Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 6/20 - kontrola decyzji Marszałka Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

KN 6/20 - kontrola decyzji Marszałka Sejmu

Postprzez Michal_Feliks 16 gru 2020, o 18:08

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE KONTROLNEJ

Wnioskodawca:
Michaś Elżbieta II
A0441

Obiekt kontroli:
Urząd Marszałka Sejmu

Panie Marszałku,
Działając na podstawie art. 12 par 2 Ustawy Sejmu numer 317 - KPpTK - wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie kontrolnej w związku z działaniem Marszałka Sejmu, a to zablokowaniem możliwości procedowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Link: viewtopic.php?f=1030&t=31429&start=10

Panie Marszałku! Projekt wniesiony przez diuka Torpeda ma ewidentny charakter happeningowy. Można go czytać w kategoriach żartu, niekoniecznie stosownego - jak się orientuję, żart ten odnosi się do innego z Sarmatów, a przy tym kolegi z Trybunału. Jednak moja prywatna ocena projektu, jak i prywatna ocena będąca udziałem Marszałka Sejmu, nie może godzić w fundamentalne prawa gwarantowane konstytucją.

Marszałek Sejmu nie ma żadnych uprawnień do dyskrecjonalnej oceny projektów wnoszonych w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Prawo do oceny tych projektów mają obywatele, składając, lub odmawiając złożenia podpisów poparcia, a wreszcie - Sejm. Dziś sprawa dotyczy projektu błahego i żąrtobliwego, w przyszłości, w innym układzie politycznym, kolejny Marszałek może sobie z tej decyzji uczynić niebezpieczny precedens. Działanie Marszałka Sejmu w tej sprawie naruszyło prawa wynikające z art. 18 Konstytucji. Tym samym wnoszę o stwierdzenie nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej.

Z oczywistych względów wnoszę o wyłączenie mnie od rozpoznawania tej sprawy.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

KN 6/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 16 gru 2020, o 21:56

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Michaś Elżbieta II (A0441), złożony w dniu 16 grudnia 2020 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: KN 6/20
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam MTK Daniela Januarego von Tauer-Kraka.

Daniel January
von Tauer-Krak
Marszałek
Trybunału Koronnego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 16 gru 2020, o 21:57

Otwieram rozprawę.

Wzywam Marszałka Sejmu do złożenia wyjaśnień, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 19 grudnia 2020 roku godz. 22:00.


Do wiadomości: @Orjon
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez MAP 16 gru 2020, o 22:46

Panie Marszałku,

Nie znam przepisów kodeksu postępowania, gdyż kodeks jest zbyt długi, dlatego żywię nadzieję, że nie zostanę wybatożony za zakłócanie rozprawy przed Wysokim Trybunałem. Jeśli to możliwe proszę o umożliwienie wypowiedzenia się w sprawie.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez Orjon 16 gru 2020, o 23:03

Jaśnie Wielmożny Marszałku,

jako prowadzący obrady parlamentu Marszałek Sejmu kieruje jego pracami (art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu Sejmu). W ramach pełnienia tychże obowiązków w mojej opinii konieczna jest ocena pod względem formalnym (zasadność nadania danemu projektowi biegu) składanych do Laski Marszałkowskiej projektów aktów prawnych. Gdyby bowiem przyjąć zasadę, że Marszałek Sejmu nie posiada żadnych prerogatyw do odmawiania nadania projektom biegu, choćby ze względów formalnych, to musiałby on przyjmować pod obrady parlamentu wszystkie, nawet najbardziej absurdalne, złośliwe i nieprzynoszące żadnych realnych korzyści projekty przepisów prawa, a takim projektem - z całym szacunkiem dla osoby Jaśnie Oświeconego projektodawcy - był złożony i odrzucony dziś przeze mnie wniosek.

Należy nadmienić, że powyższą interpretację Trybunał Koronny przyjął w innej sprawie kontrolnej, której stroną był Prześwietny Krzysztof hrabia Hans Arped-Winnicki:
Wyrok Trybunału Koronnego z dnia 7 grudnia 2020 roku napisał(a):Marszałek Sejmu w swoim stanowisku wskazał, że w Regulaminie Sejmu nie znajduje się żaden mechanizm umożliwiający prowadzącemu obrady odmawiać nadania biegu projektowi aktu prawnego. Trybunał nie może w pełni zgodzić się z tą tezą. Choć faktycznie nie istnieje w obecnym porządku prawnym żaden przepis expressis verbis pozwalający Marszałkowi Sejmu na odmawianie nadania projektom biegu, to jednak w myśl regulacji rangi konstytucyjnej (art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji) oraz ustawowej (art. 2 ust. 1 Regulaminu Sejmu) jest on osobą kierującą pracami Sejmu. Zdaniem Trybunału pojęcie to należy interpretować szeroko - również jako uprawnienie do odmawiania nadania biegu projektom, które w sposób oczywisty są bezprzedmiotowe lub wychodzące poza granice kompetencji Sejmu, co też miało miejsce w niniejszej sprawie. Na taką wykładnię pojęcia kierowania pracami Sejmu pozwala także art. 2 ust. 4 Regulaminu Sejmu, uprawniający Marszałka Sejmu do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych w ustawie - taką kwestią niewątpliwie jest możliwość odmowy nadania biegu projektom bezprzedmiotowym lub wychodzącym poza kompetencje Sejmu, jako że żaden szczególny ustawowy przepis nie reguluje mechanizmu ani przesłanek takiej odmowy.


Odmowa przyjęcia projektu pod obrady nie jest, oczywiście, uprawnieniem absolutnym, i nie może być stosowana w przypadku każdego projektu, gdyż może to nieść groźny precedens, na który zwrócił uwagę Jego Książęca Wysokość. Właśnie z tego powodu podlega ona kontroli w trybie kontroli działalności organu władzy publicznej przed Trybunałem Koronnym. Sądzę jednak, że Marszałek Sejmu musi posiadać pewne prawo do odmowy nadania biegu projektom będącym w sposób oczywisty formą happeningu i złośliwości skierowaną przeciwko pewnemu stanowisku, bądź zawierającym zmiany skonstruowane tak wadliwie, iż nie jest możliwa ich korekta bez kompleksowej zmiany projektu. Ze względu na brak takich uregulowań w ramach Regulaminu Sejmu działałem na podstawie art. 2 ust. 4 tegoż Regulaminu.
Orjon hrabia Surma
Galeria von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 16 gru 2020, o 23:27

Dziękuje Prześwietny Marszałku za wyjaśnienia.

Wzywam Mikołaja Torpeda do złożenia oświadczenia w zakresie przedmiotu sprawy wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 19 grudnia 2020 roku godz. 23:30.

Informuję również, iż wyrażam zgodę na zajęcie stanowiska przez Marszałka Sejmu po wysłuchaniu oświadczenia w terminie 3 dni od jego publikacji.


Do wiadomości: @MAP @Orjon
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez MAP 18 gru 2020, o 08:43

Prześwietny Marszałku,
Wysoki Trybunale,


Orjon to dobry chlopak. Zawsze mówi dzień dobry, przytrzyma drzwi do klatki i windy, a jak winda nie działa to wniesie zakupy po schodach. I szlugiem poratuje w niedzelę rano. Proszę, by Trybunał potraktował go łagodnie.

Nie może być jednak tak, że Marszałek, decydując się na odrzucenie wniosku, kieruje się własnym przekonaniem a nie literą prawa. Pragnę zauważyć, że uprawnienie Marszałka nie wynika z upoważnienia ustawowego, a jedynie z orzeczenia Trybunału w innej sprawie. Wolności obywatelskie mogą być ograniczane tylko na mocy ustawy.

Pragnę nie zgodzić się z Panem Marszałkiem, że projekt był bezprzedmiotowy. Projekt został złożony przeze mnie w reakcji na podobny projekt Rady Ministrów - również zmiana nazwa instytucji. Mimo tego że jest wulgarny i dosadny w formie, jest symetryczny w stosunku do projektu rady ministrów. Jako obywatel mam prawo do nawet radykalnej obrony przed równie głupimi, równie radykalnymi, godzącymi w dobra części obywatelami decyzjami Rady Ministrów.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez MAP 18 gru 2020, o 09:32

Wysoki Trybunale,

Uzupełniając poprzednią wypowiedź, chciałbym zawnioskować by niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie Wysoki Trybunał wydał wytyczne, które mogłyby posłużyć Sejmowi, Radzie Ministrów, Ludziom Dobrej Woli do opracowania przepisów ustawowych, które uregulowałyby postępowanie Marszałka Sejmu w tak drażliwej kwestii.

Korzystając również z okazji - pragnę zaznczyć, że to nie ja jestem inicjatorem postępowania w tej sprawie. Rozumiem intencje JKW Michasia Elżbiety II, który zawsze kierował się kwestiami praworządnościowymi. A brońcie diukowie, nie chcę w żaden sposób mścić się na Marszałku Sejmu, bo jak podkreślam: to dobry chłopak i zawsze mówi dzień dobry. Proponowałem również Marszałkowi polubowne załatwienie sprawy - ponowne otwarcie wątku inicjatywy i wycofanie jej przeze mnie, ale jednak poczekamy na wyrok Trybunału.

Myślę, że więcej do dodania będzie miał JKW Michaś Elżbieta II.
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Zawiadomienie o wyst. nieprawidłowości w działaniu władz

Postprzez Orjon 18 gru 2020, o 12:51

Jaśnie Wielmożny Marszałku,
Jaśnie Oświecony Diuku-Wojewodo,


Regulamin Sejmu, istotnie, nie reguluje kwestii odmowy nadania projektom biegu. Zgodnie ze wspomnianą ustawą "w kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu" (art. 2 ust. 4), z czego skorzystałem. W mojej opinii uprawnienie, o którym wspomniał przedmówca, wynika zatem z upoważnienia ustawowego. Jest to kwestia drażliwa - z pewnością wymaga ona stosownych regulacji, zwłaszcza, że w ostatnim czasie jest to druga sprawa tego typu, która toczy się w Trybunale Koronnym.
Podtrzymuję stanowisko zawarte w moim wyjaśnieniu 16 grudnia br.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon hrabia Surma,
Marszałek Sejmu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: KN 6/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 18 gru 2020, o 22:03

Zamykam rozprawę. Postanowienie zostanie wydane jutro.


Do wiadomości: @Orjon
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość