Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez kaxiu 14 kwi 2017, o 18:56

Wysoki Trybunale,

Oświadczam, że nie mam do świadka pytań, przy czym zastrzegam, że stanowisko to może się zmienić w następstwie pytań uczestnika zainteresowanego.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 20 kwi 2017, o 20:03

Eldorat, 20 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

Jako, że wnioskodawca nie ma pytań do świadka, a uczestnik zainteresowany Tymoteusz von Hohenzollern nie zadał do tej pory pytań świadkowi uznaję, że on również do świadka pytań nie ma. W związku z powyższym postanawiam odesłać świadka. Jako, że w ciągu ostatnich dni nie pojawiły się również wnioski o zgodę na zajęcie kolejnych stanowisk w sprawie, przyjmuję, że uczestnicy zainteresowani nie widzą potrzeby by je zajmować. W związku z tym stwierdzam, że wszystkie okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione. Wobec powyższego postanawiam zamknąć rozprawę.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Obrazek
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: TK K 17/04/06 Wojciech Hergemon p-ko Tymoteusz Wrigley

Postprzez Roland 22 kwi 2017, o 09:41

Eldorat, 22 kwietnia 2017 roku


Syg. akt: TK K 17/04/06

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • Asesor Trybunału Koronnego Roland Heach-Romański, przewodniczący;
  • Asesor Trybunału Koronnego Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste;
rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze TK K 17/04/06, wszczętą na wniosek Wojciecha Hergemona (T0003), przeciwko Tymoteuszowi von Hohenzollernowi (AG543), oskarżonemu o to, że pomówił inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) poprzez:

  • publiczne stwierdzenie (dnia 31 marca 2017 roku), że wnioskodawca Wojciech Hergemon złamał prawo, w taki sposób, że jako asesor Trybunału Koronnego jest obywatelem państwa obcego oraz na pewno sprawuje funkcje publiczne w państwie obcym,
  • publiczne stwierdzenie (dnia 8 kwietnia 2017 roku), że wnioskodawca Wojciech Hergemon złamał prawo, w taki sposób, że jako asesor Trybunału Koronnego jest przewodniczącym Stanów Generalnych w Wolnym Państwie Ciprofloksja, przez co sprawuje on funkcje publiczne w innym kraju,
  • publiczne stwierdzenie (dnia 11 kwietnia 2017 roku), że wnioskodawca Wojciech Hergemon nie może sprawować funkcji asesora Trybunału Koronnego, ponieważ został skazany za przestępstwo umyślne,

rozstrzygniecie


  1. Uznaje oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu.
  2. Wymierza oskarżonemu karę trzech tygodni pozbawienia wolności.

uzasadnienie


Każdy mieszkaniec i obywatel Księstwa Sarmacji ma prawo przypuszczać, że popełnione mogło zostać przestępstwo jeśli są ku temu przesłanki potwierdzone w stanie faktycznym. Tym samym Trybunał Koronny uznał, że Oskarżony miał pełne prawo podejrzewać, że w przypadku Wnioskodawcy zachodzi domniemanie popełnienia przestępstwa. W toku analizy materiału dowodowego Trybunał Koronny stwierdził, że takie podejrzenie u Oskarżonego pojawiło się w związku z informacjami zawartymi w publicznych rejestrach Wolnego Państwa Ciprofloksja. Nie zwalniało to jednak Oskarżonego z obowiązku upewnienia się co do aktualności tych informacji przed publicznym zarzuceniem złamania prawa przez Wnioskodawcę. W toku rozprawy ponad wszelką wątpliwość Trybunał Koronny ustalił, że w/w rejestry nie są aktualne i nie stanowią potwierdzenia stanu faktycznego. Z dowodu, w postaci scenopisu z rozmowy odbytej przez Oskarżonego i Wnioskodawcę na kanale IRC #sarmacja w sieci MizureNet wynika, że zarówno Wnioskodawca, jak i osoby postronne informowały Oskarżonego o tym, że w Wolnym Państwie Ciprofloksja nie funkcjonuje instytucja obywatelstwa, ani instytucja równorzędna w rozumieniu przepisów Księstwa Sarmacji. Co więcej fakt braku funkcjonowania instytucji obywatelstwa w Wolnym Państwie Ciprofloksja Trybunał Koronny potwierdził ponad wszelką wątpliwość, na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Zdaniem Trybunału Koronnego, pomimo posiadanego prawa do domniemania popełnienia przez Wnioskodawcę przestępstwa, Oskarżony nie zachował należytej staranności w prawidłowym upewnieniu się w swoich przypuszczeniach i po mimo posiadania wiedzy o możliwości mylenia się w swym przekonaniu, dopuścił się publicznego stwierdzenia, że Wnioskodawca złamał prawo, ponieważ posiada obywatelstwo innej mikronacji oraz sprawuje w niej funkcje publiczne, równocześnie sprawując funkcję asesora Trybunału Koronnego. W związku z tym Trybunał Koronny wykluczył nieumyślność popełnianego czynu, a w oparciu o dostępny materiał dowodowy stwierdził, że do publicznego pomówienia Wnioskodawcy m. in. w Sali Obrad Sejmu Wielkiego doszło z zamiarem ewentualnym.

Przedstawiony przez strony materiał dowodowy pozwolił Trybunałowi Koronnemu ustalić ponad wszelką wątpliwość, że w chwili popełniania przez Oskarżonego czynu, o który został oskarżony, Wnioskodawca nie posiadał obywatelstwa Wolnego Państwa Ciprofloksja, nie sprawował funkcji publicznych w Wolnym Państwie Ciprofloksja oraz nie miał prawa do sprawowania funkcji publicznych w Wolnym Państwie Ciprofloksja w rzeczonym czasie – z mocy tamtejszego prawa.

Trybunał Koronny zaznacza jednak, że powyższe badał pro forma, ponieważ z zeznań biegłego (Jego Książęcej Mości Tomasza Ivona Hugona) wynika wprost, że Wolne Państwo Ciprofloksja nie jest (i w momencie popełniania przez Oskarżonego zarzucanego czynu) nie było de iure uznawane przez Księstwo Sarmacji, w związku z czym nawet gdyby Wnioskodawca posiadał tamtejsze obywatelstwo, nie czyniło by ono skutków prawnych na terytorium Księstwa i nie stanowiło przeszkody w sprawowaniu funkcji asesora Trybunału Koronnego.

Wobec powyższego Trybunał Koronny przyznał rację Wnioskodawcy co do tego, że został on pomówiony przez Oskarżonego o takie postępowanie lub właściwości, które mogą go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu.

W sposób analogiczny, w oparciu o ustalenia powyżej już wymienione, Trybunał Koronny uznał za zasadne przychylić się do wniosku o rozszerzenie wniosku inicjalnego w sprawie, po przez uwzględnienie w jego treści pomówienia o sprawowanie funkcji Przewodniczącego Stanów Generalnych przez Wnioskodawcę. Również w tym przypadku Trybunał Koronny stwierdził winę Oskarżonego, który swój zarzut przedstawił po tym, gdy Wnioskodawca przedstawił akt prawny, obowiązujący na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja potwierdzający fakt, że Wnioskodawca nie ma prawa sprawować jakichkolwiek funkcji publicznych w w/w państwie.

Trybunał Koronny uznał również za zasadne przychylić się do wniosku o rozszerzenie wniosku inicjalnego w sprawie, po przez uwzględnienie w jego treści pomówienia o niemożność sprawowania funkcji asesora Trybunału Koronnego przez Wnioskodawcę ze względu na skazanie za umyślne popełnienie przestępstwa. Oskarżony, stwierdzając powyższe, oparł się o wyrok w sprawie o sygnaturze SN/K/2/2009. Na podstawie materiału dowodowego Trybunał Koronny stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że w rzeczonej sprawie Wnioskodawca został uznany niewinnym zarzucanego mu czynu w postępowaniu apelacyjnym. Trybunał Koronny pragnie również podkreślić, że nawet gdyby Wnioskodawca został wówczas uznany winnym, to na podstawie odrębnych przepisów owo skazanie uległoby zatarciu jeszcze przed objęciem przez Wnioskodawcę funkcji asesora Trybunału Koronnego. W tym przypadku Oskarżony ponownie wykazał się nienależytą starannością w upewnieniu się co do zasadności swojego stwierdzenia i jego pokryciu w stanie faktycznym.

Co więcej, na podstawie zeznań świadek Yennefer Heach, oraz przedstawionego przez nią screenshota z rozmowy na komunikatorze internetowym Discord, mającej miejsce 8 kwietnia 2017 roku oraz biorąc pod uwagę, że Oskarżony dopuścił się czynów stanowiących przedmiot rozszerzenia wniosku inicjalnego w sprawie bezpośrednio po tej rozmowie, Trybunał Koronny stwierdził, że podjęte przez Oskarżonego czynności w czasie rozprawy i stawiane stwierdzenia (które Trybunał Koronny uznał za niezgodne ze stanem faktycznym i uznał je jako pomówienia) miały charakter celowy i miały prowadzić do utraty przez Wnioskodawcę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, a w tym przypadku do sprawowania funkcji asesora Trybunału Koronnego.

Wobec powyższego wina Oskarżonego, w ocenie Trybunału Koronnego, nie budzi wątpliwości. Trybunał Koronny w czasie formułowania sentencji niniejszego wyroku wziął pod uwagę staż zamieszkiwania w Księstwie Sarmacji przez Oskarżonego, fakt, że jest on stosunkowo młodym mieszkańcem oraz wcześniejszą niekaralność. Trybunał Koronny wykluczył nieumyślność popełnianego przez Oskarżonego czynu, oraz uznał, że zarówno na Sali Obrad Sejmu jak i w czasie rozprawy Oskarżony działał rozważnie, mając świadomość możliwości mylenia się (co sam kilkukrotnie przyznawał), a przez co Trybunał Koronny uznał, że działał on z zamiarem ewentualnym. Trybunał Koronny wziął też pod uwagę, że Oskarżony sprawuje funkcję Posła, co niejako determinuje obowiązek bardziej starannego upewniania się co do prawdziwości stawianych przez niego tez na forum parlamentu.

W podobnych sprawach orzecznictwo Trybunału Koronnego było łagodniejsze jeśli rozpatrywać zasądzany wymiar kary. Częstokroć stosowana była kara pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. Niemniej Trybunał Koronny wziął również pod uwagę fakt, że Wnioskodawca pełni funkcję asesora Trybunału Koronnego. Funkcję, która jako jedna z nielicznych w Księstwie Sarmacji wymaga nieposzlakowanej opinii. Czyn oskarżonego jest więc tym bardziej godny krytyki i tym bardziej potencjalnie szkodliwy, że dotyczy wykonywania przez Wnioskodawcę funkcji asesora, a więc zajęcia, dla którego niezbędne jest posiadanie zaufania opinii publicznej oraz autorytetu, zaś sugestie złamania prawa bezsprzecznie podważają zarówno owo zaufanie jak i autorytet.

Trybunał Koronny, mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę jej walor edukacyjny uznał, że o warunkowym zawieszeniu wykonywania kary nie może być mowy, jednocześnie uznając, że wymierzenie Oskarżonemu kary trzech miesięcy pozbawienia wolności będzie w jego przypadku karą zbyt surową.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Księcia (Marszałka Trybunału) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

Wyrok wykonano.

(—) Carmen Laurent,
Podprefekt Generalny.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron