Strona 1 z 5

Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 4 wrz 2018, o 06:31
przez Cudzoziemiec 1
Poważny Senacie!
Szanowny Panie Wicemarszałku!
Szanowni Państwo.

zwracam się dziś do Senatu Konsulatu Sclavinii z wnioskiem o wyrażenie zgody na podpisanie niżej przedstawionego traktatu. Czynię to nim do podpisania dojdzie bowiem zgoda Sclavinii jest tu kluczowa. Po uzyskaniu tejże, jeśli taka wola Szanownych Państwa będzie, umowę podpiszę, a następnie zwrócę się do Sejmu Księstwa Sarmacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na ratyfikację.

W czym jednak rzecz? Federacja Slawonii to kraj położony na wschodnim wybrzeżu Orientyki, z którym od dłuższego czasu wiążą nas przyjazne stosunki. Kraj ten, stojąc u progu ograniczonej aktywności, zwrócił się, ustami Prezydenta - Ludwika Tomovicia, którego w Sclavinii znacie bardzo dobrze, o to by Księstwo Sarmacji objęło ochroną pamięć, tradycję i dorobek tego kraju. Podobnie jak to się stało ongi z Samundą. Dodatkowo zaproponowano nam włączenie terytorium Slawonii w skład Sclavinii, na warunkach o których mowa w traktacie. Nie stałaby się więc Slawonia nowym samorządem sarmackim, a wzmocniłaby Sclavinię. Jej status byłby równy, jeśli zechcecie, gubernatorstwom. Osoba Ludwika Tomovicia gwarantuje zaangażowanie w projekt, ciekawe inicjatywy i dalszy rozwój, już w Księstwie Sarmacji.

Jesteśmy, zarówno ja, jak i Prezydent Slawonii, gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania. Ufam jednak, iż Sclavinia dostrzeże unikalną szansę w tej propozycji i wyrazi zgodę, o którą się do Was uprzejmie zwracam.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Federacją Slawonii
o otoczeniu opieką Federacji Slawonii
sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 3 września 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ ROBERT FRYDERYK,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

JEGO EKSCELENCJA LUDWIK TOMOVIĆ,
Prezydent Federacji Slawonii,
w imieniu Federacji Slawonii,

BIORĄC POD UWAGĘ,
że Federacja Slawonii chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji, z uwagi na przyjazne relacje łączące je z Federacją Slawonii,
jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

ZA ZGODĄ KONSULATU SCLAVINII
wyrażoną w ustawie … z dnia … września 2018 roku


zawierają umowę następującej treści:


§ 1.

1. Federacja Slawonii oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako region Konsulatu Sclavinii.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Federacji Slawonii swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Federacji Slawonii.
3. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Federacji Slawonii jako regionu Konsulatu Sclavinii.

§ 2.

1. Władzę nad terytorium Federacji Slawonii sprawują władze Konsulatu Sclavinii zgodnie z porządkiem konstytucyjnym prowincji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych na mocy niniejszej umowy do właściwości Prezydenta Federacji Slawonii.
2. Przepis ustępu poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez władze Konsulatu Sclavinii Prezydentowi Federacji Slawonii kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Federacji Slawonii.
3. Moc obowiązująca przepisów prawa Federacji Slawonii ulega zawieszeniu.

§ 3.

1. Prezydent Federacji Slawonii jest obowiązany do posiadania obywatelstwa sarmackiego oraz obywatelstwa sclavińskiego.
2. Prezydent Federacji Slawonii określa, w drodze dekretu podlegającego obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym Księstwa Sarmacji, zasady sukcesji oraz warunki sprawowania urzędu.
3. Wyłącznie dekret, o którym mowa w ust. 2, może określać inne niż określone w ust. 1 warunki sprawowania urzędu Prezydenta Federacji Slawonii.

§ 4.

1. Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Federacji Slawonii do dnia wejścia w życie niniejszej umowy. Posiadacze tytułów arystokratycznych i szlacheckich Federacji Slawonii, po nabyciu obywatelstwa sarmackiego, otrzymują odpowiadające im tytuły arystokratyczne i szlacheckie Księstwa Sarmacji:
1) Ludwik Tomović — tytuł markiza i 45 wsi lennych,
2) Mateusz Smiff — tytuł barona i 12 wsi lennych.
2. Przepisy ustępu poprzedzającego nie stanowią otrzymania wsi lennych, o którym mowa w przepisach prawa wyborczego Księstwa Sarmacji.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Federacji Slawonii.

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 4 wrz 2018, o 12:47
przez M. Kawowy
Wasza Książęca Mość,

Projekt traktatu przyjąłem z ogromną radością i choć nie do mnie należy aktualnie kierowanie polityką Konsulatu zaświadczam, że wielka, wielonarodowa Sclavinia, której chwała, z radością przygarnie pod swe muskularne ramiona kolejny naród, bo w sumie jeszcze jeszcze jeden nie robi różnicy.

Jedyny problem, jaki widzę, to uświęcona tradycją i okupiona krwią bojowników Waffen-OK polityka jednego miasta, ale myślę, że da się temu zaradzić.


Młynek Kawowy,
PRZYWÓDCA

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 4 wrz 2018, o 21:09
przez Ludwik Tomović
Dogadamy się mam nadzieję ;)

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 5 wrz 2018, o 18:12
przez Apolinary
Oświecona Izbo Senatorska,
Niniejszym zarządzam na dni 6-8 września debatę nad przedstawionym projektem.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 7 wrz 2018, o 06:42
przez Cudzoziemiec 1
Chętnie odpowiem na pytania, jeśli Oświecony Senat jakoweś do mnie ma.

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 7 wrz 2018, o 06:57
przez Apolinary
RCA napisał(a):Chętnie odpowiem na pytania, jeśli Oświecony Senat jakoweś do mnie ma.

WKM, będę miał kilka, ale walczę z realiozą. Postaram się dziś wieczorem, najpóźniej jutro, przedstawić swoje wątpliwości.

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 8 wrz 2018, o 09:34
przez Apolinary
Wasza Książęca Mość,
Oświecona Izbo Senatorska,


Bardzo się cieszę, że Federacja Slawonii dołączy do Konsulatu Sclavinii. Mam tylko wątpliwość formalną co stanie się w sytuacji, gdy Prezydent Federacji Slawonii utraci obywatelstwo sarmackie lub sclavińskie? Według zapisów § 3 ust. 2 umowy taka okoliczność mogłaby być zapisana w dekrecie Prezydenta, ale nie musi i to z punktu widzenia uprawnień Konsula może być problematyczne. W przypadku nieaktywności Prezydenta Konsul powinien mieć możliwość przekazania opieki nad regionem innemu obywatelowi Federacji lub Konsulatu.


Kłaniam się nisko,

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 9 wrz 2018, o 10:19
przez Apolinary
Oświecona Izbo Senatorska,
Niniejszym przedłużam debatę nad przedstawionym projektem do dnia 13 września br.Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Wicemarszałek Senatu Konsulatu Sclavinii

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 9 wrz 2018, o 10:49
przez Esteladio
Wasza Książęca Mość,
Wielmożny Panie Prezydencie,
Czcigodny Panie Marszałku,
Oświecona Izbo Senatorska,


popieram przedstawiony projekt umowy.

Przychylam się ponadto do zdania Czcigodnego Barona de Bordeaux-Ossolińskiego, dlatego postuluję uprzednie przygotowanie dekretu o którym mowa w § 3 ust.2. Poza tym uważam, że warto zabezpieczyć się na wypadek problemów, bądź niejasności wynikających z niniejszej umowy poprzez dodanie zapisu :

Ewentualne kwestie sporne lub niejasności normowane są na podstawie konsensu zawartego przez: Księcia Sarmacji, Prezydenta Slawonii, Konsula Sclavinii oraz Marszałka Senatu Konsulatu Sclavinii.


Łączę wyrazy szacunku,
(—) Seweryn Siepacz-Rębajło

Re: Wniosek o wyrażenie zgody

PostNapisane: 9 wrz 2018, o 12:01
przez Cudzoziemiec 1
Oświecony Senacie,

Dziękuję za przedłużenie, odpowiem na poruszone sprawy w dniu jutrzejszym. Proszę o chwilę cierpliwości.