Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 13 lut 2020, o 10:43

O B W I E S Z C Z E N I E
R E G E N T A


W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WOLNEJ ELEKCJI I ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA TRON KSIĄŻĘCY


Szanowni Obywatele Księstwa Sarmacji

W dniach 22-23 luty 2020 roku została zarządzona wolna elekcja na tron książęcy Korony Księstwa Sarmacji. Kandydaci chcący objąć ten zaszczytny urząd proszeni są o zgłoszenie się osobiście, zakładając nowy wątek w tym dziale. Przypominam, że prawo wybieralności posiada obywatel, który:

 1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji,
 2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji,
 3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania wszystkich funkcji publicznych oraz
 4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.*
*Ustawa Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych

Zgodnie z przepisami art. 7a ust. 2 pkt 3 kandydatura wymaga poparcia w terminie zgłaszania kandydatur przez innych obywateli, w liczbie stanowiącej co najmniej siedem procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.

Liczba głosujących w wyborach do Sejmu LXIII kadencji zgodnie z obwieszczeniem KKW z dnia 28 stycznia 2020 (Dz.P. poz. 11329) wyniosła 55, w związku z czym 7% z tej liczby wynosić będzie w praktyce poparcia 4 obywateli. Można będzie poprzeć więcej niż jedną kandydaturę. Poparcia dla kandydatury należy udzielić w wątku pod zgłoszeniem kandydatury.

Aby pozostać w pewnej zgodzie z tradycją zarządzania poprzednich wyborów wątek ze zgłoszeniem powinien być utworzony w ten sposób, że rozpoczynać winien się od konstrukcji "[ELEKCJA-02.20]" a następnie zawierać dane kandydata (imię i nazwisko, lub jak ktoś nie posiada, to nazwa / pseudonim, którym się posługuje).

Pełna lista wyborców i obywateli zawiera się w podanym wyżej Postanowieniu Regenta w sprawie zarządzenia wolnej elekcji.

Termin zgłaszania kandydatur oraz udzielania dla nich poparcia przez obywateli upłynie z dniem 20 luty 2020 r.

Ponadto informuję, że w elekcji książęcej, w przeciwieństwie do pozostałych wyborów, obowiązuje siła głosu oparta o nadania wsi lennych. W postanowieniu w sprawie zarządzenia elekcji każdy może zapoznać się z siłą, jaką będzie dysponował w trakcie głosowania. Szczegóły i informacje dotyczące warunków przyznawania danej siły głosu, zawierają się w odpowiednich przepisach Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Regenta i KKW, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją.(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 13 lut 2020, o 12:37

O B W I E S Z C Z E N I E
R E G E N T A


W SPRAWIE POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Szanowni Obywatele Księstwa Sarmacji

Informuję, że powołałem Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia elekcji, w której składzie znaleźli się:

  JW Adam Jerzy Piastowski (AF793), jako Regent Korony Księstwa Sarmacji,
  JO Diuk Avril von Levengothon (A7169), jako Radca Naczelnej Izby Architektury,
  JKW Defloriusz Dyman Wander (A0441), jako Marszałek Trybunału Koronnego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Książęca Komisja Wyborcza przyjmuje uchwały większością co najmniej dwóch głosów.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem przepisu art. 13.


(Księcia, w powyższych przepisach należy rozumieć oczywiście jako p.o. Regenta)(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez Esteladio 13 lut 2020, o 13:56

Ja tylko przypomnę że niewprowadzanie zmian w DP wynikających z ustawy, nie jest przesłanką do tego, żeby ich nie stosować. Przepis o wymogu aktywności wobec kandydatów został uchylony [w ustawie jest błąd redakcyjny, ale intencje ustawodawcy można wywnioskować i tym samym błąd sprostować - (powinien zostać uchylony art 3 ust. 2 pkt 3, a nie art 3 ust.3]

Ja nie będę się kanałem prywatnym z MTK kontaktować... ale ktoś mógłby być złośliwy. Myślę że kolejne ewentualne przestoje z powodu niedopatrzenia nie są potrzebne.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 16 lut 2020, o 17:04

Dziękuję za zwrócenie uwagi na pewne nieścisłości.

Informuję, że poprawiłem odpowiednio w DP oznaczenie w Ustawie Sejmu nr 364 - o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych znajdujące się w Art. 1. o treści "1) uchyla się art. 3 ust. 3 w brzmieniu:" i zmieniłem na "1) uchyla się art. 3 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:".

Wykreśliłem również w pierwszej wypowiedzi niniejszego wątku punkt 4, aby być w zgodzie z treścią niniejszej ustawy (Dz. P. poz. 11312).


(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 21 lut 2020, o 09:39

I N F O R M A C J A
U Z U P E Ł N I A J Ą C A


Aby rozwiać pewne wątpliwości wyjaśnię tylko, że jeżeli ktoś nie został ujęty na liście aktywnych w DP Postanowienie Regenta ws. zarządzenia wolnej elekcji nie oznacza, że nie będzie mógł spełnić swojego obywatelskiego obowiązku i zagłosować. Po prostu nie posiada on biernego prawa wyborczego tj. nie może kandydować na urząd Księcia.

Osoby, które uzyskały obywatelstwo PO wydaniu ww. postanowienia — zostały dopisane automatycznie do listy wyborców z głosem o sile = 1. Listę można sprawdzić tutaj.


(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 21 lut 2020, o 10:13

O B W I E S Z C Z E N I E
K K W


W SPRAWIE OGŁOSZENIA LISTY WYBORCZEJ

Książęca Komisja Wyborcza zarejestrowała wszystkie zgłoszone kandydatury. Po uszeregowaniu ich w kolejności alfabetycznej według nazwisk, przedstawia się ona następująco:

 1. Wojciech Hergemon (T0003),
 2. Joanna Izabela (AG472),
 3. Ludwik Tomović (AF433),
 4. Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866),
 5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541),
 6. Prokrust Zombiakov (A1217).(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 24 lut 2020, o 09:12

O B W I E S Z C Z E N I E
K K W


W SPRAWIE WYNIKÓW WOLNEJ ELEKCJI


W imieniu KKW opublikowałem w dniu dzisiejszym wyniki wyborów na tron książęcy. Zgodnie z treścią obwieszczenia oraz nieoficjalnymi wynikami podanymi w niedzielę na Discordzie, Księciem Sarmacji obrany został Januszek von Hippogriff-Pałasz.

Na podstawie Ordynacji, elekt obejmie tron po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, zgodnie z podaną rotą, a także po złożeniu na ręce Regenta rezygnacji ze sprawowania wszystkich funkcji publicznych (nawet, jeżeli nie sprawuje on żadnej). Po tym fakcie, Regent wyda postanowienie w którym stwierdzi utratę, tudzież brak przeszkód do objęcia tronu.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Wolna elekcja luty 2020 - INFORMACJE

Postprzez AJ Piastowski 24 lut 2020, o 10:27

Pragnę poinformować, że Elekt złożył przysięgę, natomiast ja ze swojej strony wydałem odpowiednie Postanowienie ws. stwierdzenia z rezygnacji z urzędów. W dniu dzisiejszym nowy Książę oficjalnie obejmuje swój urząd.

Gratuluję zwycięzcy oraz wszystkim uczestnikom elekcji. Dziękuję Diukowi Avrilowi von Levengothon, oraz JKW Defloriuszowi Dyman Wander za współpracę przy Książęcej Komisji Wyborczej. Nowemu Księciu chciałbym życzyć wyznaczenia swojej własnej drogi w przewodzeniu Księstwu Sarmacji, oraz realizacji programu elekcyjnego.

Ze swojej strony, dziękuję za zaufanie jaki została obdarzona moja osoba, za wszelkiego rodzaju pomoc i cierpliwość w pełnieniu funkcji Regenta. Funkcja bardzo wymagająca, a i okres zmian dość gorący, dlatego cieszę się (zapewne) niemniej jak nowy Książę z wygranej, tyle że moja radość jest zupełnie odwrotna. Regentura i łączenie kilku funkcji publicznych naraz jest szalenie wymagającym zajęciem, zwłaszcza kiedy real jest niemniej, baaa nawet bardziej wymagający. Przewodzenie od początku stycznia było dość ciekawym doświadczeniem, oraz interesującą nauką z zakresu prawa, przepisów, informatyki. Mam szczerą chęć odpocząć w swoim Teutońskim domu, co zapewne niebawem uczynię gdy tylko dokończę swoje zobowiązania.

Zarówno nowy Książę, jak i pozostali obywatele powinni wiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczny za nieocenioną pomoc, którą otrzymałem od wszystkich, których tylko poprosiłem. W szczególności pragnę podziękować na pierwszym miejscu, darując sobie ten jeden raz zwroty grzecznościowe:

Andrzejowi Fryderykowi (za bardzo długie rozmowy i dogłębne analizy wszelkich aktów prawnych, aby możliwie najlepiej interpretować różnie sytuacje, które miały miejsce podczas mojej regencji).

Krzysztofowi Chuguł-Chanowi oraz ww. Avrilowi von Levengothonowi (za nieocenioną pomoc techniczną ze strony NIA).

Defloriuszowi Dyman Wander (za baczne obserwacje z pozycji MTK i wkład w kilkukrotne powoływanie do KKW).

Joannie Izabeli (za godne reprezentowanie KKS na uroczystościach koronacyjnych w RON, oraz konsultacje).

Severinowi von Verwaltung oraz Tomaszowi Ivo Hugonowi (za konsultacje wynikające z różnego rodzaju przepisów).

Gotfrydowi Slavik de Ruth (za sprawne działania z ramienia KSZ, oraz bezproblemową współpracę).

Januszkowi von Hippogriff-Pałaszowi, Piotrowi Pawłowi I, Santiago Vilarte von Hippogriffowi, Albertowi Jan Maat von Hippogriffowi, Ludwikowi Tomovićowi, Alfredowi Fabian von Tehen-Dżek (za pracę na rzecz Księstwa w Sejmie KS, oraz wsparcie w wielu kwestiach poprzedniej, oraz obecnej kadencji Sejmu).

Księstwu Sarmacji i Januszkowi von Hippogriff-Pałasz życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, a niniejszy wątek uroczyście zamykam.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent Księstwa Sarmacji
Obrazek
Avatar użytkownika
 


Powrót do Pozostałe sprawy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość