Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 9 kwi 2021, o 19:17

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie Art. 19 par. 1 k.p.p.t.k. postanawiam uznać wypowiedź zacytowaną przez Wicehrabiego Burbon-Conti za uzupełnienie jego stanowiska w sprawie. Równocześnie postanawiam ukarać Markiza Augustsson van Hagsen de la Sparasan za naruszenie porządku czynności urzędowych karą grzywny w wysokości 200 lt. (słownie: dwieście libertów) na podstawie Art. 40 par. 1 k.p.p.t.k.

Z poważaniem,

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @Antoni @VHS @JanuszekvHP

Karę porządkową wykonano.
(—) Mateusz Hugo,
Prefekt Generalny
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 10 kwi 2021, o 11:09

Zamykam rozprawę.

Z poważaniem,

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez Antoni 10 kwi 2021, o 20:02

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 37. § 1. lit. 2. k.p.p.t.k. postanawiam odwołać ATK Severina Verwaltung-Esteladio ze Składu Orzekającego z uwagi na bezczynność przez ponad 7 dni.
2. Na podstawie art. 7. § 3. i art. 7. § 5. k.p.p.t.k. w miejsce odwołanego asesora wyznaczam: Ławnika Heweliusza Popow-Chojnackiego.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @corrado @HeweliuszPopow @BrunonKrasnodebski
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 13 kwi 2021, o 12:48

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
ATK Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński; Przewodniczący Składu Orzekającego,
ATK Konrad Einsiedler von Hippogriff,
Ławnik Heweliusz Popow-Chojnacki,

rozpoznawszy, na wniosek MTK Antoniego Kacpra Burbon-Conti, sprawę ustrojową o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisu z Art. 5 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach, w formie odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy prefekci działający na podstawie art. 5. Ustawy Sejmu o prefektach wykonują wymierzone kary bezpośrednio po wydaniu decyzji o wymierzeniu kary za czyny zabronione z art. 44 ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości, niezależnie od biegnącego wówczas 7-dniowego terminu na złożenie zażalenia od decyzji prefekta?”,

rozstrzygniecie

Ustala się powszechnie obowiązującą wykładnię Artykułu 5 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach w brzmieniu: „Prefekci egzekwują wymierzone kary na podstawie Art. 5 Ustawy Sejmu o prefektach w następstwie uprawomocnienia się decyzji o wymierzeniu kary przez prefekta. Decyzja prefekta ma charakter prawomocny po upływie 7-dniowego terminu na złożenie zażalenia, a jeżeli owe zażalenie zostało złożone - po odrzuceniu zażalenia przez uprawniony organ”.

uzasadnienie

Na podstawie obowiązującej wykładni, Ustawa Sejmu o prefektach jest zgodna z Konstytucją. Artykuł 43 ust. 2 Konstytucji KS, który gwarantuje pryncypium domniemania niewinności, ma odzwierciedlenie w powyższej wykładni, gdyż od kar wymierzanych przez prefektów na podstawie Art. 5 Ustawy Sejmu o prefektach przysługuje odwołanie i ponowne rozpatrzenie decyzji prefekta przez uprawniony organ. Co za tym idzie, kar nie wykonuje się, dopóki decyzja prefekta się nie uprawomocni. Do czasu uprawomocnienia się decyzji prefekta, podejrzany uznawany jest za niewinnego, zgodnie z ww. art. KKS.

Wykładnia została orzeczona również w oparciu o inne wszelakie przepisy Konstytucji KS. Artykuł 41 stanowi jasno, iż: „ System prawa karnego nie może być użyty w żadnych okolicznościach do ukarania osoby niewinnej zarzucanego czynu […]”. W przypadku natychmiastowego wykonania kary przez Prefekturę, istnieje ryzyko, iż kara dosięgnie osobę niewinną. Ponadto, bezzwłoczna egzekucja kary odebrałaby podejrzanemu konstytucyjne prawo do obrony, odzwierciedlone w Art. 42 KKS.

Dodatkowo, Art. 43 ust. 1 KKS stanowi: „Oskarżony ma prawo do prawidłowego, publicznego i szybkiego postępowania przed niezależnym i bezstronnym sądem, który ostatecznie rozstrzyga o jego winie”. Trybunał przychyla się do oceny wnioskodawcy, że Prefektura może wymierzać kary, ale w żadnym stopniu nie orzeka o winie – to wyłączna prerogatywa Trybunału Koronnego, zgodnie z Art. 32a ust. 1 KKS. Dodatkowo, gdyby uznać, iż Prefektura winna wymierzać kary bezzwłocznie za czyny zabronione z Art. 44 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości, z tytułu którego maksymalny wymiar kary to 7 dni więzienia, w niejednym przypadku odbycie kary mogłoby upłynąć jeszcze przed rozpoznaniem odwołania osoby podejrzanej, co byłoby sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi: a) prawa do obrony; b) domniemania niewinności oraz c) prawidłowego, publicznego i szybkiego postępowania przed niezależnym i bezstronnym sądem, który ostatecznie rozstrzyga o jego winie, co zostało już nakreślone powyżej.

Orzeczenie powyższej wykładni oparło się również na analogii mającej zastosowanie w Art. 28 k.p.p.t.k., tj.: „ Orzeczenie jest prawomocne z chwilą ogłoszenia, a jeśli od orzeczenia przysługuje środek zaskarżenia to z chwilą bezskutecznego upływu terminu do jego wniesienia lub z chwilą wydania orzeczenia w II-instancji”. Rozpatrując Artykuł 5 USoP zgodnie z zasadą jurysprudencji i ducha praw, tożsamym środkiem zaskarżenia jest: „odwołanie od decyzji prefekta”, termin to „7 dni”, a orzeczenie w II instancji: rozpatrzenie ww. odwołania przez Trybunał Koronny (na podstawie Art. 32b ust. 6 KKS). Do czasu niespełnienia powyższych warunków, odzwierciedlonych przez Art. 28 k.p.p.t.k. i na jego podstawie przez analizę Art. 5 USoP, decyzja prefekta pozostaje nieprawomocna. W związku z tym, do czasu uprawomocnienia się decyzji o wymierzeniu kary, prefekci kar wykonywać nie mogą.

Równocześnie Trybunał nie przychyla się do argumentacji Ministra Sprawiedliwości, jakoby Art. 39 KKS zezwalał na ograniczenie któregokolwiek z ww. pryncypiów. Art. 39 stanowi, iż: „Żadna z wolności nie jest absolutna, ale ograniczenie którejkolwiek może mieć miejsce tylko w ramach przewidzianych przez prawo”. Prawo Księstwa w tym przypadku nie przewiduje jasnego ograniczenia żadnego z ww. praw konstytucyjnych w ściśle określonych przypadkach i według opinii Trybunału artykuł ten nie ma zastosowania w tej sprawie ustrojowej, gdyż nie widzi powodu, by takowe ograniczenie na powyższe prawa i wolności konstytucyjne nałożyć.

Trybunał zgadza się z oceną Ministra Sprawiedliwości, iż: „Wykroczenia mają niską szkodliwość, bo taka jest ich istota - to najdrobniejsze zachowania karalne, wręcz błahe”. W związku z tym nie widzi powodu, by egzekucja kary za te drobne zachowania następowała niezwłocznie. Rolą Prefektury jest co prawda jej wymierzenie, ale dopiero po orzeczeniu winy podejrzanego przez Trybunał lub jeżeli podejrzany odwołania od decyzji nie złoży. Po drugie, Trybunał nie podziela opinii Ministra Sprawiedliwości, jakoby „organ porządkowy nie mógł powstrzymać osoby dopuszczającej się czynów społecznie uciążliwych i musiał czekać kilkanaście dni na rozpoznanie tej sprawy [o wykroczenie – przyp.] - w międzyczasie pozwalając danej osobie dopuszczać się różnego rodzaju wykroczeń”, ze względu na istnienie dwóch innych środków zapobiegawczych: „zatrzymania” (Art. 6 USoP) i „czynności porządkowych” (Art. 7 USoP). W przypadku wystąpienia szczególnego niebezpieczeństwa, Prefekt może zatrzymać podejrzanego. Trybunał tym samym podziela ocenę Ministra Sprawiedliwości, iż środek ten byłby niesprawiedliwy w przypadku wykroczeń z maksymalną sankcją 7 dniu więzienia, więc jego użycie zaleca się w przypadku działań niezwykle „uciążliwych” i stanowiących niebezpieczeństwo dla porządku publicznego. Natomiast jeżeli wpis danego mieszkańca lub obywatela jest niezgodny z prawem Księstwa, prefekt może takowy wpis usunąć zgodnie z Art. 7 USoP z taką samą skutecznością jak dotychczas wymierzyć karę zgodnie z Art. 5 USoP. W przypadku natarczywego popełniania wykroczeń, zastosowanie ma Art. 36 Kodeksu Sprawiedliwości traktujący o recydywie, który dodatkowo może prawnie zapobiec działaniom „uciążliwym”.

W ocenie Trybunału wykroczenia z Art. 44 KS nie stanowią na tyle poważnego niebezpieczeństwa dla porządku publicznego, by odmawiać z jego tytułu podejrzanym konstytucyjnych wolności i praw nakreślonych powyżej. W przypadku wystąpienia owego niebezpieczeństwa, organ porządkowy jakim jest Prefektura nadal może skutecznie go zwalczyć poprzez zatrzymywanie podejrzanych i wykonywanie czynności porządkowych.

Wobec czego należy orzec jak w sentencji.

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @BrunonKrasnodebski @Antoni
Ostatnio edytowano 8 maja 2021, o 07:19 przez K.W.v.Ch.G., łącznie edytowano 2 razy
Powód: Formatowanie [wyrok] [tksub] - korekta
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron