Strona 1 z 2

Powiat Gliśno

PostNapisane: 6 cze 2021, o 22:19
przez K.W.v.Ch.G.
Akt lokacyjny powiatu Gliśno


W imię pańskie amen. Ponieważ, jak mówi mędrzec, ludzie, którzy po upływie wieków po nas żyć będą, nie będą wiedzieli nic ani o tych sprawach, które już dziś minęły, ani o tych, które się z czasem wydarzą, jest przeto rzeczą konieczną przemijające wydarzenia pisemnymi świadectwami w pamięci potomnych utrwalić. Niechże więc wiedzą wszyscy, którzy o dokonującym się dzisiaj akcie wiedzieć powinni, że ja, Konrad von Chamier-Gliszczyński herbu Trzy Gwiazdy, z łaski Jego Książęcej Mości Arkadiusza Maksymiliana kawaler Księstwa Sarmacji, mając w pamięci wierne i miłe nam usługi, jakie nam wielokrotnie oddali i oddawać będą – da Bóg – w przyszłości wierni nasi Krzysztof Windsor z Grodziska, Dzierżykraj Gościwoj Barancowiczow z Angemontu takoż Siemowit Wilhelm Olski z Angemontu oraz Mateusz Bober z Bazylei, i chcąc ich naszymi łaskawymi dobrodziejstwami zachęcić do jeszcze większej gorliwości w staraniach około podniesienia i wzmocnienia mych włości – po dostatecznym rozważeniu całej sprawy z najjaśniejszą Szlachetną Damą Fatimą, małżonką mą najdroższą, a za zgodą i radą Prześwietnego Hrabiego Santiago Vilarte von Hippogriff, Lorda Szambelana Hasselandu, ustanawiam i czynię wymienionych mężów zasadźcami powiatu Gliśno, który postanowiłem ufundować i zbudować na terenie nadmorskim nieopodal Shimontsen.

Szanownym Dzierżykrajowi, Siemowitowi i Mateuszowi nadaję dziedziczny tytuł sołtysów wsi Woytowce, Staw i Zambrzyce, według kolejności jak należy. Gdybym zaś w przyszłości – czy to ja, czy moi następcy – przydali wymienionemu powiatowi jeszcze jakieś role lub łąki, gaje czy też pastwiska, to tym zasadźcom względnie ich spadkobiercom przypadnie piąta ich część, podobnie jak się to powiedziało o innych rolach. Ich też własnością będzie każdy piąty plac budowlany w omawianym powiacie. Poza tym do nich będą należały wszystkie stragany chlebowe i szewskie, i wszystkie jatki mięsne, i w ogóle wszystkie korzyści, i dochody, jakie obecnie rynek wiejski dawać może, i jakie w przyszłości mogą przybyć. A te wszystkie dochody z rynku do nich będą należały wieczyście, nieobciążone żadnymi opłatami, czynszami czy jakimkolwiek innemi daninami – z tym, że tam, gdzie ja z moich czterech części jakiekolwiek opłaty pobieram, tam także oni ze swoich części podobne pobierać będą mogli. Przyznaję także im samym i ich następcom, jak również mieszkańcom tegoż powiatu prawo wolnego połowu ryb oraz prawo wypasania bydła i trzody chlewnej w polach i lasach, w wąwozach i na górach, i nadaję im wieczyste prawo wycinania drzewa na opał i na budulec w lasach i borach.

Zważywszy wreszcie, że wszystkie sprawy sądowe są zazwyczaj szybciej i lepiej załatwiane przez jednego niż przez wielu, nadaję Szanownemu Krzysztofowi Windsorowi oraz jego potomkom dziedziczną godność sędziego i wójta w wymienionym powiacie, który we wszystkich sprawach czy to gardłowych czy cywilnych, drobnych czy wielkich będzie sądził według przepisów prawa gliśnieńskiego. Dochody sądowe od nałożonych kar, względnie grzywny za nieposłuszeństwo i wybryki do wójta należeć będą. Wójt i jego prawni następcy oraz ich urzędnicy przez nikogo innego jak tylko przeze mnie i moich następców przy asystencji ławników składających się z wymienionych sołtysów znających dobrze prawo gliśnieńskie, w każdej w ogóle sprawie według prawa sądzić będą, ale w każdym takim wypadku przed moim sądem jedynie na podstawie mojego pisemnego wezwania stawić się mają.

Żeby zaś to moje nadanie nie mogło być kiedyś po latach uważane przeze mnie czy mych następców za nieważne i żeby jakieś wątpliwości, które zwykle prowadzą ludzi do sporów i zatargów nie mogły się odnośnie do niego budzić – i żeby to pismo moje nabrało mocy publicznego aktu, kazałem je powagą pieczęci mojej wzmocnić. Działo się to w obecności zaproszonych świadków, Prześwietnego Pana Santiago hrabiego Vilarte von Hippogriff, Szlachetnej Damy Fatimy pani na Gliśnie i wielu innych wiarygodnych.

Dano w Angemoncie roku Pańskiego 2021, 6 czerwca.

Obrazek

DW: @krzysztofwindor @BoberExe @Fatima @SantiVilarte

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 7 cze 2021, o 13:57
przez Krzysztof Windsor
Poważny Panie Konradzie von Chamier-Gliszczyński, bardzo dziękuję za nadaną mi i moim pokoleniom godność wójta i sędziego powiatu Gliśno.
Pozdrawiam,
Krzysztof Windsor

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 8 cze 2021, o 12:15
przez Dzierżykraj
Z całego serca dziękuję za wyróżnienie i obiecuję wiernie służyć jako sołtys Woytowic.
Z pozdrowieniami
Dzierżykraj Gościwoj Barancowiczow

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 9 cze 2021, o 03:34
przez K.W.v.Ch.G.
ZARZĄDZENIE

Przede mną stawił się Pracowity Jan Łysiak z Woytowców, młynarz włościanin, lat 47, wnosząc o rozsądzenie sporu jego z Szanownym Panem Władysławem Nowickim z Gliśna, kupcem mieszczaninem, lat 35. Jan Łysiak twierdzi, iż został dostarczony mu wadliwy piec przez onego kupca Władysława Nowickiego, który zakupił za kwotę 2000 lt. Piec zamontował wcześniej sam i domaga się jego naprawy lub wymiany. Tenże kupiec twierdzi, iż naprawa pieca jest niemożliwa, przez co jest skłonny zamiast naprawy piec wymienić. Jednakże kupiec domaga się zwolnienia z całości kosztów wynikających z obowiązku wymiany (najem pracownika, rozmontowanie i wmontowanie nowego pieca, dostawa, wszystko szacowane na 3000 lt.), za argument podając mały rozmiar wady - piec może być rozgrzany jedynie do 200 stopni C. zamiast do 250 stopni C., winą obarczając dodatkowo producenta, oraz niewspółmiernie wysoki koszt wymiany w stosunku do oryginalnej wartości produktu. Jan Łysiak nie zgadza się na dodatkowe opłacenie wymiany wadliwego produktu.

Zarządzam otwarcie sprawy w Ławie Wiejskiej powiatu Gliśno pod przewodnictwem Szanownego Pana Wójta Krzysztofa Windsora i do jej składu powołuję Szanownego Pana Sołtysa Dzierżykraja Gościwoja Barancowiczowa. Zezwalam na składanie dodatkowych pytań do stron, domaganie się dostarczenia dowodów oraz na wydanie końcowego wyroku w wątku.

Konrad von Chamier-Gliszczyński
posesor dóbr w Gliśnie


Obrazek

DW: @krzysztofwindor

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 9 cze 2021, o 17:22
przez Krzysztof Windsor
Z Mojej strony wnoszę o okazanie dowodu zakupu oraz specyfikacji pieca od producenta.

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 11 cze 2021, o 23:38
przez K.W.v.Ch.G.
Pracowity Jan Łysiak okazał Ławie dowód zakupu i następującą specyfikację pieca marki Eden z zasadną dla sprawy informacją: piec winien rozgrzewać się do 250 stopni Celsjusza.
DW: @krzysztofwindor

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 12 cze 2021, o 12:08
przez Krzysztof Windsor
W związku z zaistniałą sprawą orzekam :
Nakaz wymiany pieca przez Pana Władysława Nowickiego.
Zwolnienie pana Jana Łysiaka z kosztów wymiany pieca, wszystkie koszty wymiany pieca obciążą Pana Władysława Nowickiego, który dostarczył produkt z wadą.


(-) Ława Wiejska powiatu Gliśno
(-)Wójt powiatu Gliśno Krzysztof Windsor

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 7 sie 2021, o 22:46
przez K.W.v.Ch.G.
POSTANOWIENIE


Ja, Konrad von Chamier-Gliszczyński herbu Trzy Gwiazdy, posesor majątku Ciemno w powiecie Gliśno, podnoszę do godności sołtysa wsi Ciemno Szanownego Prosimira Rastaga z Grodziska. Na potwierdzenie i wieczną pamiątkę tych słów dołączam moją pieczęć.

Działo się w Gliśnie dnia siódmego miesiąca sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Obrazek

DW: @Rastag

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 7 sie 2021, o 23:06
przez K.W.v.Ch.G.
Gliśno, dnia 08.08.2021 r.

Szanowni Panowie,

W czasie mojej nieobecności w naszym powiecie zaczęli działać bandyci. Wiadomo mi o aż jedenastu przypadkach kradzieży koni i krów z gospodarstw w Ciemnie, o czym poświadczają między innymi Pracowici gospodarze Janiak, Drozd, Cieśla tudzież inni uczciwi mieszkańcy Gliśna. Upoważniam sołtysa wsi Ciemno Prosimira Rastaga i Pana Wójta Krzysztofa Windsora do zebrania dziesięciu silnych chłopa, by raz na dobre rozprawić się z tym problemem. Krążą słuchy, iż ci źli ludzie zbudowali obóz niedaleko Shimontsen. Proszę o raporty w tej sprawie.

Konrad von Chamier-Gliszczyński, pan dóbr w Gliśnie

Re: Powiat Gliśno

PostNapisane: 16 sie 2021, o 22:48
przez Krzysztof Windsor
Zebrani, aż 10 chłopów po długim czasie poszukiwań, pomogli w złapaniu bandytów. Bandyci są aktualnie przesłuchiwani i oczekuje się od nich przyznania się do winy ponieważ dowody są jednoznaczne.