Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Artykuły Hetmańskie Nr 25

Rozkazy naczelnego dowództwa i inne akty wewnętrznego prawa KSZ

Artykuły Hetmańskie Nr 25

Postprzez Hetman.Jack 24 cze 2014, o 22:42

Grodzisk, dnia 25 czerwca 2014 r.

Artykuły Hetmańskie nr 25

Zasady powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych

Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:


Rozdział I

ZASADY POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY

§ 1.

O przyjęcie do służby wojskowej w Książęcych Siłach Zbrojnych, zwanych dalej "KSZ" może ubiegać się osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo Księstwa Sarmacji lub rozpoczęła procedurę jego otrzymania.
 2. Jest zdolna fizycznie i psychicznie do odbywania służby wojskowej.
 3. Posiada znajomość podstaw wiedzy ogólnowojskowej.
 4. Nie służy w organizacji wojskowej innego państwa.
 5. Ukończyła procedurę rekrutacyjną przeprowadzoną przez żołnierza wyznaczonego przez Hetmana Wielkiego KS zwanego dalej „Hetmanem”.

§ 2.

 1. Poborowy do dnia złożenia przysięgi zostaje Rekrutem.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet Rekrutów KSZ jest ukończenie procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej przez osobę wyznaczona przez Hetmana.
 3. Procedura rekrutacyjna obejmuje:
  1. wypełnienie i przedstawienie Hetmanowi wniosku o przyjęcie do KSZ
  2. rozmowę kwalifikacyjną z Hetmanem lub osobę przez niego upoważnioną
  3. podjęcie decyzji przez Hetmana odnośnie przyjęcia w poczet Rekrutów.
§ 3.

Po ukończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat jest kierowany na 3-tygodniowe szkolenie unitarne w do jednostki wojskowej wskazanej przez Administrację Wojskową.

§ 4.

Po odbyciu szkolenia unitarnego i zdaniu egzaminu kandydat składa przysięgę wojskową według roty określonej ustawą, w terminie określonym przez Hetmana lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5.

 1. Po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierz rozpoczyna odbywanie służby oraz kierowany jest na podstawie rozkazu personalnego Hetmana, do jednostki wojskowej wybranego przez siebie rodzaju wojsk KSZ.
 2. Dokładne parametry stanowiska służbowego żołnierza określa Rozkaz Personalny wydany przez Hetmana.
 3. Po skierowaniu do jednostki wojskowej żołnierz jest ponadto kierowany na szkolenie specjalistyczne, odbywające się w jednostce wojskowej (tryb i szczegółowy zakres szkolenia określa Dowódca Rodzaju Wojsk KSZ).

Rozdział II

ZASADY PRZEBIEGU SŁUŻBY

§ 6.

 1. Żołnierz po co najmniej miesiącu służby może zostać skierowany na kurs podoficerski.
 2. Skierować żołnierza można:
  1. z rozkazu Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych
  2. na prośbę zainteresowanego - w miarę istniejących etatów do obsadzenia
 3. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu podoficerskiego, żołnierz otrzymuje stopień kaprala (mata) i kierowany jest do jednostki wojskowej na stanowisko określone w rozkazie personalnym.

§ 7.

 1. Żołnierz może po co najmniej czterech miesiącach służby ubiegać się o przyjęcie do Akademii Książęcych Sił Zbrojnych, zwanej dalej "Akademią KSZ", na 8-tygodniowe studia.
 2. Żołnierz posiadający cywilne wyższe wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do Akademii KSZ na 4-tygodniowe studia niezależnie od długości trwania służby.
 3. Po ukończeniu Akademii KSZ żołnierz otrzymuje stopień podporucznika (podporucznika marynarki) i tytuł magistra oraz jest kierowany na stanowisko dowódczo - sztabowe.
 4. Procedura przyjmowania do Akademii KSZ zostanie określona przez Komendanta Akademii KSZ.

§ 8.

 1. Żołnierza można wyznaczyć na inne ( równorzędne lub wyższe ) stanowisko służbowe, jeżeli wymagają tego potrzeby Książęcych Sił Zbrojnych na wniosek przełożonego żołnierza,
 2. Wniosek przedstawiony w pkt. 1 przełożony kieruje do Hetmana za pośrednictwem Administracji Książęcych Sił Zbrojnych.
 3. Wyznaczenie na inne stanowisko służbowe ( równorzędne lub wyższe ) może nastąpić również na wniosek żołnierza, za zgodą przełożonego żołnierza,
 4. Wniosek przedstawiony w pkt. 3 żołnierz kieruje do Hetmana za pośrednictwem Administracji Książęcych Sił Zbrojnych.
 5. Wyznaczenie na inne stanowisko ukazuje się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego, wskazując obecne oraz nowe stanowisko służbowe, oraz datę wyznaczenia na nowe stanowisko.

§ 9.

 1. Żołnierza można zwolnić ze stanowiska służbowego jeżeli stanowisko zajmowane przez niego zostało zlikwidowane w Etacie KSZ.
 2. Żołnierza zwalnia się ze stanowiska z dniem zwolnienia ze służby w KSZ.
 3. Zwolnienie ze stanowiska służbowego następuje na podstawie Rozkazu Personalnego Hetmana Wielkiego.

§ 10.

 1. Żołnierzowi można również powierzyć czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku nieobsadzonym.
 2. Fakt ten stwierdza się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.
 3. Odwołanie z czasowego pełnienia obowiązków służbowych stwierdza się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.

Rozdział III

ZASADY ZWALNIANIA ZE SŁUŻBY

§ 11.

 1. Zwolnienie żołnierza ze służby, jeżeli nie wynika ono z nałożonej kary dyscyplinarnej, następuje na wniosek żołnierza kierowany do Hetmana Wielkiego za pośrednictwem Administracji KSZ.
 2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty zwolnienia.

§ 12.

 1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje w skutek skazania żołnierza prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji lub pozbawienia przez inne organy władzy państwowej obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
 2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 13.

 1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje również na skutek zrzeczenia się przez żołnierza obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
 2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 14.

 1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje na skutek długotrwałej nieobecności w służbie, która nie została usprawiedliwiona.
 2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 15.

 1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje na skutek pozbawienia stopnia wojskowego, przez organy do tego uprawnione.
 2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 16.

 1. Zwolnienie żołnierza ze służby następuje, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Książęcych Sił Zbrojnych na wniosek przełożonego żołnierza.
 2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty zwolnienia.

§ 17.

 1. Żołnierza zwolnionego ze służby przenosi się do rezerwy oraz kieruje się do Szefa Administracji Wojskowej celem ujęcia w rejestrze żołnierzy rezerwy ( z wyjątkiem § 12,§ 13 ),
 2. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przysługuje odprawa unormowana odrębnymi przepisami.

§ 18.

 1. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby, Administracja KSZ wydaje wyciąg z rozkazu personalnego Hetmana Wielkiego stwierdzający zwolnienie ze służby.
 2. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby, Administracja KSZ wydaje na jego prośbę świadectwo służby określające przebieg służby żołnierza.

Rozdział IV

ZASADY PRZYWRACANIA ŻOŁNIERZY DO SŁUŻBY

§ 19.

 1. Żołnierze zwolnieni ze służby mogą ubiegać się o ponowne powołanie do służby w KSZ.
 2. Warunkiem ponownego powołania do służby jest spełnienie wymagań przedstawionych w § 1, ust. 1-4.
 3. Żołnierze ponownie powołani do służby w KSZ, wyznaczeni są na stanowisko służbowe znajdujące się w Etacie KSZ odpowiadające posiadanemu przez żołnierza stopniowi wojskowemu, który posiadał w dniu zwolnienia ze służby.
 4. Ponowne powołanie do służby w KSZ ukazuje się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Wraz z ogłoszeniem niniejszych Artykułów tracą ważność Artykuły Hetmańskie nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.

§ 21.

Artykuły wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


(—) płk Jack hr. von Horn
Hetman Wielki KS
Jack diuk von Horn
już nikt

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę...
Avatar użytkownika
 

Powrót do Prawo Wojskowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości