Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

Postprzez Helwetyk 27 kwi 2019, o 15:26

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku!

Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym składam na ręce Waszej Książęcej Wysokości wniosek o rozpoznanie sprawy karnej z oskarżenia prywatnego oraz wniosek o orzeczenie zakazu zbliżania się z uwagi na ochronę dobrostanu oskarżyciela prywatnego:

 1. Oznaczenie uczestników postępowania:
  a. Helwetyk Romański (A0001) — oskarżyciel prywatny,
  b. Jarosław Wawrzyniak (AG644) — oskarżony;
 2. Określenie stanu faktycznego (art. 13 § 2 zd. 2 KppTK):
  a. Odsyłacz: viewtopic.php?p=307921#p307921
  b. Wskazanie zarzucanego czynu: publiczna zniewaga (art. 43 ust. 1 pkt 4 KS);
 3. Wnioskowane rozstrzygnięcie:
  a. kara: trzy miesiące więzienia,
  b. kara dodatkowa: grzywna w wysokości 10 378 lt oraz
  c. zakaz zbliżania się oskarżonego do oskarżyciela na okres sześciu miesięcy, stosownie do art. 12 KS;
 4. Uzasadnienie: oskarżony użył pod adresem oskarżyciela powszechnie uważanych za obelżywe określeń „dołączył do grona pedałów [Asketila, Dżeka, Hergemona i Wandera]”, „zjeb”, „[członek] pięciokąta pedalskiego towarzystwa”, naruszających godność osobistą w świetle ogólnie przyjętych norm. Całokształt zachowania oskarżonego na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, przejawiający się w uporczywym lekceważeniu obowiązującego porządku prawnego oraz organów porządkowych i wymiaru sprawiedliwości, skłania oskarżyciela do wnioskowania o maksymalny przewidziany ustawą wymiar kary, również z uwagi na ochronę dóbr osobistych innych członków społeczności Księstwa Sarmacji (por. wypowiedzi na FC: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=3635, artykuły http://www.sarmacja.org/artykul/lista/AG644, komentarze http://www.sarmacja.org/artykul/komentarze/AG644).

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego (Romański v. Wawrzyniak)

Postprzez Helwetyk 29 kwi 2019, o 17:10

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku!

Pragnę uzupełnić akt oskarżenia o kolejne wypowiedzi oskarżonego: viewtopic.php?p=308190#p308190. Z tym zastrzeżeniem, określenie stanu faktycznego i inne elementy wniosku pozostają bez zmian.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego (Romański v. Wawrzyniak)

Postprzez Michal_Feliks 6 maja 2019, o 16:03

Eldorat, 6 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 7/19;
 3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Wojciecha Hergemona i JKM Piotra III Łukasza
 4. wyznaczam ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: K 7/19

Postprzez Helwetyk 6 maja 2019, o 16:57

Wielmożny Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

Pragnę uzupełnić akt oskarżenia o kolejne wypowiedzi oskarżonego, zamieszczane w modyfikowanych przez niego podpisach (ku mojemu zdumieniu okazało się, że posiadał taką możliwość). Pierwszą wypowiedź zarchiwizowałem w okolicach nadawania biegu sprawie, drugą przed chwilą:

1. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/5XLBt99b.png
2. http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/zH1ao886.png

Określenie stanu faktycznego i inne istotne elementy wniosku pozostają bez zmian.

Łączę wyrazy szacunku,
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 11 maja 2019, o 12:22

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Otworzyć rozprawę,
2. Zawiadomić wnioskodawcę i uczestnika o otwarciu rozprawy,
3. Zakreślić uczestnikom termin do dnia 14 maja 2019 roku g. 23:59 na przedstawienie pierwszych wystąpień oraz ew. wymianę dalszych stanowisk w sprawie, względnie zrzeczenie się w/w uprawnienia.

(—) Wojciech Hergemon,
Arcyksiążę Teutończyków

przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

Postprzez Helwetyk 11 maja 2019, o 12:24

Wielmożny Panie Przewodniczący,
Wysoki Trybunale!

Zrzekam się uprawnienia wskazanego w zarządzeniu Pana Przewodniczącego, wchodzić w jakąkolwiek wymianę stanowisk z oskarżonym — chyba że Wysoki Trybunał będzie odmiennego zdania — nie zamierzam.

Łączę wyrazy szacunku,
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 11 maja 2019, o 14:56

Niżej publikuję wypowiedź uczestnika w jej merytorycznej, a nienaruszającej powagi Trybunału części.
(...)Nie mam zamiaru tracić czasu (...)
Wojciech Hergemon
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 19 maja 2019, o 09:43

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.

(—) Wojciech Hergemon,
Arcyksiążę Teutończyków

przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/19 - Helwetyk Romański vs Jarosław Wawrzyniak

Postprzez kaxiu 21 maja 2019, o 18:40

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

 • ATK Wojciech Hergemon, Arcyksiążę Teutończyków, przewodniczący,
 • JKM Piotr III Łukasz,
rozpoznawszy na wniosek Helwetyka Romańskiego (A0001) sprawę przeciwko uczestnikowi Jarosławowi Wawrzyniakowi (AG644) o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s., polegający na wielokrotnym publicznym znieważaniu wnioskodawcy poprzez użycie określeń powszechnie uważanych za obelżywe, tj. „dołączył do grona pedałów”, „zjeb”, „[członek] pięciokąta pedalskiego towarzystwa”, „pedał”, „ułomny intelektualnie”, „degenerat gimnazjalny”, „pederasta” raz „tchórzliwa ciota”.

rozstrzygniecie

1. Uznaje uczestnika zainteresowanego Jarosława Wawrzyniaka (AG644) za winnego popełnienia czynu zabronionego z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. – wielokrotnego publicznego znieważania wnioskodawcy poprzez użycie określeń powszechnie uważanych za obelżywe, tj. „dołączył do grona pedałów”, „zjeb”, „[członek] pięciokąta pedalskiego towarzystwa”, „pedał”, „ułomny intelektualnie”, „degenerat gimnazjalny”, „pederasta” raz „tchórzliwa ciota”.

2. Wymierza uczestnikowi zainteresowanemu Jarosławowi Wawrzyniakowi (AG644) karę 3 miesięcy więzienia.

3. Orzeka zakaz zbliżania się uczestnika zainteresowanego Jarosława Wawrzyniaka (AG644) do wnioskodawcy Helwetyka Romańskiego (A0001) na okres sześciu miesięcy.


uzasadnienie

Uczestnikowi Jarosławowi Wawrzyniakowi zarzucono czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. W toku sprawy wnioskodawca sukcesywnie rozszerzał wniosek o dalsze działania uczestnika, w rezultacie ostateczna lista zniewag kierowanych przez uczestnika to „dołączył do grona pedałów”, „zjeb”, „[członek] pięciokąta pedalskiego towarzystwa”, „pedał”, „ułomny intelektualnie”, „degenerat gimnazjalny”, „pederasta” raz „tchórzliwa ciota”.

Cześć z opisywanych zachowań uczestnika miało miejsce już po złożeniu wniosku do Trybunału Koronnego. Uczestnik de facto nie odniósł się do czynionych mu zarzutów, a jedynie nieudolnie próbował znieważyć Trybunał, a także ponownie wnioskodawcę.

Trybunał ustalił następujący stan faktyczny.

Uczestnik istotnie użył wobec wnioskodawcy określeń „dołączył do grona pedałów”, „zjeb”, „[członek] pięciokąta pedalskiego towarzystwa”, „pedał”, „ułomny intelektualnie”, „degenerat gimnazjalny”, „pederasta” raz „tchórzliwa ciota”. Czynił to wielokrotnie, w różnych miejscach, z niewątpliwym zamiarem znieważenia wnioskodawcy, a także mimo stosowanego wobec niego zatrzymania (m.in. modyfikując podpis).

Trybunał zważył co następuje.

To, że zachowanie uczestnika wypełnia znamiona czynu zabronionego nie budzi wątpliwości. Wielość stosowanych zniewag sprawia, że nikt o zdrowych zmysłach powyższego wniosku kwestionować nie może. Również motywacja uczestnika zasługuje na potępienie, gdyż wnioskodawca swoim zachowaniem nie dał żadnego racjonalnego powodu, uzasadniającego negatywne nastawienie uczestnika. Zachowanie uczestnika ma de facto charakter chuligański.

Jednocześnie całokształt zachowania uczestnika, w tym w szczególności czynione przez niego próby zakłócenia przebiegu postępowania sprawiają, że jego prognoza kryminologiczna wypada negatywnie. Orzeczenie niższej niż 3 miesiące kary pozbawienia wolności wprawiłoby uczestnika jedynie w błędne przekonanie o nieskuteczności sarmackiego wymiaru sprawiedliwości i zachęciło do ponowienia swoich działań po odbyciu kary.

Trybunał jednocześnie zaznacza, że wątpi aby kara 3 miesięcy była wystarczająca do resocjalizacji uczestnika, bowiem niewątpliwie odczuwa on chorobliwą potrzebę kontynuowania swojej wątpliwej aktywności na terenie Sarmacji. Jednakże nie jest możliwe orzeczenie wyższej kary.

Trybunał jednocześnie przychylił się do wniosku o orzeczenie zakazu zbliżaniu uczestnika do wnioskodawcy, bowiem przemawia za tym nie tylko konieczność ochrony dobrostanu wnioskodawcy, ale także i mając na uwadze ogólne zachowanie uczestnika – zasady współżycia społecznego. Jednocześnie Trybunał odstąpił od wymierzenia uczestnikowi grzywny, bowiem kara ta i tak nie stanowiłaby dla niego realnej dolegliwości, a z uwagi na środki posiadane przez uczestnika miałaby również marginalne znaczenie dla Skarbu.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Wojciech Hergemon
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron