Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 4/21 - zakładanie miast

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

U 4/21 - zakładanie miast

Postprzez Orjon 3 paź 2021, o 16:16

Angemont, 3.10.2021 r.


Orjon hrabia Surma (AF972)
Namiestnik Starosarmacji
Książęce Miasto Grodzisk

Wielmożny Wicehrabia
Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego
Gmach Trybunału Koronnego
Angemont


WNIOSEK
o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa


Na podstawie art. 32b pkt 5. Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 10. § 3. pkt 5. k.p.p.t.k. w zw. z art. 2 § 3 k.p.p.t.k. wnoszę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 6a. oraz art. 21. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 377 o finansach publicznych z dn. 30 września 2020 r. Dz.P. poz. 11796 poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:

Kto jest upoważniony do występowania z wnioskiem o założenie bądź likwidację miejscowości? Czy założenie bądź likwidacja miejscowości bez podjęcia uchwały, o której mowa w art. 21. ust. 1., lub w przypadku złożenia wniosku przez organ inny niż prowincja, jest skuteczne?

Uzasadnienie


Art. 21 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 377 o finansach publicznych stanowi, iż "Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji". Tenże artykuł, w mojej opinii, nie nakłada bezpośredniego obowiązku podejmowania uchwały przez Radę Ministrów na ten temat w każdym przypadku, co zresztą było wykorzystywane np. przy wnioskach o założenie miasta Bazylea czy likwidację miejscowości Bordonia. Jedyne przypadki, w których Rada Ministrów podjęła uchwałę w tych sprawach, dotyczyły likwidacji Jastrzębca oraz założenia miejscowości Harz. Należy jednak zwrócić uwagę, że wnioski o założenie czy likwidację miasta, o których wspomniałem i nie zostały potwierdzone uchwałą Rady Ministrów w Dzienniku Praw, nie zostały złożone przez przedstawicieli prowincji, a mimo to zostały wykonane.

Art. 6a. ustawy ("Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak o nie więcej niż połowę.") pośrednio łączy się z art. 21 ust. 1, lecz stanowi on, że właściwe organy mogą zmniejszyć bądź umorzyć przysługującą im część opłaty na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości. Nie ma tu wzmianki o tym, czy ta osoba może być osobą prywatną, czy też musi występować np. w imieniu prowincji.

W związku z powyższym proszę Wysoki Trybunał o sporządzenie odpowiedniej wykładni.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon hrabia Surma
Namiestnik Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Wykładnia - zakladanie miast

Postprzez Antoni 4 paź 2021, o 03:46

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 3. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
 1. na wniosek Namiestnika Starosarmacji, Orjona Surmy (AF972), złożony w dniu 3 października 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym ww. wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 4/21;
 3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego, ATK Santiago Vilarte von Hippogriffa, ATK Federico;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego;
 5. zawiadamiam organy władzy publicznej o możliwości przystąpienia do sprawy w roli uczestnika postępowania — w tym przypadku należy złożyć wniosek z należycie umotywowanym powodem przystąpienia do niniejszej sprawy.

Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @Orjon @ArkadiuszMaksymilian @AFvTD @SantiVilarte @Federico
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: U 4/21 - zakładanie miast

Postprzez Antoni 18 paź 2021, o 08:01

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
 • MTK Antoni Kacper Burbon-Conti,
 • ATK Santiago Vilarte von Hippogriff,
 • ATK Federico

rozpoznawszy sprawę ustrojową o sygnaturze U 4/21 z wniosku Namiestnika Starosarmacji, Orjona Surmy (AF972), złożonego dnia 3 października 2021 r. w przedmiocie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 6a. oraz art. 21. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 377 o finansach publicznych z dn. 30 września 2020 r. (Dz.P. poz. 11796, dalej: UoFP) poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:
 1. Kto jest upoważniony do występowania z wnioskiem o założenie bądź likwidację miejscowości?
 2. Czy założenie bądź likwidacja miejscowości bez podjęcia uchwały, o której mowa w art. 21. ust. 1., lub w przypadku złożenia wniosku przez organ inny niż prowincja, jest skuteczne?

rozstrzygniecie

Dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 6a. oraz art. 21. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 377 o finansach publicznych z dn. 30 września 2020 r. (Dz.P. poz. 11796) poprzez udzielenie odpowiedzi na ujęte we wniosku pytania:
 1. Wystąpić z wnioskiem o założenie lub likwidację miejscowości może wyłącznie prowincja, tj. namiestnicy prowincji oraz osoby, które uzyskały pełnomocnictwo prowincji w tej sprawie.
 2. Założenie lub likwidacja miejscowości bez podjęcia uchwały Rady Ministrów w trybie art. 21. ust. 1. UoFP nie jest skuteczne, jednak dotychczas założone lub zlikwidowane miejscowości z pominięciem niniejszej procedury należy uznać za założone lub zlikwidowane skutecznie.

uzasadnienie

Dnia 3 października 2021 r. Namiestnik Starosarmacji złożył wniosek o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 6a. oraz art. 21. ust. 1. UoFP, podając pod wątpliwość kto oraz w jakim trybie może wnioskować o założenie lub likwidację miejscowości.

W przedmiotowej sprawie Trybunał zważył, co następuje.

W art. 6a. UoFP ustawodawca wskazuje możliwość zarówno dla Rady Ministrów jak i Księcia częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za założenie miejscowości w systemie. Zwolnienie z opłaty może nastąpić na drodze własnej decyzji organu rozpatrującego wniosek lub na wniosek osoby wnioskującej. Przepis ten jednak bezpośrednio nie definiuje kto oraz w jaki sposób może wnioskować o założenie lub likwidację miejscowości w systemie. Chociaż w brzmieniu artykułu znajduje się sformułowanie "osoba wnioskująca", należy przez to uznać każdego, kto występuje z wnioskiem w imieniu prowincji — może być to jej namiestnik lub osoba, która uzyskała oficjalne pełnomocnictwo w sprawie wnioskowania o założenie lub likwidację miejscowości w systemie w imieniu prowincji oraz jej władz. Trybunał, rozpoznając sprawę, uznał, że art. 6a. UoFP nie jest wystarczający by udzielić odpowiedzi na pytania z wniosku inicjalnego.

Przepisem właściwym i wyczerpującym do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Namiestnika Starosarmacji pytania jest art. 21. ust. 1. UoFP, który wskazuje prowincję jako właściwego wnioskodawcę o założenie lub likwidację miejscowości znajdującej się na jej terenie. Wnioskować o założenie lub likwidację miejscowości w systemie mogą namiestnicy prowincji oraz — z braku jakichkolwiek ograniczeń ustawowych — osoby, które uzyskały pełnomocnictwo władz prowincji. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że każdorazowy wniosek musi być złożony w imieniu prowincji i na jej korzyść, a nie z myślą o założeniu miejscowości prywatnej.

Trybunał, rozpatrując pytanie drugie z wniosku, zważył, że założenie lub likwidacja miejscowości w systemie bez podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w tej sprawie będzie nieskuteczne. Przepis z art. 21. ust. 1. UoFP bezpośrednio wskazuje, że decyzję o założeniu lub likwidacji miejscowości w systemie podjąć może wyłącznie Rada Ministrów, podejmując uchwałę w tej sprawie. Uwagę należy zwrócić, że Rada Ministrów nie jest w tej kwestii zobowiązana wnioskiem prowincji.

Jednocześnie Trybunał zważył, że założone lub zlikwidowane dotychczas miejscowości w systemie należy uznać za założone lub zlikwidowane skutecznie. Chociaż te miejscowości zostały założone lub zlikwidowane z pominięciem procedury przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w tej sprawie, to Trybunał uznał, że podjęcie innego zdania w tej sprawie byłoby szkodliwe dla pewności porządku prawnego Księstwa i wszelkich czynności prawnych, jakie zostały podjęte przez mieszkańców tych miast, a których ewentualne cofnięcie byłoby nieproporcjonalnie uciążliwe.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
(—) Santiago Vilarte von Hippogriff
(—) Federico

Do wiadomości: @Orjon @ArkadiuszMaksymilian @SantiVilarte @AFvTD
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 


Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość