatów i postanowień Rektora.
3. Uchyla się przepisy voxum Rektora z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie struktury Akademii Polinaukowej w Bordonii.
4. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 

Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 4 wrz 2019, o 18:16

VOXUM UCHYLONE
Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie pracowników Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Rektor zatrudnia pracownika na stanowisku samodzielnym wykładowcy lub niesamodzielnym - docenta bądź adiunkta oraz zamieszcza informację na stronie instytucji Akademii.
2. Pracownikowi Akademii przysługuje:
 1. wynagrodzenie zasadnicze, wynoszące w przypadku:
  • wykładowcy - 20 000 Ⱡ,
  • docenta - 15 000 Ⱡ,
  • adiunkta - 10 000 Ⱡ,
 2. premia uznaniowa, uzależniona od liczby i jakości publikacji naukowych lub wykonywania dodatkowych zleconych przez Rektora zadań,
 3. dodatek stażowy za każdy miesiąc nieprzerwanego zatrudnienia,
 4. dodatek naukowy za posiadany tytuł naukowy,
 5. płatny urlop realiozowy trwający łącznie nie dłużej niż 2 miesiące w roku akademickim, udzielany przez Rektora na wniosek pracownika w nieprzerwanym wymiarze 2 tygodni, miesiąca lub 2 miesięcy.
3. Wynagrodzenie wraz z dodatkami wypłacane jest co miesiąc w kwocie zaokrąglonej do pełnych setek w dół.
4. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 2 b-d, wypłacane są na podstawie komunikatu Rektora, a ich suma nie może być w miesiącu wyższa niż dwukrotność wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika.
5. Nie podlega naliczeniu i wypłacie wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik jest nieobecny na uczelni lub jego zatrudnienie zostało wypowiedziane.
6. Rektor wypowiada zatrudnienie według uznania i w dowolnym czasie.
7. Uchyla się przepisy voxum Rektora z dnia 26 stycznia 2019 r. w sprawie pracowników Akademii Polinaukowej w Bordonii.
8. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 

Re: Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 5 paź 2019, o 13:42

VOXUM UCHYLONE
Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 5 października 2019 r.
w sprawie symboli Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Symbolami Akademii Polinaukowej są monogram z nazwą uczelni, herb, ikona i pieczęć rektorska.
2. Monogram z nazwą uczelni tworzy skrót pierwszych liter nazwy uczelni bez określenia siedziby, ujęty w okręgu w otoczeniu haftu bordońskiego. Monogram umieszcza się we wszystkich oficjalnych dokumentach Akademii, w tym dyplomach potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego. Dozwolone jest używanie zamienne monogramu małego, czyli niezwierającego nazwy uczelni i określenia siedziby, za wyjątkiem dyplomów.
3. Herbem Akademii jest tarcza w kolorze białym, na której skrzyżowane są trzy starobordońskie klucze, symbolizujące trzy nauki - słowne, liczbowe i nowe. Herbem oznacza się gmach Akademii na Forum Centralnym.
4. Ikona Akademii jest fragmentem monogramu małego i jest używana do oznaczania publikacji w państwowym systemie informatycznym.
5. Pieczęć rektorską umieszcza się na oficjalnych dokumentach Akademii, które zawierają decyzje Rektora. Pieczęć zawiera nazwę uczelni, oznaczenie siedziby oraz przynależności do Rektora, otoki i odwzorowanie trzech kluczy z herbu Akademii.
6. Wzory symboli Akademii są zdeponowane w skarbcu Biblioteki Bordońskiej.
7. Zabrania się używania symboli Akademii przez osoby i podmioty do tego nieuprawnione.
8. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z mocą wsteczną na dzień 1 stycznia 2019 r., przy czym dotychczasowe dokumenty, w których używane były inne symbole Akademii, zachowują swoją ważność.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 

Re: Akademicki Dziennik Urzędowy

Postprzez ApM 7 paź 2019, o 13:31

VOXUM UCHYLONE
Obrazek
Voxum Rektora
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników Akademii Polinaukowej w BordoniiNa podstawie Statutu Akademii Polinaukowej w Bordonii z dnia 1 stycznia 2019 r. ogłasza się, co następuje:

1. Rektor Akademii może udzielić pracownikowi Akademii świadczeń dodatkowych, którymi są dofinansowanie kosztów żywienia, kredyt i pożyczka.
2. Pracownik Akademii może wnioskować do Rektora o zwrot kosztów żywienia:
 • jeśli jest mieszkańcem Bordonii - w wysokości 100% poniesionych opłat,
 • jeśli nie jest mieszkańcem Borodnii, ale zamieszkuje w Konsulacie Sclavinii - 75% opłat,
 • jeśli nie zamieszkuje Konsulatu Sclavinii - 50% opłat.
3. Wniosek o zwrot kosztów żywienia obejmuje poprzedni miesiąc kalendarzowy i jest składany - w przypadku pracowników zamieszkałych poza Bordonią - wraz z wyciągiem bankowym, potwierdzającym poniesienie opłat.
4. Pracownik Akademii może wnioskować o udzielenie kredytu w wysokości jego 4 wynagrodzeń zasadniczych na czas maksymalnie 3 miesięcy przy oprocentowaniu 1 wynagrodzenia zasadniczego w skali całego okresu kredytowania.
5. Pracownik Akademii może wnioskować o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości jego 2 wynagrodzeń zasadniczych na czas maksymalnie 3 miesięcy.
6. Wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki musi zawierać zobowiązanie do zwrotu przekazanej sumy oraz termin spłaty kredytu lub pożyczki.
7. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.Obrazek

Obrazek
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 

Następna strona

Powrót do Akademia Polinaukowa w Bordonii

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość