Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Przekazanie ustawy (Konstytucji) do podpisu

Dział archiwalny organów publicznych Sclavinii

Przekazanie ustawy (Konstytucji) do podpisu

Postprzez Esteladio 31 mar 2019, o 08:46

Na podstawie art. 5 ust. 2 Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii z 22 marca 2019 r, przekazuję poniższy projekt Konstytucji do podpisu JO Konsul i publikacji w Dzienniku Praw.

(—) Seweryn kaw. Santecki
Marszałek SenatuKonstytucja
Konsulatu Sclavinii


My – Naród Sclavinii – w trosce o los Ojczyzny naszej, która nie ugięła się próbie czasu, którą współtworzymy dla dobra wspólnego, która jest dla nas najwyższym dobrem i najwyższą wartością, wspólnie i w duchu braterstwa, chcąc uchronić dom nasz od wszelakiej pożogi, od chaosu i zamętu, pomni wysiłku przodków, którzy dom nasz wznosili i w historii jego czynny udział brali, bogatsi doświadczeniem i przepełnieni przekonaniem o stworzeniu niewzruszonych fundamentów w Ojczyźnie naszej, w poczuci odpowiedzialności przed historią, sumieniem i przodkami naszymi, Konstytucję Konsulatu Sclavinii ustanawiamy jako prawo podstawowe dla państwa.


Art. 1 [Prawo]
1. Konsulat Sclavinii jest dobrem wspólnym jego obywateli i stanowi samorządną prowincję Księstwa Sarmacji.
2. Prawo w Konsulacie Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności: przepisy prawa państwowego, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzyprowincjonalne i ustawy.
3. Symbole Konsulatu Sclavinii określa ustawa.
4. Podział administracyjny Konsulatu Sclavinii określa ustawa.

Art. 2 [Obywatelstwo]
1. Obywatelem sclavińskim jest obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Konsulatu Sclavinii i wpisany do publicznego rejestru obywateli Konsulatu Sclavinii.
2. Konsul dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem spełnienia wymogu zamieszkania na terytorium Konsulatu Sclavinii i 7 opublikowanych postów na forum Konsulatu w przeciągu 7 dni poprzedzających złożenie wniosku.
3. Konsul usuwa z rejestru obywatela, który utracił obywatelstwo sarmackie, opuścił terytorium Konsulatu Sclavinii, na wniosek własny obywatela lub na podstawie uchwały Rady.
4. Wyłącznie aktywni w rozumieniu przepisów prawa państwowego obywatele sclavińscy mają prawo inicjatywy ustawodawczej oraz sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Art. 3 [Rada Konsulatu]
1. Rada jest zgromadzeniem wszystkich obywateli sclavińskich.
2. Rada sprawuje władzę najwyższą i stanowi prawo, obraduje jawnie, a jej pracami kieruje Konsul. Tryb pracy Rady określa ustawa.
3. Rada przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga Konsul.
4. Rada może uchylać postanowienia i decyzje Konsula oraz zobowiązać go do podjęcia określonych prawem czynności. Przepisu nie stosuje się do sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Art. 4 [Konsul]
1. Konsul sprawuje funkcję namiestnika w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsul jest wybierany przez Radę spośród aktywnych obywateli sclavińskich na czteromiesięczną kadencję.
3. Konsul może powołać i odwołać Wicekonsula, który zastępuje go podczas jego nieobecności. Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu odwołania uchwałą Rady, złożenia rezygnacji, niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni lub utraty aktywności. Do opróżnienia urzędu Wicekonsula przepis stosuje się odpowiednio.
4. Konsul może powołać współpracowników do realizacji określonych obowiązków i zadań.
5. Konsul podpisuje ustawy i uchwały Rady oraz publikuje ustawy w Dzienniku Praw.

Art. 5 [Zmiana Konstytucji i publikacja przepisów]
1. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji większością zwykłą. Uprawnieni do głosowania zmiany Konstytucji są obywatele sclavińscy aktywni na dzień zarządzenia głosowania.
2. Publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Rady, postanowienia i decyzje Konsula, ale dla swojej ważności muszą być podane do wiadomości publicznej.

Art. 6 [Prefekt Sclavinii i stan wyjątkowy]
1. Prefekt Sclavinii wprowadza stan wyjątkowy na czas jednorazowo nie dłuższy niż jeden miesiąc, gdy opróżnieniu uległy urzędy Konsula i Wicekonsula lub w poprzednich 10 dniach na forum Konsulatu Sclavinii nie został opublikowany minimum jeden post.
2. Prefektem Sclavinii z mocy prawa jest w kolejności hierarchicznej:
  - poprzedni urzędujący Konsul Sclavinii lub Wicekonsul Sclavinii,
  - poprzedni urzędujący Marszałek Senatu Konsulatu Sclavinii,
  - poprzedni urzędujący minister powołany na podstawie przepisów uchylonej Małej Konstytucji Konsulatu Sclavinii.
3. Stan wyjątkowy jest stanem szczególnego zagrożenia dla działania Konsulatu, wobec którego środki konstytucyjne są niewystarczające. Na czas trwania stanu wyjątkowego Prefekt Sclavinii przejmuje uprawnienia Rady Konsulatu Sclavinii i Konsula Sclavinii, z zastrzeżeniem, że nie może zmieniać przepisów Konstytucji, oraz podejmuje przewidziane prawem działania w celu obsadzenia urzędu Konsula.

Art. 7 [Przepisy końcowy i wprowadzające]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Tracą moc akty prawne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji za wyjątkiem przepisów:
  - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. o Akademii Sclavińskiej,
  - Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o orderach i odznaczeniach Konsulatu Sclavinii,
  - Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 z dnia 31 maja 2017 r. o symbolach Konsulatu Sclavinii,
  - Postanowienia Konsula Sclavinii z dnia 9 kwietnia 2017 r. w sprawie Układu między Konsulatem Sclavinii a Starosarmacją o ustaleniu istniejącej między nimi granicy.
3. Wygaszeniu ulegają kadencje Konsula oraz Senatu. Obowiązki Konsula pełni dotychczasowy Marszałek Senatu do momentu wyboru nowego Konsula.
4. W rejestrze obywateli umieszcza się osoby, które posiadały obywatelstwo sclavińskie przed ogłoszeniem niniejszej Konstytucji oraz wymienione w załączniku do Konstytucji. Przepisy art. 2 stosuje się.


Załącznik do Konstytucji Konsulatu Sclavinii

Lista mieszkańców Księstwa Sarmacji, którzy są członkami Alei Zasłużonych Konsulatu Sclavinii:
 1. Michał August Staropodlaski (A9967),
 2. Mustafa Owski (A9160),
 3. Mateusz von Lichtenstein-Iontz (A9149),
 4. Guedes de Lima (A9121),
 5. Jan Dmowski y Potocki (A9884),
 6. Aaron von Lichtenstein-Rozman (A9211),
 7. Vladimir von Hochenhaüser (AE815),
 8. Piotr von Thorn-Cetnarovich (A9509),
 9. Młynek Kawowy (AE461),
 10. Ludwik Tomović (AF433),
 11. Malcher Estery Naw (AG038),
 12. Roland Heach-Romański (AF181),
 13. Helwetyk Romański (A0001),
 14. Otto von Spee-Asketil (AG243).
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Esteladio
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Przekazanie ustawy (Konstytucji) do podpisu

Postprzez Rihanna 2 kwi 2019, o 12:17

Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum pałacowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość