Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Prokrustes 18 wrz 2020, o 10:09

AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela prywatnego


Wysoki Trybunale,

Oskarżam JKM Joannę Izabelę (AG472) o popełnienie przestępstwa z art. 43 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Sprawiedliwości tj.

publiczne znieważanie innej osoby,
.

JKM Joanna Izabela nazwała mnie, cytuję:

gellońska zaraza


Wnioskuję o zasądzenie kary tygodnia więzienia oraz publicznych przeprosin na podforum Królestwa Teutonii stanowiącego część forum Księstwa Sarmacji.

Oskarżona nie po raz pierwszy okazuje swoją pogardę ludności pochodzenia gellońskiego i mam nadzieję, że sprawa przed Trybunałem nieco ostudzi tę antygellońską i antysarmacką retorykę.

Materiał dowodowy:
viewtopic.php?f=273&p=337311#p337311
Obrazek
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Joanna Izabela 18 wrz 2020, o 11:24

My, Królowa Teutoni Joanna Izabela (AG472), na podstawie art. 41 Konstytucji oraz art. 16a k.p.t.k. udzielamy Księciu Wojciechowi Hergemonowi upoważnienia do obrony (pełnomocnictwa) w niniejszej sprawie, a także we wszystkich sprawach zainagurowanych niniejszych wnioskiem oraz z nim powiązanych.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez kaxiu 18 wrz 2020, o 11:52

Zielnybor, 18 września 2020 rokuMarszałek Trybunału Koronnego
Księstwa SarmacjiWniosek obrońcy

Jako ustanowiony obrońca (pełnomocnik) w sprawie oświadczam, że udzielone mi upoważnienie do obrony (pełnomocnictwo) przyjmuję.

Na podstawie art. 13 § 4 ust. 5 k.p.t.k. wnoszę o odrzucenie wniosku.


Uzasadnienie

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przedmiot wniosku nie jest objęty jurysdykcją Trybunału Koronnego Księstwa Sarmacji. Podkreślić bowiem należy, że wnioskodawca w istocie zmierza do wszczęcia czynności kontrolnych wobec konstytucyjnego organu niepodległego państwa, jakim niewątpliwie jest Królestwo Teutonii. Królestwo Teutonii na mocy Traktatu o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji z dnia 18 maja 2020 roku przekazało Księstwu Sarmacji wyłącznie prerogatywy z zakresu władzy sądowniczej oraz kierowania polityką zagraniczną. Niezależnie od tego, że Trybunał Koronny jest uprawniony do kontroli organów Księstwa Sarmacji – uprawnienia te nie wchodzą w zakres władzy sądowniczej, zatem takich uprawnień wobec organów Królestwa Teutonii Trybunał nie ma.

Wnioskodawca dokonując nieuprawnionego wtargnięcia na salę obrad Senatu Królestwa Teutonii w jaskrawy sposób złamał teutońskie prawo i obyczaj. Fakt, że pełni on funkcję Kanclerza Sarmacji nie umniejsza jego winy, a wręcz przeciwnie, sprawia, że jego bezprawne działanie wymagało stanowczej reakcji, zwłaszcza że działanie to można było odebrać jako próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy Teutonii przez inne państwo. Stosownie do art. 5 ust. 2 Konstytucji Królestwa Teutonii do obowiązków Królowej należy reagowanie na takie przypadki. W istocie działanie Królowej, stanowiło wyraz wypełnienia tychże obowiązków na co niewątpliwie wskazuje forma jej wypowiedzi. Jednocześnie forma jest adekwatna do prawa i zwyczaju teutońskiego.

Jednocześnie stosownie do art. 10 w zw. z art. 15 ust. 1 Konstytucji Teutonii kontrolę nad działalnością Królowej sprawuje wyłącznie Senat Królestwa Teutonii. Tym samym Trybunał Koronny nie jest upoważniony do kontroli działań urzędowych podejmowanych przez Królową Teutonii. Wniosek zresztą wobec wyżej podnoszonych okoliczności niewątpliwie należy ocenić jako naganny moralnie i stanowiący swoisty wyraz zaostrzenia kursu polityki Grodziska względem Złotego Grodu.

Nadto z daleko posuniętej ostrożności procesowej wskazuję, że wniosek i tak podlega odrzuceniu na podstawie art. 13 § 4 ust. 3 k.p.t.k., albowiem w świetle Dekretu Królowej Teutonii nr 1/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie uregulowania prawa teutońskiego określenie wnioskodawcy na terytorium niepodległego Królestwa Teutonii mianem „gellońskiej zarazy” nie może stanowić i nie stanowi czynu zabronionego, gdyż zwyczaj Królestwa Teutonii posiada pierwszeństwo nad Kodeksem Sprawiedliwości, niezależnie od tego jak wysoko rzeczony akt znajduje się w hierarchii prawa sarmackiego.

Z wyżej wymienionych względów wnoszę jak w petitum pisma.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 20 wrz 2020, o 07:50

W E Z W A N I E


Na podstawie art. 13. § 3. k.p.p.T.K. zobowiązuje wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i wyznaczam na to termin 3-dniowy, tj. do 23.09.

Niniejsze wezwanie spowodowane jest potrzebą określenia, czy TK jest właściwym organem do rozstrzygania niniejszej sprawy.

Pełnomocnik oskarżonej w swoim piśmie sugeruję, iż w celem wnioskodawcy jest w istocie pozwanie Królestwa Teutonii, a nie osoby prywatnej. Sugeruje to również uzasadnienie do pozwu, które wskazuje, iż zdaniem oskarżyciela prywatnego doszło do złamania postanowienia secundo Traktatu o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji z dnia 18 maja 2020 roku tj. "Królestwo Teutonii Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną, z wyłączeniem państw wspólnoty sarmackiej, a nadto postanawiamy, że walutą Królestwa Teutonii będzie zawsze waluta Księstwa Sarmacji. Królestwo Teutonii na swych ziemiach będzie jednakże stanowić samodzielnie legislatywę i egzekutywę dbając o interes Księstwa Sarmacji i wszystkich państw wspólnoty sarmackiej."

Z drugiej strony akt oskarżenia sugeruję, iż spór jest toczony stricte na gruncie prywatnym, niemniej replika pełnomocnika drugiej strony sugeruję, iż oskarżonym jest Królestwo Teutonii - na co wskazują choćby okoliczności i miejsce popełniania czynu czy funkcja oskarżonej. Wobec czego prosiłbym o ustosunkowanej się w tej materii poprzez potwierdzenie wcześniejszego aktu oskarżenia lub jego zmiany w kwestii uczestników postępowania, jak i podstawy prawnej.

Ponadto prosiłbym Oskarżyciela Prywatnego o szersze nakreślenie kontekstu sprawy w kwestii uzasadnienia. Mianowicie jak wygląda sytuacja społeczności gellońskiej w Księstwie Sarmacji - historia, obecna liczba gellończyków, o ile takie spisy są jeszcze przeprowadzane i innego rodzaju kwestie dotyczące Gellonii, które wnioskodawca uzna za stosowne.


Do wiadomości:
@Prokrustes
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Prokrustes 20 wrz 2020, o 20:17

Wysoki Trybunale,
Marszałku

Niestety nie jestem kształcony w materii prawa więc nie wiem czego dokładnie ode mnie się oczekuje gdyż nie wiele więcej mogę napisać.

Pozew jest prywatny i dotyczy JKM Joanny Izabeli. Użycie tytułu nakazane jest dobrym obyczajem i w żaden sposób nie sprawia, że pozywane jest Królestwo Teutoni.

Nie wiem czy działania porządkowe JKM Joanny Izabeli w trakcie obrad Senatu są oparte o jakikolwiek przepis prawa Królestwa Teutoni - ale według mnie również nie ma to znaczenia. Nie chodzi przecież o to, że JKM Joanna Izabela wykonywała swoje obowiązki (lub też wykraczała ponad nie) ale co powiedziała w trakcie ich wykonywania. Aby zaprowadzić porządek w Senacie nie trzeba stosować rasistowskich zwrotów godzących w godność dyscyplinowanej osoby.

Użycie sformułowania "gellońska zaraza" pod moim adresem nie jest częścią wykonywania obowiązków (czy też wykraczania poza nie) ale prywatnie dokonanym doborem słów przez pozwaną.

Jako, że nie sądzimy tutaj Królestwa Teutonii ani też nie bronimy godności Gellonii - a jedynie mojej prywatnej, to wchodzenie w historię Gellonii i status jej ludności uważam za nie potrzebny. Oczywiście pozwowi przyświeca wyższy cel wpłynięcia na praktyki i kulturę wypowiedzi pewnej wąskiej grupy mieszkańców Królestwa Teutonii jednak nie jest to zasadnicza część tego pozwu a ewentualny szerszy skutek.

Przychylając się jednak do prośby Marszałka. Gellonia obecnie nie istnieje w wymiarze formalnym. Istnieje jedno gellońskie miasto - Fer. Ciężko mi się wypowiadać kto czuje się Gellończykiem a kto nie gdyż nigdy gellońskość nie była formalnie określana. Dlatego występuję w swoim imieniu. Jestem Gellonem/Gellończykiem od ponad 17 lat i nie chcę więcej być przedmiotem rasistowskich ataków z których wiele puszczono płazem lub odpowiadano mniej formalnie.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez kaxiu 24 wrz 2020, o 10:03

Zielnybor, 24 września 2020 roku
Marszałek Trybunału Koronnego
Księstwa SarmacjiPismo obrońcy

Jako ustanowiony obrońca (pełnomocnik) Jej Królewskiej Mości Joanny Izabeli, w związku z pismem oskarżyciela prywatnego z dnia 20 września 2020 roku, oświadczam, że podtrzymuję wniosek o odrzucenie wniosku w trybie art. 13 § 4 ust. 5 k.p.t.k.


Uzasadnienie

W pierwszej kolejności wskazuję, że osobiste odczucia wnioskodawcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy sam przyznaje, iż nie jest kształcony w materii prawa, pozostają bez znaczenia dla stanu faktycznego sprawy i wynikających z niego konsekwencji z obszaru prawa materialnego.

Jeszcze raz podkreślam, że wnioskodawca znalazł się na terenie Senatu Królestwa Teutonii, organu niepodległego państwa jakim niewątpliwie jest Królestwo Teutonii. Tam, nie pierwszy już raz, zachowywał się prowokacyjnie, utrudniając pracę jednego z najważniejszych organów Królestwa.

Uczestniczka Jej Królewska Mość Joanna Izabela występuję w Senacie jedynie oficjalnie, jako głowa państwa. Oczywiste jest, że gmach Senatu to nie tania tancbuda i nie można zatem dyskutować w przedmiocie tego, kto w jakiej roli tam występuje. Królowa Teutonii występuje w Senacie jako Królowa, Marszałek Senatu jako Marszałek Senatu, a pozostali Senatorzy jako Senatorzy.

To czy wnioskodawca zna prawo Teutonii pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, w końcu znalazł się na jego terytorium dobrowolnie. Istotne jest to, że Jej Królewska Mość Joanna Izabela wykonywała swoje obowiązki wprost wymienione w Konstytucji Królestwa Teutonii.

Wnioskodawcy służy zatem co najwyżej prawo postulowania, aby zachowanie Królowej ocenił Senat, przy czym - w istocie jego postulaty i tak będą miały charakter nieformalny, gdyż nie jest on obywatelem Teutonii. Jeżeli ktoś udaje się do innego państwa, to musi liczyć się z obowiązującymi tam zasadami.

Wniosek podlega zatem odrzuceniu, bowiem oczywiste jest, że działalność Jej Królewskiej Mości Joanny Izabeli jako głowy Królestwa Teutonii nie podlega jurysdykcji Trybunału Koronnego, natomiast pozorowanie, że sprawa dotyczy jej jako osoby prywatnej stanowi jedynie wyraz nękania.

Dla porządku podkreślam, że szereg działań wnioskodawcy, w tym zwłaszcza ten wniosek, negatywnie wpłynęły na wirtualne życie Jej Królewskiej Mości. Wobec utraty społecznego zaufania została zmuszona do rezygnacji z wszystkich pełnionych przez nią w Sarmacji funkcji, pomimo tego, że praca dla wspólnego dobra federacji sarmackiej sprawiała jej zawsze wiele przyjemności.

Dalsze procedowanie wniosku - niezależnie od ostatecznego werdyktu - niewątpliwie tylko w jeszcze większym stopniu pogorszy dobrostan mojej mandantki. Z uwagi na powyższe zwracam się o szybkie rozpoznanie wniosku w przedmiocie odrzucenia wniosku.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez kaxiu 27 wrz 2020, o 07:04

Zielnybor, 27 września 2020 roku
Marszałek Trybunału Koronnego
Księstwa SarmacjiWniosek obrońcy

Jako ustanowiony obrońca (pełnomocnik) Jej Królewskiej Mości Joanny Izabeli wobec Postanowienia Księcia z dnia 27 września 2020 roku ws. abolicji generalnej (DP 11784) wnoszę o odrzucenie wniosku oskarżyciela prywatnego w trybie art. 13 § 4 ust. 3 k.p.t.k.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Prokrustes 27 wrz 2020, o 11:10

Grodzisk, 27 września 2020 roku
Marszałek Trybunału Koronnego
Księstwa Sarmacji


Wniosek oskarżyciela


Na podstawie Traktatu stowarzyszeniowego Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji z dnia 13 maja 2020 roku...

"...Królestwo Teutonii Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną..."
.

Akt abolicji wydany przez Jego Książęcą Mość na podstawie art. 9, ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji nie może być skuteczny dla czynów popełnionych na ternie Królestwa Teutonii gdyż Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 5 czerwca 2020 r. nie traktuje Konstytucji Księstwa Sarmacji jako źródła prawa a sam traktat stowarzyszeniowy nie uprawnia stosowania wyłącznych prerogatyw Księcia Sarmacji na terenie Królestwa Teutonii.

Należy również nadmienić, że zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Książę nie stanowi władzy sądowniczej w związku z czym zapis traktatu o "przekazaniu władzy sądowniczej" nie legitymuje wpływu Jego Książęcej Mości na proces sądowy.

Biorąc to pod uwagę wnoszę o zawieszenie postępowania do czasu wydania przez Trybunał Koronny orzeczenia w sprawie ustrojowej U 3/20. Werdykt będzie istotny do określenia czy Akt Abolicji wydany przez Jego Książęcą Mość stosuje się do czynów popełnionych na tzw. "terytorium Królestwa Teutonii".
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Prokrustes 27 wrz 2020, o 11:47

Grodzisk, 27 września 2020 roku
Marszałek Trybunału Koronnego
Księstwa Sarmacji


Wniosek oskarżyciela - uzupełnienie


W związku z tym, że pierwotnie Obrońca wnosił o oddalenie sprawy motywując, że:
przedmiot wniosku nie jest objęty jurysdykcją Trybunału Koronnego Księstwa Sarmacji

co stoi w sprzeczności z ostatnim złożonym wnioskiem wnoszę o rozpatrzenie wniosków Obrony w kolejności ich składania.

Wniosek motywuję tym, że kolejność rozpatrzenia wniosków może mieć istotne znaczenie dla treści i uzasadnienia ewentualnych zażaleń składanych przez strony postępowania.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciw JKM JI

Postprzez Andrzej Fryderyk 27 wrz 2020, o 12:19

Wysoki Trybunale,

proszę wybaczyć za wtargnięcie, ale informuję, iż na mocy aktu abolicji generalnej sprawę należy umorzyć.

Andrzej Fryderyk
Książę
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości