Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowincji

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowincji

Postprzez Korczyński 9 cze 2019, o 12:09

Wysoka Rado,

zwracam się do Rady z propozycją podjęcia następującej uchwały:

PROJEKT DEKRETU
z … czerwca 2019 r.

o podziale obszaru prowincji

Rada Konsulatu Sclavinii zaleca Konsulowi wydanie dekretu według następującego projektu,
znajdując go słusznym i celowym:

Art. 1. 1. Obszar prowincji, z wyłączeniem ziem honorowych, dzieli się na okręgi.
2. W każdym okręgu działa zarządca okręgu, mianowany i zwalniany przez Konsula.

Art. 2. 1. Zarządca okręgu sprawuje ogólny zarząd nad właściwym okręgiem, szczególnie dba o zachowanie jego tradycji i rozwój kulturowy oraz popiera pożyteczną społecznie działalność, podejmowaną na obszarze okręgu.
2. Z upoważnienia Konsula i w zakresie przez niego określonym, dla wykonywania swoich zadań zarządca okręgu dysponuje majątkiem Konsulatu Sclavinii.
3. Zarządca okręgu nie sprawuje władzy publicznej.

Art. 3. Załącznik do dekretu określa podział obszaru prowincji na okręgi, nazwy, siedziby i symbole poszczególnych okręgów oraz nazwy zarządców poszczególnych okręgów.

Art. 4. Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Propozycję uzasadniam następująco:

1. Przed jakimś czasem zaproponowałem przygotowanie projektu dekretu, który umożliwiłby mi objęcie opieki nad Berezą Kotwicką. Nie chciałbym jednak lobbować za jego przyjęciem bezpośrednio u Konsula, uniemożliwiając wypowiedzenie się pozostałym obywatelom. O ile kompetencje władcze Rady Konsulatu są wyraźnie ograniczone Konstytucją prowincjonalną, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby podejmowała ona niewiążące uchwały. Przedstawiony projekt ma być więc czymś podobnym do billu w brytyjskiej procedurze parlamentarnej.

2. Prawo powinno być możliwie syntetyczne. Jakkolwiek między poszczególnymi miastami i regionami Sclavinii z pewnością będą występowały różnice co do ich charakteru (i dobrze!), to trudno znaleźć uzasadnienie dla różnicowania ich organizacyjnych zrębów. Projekt dekretu przewiduje, że obszar Sclavinii zostanie podzielony na okręgi, mające swe siedziby w określonych miastach. Zarząd nad okręgami będą sprawowały organy jednoosobowe, wyposażone w kompetencje ściśle niewładcze, z możliwością uzyskania własnego „budżetu” od Konsula.

3. Indywidualne szczegóły poszczególnych okręgów — nazewnictwo samego okręgu i jego zarządcy, symbole oraz przede wszystkim przypadającą część obszaru prowincji — ma określić załącznik. Konstytucja nie przewiduje bowiem aktów wykonawczych do dekretów. W przedłożonym projekcie brak załącznika; właśnie przeprowadzenie podziału obszaru prowincji jest, moim zdaniem, zasadniczym zadaniem stojącym w tej sprawie przed Radą.

4. Spod podziału dokonanego zaprojektowanym dekretem będą wyłączone ziemie honorowe. Zarząd lenników nad nimi opiera się na prawie państwowym.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Helwetyk 9 cze 2019, o 12:39

Wysoka Rado!

W telegraficznym skrócie, gdyż wychodzę na kilka godzin. Zgodnie z odnośnymi przepisami zarządzam debatę trwającą 48 godzin. Co do meritum projektu, zdecydowanie nie chciałbym tworzyć jakichkolwiek okręgów i opowiadam się za tworzeniem struktur w zależności od zainteresowania — czyli, tu i teraz, opowiadam się za regulacjami wyłącznie dla Berezy Kotwickiej. Nie podzielę Sclavinii na dwa okręgi: eldoracki i bereski, ponieważ mamy także inne historyczne miasta, a nie chcę też wielomiesięcznych wakatów na stanowiskach zarządców.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Roland 9 cze 2019, o 13:52

CWSW!

To, co szanowny wnioskodawca przedkłada Czcigodnym Rajcom już kiedyś miało miejsce i jak można ustalić na bazie materiałów archiwalnych - umarło zanim się urodziło. W przedmiocie przedłożenia podzielam zdanie WODZA - podobne rozwiązanie postulowałem już w 2017 roku. Przy czym jestem daleki od tworzenia przepisów tylko dla Berezy Kotwickiej. Proponuję rozważyć coś na kształt beneficjów i komendacji ogólnej w Konsulacie.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Helwetyk 9 cze 2019, o 17:26

Wysoka Rado!

Jeżeli ten wykaz jest aktualny (nie zawiera wczorajszego nadania, o czym przy okazji zawiadamiam Jego Książęcą Mość @piotr3lukasz), na obszarze Konsulatu Sclavinii znajduje się dziesięć lenn. Na mapie SEG-owskiej nie znajdują się wszystkie, a i wypadałoby zaktualizować lokalizację Bordonii (@Marceli). Nie wiem też, czy w ogóle podjęto temat umiejscowienia Slawonii (@LudwikTommo). Wreszcie, przydałoby się konkretnie zlokalizować Berezę Kotwicką („jest osadą na nizinie miryjskiej, opodal Nowego Kotwicza”) i Republikę Scholandzką (@Gauleiter). Sygnalizuję to, bo sądzę, że powinniśmy wszelkie rozważania na temat będący przedmiotem niniejszego przedłożenia rozpocząć od uporządkowania spraw geograficznych, przy okazji rozstrzygając ostatecznie, czy pozostawiamy wyspy valhallijskie. Dla narracji te zagadnienia mają pierwszorzędne znaczenie.

Uzupełniając zaś swoją pierwotną wypowiedź: nie chcę tworzyć nieaktywnych, pustych struktur. Uważam, że powinniśmy przyjąć założenie, że Sclavinia stanowi jednolity obszar administracyjny, ze swojego rodzaju enklawami tworzonymi tylko i wyłącznie wedle potrzeb i zainteresowania (co nie stoi na przeszkodzie ustaleniu stałego podziału na „historyczne baronie”, ale: bez zarządców). Czy będą to miasta, czy lenna — nie stanowi dla mnie żadnej różnicy. Na tu i teraz, jak rozumiem, istnieje pięć potencjalnych ośrodków: Eldorat, Bordonia (nie czynię tu rozróżnienia na miasto i lenno, choć miasto formalnie stanowi własność prowincji), Slawonia rozumiana jako całość, lenno Thuringen oraz Bereza Kotwicka — pozostałe lenna znajdują się w tytularnym władaniu nieaktywnych i dawnych obywateli, możemy więc ograniczyć się do umieszczenia ich na mapie.

Każdemu z powyższych potencjalnych ośrodków, w przypadku zainteresowania rozwinięciem narracji, jestem gotów przyznać niezbędne uprawnienia do działania niezależnego od władz Konsulatu, choćby i z zakresu władzy publicznej — z wyłączeniem tego, na punkcie czego jestem cięty, czyli tworzenia odrębnych działów na forum. Moim zdaniem nasza obecna sytuacja demograficzna nie uzasadnia więcej niż dwóch działów, mianowicie działu do dyskutowania, z odpowiednio przyklejonymi wątkami urzędowymi, oraz działu archiwalnego.

W tym miejscu dopisałbym parę zdań o urzędach honorowych (narracyjnych), ale temperatura nie pozwala…
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Korczyński 9 cze 2019, o 20:23

Wysoka Rado!

1. Nie zgadzam się z założeniem, że nie należy tworzyć ram organizacyjnych, które mogłoby w przyszłości wypełnić rozkwitające życie. Prowincja powinna być gotowa na przyjęcie jednostek obdarzonych inicjatywą i stwarzać im pole do działania nie tylko w znaczeniu pozostawienia swobody ale także sensownego ukierunkowania. Tym bardziej, że wszelki impuls będzie najpewniej pochodzić od młodych mieszkańców, którym niekoniecznie starczy śmiałości, by formułować całkiem nowe wizje i jeszcze forsować ich przyjęcie.

2. Podobnie nie uważam, że wakaty na stanowiskach tego rodzaju, jak zarządcy okręgów w myśl projektu dekretu, są czymś złym. O ile w rzeczywistości fizycznej tworzymy stanowiska po to, by je zapełnić, to w rzeczywistości mikronacyjnej możemy i powinniśmy przyjąć inne spojrzenie. Chodzi o to, by zapewnić gotowe ścieżki rozwoju, zagospodarować chęć do działania poszukującą celu. Uważam, że sensowniej jest przedstawiać komuś propozycję: możesz zostać, dajmy na to, merem Eldoratu; aniżeli: możesz pogrzebać w archiwach, dowiedzieć się, jakie miasta istnieją w Sclavinii i poprosić, żeby ustanowiono dla ciebie w którymś stanowisko mera. To drugie zakłada po prostu zbyt wiele koniecznego wysiłku po drugiej stronie.

Jeśli ktoś natomiast nie będzie chciał tworzyć w ramach z góry przewidzianych struktur, to jestem przekonany, że będzie miał z kolei dość zdecydowania, aby je przekroczyć.

3. Wreszcie także ze względu na siebie wolałbym, żeby właściwość zarządców rozciągała się na całe okręgi, a nie tylko miejskie „eksklawy”. Jeśli bowiem terenów pozamiejskich nie zagospodarują gospodarze miast, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie zagospodaruje ich w ogóle nikt. Z kolei nie znajduję powodu, abym przykładowo ja, jako komendant Berezy Kotwickiej, nie mógł też objąć opieką — powiedzmy — okolicznych wsi, kiedy będę miał na to ochotę, ze względu na ograniczony teren działania.

Zwracam uwagę, że nie ma mowy o jakiegoś rodzaju konkurencji z władzami całej prowincji, gdyż zarządcy w ogóle nie mają być władzami, tylko raczej prawnie umocowanymi opiekunami danych obszarów.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Piotr III Łukasz 10 cze 2019, o 06:03

Korczyński napisał(a):Zwracam uwagę, że nie ma mowy o jakiegoś rodzaju konkurencji z władzami całej prowincji, gdyż zarządcy w ogóle nie mają być władzami, tylko raczej prawnie umocowanymi opiekunami danych obszarów.

Zazwyczaj, nadając lenno, zaleca się i porucza opiekę nad danymi obszarami, więc jest to, niejako, jakoś tam ustanowione. Mnie się osobiście podobają podziały administracyjne i struktury, zawsze jednak obawiam się o to, kto będzie się nimi, zostańmy przy tej nazwie, opiekował.
Boję się, że niejeden region, niejedno miasto sczezło... w tym Prawda czy Nowicja, że tak pstryknę sobie w nos.
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Ludwik Tomović 10 cze 2019, o 14:50

Co do lokacji Slawonii - praktycznie od swojego powstania była umiejscowiona na Orientyce i tam bym pozostał.
/-/
dr net. Ludwik Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Korczyński 10 cze 2019, o 20:18

Dobrze, panowie.

Wypada nam więc, jak stwierdził JKW Konsul, zająć się uporządkowaniem kwestii geograficznych. Widzę mapę Systemu Ewidencji Gruntów, która jest jednak dość specyficzna. Więc pytania do tych, którzy siedzą tu dłużej: czy są jakieś bardziej konwencjonalne mapy prowincji, względnie całego państwa? Czym są wyspy valhallijskie?

Ponieważ jesteśmy w trzech czwartych czasu przewidzianego na debatę, stawiam wniosek formalny o wydłużenie czasu debaty o 96 godzin i proszę współobywateli o poparcie (potrzeba jednej osoby więcej) względnie Konsula o uznanie wniosku za własny.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Piotr III Łukasz 11 cze 2019, o 06:59

Korczyński napisał(a):Ponieważ jesteśmy w trzech czwartych czasu przewidzianego na debatę, stawiam wniosek formalny o wydłużenie czasu debaty o 96 godzin i proszę współobywateli o poparcie (potrzeba jednej osoby więcej) względnie Konsula o uznanie wniosku za własny.

Popieram wniosek, jest konstruktywnie.
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek: Uchwała — proj. dekr. o podziale obszaru prowin

Postprzez Helwetyk 11 cze 2019, o 10:14

Wysoka Rado!

Usiłuję znaleźć w archiwach dobrą wersję tego, co mam na myśli, pisząc o podziale na „historyczne baronie”. Namierzyłem jedynie miniaturkę w Wayback Archive, ale to zawsze jakiś punkt odniesienia:

Obrazek

Powyższa mapa obrazuje poziom precyzji, o którym myślę w kontekście niniejszej debaty — obszary geograficzne, jakie moim zdaniem można powierzać do działań narracyjnych na zasadzie „można brać”. W tym sensie, oczywiście, zgadzam się co do stworzenia ram do działalności — mam natomiast poważne zastrzeżenia co do zwyczajowego dla nas wyprzedzania działań legislacją i strukturami, na których się zazwyczaj kończy. Obecna debata jest o tyle znamienna, że z mojej perspektywy Dekret o Berezie Kotwickiej i stosowny akt powołania mogły zostać wydane już kilka dni temu.

Myślę, że w punktach 1 i 2 nie różnimy się zupełnie z p. Korczyńskim co do celu, a jedynie co do środków służących jego urzeczywistnieniu. Co do punktu 3, oczywiście, zakładam, że powierzany obszar powinien być odpowiednio duży i obejmować także okolice głównego ośrodka (jak na przykładowej mapie wyżej), myślę, że dobrym słowem-kluczem będzie powiat. W tym miejscu zwyczajowa dygresja: nie zakładam sytuacji, w której okręgi będą liczyły więcej niż jedną osobę. Skoro już dyskutujemy o całościowym systemie, może warto zastanowić się nad tym, czy możemy zbudować taki, który byłby adresowany także do osób, które nie mają czasu, ochoty lub umiejętności na budowę narracji, ale chciałyby mieć swoje miasto/powiat „po prostu”: to jest system, który zakładałby także czystą symulację.

Odpowiadając na pytanie co do mapy SEG-owskiej: mamy także tradycyjną mapę, ale trudno ją w jakikolwiek sposób „uinteraktywnić”. Mapy ogólnosarmackiej nie ma i, prawdopodobnie, szybko nie będzie, jeden ze zbiorów map różnych jest dostępny pod tym adresem. Wyspy valhallijskie pojawiły się, wedle mojej zawodnej pamięci, w ramach inicjatywy JKW Roberta Fryderyka, który chciał zaimplementować dziedzictwo jego dawnej mikronacji w Sclavinii. Jak sądzę, możemy uznać, że, niestety, nic z tego nie wyszło, i biorąc pod uwagę, że tych wysp nikt oprócz nas (a i to wątpliwe) nie „uznaje”, wrócić do pierwotnego obszaru prowincji.

Debatę, oczywiście, przedłużam o 96 godzin względem pierwotnego terminu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość