Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Podręcznik procedury sądowej dla uczestników postępowań

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Podręcznik procedury sądowej dla uczestników postępowań

Postprzez Alfred 12 sie 2016, o 12:56

UWAGA! Informacje częściowo nieaktualne!

Po wejściu w życie Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym i uchyleniu Kodeksu postępowania sądowego, podane niżej informacje wymagają rewizji i dostosowania do nowych warunków. Wobec tego, przedstawiony podręcznik do czasu jego korekty, nie jest autoryzowany przez Trybunał a informacje w nim zawarte, mogą być mylące i wprowadzać w błąd.
8 sierpnia 17r. MTK K.J. Arped-Friedman

A. Wprowadzenie

1. Przed kilkoma dniami wszedł w życie Kodeks postępowania sądowego. Jakkolwiek jest on w głównej mierze kodyfikacją dotychczasowej praktyki, w pewnym stopniu kształt procedury sądowej uległ zmianie, wobec czego uznano za stosowne sporządzić zwięzły przewodnik na użytek uczestników postępowań sądowych.

2. Sprawy rozpatrywane przez sądy dzielą się na pięć rodzajów: karne, cywilne, ustrojowe, kontolne i drobne. Dla zapewnienia spójności wywodu oraz zapobiegnięcia rozrośnięciu się podręcznika do nadmiernych rozmiarów, omawia się w nim wyłącznie postępowanie w sprawach karnych i cywilnych, jako iż są one stosunkowo najpowszechniejsze.

3. Należy pamiętać, że lektura podręcznika nie zastępuje znajomości Kodeksu postępowania sądowego.

B. Wniosek inicjalny

1. Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę na wniosek, zwany w Kodeksie postępowania sądowego „wnioskiem inicjalnym”. Uprawnionym wnioskodawcą jest:

a. Oskarżyciel publiczny — w sprawach karnych o znakomitą większość czynów zabronionych.

b. Oskarżyciel prywatny — niektóre czyny zabronione (te z art. 43 Kodeksu Sprawiedliwości) mogą być ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

c. Każdy, kto żąda ochrony swojego prawa — w sprawach cywilnych.

2. Wniosek powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 23 kps, to jest być złożony na ręce przewodniczącego Trybunału Koronnego (czyli Księcia albo Marszałka) oraz zawierać:

a. Oznaczenie wnioskodawcy, a jeżeli sprawa ma charakter sporu — także innych stron tego sporu.

b. Zwięzłe określenie przedmiotu sprawy.

c. Określenie żądanego przez wnioskodawcę rozstrzygnięcia sprawy. Jest to niezwykle istotny element, ponieważ Trybunał nie może wyrokować ponad to żądanie.

d. Uzasadnienie.

e. W przypadku sprawy karnej — wskazanie podstawy prawnej wymierzenia żądanej kary (kwalifikację prawną czynu).

3. We wniosku należy przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne, na jakie zamierza się powoływać. Okoliczności przedstawione w późniejszym czasie mogą być pominięte przez sąd przy wyrokowaniu (z pewnymi wyjątkami, zob. art. 40 § 1 kps). Podobnie należy załączyć doń wszystkie wnioski o wezwanie świadków. Wnioski późniejsze mogą zostać odrzucone (z pewnymi wyjątkami, zob. art. 40 § 2 kps).

4. Przewodniczący może wniosek oddalić, jeżeli jest oczywiście bezzasadny, albo odrzucić z powodu braków formalnych, to jest w następujących przypadkach:

a. Jeżeli sprawa jest już albo była przedmiotem postępowania sądowego.

b. Jeżeli wniosek jest niekompletny. Kodeks postępowania sądowego nie przewiduje możliwości wezwania do uzupełnienia wniosku, ponieważ zniesiono instytucję opłat sądowych, toteż dla wnioskodawcy złożenie nowego wniosku nie różni się niczym od uzupełnienia wcześniejszego.

c. Jeżeli wniosek złożyła osoba, która nie jest do tego uprawniona.

5. Może się zdarzyć, że przewodniczący z powodu swojego niedopatrzenia nie odrzuci wniosku, choć powinien to uczynić. Sposób postępowania w takim przypadku zależy od tego, jakie były braki wniosku:

a. Jeżeli wniosek złożono, chociaż sprawa była już rozpatrywana, postępowanie zostanie umorzone.

b. Jeżeli złożono wniosek niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków specjalnym suplementem, a gdyby nie uczynił tego w terminie, to postępowanie zostanie umorzone.

c. Nie ma natomiast możliwości umorzenia postępowania, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona.

C. Wszczęcie postępowania

1. Jeżeli wniosek inicjalny był całkowicie prawidłowy, przewodniczący Trybunału Koronnego weszcznie postępowanie sądowe, ustali jego numer oraz wyznaczy skład.

2. Można żądać zmiany składu, gdyby na przykład był on mniej liczebny, niż powinien być zgodnie z prawem albo gdyby u któregoś z wyznaczonych doń asesorów występował konflikt interesów. Należy wówczas wnieść do przewodniczącego Trybunału, aby zmienił skład, przy czym wniosek musi być należycie uzasadniony.

D. Początek rozprawy

1. Po wyznaczeniu składu jego przewodniczący otworzy rozprawę.

2. W ciągu 3 dni od otwarcia rozprawy, wszyscy uczestnicy zainteresowani (strony sporu) zobowiązani są zająć pierwsze stanowisko w sprawie. W stanowisku należy przedstawić wszelkie fakty, na jakie zamierza się powoływać, oraz załączyć doń wszelie wnioski o wezwanie świadków (zob. część B, akapit 3).

3. O obowiązku zajęcia pierwszego stanowiska przewodniczący składu powinien uczestników zawiadomić — za pośrednictwem Poczty Konnej.

4. Uczestnicy postępowania nie mogą w tym czasie wykonywać żadnych innych czynności.

E. Dalsza część rozprawy

1. Po zajęciu pierwszego stanowiska przez wszystkich uczestników zainteresowanych następuje dalsza część rozprawy.

2. Za zgodą przewodniczącego składu, uczestnicy zainteresowani mogą zajmować dalsze stanowiska w sprawie.

3. Przewodniczący składu może zadawać uczestnikom zainteresowanym pytania. Uczestnicy nie mają obowiązku odpowiadać, mogą także odmówić a priori odpowiedzi na wszelkie pytania.

4. Wezwanym świadkom może zadawać pytania przewodniczący składu, a za jego zgodą także uczestnicy zainteresowani. Pytania uczestników nie mogą dotyczyć tajemnicy państwowej. Świadkowie mają obowiązek odpowiadać.

5. Przewodniczący może odmówić zgody na zajęcie stanowiska lub zadanie pytania tylko w wyjątkowych przypadkach (zob. art. 32 kps).

6. Świadkowie, za zgodą przewodniczącego składu, mogą z własnej inicjatywy składać oświadczenia w sprawie. Przewodniczący może jednak zgody odmówić.

7. Świadkowie mogą być w czasie rozprawy odesłani z określonych w Kodeksie postępowania sądowego powodów (zob. art. 35 kps).

8. Jeżeli w sprawie nie bierze udziału państwo (oskarżyciel publiczna lub publiczna osoba prawna), rozprawa może być utajniona na wniosek uczestnika zainteresowanego, o lie żaden z pozostałych uczestników się nie sprzeciwi.

F. Mediacja

Na zgodny wniosek uczestników zainteresowanych przewodniczący składu może ustanowić między nimi mediatora i zawiesić postępowanie sądowe. Jeżeli w ciągu 14 dni strony zawrą ugodę, postępowanie zostanie umorzone.

G. Zamknięcie rozprawy i orzeczenie

1. Gdy sprawa zostanie wyjaśniona, przewodniczący składu zamknie rozprawę. Zamknięta rozprawa może być otwarta na nowo tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą przewodniczącego Trybunału.

2. Po zamknięciu rozprawy sąd rozstrzyga sprawę, wyrokując na niejawnej naradzie. Wyrok składa się z sentencji i uzasadnienia. Sentencja powinna zawierać elementy określone w Kodeksie postępowania sądowego (art. 54 § 2); najważniejszym wśród nich jest rozstrzygnięcie sprawy.

3. Wyrokowi należy się podporządkować pod karą miesiąca więzienia.

H. Środki zaskarżenia

1. Podstawowym środkiem zaskarżenia jest apelacja. Na apelację Trybunał ponownie rozpoznaje i rozstrzyga sprawę.

2. Nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia jest skarga o stwierdzenie bezprawności. Ma zastosowanie, jeżeli wyrok wydano z udziałem osoby niebędącej Księciem ani asesorem, w nie dość licznym składzie albo jeśli sentencja wyroku jest niekompletna.

3. Postanowienia przewodniczącego składu mogą być zaskarżane zażaleniem wniesionym do przewodniczącego Trybunału, a przewodniczącego Trybunału — zażaleniem wniesionym do samego Trybunału. Przy czym przewodniczący większość czynności wykonują w formie niezaskarżalnych zarządzeń.
Ostatnio edytowano 10 lut 2017, o 15:42 przez KJAF, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poradnik nieaktualny, zastąpiony nową wersją — przeniesiono do archiwum
Avatar użytkownika
 

Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości