Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez KJAF 30 wrz 2018, o 19:06

APELACJA POZWANEGO
od wyroku Trybunału Koronnego z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt TK C 18/09/11


Na podstawie odpowiednich przepisów KppTK zaskarżam w całości w/w wyrok TK w sprawie Młynka Kawowego przeciwko Królestwu Baridasu. Wnoszę o oddalenie powództwa w całości.

W wyroku tym mamy do czynienie z dziwnym rozumowaniem Składu Orzekającego, który zaprzecza sam sobie i narusza podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawa.

Najpierw TK stwierdza że faktycznie znaczenie powszechne słów ród i rodzina jest takie, że nie określają zawsze tej samej grupy. Twierdzi potem, że w Księstwie Sarmacji funkcjonują prawa i zwyczaje odmienne niż w świecie realnym więc na tej podstawie słowa te mają odmienną interpretację niż w realu. Trybunał jednak w żadnym miejscu nie udowodnił skąd wymyślił sobie taką interpretację. Nie przytoczył żadnego przepisu ani normy prawnej, stwierdził natomiast wprost, że cytowana Ustawa nie określa, że rody sarmackiej składają się z rodzin a potem jednak z punktu widzenia prawa sarmackiego należy je traktować przede wszystkim jako element rodu. Brak jest jednak wskazania, z punktu widzenia którego przepisu należy to tak traktować. Trybunał nie przytoczył ani połowy normy prawnej z jakiegokolwiek obowiązującego aktu prawnego. Dokonał więc interpretacji przepisów, których nigdzie nie ma.

Innymi słowy TK udowadnia, że słowa rodzina i ród mają w Sarmacji odmienne znaczenie, chociaż nie uargumentował skąd wynosi taki pogląd; mało tego, sam stwierdził, że prawo nigdzie nie stwierdza takich zależności ani nie odnosi się do tychże słów.

Dodatkowo, Trybunał używa argumentów, które wzajemnie się wykluczają i objaśnia za ich pomocą przepisy, których nie ma, tworząc tym samym nowe normy prawne zamiast rozstrzygać na obowiązujących. Do takich argumentów należą zdania z punktu widzenia prawa sarmackiego należy je [rodziny] traktować przede wszystkim jako element rodu oraz do jego [Króla] rodziny należą członkowie tego rodu - a także, z oczywistych względów, również Małżonka. Nie jest do pogodzenia twierdzenie, że rodzina należy do rodu a potem pisanie, że z "oczywistych" względów w rodzinie tej jest ktoś, kto do tego rodu nie należy. A jest to argumentacja nieprawidłowa, czego sam dowiódł Trybunał słowami tworzenie tej "Rodziny" na podstawie arbitralnej decyzji, niezgodnej z wewnętrzną strukturą rodu, jest po prostu nieprawidłowe. W związku z tym, tworzenie przez Trybunał "rodziny" na podstawie arbitralnej decyzji, niezgodnej z wewnętrzną strukturą rodu, jest równie nieprawidłowe a przez to nielegalne.

Podsumowując:

1) Trybunał Koronny w wyroku twierdzi, że może i wyjściowo mam rację, ale w Sarmacji obowiązuje system prawny który inaczej podchodzi do kwestii na które się powołuję. Niestety, nie potrafi wskazać w którym miejscu system ten jest różny i szczególny względem mojego punktu widzenia.

2) Trybunał wprost stwierdza, że mimo powoływania się (jak wskazano wyżej) na "szczególne" normy prawne w KS, takich norm po prostu nie ma bo "cytowana Ustawa nie określa, że rody sarmackiej składają się z rodzin". Dlatego Trybunał przyjmuję tutaj nieprawidłowo kompetencje prawodawcze, po prostu ad hoc wymyślając normy, których nie ma.

3) Trybunał w wyroku stwierdza raz, że rodzina jest częścią rodu, jednak z taką samą powagą i stanowczością twierdzi, że osoby spoza rodu są jednak członkami rodziny.

4) Trybunał stwierdza, że powyższe praktyki które umieszczają w rodzinie członków spoza rodu są zabronione, jednak w wyroku robi dokładnie to samo, poprzez obwieszczenie, że moja małżonka jest członkinią rodziny, chociaż nie jest członkinią rodu.

5) Trybunał nie rozumie podstawowej kwestii, że nawet przy założeniu że rodzina jest częścią rodu, nie oznacza to automatycznie że ród jest częścią rodziny. Mówi o tym chociażby matematyka, nawet na poziomie logiki matematycznej którą asesor znać powinien z racji zajmowania się zawodem prawniczym — nie każdy element zbioru X musi zawierać się w zbiorze Y, chociaż każdy element zbioru Y może zawierać się w zbiorze X. Tak samo jak każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Trybunał — mimo braku regulacji prawnych które by o tym mówiły, co udowodniono wyżej — zakłada, że skoro rodzina jest częścią rodu, to ród musi być częścią rodziny. Członkowie Rodziny Królewskiej są w większości członkami Rodu Arpedów-Muzyków, ale nie oznacza to automatycznie, że każdy jeden członek Rodu musi znaleźć się w tej rodzinie.

6) Trybunał przeczy powyższemu poglądowi w ten sposób, że dobitnie stwierdza iż rodzina jest częścią rodu, ale jednocześnie jego argumentacja składa się ku temu, iż w zasadzie każdy członek rodu powinien znaleźć się w rodzinie. Czyni wyjątek w ten sposób, że uzasadnia iż nie należy umniejszać znaczenia "znaczących" członków Rodu. Nie wyjaśnia natomiast kim są ci "znaczący" członkowie i gdzie wobec tego przebiega granica między rodziną jako częścią rodu, a samym rodem i kto jest tym członkiem znaczącym, a kto nieznaczącym i już do tej rodziny się nie kwalifikuje. Na te wywody nie przedstawia uzasadnienia. W związku z tym Trybunał zajął się a) kwestią wykładania przepisów ze sprawy ustrojowej b) wykładania dodatkowo przepisów, których nie ma. TK stwierdza też, że gdzieś ta granica między rodem a rodziną przebiega, ale nie potrafi wskazać w którym miejscu. Jest to nie do pogodzenia z tym samym poglądem TK, że takiej granicy nie ma.

7) Wyrok Trybunału posiada błąd — zobowiązuje powoda do naprawienia szkody, jednak ani nie określa w jaki sposób ma to zrobić, a dodatkowo stwierdza to całkiem bezpośrednio w uzasadnieniu: Nie jest rolą Trybunału wskazywanie, jak w takim razie Pozwany winien postąpić; na pewno jednak, powołując "Rodzinę Królewską" nie powinien umniejszać roli znaczących członków swego rodu. Rozumiem więc, że w rozporządzeniu w sprawie członków Rodziny wystarczy zawrzeć sentencję "w skład Rodziny Królewskiej wchodzą, bez umniejszania znaczenia znaczących członków rodu: XYZ", i nadal nie wymieniać powoda? Czy mieści się to w granicach "naprawienia szkody" powodowi?

8) Dodatkowo, mając na uwadze powyższe — Trybunał nie zaznaczył czy przychyla się do wniosku powoda w sprawie sposobu naprawienia szkody, a który to wnosił o zmianę rozporządzenia Króla Baridasu z 24 sierpnia br. w sprawie członków Rodziny Królewskiej w taki sposób, aby uwzględniało ono mój status Księcia Krwi. Nie można w żaden sposób uznać, że w domyśle chodziło Trybunałowi o takie właśnie rozstrzygnięcie, skoro w uzasadnieniu twierdzi że nie jest rolą Trybunału wskazywanie, jak w takim razie Pozwany winien postąpić. Wobec tego domniemywam, że pominięcie powoda w rozporządzeniu jest szkodą, ale wyrównuje się ona w wyniku jej naprawienia, a sposobu jej naprawienia nie ma i Trybunał daje mi w tym temacie wolną rękę.

9) Powód stwierdził we wniosku inicjalnym, że przedmiotem pozwu jest naprawienie szkody. Kodeks Sprawiedliwości stwierdza, że przez szkodę rozumie się poniesione straty oraz utracone korzyści. Powód nie przedstawił jednak jakie to poniósł straty ani jakie utracił korzyści. Nie widziałem we wniosku i w trakcie rozprawy żadnych dowodów, rozliczeń, rachunków ani poniesionych szkód które mógłbym wyrównać. W związku z tym uważam, że powód nie doznał żadnej szkody, ponieważ nie utracił korzyści ani nie poniósł strat.

10) Jak twierdzi Kodeks Sprawiedliwości, naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Zarówno wyrok Trybunału jak i wnioskowane rozstrzygnięcie powoda nie mówi nic o przywróceniu stanu poprzedniego, nie można nawet jednoznacznie stwierdzić co rozumiemy w tym przypadku za stan poprzedni. Trybunał expressis verbis stwierdził, że pozwany nie musi wykonywać ani jednej ani drugiej czynności w ramach naprawy szkody, nie wskazał w jaki sposób należałoby przywrócić stan poprzedni ani w jaka kwota wyrównuje straty, wobec czego powód nie może wybrać żadnej z możliwości naprawienia szkody, a pozwany nie ma możliwości realizacji wyroku. Cały czas pamiętając o absurdzie, w którym TK twierdzi że nie jest rolą Trybunału wskazywanie, jak w takim razie Pozwany winien postąpić, chociaż taka jest właśnie jego rola.

11) Mając na uwadze powyższy punkt można dojść do wniosku, że Trybunał pomylił sprawę cywilną z ustrojową — zamiast orzec na podstawie przepisu, zaczął go wykładać; zamiast wskazać które przepisy są argumentami na rzecz forsowanej przez niego tezy, zaczął kreślić ścieżki postępowania w sytuacji braku tych przepisów; wreszcie zamiast rozstrzygnąć jak pozwany ma naprawić szkodę, ograniczył się do stwierdzenia że takowa wystąpiła. Dokładnie takie same orzeczenie zostałoby wydane w sytuacji, w którym ktoś zadałby Trybunałowi pytanie w sprawie ustrojowej, czy ród to rodzina i czy pomijanie członków rodu w spisie rodziny jest poprawne. W sprawie cywilnej jednak taka postawa jest niecelowa. A jeżeli TK ma wątpliwości co do poprawnego rozumienia przepisów i ustala zasady postępowania w sytuacji ich braku, to należałoby jednak rozstrzygnąć sprawę interpretacji w osobnym postępowaniu, a dopiero wtedy orzekać, czy interpretację tę złamano czy też nie.

W związku z powyższym wnoszę o unieważnienie wyroku w całości.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 2 paź 2018, o 09:52

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. W związku ze złożeniem przez pozwanego, Królestwo Baridasu reprezentowane przez Króla Konrada Jakuba, apelacji od wyroku Trybunału Koronnego z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt TK C 18/09/11, wszczynam postępowanie w zakresie rozpoznania w/w środka odwoławczego;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK C 18/10/02;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: siebie oraz ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego;
  4. na przewodniczącego składu orzekającego wyznaczam: ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego
.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez KJAF 2 paź 2018, o 12:17

WT,

drobna uwaga — nie jestem pozwanym.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 3 paź 2018, o 09:20

Konrad Jakub napisał(a):WT,

drobna uwaga — nie jestem pozwanym.


Rzeczywiście, oczywista omyłka pisarska - już poprawiam. Dziękuję za czujność.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 12 paź 2018, o 21:35

Z A R Z Ą D Z E N I E

W związku z upływem kadencji ATK Mateusza von Thorn-Chojnackiego:
  1. w jego miejsce powołuję do składu ATK Piotra de Zaym;
  2. wyznaczam siebie na przewodniczącego składu orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez M. Kawowy 17 paź 2018, o 13:20

Kiedy można się spodziewać otwarcia rozprawy?
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
M. Kawowy
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 6 lis 2018, o 17:31

Z A R Z Ą D Z E N I E

W związku z upływem kadencji ATK Piotra de Zaym, w jego miejsce powołuję do składu ATK Tomasza Mancini.

Dodatkowo, na podstawie art. 43 § 1 pkt 4 KppTK odwołuję siebie ze składu i powołuję do składu JKM Piotra III Łukasza - wyznaczając go jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez M. Kawowy 2 gru 2018, o 21:28

Ośmielę się przypomnieć, że sprawa wciąż nie jest rozstrzygnięta.
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
M. Kawowy
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez VHS 4 gru 2018, o 00:04

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 43 § 1 pkt 4 KppTK odwołuję ze składu JKM Piotra III Łukasza. W jego miejsce powołuję do składu ATK Seweryna Siepacza-Rębajłę - wyznaczając go jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: TK C 18/10/02 | Apelacja od wyroku w spr. TK C 18/09/11

Postprzez Esteladio 5 gru 2018, o 09:43

Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Powodowi czas na ustosunkowanie się do stanowiska Pozwanego do 10 grudnia 23:59. Jeśli Powód zajmie stanowisko w tym czasie, zezwalam Stronom na dalszą merytoryczną wymianę zdań bez pytania Trybunału o zgodę. W razie potrzeby, termin, zarówno na zabranie głosu przez Powoda, jak i wymianę stanowisk, może zostać przedłużony.

(—) Seweryn Siepacz-Rębajło
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość