Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 6/20 - kontrola decyzji Marszałka Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: KN 6/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 20 gru 2020, o 01:43

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trybunał Koronny w składzie:
- MTK Daniel Janury von Tauer-Krak

po rozpoznaniu w dniach 16-18 grudnia 2020 roku na rozprawie z wniosku Michaś Elżbieta II ()A0441 przy udziale Marszałka Sejmu sprawy o sygn. KN 6/20 w przedmiocie kontroli działalności Marszałka Sejmu w związku z odmową nadania biegu inicjatywie obywatelskiej w sprawie zmiany nazwy Książęcej Biblioteki Naukowej złożonej przez Obywatela Mikołaja Torpeda w dn. 16 grudnia 2020 roku


rozstrzygniecie


Stwierdzono nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej – Marszałka Sejmu.
Nakazuje się ponowne otwarcie wątku.


uzasadnienie


W dniu 16 grudnia 2020 roku Obywatel Mikołaj Torped, zwany dalej Wnioskodawcą, złożył w Sejmie projekt w sprawie zmiany nazwy Książęcej Biblioteki Naukowej. Projekt zakładał zmianę nazwy i loga wcześniej wspomnianej instytucji. Michaś Elżbieta II zaskarżył decyzję Marszałka Sejmu do Trybunału Koronnego w trybie kontroli działalności organu władzy publicznej.

W przedmiotowej sprawie Trybunał zważył, co następuje.

Wniosek Wnioskodawcy zasługiwał na uwzględnienie. Wnioskodawca w swoim piśmie podniósł, że Działanie Marszałka Sejmu w tej sprawie naruszyło prawa obywatela wynikające z art. 18 Konstytucji Księstwa Sarmacji tj. "Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu." W dalszej części wniosku było również podnoszone, iż Marszałek Sejmu nie ma żadnych uprawnień w zakresie oceny zasadności inicjatywy obywatelskiej. Wspomnaine uprawnienia mają obywatele, składając, lub odmawiając złożenia podpisów poparcia, a wreszcie — Sejm. Marszałek Sejmu w swoim stanowisku wskazał, że kieruje pracami Sejmu (art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu Sejmu). W ramach pełnienia tychże obowiązków w mojej opinii konieczna jest ocena pod względem formalnym (zasadność nadania danemu projektowi biegu) składanych do Laski Marszałkowskiej projektów aktów prawnych. Swoje oświadczenie wygłosił również wnioskodawca. Zauważył on, iż uprawnienie Marszałka nie wynika z upoważnienia ustawowego, a jedynie z orzeczenia Trybunału w innej sprawie. W replice na oświadczenie Marszałek Sejmu wskazał, iż kierował się Regulaminem Sejmu, a precyzyjnie art.2 ust 4 tj. "w kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu".

Przechodząc do meritum rozważań, aktem nadrzędnym wobec przytaczanej ustawy w naszym systemie prawnym jest Konstytucja. Konstytucja daje Marszałkowi uprawnienia do kierowania pracami Sejmu zgodnie z art. 16 Konstytucji Księstwa Sarmacji. Niestety według wiedzy dostępnej Trybunałowi projekt nie trafił do Sejmu w rozumieniu prawa sarmackiego. Został zgłoszony na podstawie art. 18. Jest on na etapie zbierania podpisów, czyli szukania poparcia społecznego. Na tym etapie Marszałek Sejmu nie może powoływać się na Regulamin Sejmu, ponieważ zwyczajnie projekt nie trafił pod obrady Sejmu. Fakt, że znajduję się na podforum Sejmu, nie oznacza, że Marszałek jest władny do oceny czy projekt zgłoszony w drodze inicjatywy obywatelskiej w sposób oczywisty jest bezprzedmiotowy lub wychodzący poza granice kompetencji Sejmu. Marszałek Sejmu uzyskuje to uprawnienie z momentem uzyskania przez projekt zgłoszony w drodze inicjatywy obywatelskiej wystarczającego poparcia. Pojawia się pytanie, jaki dać termin na zbieranie podpisów pod projektem, tu nie mamy przepisów mówiących wprost o terminie, Niemniej praktyka obecna praktyka Trybunału jest następująca. Wniosek jest otwarty do momentu, w którym wnioskodawca nie będzie należał do grupy, w ramach której chce złożyć wniosek. W związku z tym MTK czeka, aż inicjator np. tego wniosku zbierze poparcie lub nie będzie należał do grupy, która może składać taki wniosek tj. posłów. Kolejna kwestia czyli postanowienie w sprawnie KN 5/20, na które powoływał się Marszałek zostało wydane w sprawie gdzie wnioskodawcą był poseł, a więc podmiot uprawniony do złożenia projektu i te postanowienie nie ma wpływu na projekty zgłaszane przez obywateli - wcześniej stosowana praktyka w tej kwestii była wzorowa - link i Trybunał zaleca dalsze jej stosowanie.

Konkludując rozważania na gruncie Konstytucji. Trybunał oznajmia, iż Marszałek Sejmu z należytą ostrożnością powinien podchodzić do projektów zgłaszanych w ramach inicjatywy obywatelskiej, a co najważniejsze pozwolić na możliwość zebrania podpisów nawet pod projektem o charakterze happeningowym. Być może w prywatnej ocenie Marszałka jest on w sposób oczywisty bezzasadny. Niemniej jeśli uzyska poparcie społeczne wyrażone w postaci podpisów obywateli, to powinien być jak najbardziej potraktowany poważnie - w końcu taka jest wola obywateli. Naruszeniem praw obywatela jest uniemożliwianie mu możliwości zbierania podpisów pod jego projektem i prowadzenia kampanii na rzecz pozyskania poparcia społecznego dla projektu.


W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.


pouczenie


Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.
@orjon
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość