Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 5/20 - kontrola decyzji Marszałka Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

KN 5/20 - kontrola decyzji Marszałka Sejmu

Postprzez Krzysztof Hans 5 gru 2020, o 19:43

Panie Marszałku

Na podstawie Art. 12 p. 2 Kodeksu Postępowania Przed Trybunałem Koronnym składam wniosek z powodu tej decyzji Marszałka Sejmu: viewtopic.php?f=1030&t=31330
Moim zdaniem zacytowany Art. 8. ust. 1. Regulaminu Sejmu jest sprzeczny z Art. 1 p. 2 Ustawy Sejmu nr. 35 o Dzienniku Praw i Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Wnioskuje zatem o odrzucenie stanowiska Marszałka Sejmu i zbadania sprawy która to jest związana z tym projektem uchwały: viewtopic.php?f=1030&t=31330

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans van der Ice
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

KN 5/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 6 gru 2020, o 18:21

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Krzysztofa Hansa van der Ice (A3199), złożonego w dniu 05 grudnia 2020 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: KN 5/20
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Brunona Krasnodębskiego.

Daniel January
von Tauer-Krak
Marszałek
Trybunału Koronnego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: KN 5/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 6 gru 2020, o 22:07

Otwieram rozprawę.

Wzywam Marszałka Sejmu do złożenia wyjaśnień, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 9 grudnia 2020 roku godz. 22:30.


Do wiadomości: @Orjon
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: KN 5/20

Postprzez qwerty 6 gru 2020, o 23:06

Szanowny Trybunale,

w dniu 5 grudnia 2020 roku o godz. 14:49 Wielmożny Krzysztof wicehrabia Hans van der Ice, jako poseł na Sejm Księstwa Sarmacji, złożył w Lasce Marszałkowskiej projekt Uchwały Sejmu w sprawie wycofania zgody na ratyfikację przez Księstwo Sarmacji traktatu stowarzyszeniowego z Konfederacją Sclavinii, który został przeze mnie tego samego dnia, o godz. 17:16, odrzucony, tzn. nie został przyjęty pod obrady Sejmu.

Przywołany przez wnioskodawcę art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 31 marca 2005 roku stanowi:
1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:
1) akty normatywne, o których mowa w art. 2 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.;
2) akty normatywne niebędące źródłami powszechnie obowiązującego prawa;
3) akty stanowiące normy konkretne i indywidualne, w szczególności postanowienia, decyzje i uchwały organów władzy publicznej.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zostały opublikowane, są nieważne.


Wnioskodawca, argumentując złożenie projektu uchwały, wskazał na fakt, iż w Dzienniku Praw nie znajduje się uchwała Sejmu o wyrażeniu zgody na ratyfikację traktatu stowarzyszeniowego pomiędzy Księstwem Sarmacji a Konfederacją Sclavińską, co - według niego - stanowi przesłankę do uznania tegoż aktu prawnego za nieważnego. Należy jednak odnotować, iż ustawodawca przewidział możliwość zniesienia obowiązku publikacji danego aktu prawnego, co zostało uwzględnione w powyższej ustawie w art. 1 ust. 6:
6. Ustawa albo rozporządzenie może znosić obowiązek publikacji w odniesieniu do aktów tych rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Uchwała Sejmu nie jest aktem normatywnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku, zatem ustawa w stosunku do postanowień, decyzji i uchwał organów władzy publicznej, a takim organem niewątpliwie jest Sejm Księstwa Sarmacji, może znosić obowiązek ich publikacji, co zostało uczynione w art. 8 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 roku:
1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności,
  4. zatwierdzenia rozporządzenia innego niż w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

Zgodnie z zacytowanym i pogrubionym fragmentem Regulaminu Sejmu uchwała w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej nie musiała zostać opublikowana w Dzienniku Praw - zależało to od chęci Marszałka Sejmu, czyli - w trakcie procedowania tejże umowy - Joanny Izabeli. Proces legislacyjny został więc przeprowadzony, w mojej opinii, prawidłowo i nie ma, według mnie, podstaw do unieważnienia tegoż traktatu na podstawie przytoczonej argumentacji.

Należy stwierdzić, iż orzeczenie, na które powołuje się wnioskodawca, zostało wydane 14 lat temu, w zupełnie innej sytuacji ustrojowej i politycznej, a od tamtego czasu w prawie Księstwa Sarmacji dokonano ogromu zmian, co powoduje, iż porównywanie obecnego prawa do sytuacji panującej w trakcie ogłaszania tegoż orzeczenia jest awykonalne i irracjonalne, mijające się z sensem.

Ponadto w momencie składania projektu uchwały pod obrady Sejmu wyżej wymieniona umowa międzynarodowa nie posiadała już mocy prawnej, gdyż została ona wypowiedziana w dniu 25 października 2020 roku przez Konfederację Sclavińską. W mojej opinii debata nad projektem była więc nieuzasadniona, albowiem sądzę, że debatowanie nad traktatem, który nie ma, bo mieć nie może, mocy prawnej, jest niepotrzebne i absorbuje tylko czas, który można byłoby poświęcić na inne, bardziej pożyteczne dyskusje i aktywności w Księstwie, a także w nieistniejącym życiu realnym.

Z przykrością konstatuję, że Regulamin Sejmu nie posiada jakichkolwiek mechanizmów pozwalających prowadzącemu obrady, a więc Marszałkowi Sejmu, na podejmowanie decyzji w zakresie przyjmowania bądź nieprzyjmowania projektów pod obrady Wysokiej Izby, poza wezwaniem do uzupełnienia uzasadnienia złożonego wniosku. Podejmując zaskarżoną decyzję, kierowałem się więc przede wszystkim pragmatyzmem i zdrowym rozsądkiem. Jako prowadzący obrady nie mogę pozwolić na to, żeby w gmachu Wysokiej Izby podejmowane były decyzje dotyczące niefunkcjonujących już przepisów. Należy stwierdzić, iż nie był to pierwszy projekt złożony przez wnioskodawcę, który został odrzucony - podobne sytuacje, nie tylko zresztą w trakcie mojego urzędowania, zostały podjęte w stosunku do kilku innych projektów: korekty rozporządzenia Księcia, do czego Sejm nie ma umocowania prawnego, "wstrzymania" samorozwiązania Sejmu poprzedniej kadencji, odrzucenia referendum w sprawie rozwiązania Sejmu, ponownego głosowania złożonych przez wnioskodawcę niektórych projektów w poprzedniej kadencji Sejmu, projektu zmiany Konstytucji, będącego wadliwie napisanym aktem prawnym, wniosku o zwołanie debaty nielegislacyjnej w sprawie wchłonięcia Trizondalu bez zgody jego władz, projektu stanowiska w sprawie wypowiedzeń dotyczących Unii Niepodległych Państw. Nie zostały one przyjęte właściwie z podobnych powodów, co obecny projekt - pod względem merytorycznym i prawnym są one skonstruowane wadliwie, a przez to nie jest możliwe ich dalsze procedowanie.

Z powyższych względów, w mojej opinii, odrzucenie wniosku Szanownego Wnioskodawcy było uzasadnione i powinno pozostać utrzymane w mocy.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon hrabia Surma,
Marszałek Sejmu.
ktoś.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: KN 5/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 7 gru 2020, o 13:50

Zamykam rozprawę.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: KN 5/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 7 gru 2020, o 15:56

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trybunał Koronny w składzie:
- ATK Brunon Krasnodębski

po rozpoznaniu w dniach 6-7 grudnia 2020 roku na rozprawie z wniosku Krzysztofa Hansa van der Ice przy udziale Marszałka Sejmu sprawy o sygn. KN 5/20 w przedmiocie kontroli działalności Marszałka Sejmu w związku z odmową nadania biegu projektowi uchwały Sejmu w sprawie wycofania zgody Sejmu na ratyfikację przez Księstwo Sarmacji traktatu stowarzyszeniowego z Konfederacją Sclavinii złożonego przez Posła Krzysztofa Hansa van der Ice w dn. 5 grudnia 2020 roku


rozstrzygniecie


Nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej – Marszałka Sejmu.


uzasadnienie


W dniu 5 grudnia 2020 roku Poseł Krzysztof Hans van der Ice, zwany dalej Wnioskodawcą, złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie wycofania zgody Sejmu na ratyfikację przez Księstwo Sarmacji traktatu stowarzyszeniowego z Konfederacją Sclavinii. Projekt zakładał uznanie za nieważne uchwały Sejmu wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej z uwagi na brak publikacji w Dzienniku Praw wzmiankowanej uchwały. Marszałek Sejmu odmówił nadania biegu projektowi, wskazując, że uchwały ws. wyrażenia zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw, przez co projekt jest bezprzedmiotowy. Wnioskodawca zaskarżył decyzję Marszałka Sejmu do Trybunału Koronnego w trybie kontroli działalności organu władzy publicznej.

W przedmiotowej sprawie Trybunał zważył, co następuje.

Wniosek Wnioskodawcy nie zasługiwał na uwzględnienie. Wnioskodawca w swoim piśmie podniósł, że art. 8 ust. 1 Regulaminu Sejmu jest sprzeczny z art. 1 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji (dalej jako: u.d.p.). Zarzut ten jest chybiony. Po pierwsze należy wskazać, że oba przytoczone przepisy stanowią normy hierarchicznie równe - nie może zatem znaleźć zastosowania reguła kolizyjna wyrażona w zasadzie lex superior derogat legi inferiori.

Art. 1 ust. 6 u.d.p. umożliwia wyłączenie aktu prawnego z obowiązku publikacji w Dzienniku Praw. Takie wyłączenie znalazło się w art. 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu. Przepis ten stanowi lex specialis wobec ogólnych regulacji zawartych w ustawie o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji i jako taki nie pozostaje z nimi w sprzeczności. Należy zatem skonstatować, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw i brak jej publikacji nie przesądza o nieważności aktu - ani samej uchwały, ani danej umowy międzynarodowej.

Jednocześnie należy wskazać, że projekt uchwały wykraczał poza granice uprawnień Sejmu. Stosownie do treści art. 32b pkt 3 Konstytucji KS oraz art. 2 § 4 k.p.t.k., organem właściwym do kontroli działalności organów władzy publicznej jest Trybunał Koronny. Uchwała, w której Sejm stwierdza wadliwość procesu legislacyjnego polegającą na nieopublikowaniu aktu prawnego w Dzienniku Praw, wykracza rażąco poza kompetencje Sejmu określone w art. 17 Konstytucji KS oraz w ustawach i wkracza w sferę uprawnień Trybunału Koronnego.

Marszałek Sejmu w swoim stanowisku wskazał, że w Regulaminie Sejmu nie znajduje się żaden mechanizm umożliwiający prowadzącemu obrady odmawiać nadania biegu projektowi aktu prawnego. Trybunał nie może w pełni zgodzić się z tą tezą. Choć faktycznie nie istnieje w obecnym porządku prawnym żaden przepis expressis verbis pozwalający Marszałkowi Sejmu na odmawianie nadania projektom biegu, to jednak w myśl regulacji rangi konstytucyjnej (art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji) oraz ustawowej (art. 2 ust. 1 Regulaminu Sejmu) jest on osobą kierującą pracami Sejmu. Zdaniem Trybunału pojęcie to należy interpretować szeroko - również jako uprawnienie do odmawiania nadania biegu projektom, które w sposób oczywisty są bezprzedmiotowe lub wychodzące poza granice kompetencji Sejmu, co też miało miejsce w niniejszej sprawie. Na taką wykładnię pojęcia kierowania pracami Sejmu pozwala także art. 2 ust. 4 Regulaminu Sejmu, uprawniający Marszałka Sejmu do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych w ustawie - taką kwestią niewątpliwie jest możliwość odmowy nadania biegu projektom bezprzedmiotowym lub wychodzącym poza kompetencje Sejmu, jako że żaden szczególny ustawowy przepis nie reguluje mechanizmu ani przesłanek takiej odmowy.

Wyinterpretowanie kompetencji do odmowy nadania biegu pewnym projektom z ogólnej regulacji przyznającej Marszałkowi Sejmu prawo i obowiązek kierowania jego pracami jest zdaniem Trybunału niezbędne dla zapewnienia prawidłowości działania Sejmu. Brak możliwości odrzucenia projektu bezprzedmiotowego lub wychodzącego poza kompetencje Sejmu prowadziłby do absurdu i paraliżu Sejmu, który musiałby procedować wszystkie, nawet najbardziej absurdalne i w oczywisty sposób niemieszczące się w granicach jego uprawnień, projekty. Jednocześnie Trybunał wskazuje, że kompetencja Marszałka Sejmu do odmowy nadania biegu nie jest uprawnieniem absolutnym, ponieważ odmowa ta podlega kontroli ze strony Trybunału Koronnego w trybie kontroli działalności organu władzy publicznej, co miało miejsce także w niniejszej rozpoznawanej sprawie.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.


/-/ B. Krasnodębski


pouczenie


Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Orjon
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: KN 5/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 7 gru 2020, o 19:16

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trybunał Koronny w składzie:
- ATK Brunon Krasnodębski

dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Trybunału Koronnego z dn. 7 grudnia 2020 roku w sprawie o sygn. KN 5/20 polegającej na umieszczeniu w nim błędnego pouczenia w taki sposób, że pouczenie w brzmieniu:


Uczestnikom postępowania przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.


zastępuje się pouczeniem w brzmieniu:


Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.


uzasadnienie


W prostowanym postanowieniu skład orzekający błędnie pouczył o możliwości wniesienia od niego apelacji. Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.t.k. apelację może wnieść strona postępowania. Zgodnie z art. 3 pkt 1 k.p.t.k. strony występują wyłącznie w postępowaniach spornych, natomiast sprawa kontrolna ma charakter bezsporny i występują w niej uczestnicy, a nie strony. Wobec tego, od postanowienia nie przysługuje apelacja.

Od postanowienia nie przysługuje także zażalenie. W rozumieniu przepisu art. 42 § 1 k.p.t.k. zażalenie przysługuje, jeśli ustawa tak stanowi. W przypadku spraw kontrolnych nie istnieje przepis szczególny uprawniający do wniesienia zażalenia.

Pogląd o braku możliwości złożenia apelacji w sprawach niebędących sprawami cywilnymi i karnymi ugruntowany jest w doktrynie - por. W. Hergemon Komentarz do Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym, Zielnybor 2020, s. 34.

Wobec powyższego należało pouczyć o braku środka odwoławczego. Błąd polegający na pouczeniu o przysługującej apelacji od postanowienia wynikał z przyczyn natury technicznej - przewodniczący składu podczas pisania uzasadnienia przekopiował szkielet BBCode z innego postanowienia i omyłkowo nie usunął błędnego pouczenia.

Stosownie do przepisu art. 34 k.p.t.k. pouczenie nie jest obligatoryjnym elementem orzeczenia, a jego umieszczenie w postanowieniu wynika z dobrej woli składu orzekającego i przyjętego zwyczaju. Wobec tego należy uznać, że dopuszczalne jest jego sprostowanie w drodze postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej z pominięciem procedury kontroli instancyjnej.


/-/ B. Krasnodębski


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Orjon
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość