Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 27 sie 2020, o 20:44

Zamykam Rozprawę.

Do informacji publicznej: wyrok TK w sprawie o syg. K 8/20 Korona vs Filip I Gryf zostanie wydany w terminie do 13 września włącznie z racji na planowany urlop członka składu orzekającego w dniach 29.08-05.09.20 roku.


/-/ Daniel January von Tauer-Krak
Przewodniczący składu orzekającego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 17 wrz 2020, o 20:01

POSTANOWIENIE

w sprawie zmiany składu orzekającego


Na podstawie Art. 43. § 1. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym postanawiam:

I. Odwołać ławnika Henryka Leszczyńskiego z funkcji członka składu ze względu na bezczynność.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunały Koronnego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 17 wrz 2020, o 20:14

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • MTK Daniel January von Tauer-Krak – przewodniczący

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 8/20 wszczętą na wniosek oskarżyciela publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Filipowi I Gryfowi (AG866) oskarżony o czyn art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżony prowadził agitację wyborczą, choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów w zbiegu z ujawnieniem osobie niepowołanej niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji.


rozstrzygniecie

  • Uznaje oskarżonego Filipowi I Gryfowi (AG866) winnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s,
  • Wymierza oskarżonemu karę czterech miesięcy więzienia.

uzasadnienie

Prefektura dostarczyła materiał dowodowy, z przeprowadzanego śledztwa w postępowaniem przygotowawczym w sprawie karnej. Oskarżony w trakcie postępowania przygotowawczego przyznał się do prowadzenia agitacji wyborczej, mimo iż jako członek książęcej komisji wyborczej posiadał wiedzę o wynikach wyborów. Ponadto oskarżyciel publiczny podniósł, iż wcześniej wspomniany czyn został popełniony w zbiegu z ujawnieniem osobie niepowołanej niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji.

Oskarżony nie odniósł się do zarzutów.


Trybunał zważył co następuje.

Po analizie materiału dowodowego Trybunał bez wątpliwości stwierdził, iż oskarżony dokonał czynu art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s, tj. prowadził agitację wyborczą, choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów. W treści materiału dowodowego dostarczonego przez oskarżyciela publicznego znajdujemy przyznanie się oskarżonego do popełnienia wyżej wymienionego czynu. W trakcie przesłuchania oskarżony uważa, iż czyn miał znikomą szkodliwość społeczną. Niestety konsekwencje czynu, których byliśmy świadkami przeczą temu twierdzeniu. Wobec czego należy uznać, iż czyn był szkodliwy społecznie, zaś jego skala nie była znikoma i doprowadziła do trudnej sytuacji Księstwo Sarmacji. Mając na uwadze powyższe, jak i zapisy kodeksu sprawiedliwości nie może być wątpliwości prawnych, iż czyn ten został popełniony. Ustawodawca nie wprowadza ponadto powyższe żadnych szczegółowych regulacji dotyczących wcześniej wspomnianego czynu. Wobec czego wspomniany przez oskarżonego w materiale dowodowym “żart” spełnia znamiona czynu karalnego opisanego w art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s. Zaś fakt przyznania się do agitacji w trakcie postępowania przygotowawczego wraz z scennershotem pokazującym czyn stanowi rzetelny dowód, na podstawie którego Trybunał Koronny rozpatrzył powyższą kwestię, wobec powyższego uznajemy, że oskarżony jest winny popełnienia czynu z art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s.

W kwestii czynu z art. 41. ust. 1 pkt 5 k.s brak jest w materiale dowodowym dostarczonym przez oskarżyciela publicznego dowodów na faktyczne udostępnienie przez oskarżonego danych niejawnych osobie niepowołanej. W materiale dowodowym znajdujemy jedynie informacje o potencjalnych wynikach wyborczych, które dało się przewidzieć. Brak również jakichkolwiek informacji w materiale dowodowym potwierdzających ten fakt. Prawdą jest że znajdujemy tam informacje o potencjalnych wynikach wyborów, niemniej nie spełniają one w opinii Trybunału Koronnego przesłanek wskazujących na popełnienie wcześniej wspomnianego czynu. Nie ma informacji z systemu potwierdzających logowania oskarżonego w bliskim okresie czasowym z publikacją informacji na kanale rodowym. Brakuje również udowodnionego momentu, w którym oskarżony przekazuje informacje znajdujące się w systemie Księstwie Sarmacji. Wiemy natomiast z urzędu, iż osoba współpracująca z oskarżonym posiadała precyzyjne informacje, niemniej jest to tylko i wyłącznie poszlaka wskazująca na popełnienie czynu. Jest to niemniej zbyt mało, aby na tej podstawie Trybunał Koronny mógł stwierdzić, iż czyn faktycznie miał miejsce. Wobec powyższego domniemujemy, iż zarzucany czyn nie miał miejsca lub nie został w sposób wystarczający udowodniony przez materiał dowodowy dostarczony przez oskarżyciela publicznego - ergo uznajemy oskarżonego nie winnym popełnienia czynu z art. 41. ust. 1 pkt 5 k.s.

Pod uwagę wzięliśmy również okoliczność łagodzącą jaką niewątpliwe jest samoświadome wymierzenie sobie kary przez oskarżonego w postaci abdykacji i rezygnacji z prowadzenia życia publicznego w Księstwie Sarmacji. Stoimy na stanowisku, iż każdy popełnia błędy i nie należy całkowicie skreślać oskarżonego z życia Księstwa Sarmacji. Spójrzmy również na naszych dotyczasowych banitów, którzy wielokrotnie powracali do Księstwa Sarmacji i aktywnie działali na jej rzecz. Niemniej oskarżony w momencie popełnienia czynu pełnił bardzo istotną funkcję - wobec czego należy potępić jego działania, niemniej sposób w jaki ostatecznie się zachował świadczy o pokorze, jak i uznaniu swojej winy. Jest to doprawdy dość wyjątkowe na tle osób, którzy zostali skazani kiedykolwiek na banicję, zazwyczaj nie wykazywali skruchy z racji na popełniony czyn.
Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.


Skazany został umieszczony w więzieniu.
(-) Grzegorz Tomasz Jakub Czarotyski,
Prefekt

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Do wiadomości @JanuszekvHP @CarmenLaurent
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 30 wrz 2020, o 22:37

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: i wyroku składu apelacyjnego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wznawiam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia publicznego korony, reprezentowanej przez Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryskiego (AH012) przeciwko Filipowi I Gryfowi (AG866). Sprawie ponownie otrzymuje sygnaturę K 8/20. Powołuję skład orzekający: MTK Daniela Januarego von Tauera-Kraka i ATK Mateusz Wilhelm. Wyznaczam MTK Daniela Januarego von Tauera-Kraka przewodniczącym składu orzekającego.


Daniel J. von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 30 wrz 2020, o 22:39

Ponownie otwieram rozprawę.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam oskarżonego Filipa I Gryfa (AG866) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w ciągu trzech dni od dnia otwarcia rozprawy, czyli do 3 października 2020 roku włącznie.

Do wiadomości: @JanuszekvHP

Daniel J. von Tauer-Krak
przewodniczący składu orzekającego
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Filip I Gryf 3 paź 2020, o 14:16

Wysoki Trybunale,


Na samym wstępie pragnę złożyć wniosek o umorzenie postępowania sądowego. Jest to spowodowane tym, że według mojej oceny, rozstrzyganie sprawy jest bezcelowe (art. 44 par. 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania przed TK).

Jak Trybunał sam zauważył w momencie, w którym czyn oskarżany się dokonywał, pełniłem określoną funkcję biorąc aktywny udział w Księstwie. Miałem również swoich współpracowników i członków Rodu. W obecnej sytuacji, po prawie 2 miesiącach od tamtych wydarzeń nie pełnię żadnych funkcji w Księstwie, nie uczestniczę w jego życiu (oprócz brania udziału w rozprawie). Tak samo duża część powiązanych ze sprawą nie uczestniczy aktywnie w Sarmacji. Sama osoba Prefekta Generalnego się zmieniła (widzę, że jeszcze nowego nie ma, ale mniejsza o to). Tak więc uważam, że w sytuacji wykluczenia ze wspólnoty sarmackiej jak i zmiany stosunków uważam, że rozprawę można umorzyć (oczywiście jeżeli oskarżyciel podziela moje zdanie...)

Jeśli jednak nie to chciałbym na swoją obronę powiedzieć, że nie uważam, jakoby moja "agitacja" miała wpływ na wyniki wyborów. W trakcie głosowania nie wypowiadałem się na temat wyników na publicznych kanałach sarmackich. Rozmowa toczyła się na prywatnym serwerze i nie tyczyła się w głównej mierze przekonywania członków tejże dyskusji do oddawania głosów. Sama osoba obecnego Prefekta była na wspomnianym serwerze i brała udział w dyskusji.

Jednakże zostawiam decyzję Trybunałowi i kwestię do przemyślenia dla oskarżyciela.

Jak Trybunał może zauważyć nie mam nic do stracenia zarówno z wyrokiem jak i bez.

Dziękuję za wysłuchanie.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez GrzegorzTomaszJakub 4 paź 2020, o 18:09

Wysoki Trybunale,

Sprzeciwiam się umorzeniu postępowania.

Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski,
prefekt
(-) Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 4 paź 2020, o 22:31

Na podstawie art. 16a § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski (AH012) do przedstawienia pełnomocnictwa w ciągu dwóch dni, czyli do 7 października 2020 roku włącznie. Zgodnie z art. 3b ustawy o Prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku (Dz. P. 4993) właściwym organem do udzielenia pełnomocnictwa jest Kanclerz i następnie po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa może Pan jako pełnomocnik złożyć sprzeciw.

Jednocześnie chciałbym upomnieć, że za naruszenie porządku czynność urzędowych zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) grozi kara porządkowa.


Daniel J. von Tauer-Krak
przewodniczący składu orzekającego
Do wiadomości: @czartoryski @Prokrustes @JanuszekvHP
Ostatnio edytowano 4 paź 2020, o 23:08 przez Daniel J. Tauer-Krak, łącznie edytowano 2 razy
Powód: omyłka pisarska
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Prokrustes 4 paź 2020, o 22:46

Wysoki Trybunale,

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wskazanego terminu:

do przedstawienia pełnomocnictwa w ciągu dwóch dni, czyli do 8 sierpnia 2020 roku włącznie


Z góry dziękuję.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 4 paź 2020, o 23:08

JO Kanclerzu!

Omyłka pisarska. Celem sprostowania termin jest do "7 października 2020 r."

edit: wezwanie zostało sprostowane.
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron