Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Dz. Urz. Nr 7 Prowadzenie studiów i nadawanie tytułów

Archiwum Akademii
Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWniosek o grunt
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Dz. Urz. Nr 7 Prowadzenie studiów i nadawanie tytułów

Postprzez ApM 1 lut 2018, o 11:44

Obrazek
Dz. Urz. Nr 7
poz. 1


Zarządzenie Rektora
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie sposobu prowadzenia studiów


Na podstawie przepisów ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej (Dz. P. poz. 9427, z póżn. zm.) oraz przepisów Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) zarządza się, co następuje:


§1
Zarządzenie reguluje sposób organizowania i dokumentowania przebiegu studiów na Akademii Sclavińskiej.


§2
1. Kandydat na studenta Akademii obowiązany jest złożyć w Rektoracie w Gmachu Akademii na Forum Centralnym podanie o przyjęcie na studia, w którym wskazuje wydział i kierunek studiów wybrany z programów publikowanych przez wydziały, a w przypadku braku odpowiedniego programu określa samodzielnie - zgodnie z profilem wybranego przez siebie wydziału - zakres tematyczny studiów. W przypadku studiów, dla których przewidziano odpłatność, student w podaniu o przyjęcie na studia informuje o wniesieniu opłaty bądź występuje o zwolnienie z jej poniesienia w części lub w całości.
2. Rektor przy rozpatrywaniu podania bierze pod uwagę możliwości kadrowe i naukowe prowadzenia studiów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wskazuje opiekuna naukowego oraz ewentualnych wykładowców, którzy będą uczestniczyć w edukacji studenta, a następnie na forum wydziału zakłada wątek dokumentujący przebieg studiów (zwany dalej wątkiem studiów) i umieszcza przy podaniu informację o tym wątku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Rektor informuje studenta o powodach odrzucenia podania. Rozpatrzone podania są niezwłocznie przekazywane do Archiwum.


§3
1. W wątku studiów umieszcza się: dane osobowe studenta, wybrany wydział, kierunek studiów, opracowany przez wydział program studiów, a w przypadku studiów realizowanych na podstawie indywidualnego zakresu tematycznego umieszcza się program studiów ustalony przez opiekuna naukowego i studenta, ponadto tytuł pracy dyplomowej i dane prowadzących studia.
2. Prowadzenie zajęć ze studentem odbywa się jawnie - w wątku studiów lub niejawnie - z wykorzystaniem Poczty Konnej.
3. Dopuszcza się następujące formy prowadzenia zajęć, czyli realizacji danego modułu z programu studiów: wykład (przekazanie wiedzy w formie dłuższej wypowiedzi), ćwiczenia (przekazywanie wiedzy i materiałów naukowych z możliwością zadawania pytań przez studenta) i konwersatorium (przekazywanie materiałów naukowych i praca ze studentem przy ich opracowaniu).
4. Po zakończeniu zajęć prowadzący w wątku studenta umieszcza informacje o zaliczeniu lub niezaliczeniu zajęć, formie w jakiej były prowadzone zajęcia i zaliczenie, a także o ocenie w skali od 1 do 5, przy czym niewskazanie oceny jest równoznaczne z zaliczeniem zajęć na ocenę najwyższą. W przypadku prowadzenia zajęć w formie niejawnej prowadzący w wątku studiów umieszcza dodatkowo informacje o zrealizowanym materiale naukowym i zakresie pracy własnej studenta.
5. Po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów student zobowiązany jest umieścić w wątku studiów pracę dyplomową. Praca dyplomowa podlega ocenie opiekuna naukowego.
7. Rektor niezwłocznie po opublikowaniu pracy dyplomowej zarządza w wątku studiów debatę i głosowanie Konwentu Akademii w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej. W przypadku złożenia przez studenta wraz z pracą również wniosku o nadanie stopnia naukowego Rektor występuje o opinię właściwego dziekana, po czym zarządza równoległe głosowania nad przyjęciem pracy i nadaniem stopnia naukowego. Przez obronę pracy dyplomowej rozumie się uczestniczenie studenta w debacie Konwentu Akademii nad pracą dyplomową i udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania.
8. Po zakończeniu głosowania Konwentu Akademii umieszcza się w wątku studiów informację o jego wyniku. W przypadku pozytywnego wyniku głosowania Rektor niezwłocznie wydaje absolwentowi dyplom, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. Na dyplomie umieszcza się ocenę za studia, stanowiącą średnią arytmetyczną ze wszystkich zaliczeń, a także ocenę za pracę dyplomową, ustaloną przez Konwent Akademii w trakcie debaty. W przypadku braku wniosku studenta o nadanie tytułu naukowego na dyplomie nie umieszcza się informacji o decyzji Konwentu Akademii w tym zakresie (zdanie drugie wzoru).


§4
1. Z listy studentów skreśla się studenta, który nie podjął nauki po złożeniu podania o przyjęcie na studia, zrezygnował ze studiów w trakcie ich trwania lub nie zaliczył zajęć przewidzianych w programie studiów. Informację o skreśleniu z listy studentów umieszcza się w wątku studiów.
2. Student przystępując do rekrutacji akceptuje przepisy stanowiące o Akademii oraz przepisy wewnętrzne.
3. Studentowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za studia.
4. Akademia na stronie instytucji podaje do publicznego wglądu kopie wydanych dyplomów oraz informuje o studentach skreślonych z listy.§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Załącznik do zarządzenia

Obrazek

Wersja w docelowej rozdzielczości - PNGObrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
ApM
 

Re: Dz. Urz. Nr 7 Prowadzenie studiów i nadawanie tytułów

Postprzez ApM 9 lut 2018, o 08:22

Obrazek
Dz. Urz. Nr 7
poz. 2


Uchwała Konwentu Akademii
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustanowienia tytułu doktora honoris causa net.
Akademii Sclavińskiej im. Stanisława GertaldaKonwent Akademii na podstawie przepisów §2 ust. 2 Statutu Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Nr 1) ustanawia tytuł doktora honoris causa net. Akademii Sclavińskiej
oraz określa następujące zasady przyznawania i posługiwania się tytułem:


1. Tytuł jest nadawany osobom spoza Akademii w dowód uznania znaczących zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz życia społecznego i stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Akademię. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana.
2. Uchwałę w sprawie nadania tytułu podejmuje Konwent Akademii bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie poprzedzone jest debatą prowadzoną w trybie tajnym.
3. Osoba wyróżniona tytułem posiada prawo dodawania do nazwiska skrótu dr h.c. net. oraz zatrudnienia w Akademii na stanowisku wykładowcy.
4. Wzór dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu określa załącznik do uchwały. Na dokumencie umieszcza się wyłącznie dane Naukowców głosujących za przyznaniem tytułu.
5. Akademia na stronie instytucji podaje do publicznego wglądu kopie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie tytułów.
(-) Przewodniczący Konwentu Akademii
Obrazek
Rektor Akademii Sclavińskiej
-
ApM
 

Re: Dz. Urz. Nr 7 Prowadzenie studiów i nadawanie tytułów

Postprzez ApM 11 lut 2018, o 16:24


Publikacje Dziennika Urzędowego zostały przeniesione do Książnicy Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ApM
 


Powrót do Archiwum akademickie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość