Strona 1 z 1

Umowa pożyczki między Koroną KS a Królestwem Hasselandu

PostNapisane: 15 maja 2018, o 17:50
przez Cudzoziemiec 1
Umowa pożyczki
zawarta w Grodzisku, 15 maja 2018 r.

między

Koroną Księstwa Sarmacji, zwaną dalej Pożyczkodawcą,
reprezentowaną przez Księcia Roberta Fryderyka

a

Królestwem Hasselandu, P00006, zwanym dalej Pożyczkobiorcą,
reprezentowanym przez Lorda Szambelana diuka Piotra Pawła I

zwanymi dalej Stronami.

  1. Strony uzgadniają, że Pożyczkodawca udostępni na okres 24 miesięcy, na rzecz Pożyczkobiorcy, kwotę 300 000 libertów (słownie: trzystu tysięcy libertów), w formie nieoprocentowanej pożyczki.
  2. Strony uzgadniają, że Pożyczkobiorca, w miesięcznych ratach, począwszy od czerwca 2018 roku, przez kolejnych 24 miesięcy, będzie spłacał pożyczkę na rzecz Pożyczkodawcy w równych ratach wynoszących 12 500 libertów (słownie: dwanaście tysięcy pięćset libertów).
  3. Strony uzgadniają, że pożyczka zostanie wpłacona przez Pożyczkodawcę w całości na konto w Banku Sarmacji o identyfikatorze P00006, a wpłata nastąpi z konta A0062 - prywatnego rachunku Księcia Roberta Fryderyka, który na okoliczność tej umowy dokonuje pożyczki na rzecz Korony w wysokości równej kwocie 300 000 libertów (słownie: trzystu tysięcy libertów).
  4. Strony uzgadniają, że raty pożyczki będą spłacane przez Pożyczkobiorcę w całości na konto w Banku Sarmacji o identyfikatorze A0062 - co stanowić będzie jednocześnie spłatę zobowiązania Korony wobec Księcia Roberta Fryderyka, w związku z pożyczką, o której mowa w punkcie poprzednim, a spłata następować będzie z konta P00006.
  5. Strony uzgadniają, iż możliwe jest, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, spłacenie pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy przed terminem wynikającym z harmonogramu spłat.
  6. Strony uzgadniają, iż spłata rat pożyczki następować będzie nie dalej niż do dziesiątego dnia każdego miesiąca, a w przypadku uchybienia temu terminowi naliczane będzie odszkodowanie na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości wynoszącej 500 libertów (słownie: pięćset libertów) za każdy dzień zwłoki.
  7. Umowa niniejsza zostaje zdeponowana w Pałacu Książęcym w Grodzisku.

Re: Umowa pożyczki między Księciem RF a Królestwem Hasseland

PostNapisane: 15 maja 2018, o 17:50
przez Cudzoziemiec 1
(—) Robert Fryderyk

Re: Umowa pożyczki między Koroną KS a Królestwem Hasselandu

PostNapisane: 15 maja 2018, o 18:39
przez Piotr Paweł I
( - ) Piotr de Zaym

Re: Umowa pożyczki między Koroną KS a Królestwem Hasselandu

PostNapisane: 6 wrz 2018, o 14:28
przez Cudzoziemiec 1
Z radością stwierdzam, iż pożyczka została spłacona.