Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Mer] Zarządzenia

[Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 29 kwi 2019, o 21:11

W tym wątku będę zbiorczo zamieszczał ew. zarządzenia.

_________________________________________
ZARZĄDZENIE 1/2019 - Angemont, 29.04.2019 r.


1. Nadaje się nazwy ulicom i obiektom, wskazanym na mapach, będących załącznikami do niniejszego zarządzenia, odpowiednio:
-strzałka z nr 1 – ulica Razuryjska; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 2 – ulica Baronów; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 3 – ulica Tuoleńska; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 4 – Plac Kwietniowy; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 5 – ulica Portowa; (mapa nr 1)
-strzałka z nr 6 – ulica Do Portu. (mapa nr 2)
2. Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności technicznych w związku z pkt. 1, włącznie z przygotowaniem projektów nowych map powierza się merowi Angemontu.
3. Nazwy wskazane w pkt. 1 wchodzą w życie z dniem 29.04.2019 r.
___________________________________________
Załączniki:
1. Alfabetyczny spis ulic Angemontu (aktualny na dzień 29.04.2019 r.)
2. Mapy nr 1 i 2
Załączniki

mapa nr 2.jpg
Mapa nr 2

mapa nr 1.jpg
Mapa nr 1
Ostatnio edytowano 29 kwi 2019, o 21:16 przez Santi Vilarte, łącznie edytowano 1 raz
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 29 kwi 2019, o 21:15

Załącznik 1 do zarządzenia 1/2019

Alfabetyczny spis ulic Angemontu (aktualny na dzień 29.04.2019 r.)
Pogrubiono ulice, o których mowa w zarządzeniu

Baronów
Boliwarska
Braterska
Cymerii
Długa
Gellońska
Główna
Graniczna
Gubernatorska
Krańcowa
Królewska
Krzywa
Książęca
Osiedlowa
Parkowa
Południowa
Portowa
Razuryjska
Rządowa
Surmeńska
Tuoleńska
Uchodźców
Valtarii

Stare Miasto:
Barbakan
Diecezjalna
Do Portu
Handlowa
Katedralna
Kwitnąca
Magnolii
Mała
Ogrodowa
Starosarmacka
Trakt pałacowy
Wiśniowa
Wjazdowa
Zakościelna
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 29 kwi 2019, o 21:25

_________________________________
Zarządzenie 2/2019 - Angemont, 29.04.2019 r.


1. Ze względów bezpieczeństwa, znosi się przystanki podwójne w sieci metra Angemontu.
2. Wszystkie przystanki metra działają odtąd jako pojedyncze. Bez zmian pozostaje funkcjonowanie komunikacji naziemnej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.04.2019 r.
_________________________________
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 4 maja 2019, o 11:13

_________________________________
ZARZĄDZENIE 3/2019 z dnia 04.05.2019 r.


o ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane

1. Ogłasza się przetarg na budowę 51 budynków mieszkalnych po płd. stronie ul. Południowej w Angemoncie.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych i udział podwykonawców.
3. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty, które będą potwierdzać posiadanie odpowiedniego sprzętu i kadr do wykonania zamówienia, a także odpowiednio złożyć oświadczenia lub przedstawić zaświadczenia w zakresie:
-udziału podwykonawców,
-karalności,
-zaległości podatkowych,
-zleceń wykonanych w ciągu ostatniego roku.
4. TERMINY:
a) ogłoszenie przetargu: 04.05.2019 r. o godz. 12:30, Aula B ratusza w Angemoncie
b) koniec składania ofert i otwarcie ofert: 08.05.2019 r. o godz. 12:30
c) wybór najlepszej oferty: 09.05.2019 r. o godz. 10:00, sala Błękitna ratusza
W przypadku braku odwołań, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bezpośrednio po wyborze oferty.
5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) posiadają dobrą sytuację finansową, przez co rozumie się środki finansowe lub gwarancje w wysokości min. 300 000 Ⱡ (słownie: trzysta tysięcy libertów),
c) posiadają doświadczenie w tego typu zleceniach, min. 2 wykonane zlecenia na roboty budowlane w ciągu ostatniego roku.
6. Wszelkie zapytania, wnioski i inne pisma w toku postępowania wykonawcy mogą kierować na adres:
Referat Przetargów Publicznych
Dział III Finansowy
ul. Rynek 1
2-707 Angemont

7. WADIUM: każdy wykonawca ma obowiązek wnieść wadium najpóźniej w momencie złożenia oferty. Wysokość wadium to 65 000Ⱡ (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy libertów). Wadium musi zostać złożone na cały okres postępowania, a brak jego złożenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.
8. KRYTERIA: Zamawiający przy wyborze będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru:
-cena: waga 50%
-okres gwarancji: waga 35%
-termin zakończenia robót: waga 15%.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w razie nieotrzymania środków na jego sfinansowanie.
10. Roboty będą przeprowadzone zgodnie z projektem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
11. Zamawiający powołuje komisję przetargową w składzie:
-Santiago Vilarte von Hippogriff - przewodniczący,
-Manuel Fernández Sagasta - członek.
12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2019 r.
________________________________
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 9 maja 2019, o 11:40

__________________________
Informacja do zarządzenia 3/2019 z dnia 09.05.2019 r.


o wynikach przetargu na roboty budowlane

1. Dnia 09.05.2019 r. o godz. 10:00 komisja przetargowa dokonała wyboru najlepszej oferty.
2. Na zebraniu komisji nie stawili się pełnomocnicy wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Złożono następujące oferty:
a) Zligbud:
-cena- 970 501Ⱡ brutto,
-okres gwarancji- 24 miesiące od dnia oddania do użytku,
-termin zakończenia robót: 01.04.2020 r.

b) Grupa Kapitałowa Monex:
-cena: 1 103 660Ⱡ brutto,
-okres gwarancji- 24 miesiące od dnia oddania do użytku,
-termin zakończenia robót: 01.03.2020 r.

4. Stwierdzono, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z przetargu.
5. Stwierdzono, że wykonawcy wnieśli wadium oraz że ich oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Maksymalna liczba punktów, jakie mogła zdobyć oferta, wynosiła 100. Z tego:
-cena: 50% = 50 pkt,
-okres gwarancji: 35% = 35 pkt,
-termin zakończenia robót: 15% = 15 pkt.
Ponieważ w przetargu złożono dwie oferty, pkt. były rozdzielane pomiędzy nie w zależności od tego, która oferta lepiej spełniała dane kryterium.
7. Oferty otrzymały następującą liczbę pkt.:
a) Zligbud:
-kryterium cena: 50 pkt,
-kryterium okres gwarancji: 17,5 pkt,
-kryterium termin zakończenia robót: 0 pkt.
Łącznie: 67,5 pkt.

b) GK Monex:
-kryterium cena: 0 pkt,
-kryterium okres gwarancji: 17,5 pkt,
-kryterium termin zakończenia robót: 15 pkt.
Łącznie: 32,5 pkt.

8. Wybrana została oferta: ZLIGBUD.
9. Wobec nieobecności pełnomocnika wykonawcy na wyborze oferty, wysłano do niego informację o wynikach przetargu.
10. Od dnia 09.05.2019 r. biegnie 7-dniowy termin na odwołanie się od wyników przetargu, który upływa dnia
16.05.2019 r. W razie braku odwołań lub ich odrzucenia/oddalenia, zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą, a następnie wprowadzenie go na plac budowy.
11. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy, zawartej z wykonawcą, jeśli w oznaczonym terminie nie podejmie on robót.
12. Po zrealizowaniu w/w punktów, komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Podpisano:
-Santiago Vilarte von Hippogriff - przewodniczący,
-Manuel Fernández Sagasta - członek.
_______________________________
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 24 maja 2019, o 16:57

__________________
ZARZĄDZENIE nr 4/2019

o pozbawieniu obywatelstwa honorowego

1. Pozbawia się obywatelstwa honorowego Miasta Stołecznego Angemontu następujące osoby:
-Jarosław Wawrzyniak (AG644).
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 r.
_________________
Uzasadnienie:
Wobec wejścia w życie 14.04.2019 r. uchwały Senatu wydalającej w/w z Hasselandu:
http://prawo.sarmacja.org/akt,10850.html
niniejsze zarządzenie jest jedynie jej logicznym dopełnieniem.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 13 cze 2019, o 13:12

_____________________
ZARZĄDZENIE nr 5/2019


1. W związku z opadami śniegu, tymczasowo zmienia się obowiązujące ograniczenia prędkości:
a) na ul. Głównej, od styku z ul. Książęcą do styku z ul. Rządową - nowe ograniczenie: 40 km/h,
b) na ul. Surmeńskiej, na całej długości - nowe ograniczenie: 40 km/h,
c) na ul. Południowej, na całej długości - nowe ograniczenie: 30 km/h.
2. Ograniczenia obowiązują do dnia 14.06.2019 r. włącznie.
3. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia w razie utrzymujących się złych warunków pogodowych.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
___________________________
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 23 cze 2019, o 22:29

ZARZĄDZENIE nr 6/2019


1. Nadaje się nazwy ulicom:
-Aleja Gubernatorska - d. ul. Gubernatorska
-ulica Inwestorów - d. ul. Krańcowa
2. Jednocześnie w wykonaniu zarządzenia nr 1/2019 w załączniku do niniejszego zarządzenia zamieszcza się zaktualizowane mapy Angemontu.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.06.2019 r.
Załączniki

StareMiasto z nrami.png
Stare Miasto

Miasto nry.png
Pozostała część Angemontu
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 24 cze 2019, o 00:40

Uzupełnienie: ponieważ Port Miejski otrzymał omyłkowo podwójny numer, ustala się dla niego jako prawidłowy 75.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [Mer] Zarządzenia

Postprzez Santi Vilarte 8 lip 2019, o 21:45

ZARZĄDZENIE nr 7/2019


1. Wprowadza się rejestr nieruchomości miasta st. Angemontu, zwany dalej rejestrem.
2. Ujawnieniu w rejestrze podlegają wszystkie nieruchomości, leżące w granicach miasta, z wyłączeniem dróg, gruntów pod wodami oraz historycznych umocnień Starego Miasta.
3. Każda zmiana własności nieruchomości powinna być niezwłocznie zgłoszona dowolnym kanałem do mera Angemontu. Na podstawie zgłoszenia jednej ze stron transakcji mer niezwłocznie dokonuje zmiany wpisu w rejestrze i informuje o tym podmiot wskazany jako druga strona transakcji. Bez wprowadzenia zmian w rejestrze nie jest możliwy dalszy obrót nieruchomością ani pobieranie z niej pożytków.
4. Miasto może swobodnie dysponować posiadanymi nieruchomościami z wyjątkiem:
a) zasobu razuryjskiego i Razuryjskiego Starego Miasta,
b) miejskiego biura wirtualnego,
c) budynków urzędu miasta i ratusza.
5. Opłaty od zmian w rejestrze wynoszą:
a) od zmiany właściciela nieruchomości - 800Ⱡ
b) od wprowadzenia podziału nieruchomości na lokale - 2000Ⱡ
c) od połączenia sąsiadujących nieruchomości, mających tego samego właściciela - 1000Ⱡ.
6. Wszelkie opłaty związane z rejestrem stanowią dochód miasta st. Angemont.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.07.2019 r.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Angemont i okolice

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość