Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Piotr III Łukasz 20 sie 2019, o 19:30

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Korzystając z książęcego przywileju inicjatywy ustawodawczej, chciałbym przedstawić pod obrady Wysokiej Izby projekt ustawy "Ordynacja procesowa trybunalska", która w swoim zamierzeniu zastępowałaby Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym. Projekt został przedstawiony asesorom Trybunału Koronnego 3 lipca 2019 roku, następnie przechodził drobne poprawki i nadeszła pora (choć spóźniona, co jest moją winą) aby przedstawić go Wysokiej Izbie. Autorem projektu jest Pan Natan Korczyński, Marszałek TK.

Ponieważ osobiście nie czuję się wystarczająco kompetentny, aby objaśnić wszystkie różnice i usprawnienia, jakie projekt za sobą niesie, uprzejmie proszę o zaangażowanie się w wątek asesorów TK, jak i autora, Marszałka Korczyńskiego @Korczynski

USTAWA SEJMU
nr ...
z dnia ...

Ordynacja procesowa trybunalska

Art. 1. Postępowanie przed Trybunałem Koronnym toczy się według przepisów niniejszej ustawy.

Art. 2. 1. Trybunał Koronny rozpatruje sprawę w rozsądnym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przeciwdziała przewlekaniu postępowania przez jego uczestników.
2. Trybunał Koronny nie sprzyja żadnej ze stron oraz stwarza stronom na równi możliwość bycia wysłuchanym i obrony swoich interesów.
3. Strony mogą swobodnie zgłaszać swoje żądania co do rozstrzygnięcia sprawy oraz powinny przytaczać fakty na poparcie swoich żądań i wskazywać dowody swoich twierdzeń. Trybunał Koronny może jednak, z zachowaniem bezstronności, samodzielnie dążyć do pełnego wyjaśnienia sprawy.
4. Uczestników postępowania zawiadamia się o dotyczących ich orzeczeniach i zarządzeniach.

Art. 3. 1. W zakresie sądownictwa zwykłego Trybunał Koronny rozpatruje roszczenia ze stosunków cywilnoprawnych (sprawy cywilne), oskarżenia o przestępstwo, odwołania od kary orzeczonej przez właściwy, inny organ za wykroczenie, wnioski o zwolnienie z odbycia reszty kary oraz wnioski o zatarcie skazania (sprawy karne) oraz wnioski o ustanowienie zakazu zbliżania się i o zniesienie takiego zakazu.
2. W zakresie sądownictwa kontrolnego Trybunał Koronny rozpatruje skargi na działalność innych organów władzy publicznej, niebędących wewnętrznymi organami samego Trybunału (sprawy sądowokontrolne), w tym protesty wyborcze.
3. W zakresie sądownictwa konstytucyjnego Trybunał Koronny rozpatruje wnioski o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami normatywnymi wyższymi hierarchicznie oraz wnioski o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa (sprawy sądowokonstytucyjne).

Art. 4. 1. Postępowanie rozpoczyna się od wniesienia skargi albo wniosku odpowiedniego ze względu na przedmiot postępowania (pismo wszczynające postępowanie).
2. Pismo wszczynające postępowanie w sprawie innej niż sądowokonstytucyjna powinno zawierać oznaczenie stron, żądanie określonego rozstrzygnięcia, przytoczenie faktów na jego poparcie i wskazanie dowodów tych faktów.
3. Akt oskarżenia powinien zawierać wskazanie kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu. Nie wiąże ono Trybunału Koronnego przy orzekaniu.
4. Wniosek o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami normatywnymi wyższymi hierarchicznie powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, wskazanie przepisów aktów normatywnych budzących wątpliwości oraz przepisów aktów normatywnych wyższych hierarchicznie, z którymi miałyby one być niezgodne oraz uzasadnienie wątpliwości co do wzajemnej zgodności tych przepisów.
5. Wniosek o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, wskazanie przepisów prawa, których wykładnia ma być ustalona oraz uzasadnienie wątpliwości co do prawidłowego rozumienia tych przepisów.
6. W dalszym toku postępowania wnioskodawca albo skarżący może zgłaszać nowe żądania, zmieniać i cofać dotychczasowe żądania oraz przytaczać nowe fakty na poparcie swoich żądań. Nie może to jednak prowadzić do istotowej zmiany przedmiotu sprawy. W takim przypadku Trybunał Koronny pomija niedopuszczalne żądania, cofnięcia żądań lub twierdzenia.

Art. 5. 1. Akt oskarżenia może wnieść określony ustawą oskarżyciel publiczny, a jeśli ustawa tak stanowi, to także poszkodowany jako oskarżyciel prywatny. Odwołanie od kary orzeczonej może wnieść skazany.
2. Skargę na działalność organu władzy publicznej może wnieść ten, kto ma interes prawny w stwierdzeniu zgodności tej działalności z prawem.
3. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie konstytucyjnej może wnieść Książę, Marszałek Sejmu, Kanclerz, Marszałek Trybunału Koronnego albo prowincja.
4. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej może także wnieść co najmniej trzecia część posłów albo co najmniej dziesiąta część obywateli. Te grupy wskazują we wniosku swojego przedstawiciela, przez którego działają w postępowaniu. Po wniesieniu wniosku nie można wycofać swojego udziału w nim.
5. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej wnosi także przewodniczący składu orzekającego Trybunału Koronnego w przypadku określonym przepisami ustawy.
6. Podmiot, który może wnieść wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej, aż do wydania wyroku może przystąpić do postępowania w takiej sprawie.

Art. 6. 1. Stronami w sprawie cywilnej są powód i wskazany przez niego pozwany.
2. Stronami w sprawie karnej z oskarżenia o przestępstwo są oskarżyciel i wskazany przez niego oskarżony; z odwołania od kary orzeczonej — skarżący oraz organ, który orzekł karę.
3. Stronami w sprawie z wniosku o ustanowienie zakazu zbliżania się albo o zniesienie takiego zakazu są wnioskodawca i osoby, które mają być objęte albo są objęte zakazem. Stroną w sprawie z wniosku o zniesienie takiego zakazu jest także podmiot, na wniosek którego ustanowiono zakaz.
4. Stronami w sprawie sądowokontrolnej są skarżący i organ, którego działalność jest przedmiotem wniesionej skargi.
5. Głównymi uczestnikami postępowania w sprawie karnej z wniosku o zwolnienie z odbycia reszty kary albo z wniosku o zatarcie skazania są wnioskodawca i prefekt.
6. Głównymi uczestnikami postępowania w sprawie sądowokonstytucyjnej są wnioskodawca oraz podmioty, które przystąpiły do postępowania zgodnie z przepisami ustawy.
7. Do głównych uczestników postępowania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stron.
8. Postępowanie, w którym nie występują strony, jest niesporne.

Art. 7. 1. Trybunał Koronny orzeka w składzie jednego asesora, jeśli dalsze przepisy tego artykułu nie stanowią inaczej.
2. W sprawie karnej z oskarżenia o przestępstwo, zagrożonego karą przekraczającą trzy miesiące więzienia, Trybunał Koronny orzeka w składzie trzech asesorów.
3. W sprawie sądowokonstytucyjnej Trybunał Koronny orzeka w składzie trzech asesorów.
4. Marszałek Trybunału może zarządzić orzekanie przez Trybunał Koronny w składzie powiększonym o jednego albo dwóch asesorów, jeśli zawiłość sprawy albo dobro wymiaru sprawiedliwości tego wymaga. Może także zarządzić orzekanie przez Trybunał Koronny w składzie pomniejszonym o jednego asesora, jeśli jest to konieczne przez wzgląd na brak asesorów zdolnych do orzekania.
5. Ilekroć w przepisach określających liczebność składów orzekających jest mowa o asesorze, należy przez to rozumieć także Księcia.

Art. 8. 1. W zakresie wykonywania swoich kompetencji określonych ustawą Trybunał Koronny wydaje orzeczenia, a Książę, Marszałek Trybunału i przewodniczący składu orzekającego wydają zarządzenia.
2. Orzeczenie jest wyrokiem albo postanowieniem. Wyrok rozstrzyga istotę sprawy. Postanowienie rozstrzyga kwestię poboczną, wynikłą podczas postępowania.
3. Orzeczenie powinno zawierać: wymienienie członków składu orzekającego, wymienienie stron, oznaczenie przedmiotu sprawy, oznaczenie przedmiotu orzeczenia, jeśli jest on inny niż przedmiot samej sprawy, rozstrzygnięcie i wyjaśnienie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zarządzenia, przy czym zamiast wymienienia członków składu orzekającego powinno ono zawierać oznaczenie organu wydającego zarządzenie, a zamiast wyjaśnienia zasadniczych motywów rozstrzygnięcia może zawierać jedynie wskazanie podstawy prawnej.
5. Postanowienia i zarządzenia nie wiążą wydających je organów, które mogą je zmieniać i uchylać, jeśli w dalszym toku postępowania okaże się to zasadne.
6. Dalsze przepisy ustawy określają środki zaskarżenia, przysługujące od orzeczeń i zarządzeń. Podmiot, któremu przysługuje środek zaskarżenia, może się go zrzec.
7. Orzeczenie bądź zarządzenie jest prawomocne, gdy nie może ulec uchyleniu ani zmianie wskutek zaskarżenia. Orzeczenie podlega wykonaniu od uprawomocnienia się, jednakże Trybunał Koronny może określić w nim, że jest ono wykonalne od ogłoszenia.

Art. 9. 1. Trybunał Koronny wydaje orzeczenie na niepublicznej naradzie. Naradę zwołuje przewodniczący składu orzekającego.
2. Skład orzekający ustala treść wyroku w drodze uzgodnień. Jeśli okaże się to niemożliwe, na zarządzenie przewodniczącego sporne zagadnienia rozstrzyga się w drodze głosowania.
3. Jeśli podczas orzekania ujawniła się taka potrzeba, przewodniczący wnosi wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej i odracza naradę do czasu zakończenia tego postępowania.
4. Wszyscy członkowie składu orzekającego podpisują wydane orzeczenie. Przegłosowany członek składu orzekającego może zgłosić zdanie odrębne do orzeczenia.
5. Przewodniczący składu orzekającego publicznie ogłasza wydane orzeczenie i zdania odrębne.

Art. 10. 1. Trybunał Koronny wydaje uzasadnienie orzeczenia z własnej inicjatywy albo na wniosek strony bądź innego uczestnika postępowania, któremu przysługuje środek zaskarżenia od orzeczenia. Wniosek przysługuje w ciągu czterech dni od wydania wyroku i w ciągu dwóch dni od wydania postanowienia.
2. Do wydawania uzasadnienia stosuje się odpowiednio przepisy o wydawaniu orzeczenia.
3. Trybunał Koronny może jednocześnie wydać orzeczenie i uzasadnienie orzeczenia.

Art. 11. 1. Po prawidłowym wniesieniu pisma wszczynającego postępowanie Marszałek Trybunału powołuje skład orzekający w danej sprawie. Powołanie składu orzekającego obejmuje także ustanowienie jednego z jego członków przewodniczącym składu orzekającego.
2. Jeśli pismo wszczynające postępowanie wniesiono nieprawidłowo, ale nieprawidłowości dają się usunąć, Marszałek Trybunału wzywa wnoszącego skargę albo wniosek do usunięcia nieprawidłowości i wyznacza mu na to odpowiedni czas. Po ich usunięciu skargę albo wniosek uważa się za wniesione w pierwotnym terminie.
3. Jeśli wezwany nie usunął nieprawidłowości albo jeśli nie dają się one usunąć, Marszałek Trybunału odrzuca pismo wszczynające postępowanie.
4. Marszałek Trybunału odrzuca oczywiście nieuzasadniony wniosek wszczynający postępowanie w sprawie sądowokonstytucyjnej.
5. W późniejszym czasie, jeśli jest to konieczne z ważnej przyczyny, szczególnie przez wzgląd na zachowanie zasad postępowania określonych art. 2 albo zmianę właściwej liczebności składu orzekającego, Marszałek Trybunału zmienia odpowiednio skład orzekający.

Art. 12. 1. Trybunał Koronny rozpoznaje sprawę na publicznej rozprawie.
2. Rozprawę przeprowadza przewodniczący składu orzekającego, w tym szczególnie udziela głosu stronom i innym uczestnikom postępowania, rozstrzyga w przedmiocie wniosków dowodowych i przeprowadza dopuszczone dowody.
3. Pozostali członkowie składu orzekającego także uczestniczą w wysłuchiwaniu stron i innych uczestników postępowania.
4. Rozprawa obejmuje wysłuchiwanie stron oraz przeprowadzanie dowodów, szczególnie wysłuchiwanie biegłych i wysłuchiwanie świadków.
5. W postępowaniach spornych rozprawa rozpoczyna się i kończy wysłuchaniem strony, przeciwko której toczy się postępowanie.
6. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po należytym rozpoznaniu sprawy. Aż do wydania wyroku może wznowić rozprawę.

Art. 13. 1. Aż do wydania wyroku, jeśli ważnemu interesowi strony grozi nieodwracalny uszczerbek, a ponadto uprawdopodobniła ona zasadność swoich żądań, na wniosek strony Trybunał Koronny może udzielić jej odpowiedniego zabezpieczenia. Trybunał określa sposób wykonywania udzielonego zabezpieczenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie karnej. Jeżeli oskarżony został zatrzymany, niezwłocznie po wyznaczeniu składu orzekającego Trybunał Koronny orzeka o zasadności zatrzymania. Prefekt niezwłocznie zwalnia niezasadnie zatrzymanego.

Art. 14. 1. Po zamknięciu rozprawy Trybunał Koronny wydaje wyrok.
2. Trybunał Koronny umarza postępowanie, jeśli wydanie wyroku jest zbędne albo niedopuszczalne, szczególnie jeśli:
1) właściwa strona wycofała pismo wszczynające postępowanie;
2) pismo wszczynające postępowanie wniósł podmiot nieuprawniony;
3) sprawa jest już przedmiotem innego postępowania przed Trybunałem Koronnym;
4) sprawa została już rozstrzygnięta przez Trybunał Koronny;
5) karalność czynu zabronionego uległa przedawnieniu;
6) sprawa nie należy do właściwości Trybunału Koronnego.

Art. 15. 1. W sprawie karnej z oskarżenia o przestępstwo oraz w sprawie sądowokontrolnej stronie przysługuje apelacja od wyroku w ciągu czterech dni od jego ogłoszenia.
2. Jeśli strona wniosła o wydanie uzasadnienia wyroku, upływ czasu przewidzianego ust. 1 liczy się dopiero od ogłoszenia uzasadnienia.
3. Do apelacji stosuje się odpowiednio przepisy o piśmie wszczynającym postępowanie, przy czym powinna ona zawierać wymienienie zarzutów wobec zaskarżanego wyroku.
4. Rozpatrzenie apelacji polega na ponownym rozpatrzeniu sprawy według przepisów ustawy przez Trybunał Koronny orzekający w składzie o takiej samej liczebności.
5. Jeśli apelację wniosła tylko jedna strona, nowy wyrok nie może być dla niej surowszy od zaskarżonego przez nią wyroku.

Art. 16. 1. Stronie przysługuje zażalenie na postanowienie bądź zarządzenie kończące postępowanie w ciągu dwóch dni od jego ogłoszenia.
2. Uczestnikowi postępowania, którego praw lub obowiązków dotyczy postanowienie, przysługuje zażalenie na to postanowienie w ciągu dwóch dni od jego ogłoszenia.
3. Skazanemu na karę porządkową przysługuje zażalenie na postanowienie o wymierzeniu kary porządkowej w ciągu dwóch dni od jego ogłoszenia.
4. Przepisy art. 15 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Rozpatrzenie zażalenia polega na zbadaniu zasadności zaskarżonego orzeczenia albo zarządzenia przez właściwy organ, który podtrzymuje je w mocy, zmienia albo uchyla.
6. Właściwym do rozpatrzenia zażalenia organem jest Trybunał Koronny w składzie jednego asesora względem postanowienia, a Książę względem zarządzenia Marszałka Trybunału.

Art. 17. 1. Kto narusza powagę, spokój lub porządek czynności urzędowych Trybunału Koronnego, podlega karze więzienia do 14 dni, karze grzywny do 100.000 lt albo obu tym karom łącznie.
2. Uczestnik postępowania niebędący stroną, który nie podporządkowuje się zarządzeniu przewodniczącego składu przeprowadzającego rozprawę, podlega karze grzywny do 50.000 lt.
3. Karę porządkową wymierza Trybunał Koronny. Jeśli przewinienie porządkowe popełniono poza toczącym się postępowaniem, Marszałek Trybunału Koronnego wyznacza w tym celu skład orzekający, liczący jednego asesora.

Art. 18. 1. Traci moc ustawa Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym.
2. Postępowania przed Trybunałem Koronnym, wszczęte przed wejściem w życie niniejszej ustawy, toczą się dalej według przepisów dotychczasowych.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z upływem siedmiu dni od ogłoszenia.


pozostaję z szacunkiem

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Santi Vilarte 20 sie 2019, o 22:35

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

otwieram pierwsze czytanie projektu, które potrwa pięć dni, a więc do niedzieli, 25 sierpnia. Zachęcam do aktywnego udziału w debacie.

@kaxiu @LudwikTommo @MaHi @defloriusz
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez kaxiu 21 sie 2019, o 10:44

Niezbyt ogarniam jaki jest cel tej regulacji (poza oczywiście radością regulowania). Jedne rzeczy się upraszcza, a inne komplikuje. Chaos definicyjny jest chyba jeszcze większy niż był. Da się doszukać też absurdalnych przecinków, ale to akurat łatwo nareperować.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Laurẽt 21 sie 2019, o 15:00

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


Niestety zgadzam się z Prześwietnym i tak samo jak on myślę, że ta propozycja prawna jedne rzeczy się upraszcza, a inne komplikuje. Poza tym okres odwołania tj. "...Skazanemu na karę porządkową przysługuje zażalenie na postanowienie o wymierzeniu kary porządkowej w ciągu dwóch dni od jego ogłoszenia.." jest dla mnie zbyt krótki. Nie rozumiem dlaczego organom orzekającym zdarza się rozpatrywać sprawy przez wiele długich dni (pomijam sprawy skomplikowane, które ze względu np. na swą złożoność wymagają czasu), a tu daje się tylko 2 dni na zażalenie. Realioza dopada nas wszystkich, więc uważam, że terminy dotyczące wszelkiego rodzaju odwołań, zażaleń itp. winny być min. 5-dniowe.

Orzeczenie podlega wykonaniu od uprawomocnienia się, jednakże Trybunał Koronny może określić w nim, że jest ono wykonalne od ogłoszenia.

Powyższa propozycja też wywołuje u mnie mieszane uczucia. Poza tym wieczorem postaram się jeszcze raz dokładnie przejrzeć ten projekt.


(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Diuk Gideny
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Michal_Feliks 25 sie 2019, o 00:54

Wasza Ksiazeca Mosc,
Wysoka Izbo,

Ten projekt ma jedna podstawowa zalete - wprowadza instytucje zabezpieczenia, ktora tak czy inaczej musi sie w sarmackim prawie znalezc. Nie jestem jednak przekonany co do koniecznosci calosciowej wymiany ustawy proceduralnej. W obecnie obowiazujacej nalezaloby dokonac poprawek, ale co do zasady jest skonstruowana elegancko i dobrze juz orzecznikom i obywatelom znana. Nie jestem tez przekonany do prowadzenia debaty na ten temat przez piec dni w Sejmie. Przy tak fundamentalnych zmianach lepszym modelem jest chocby ten stosowany przez Prefekta Generalnego, ktory swoje pomysly przedstawil do publicznej debaty w artykule. Przy naszej specyfice i materiale tej objetosci i tej wagi warto pracowac juz po wstepnej obrobce.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez kaxiu 25 sie 2019, o 13:04

Michal_Feliks napisał(a):Ten projekt ma jedna podstawowa zalete - wprowadza instytucje zabezpieczenia...

WKW,

Najpierw to by trzeba ustalić kto co rozumie przez zabezpieczenie.

1) Realnie zabezpieczenie jest w procedurze cywilnej - zarówno dla spraw wszczętych jak i jeszcze niezainaugurowanych. W pozostałych postępowaniach są inne instytucje,

2) WKW zdaje się definiować zabezpieczenie wyjątkowo szeroko, tj. że w każdym postępowaniu można jakieś interesy zabezpieczać (tak to odbieram z orzecznictwa i wypowiedzi WKW),

3) W projekcie zabezpieczenie dotyczy wyłącznie spraw karnych, cywilnych i kontrolnych (tam gdzie są strony - odsyłam do definicji). Czyli gdzieś między 1) a 2).

I teraz pojawia się pytanie, jakiego my zabezpieczenia chcemy, i czy chcemy nazywać zabezpieczeniem coś, co się już realnie nazywa inaczej. Niewątpliwie złą tradycją w KS jest używanie realnych słów w ich nieprawidłowym znaczeniu, bo ktoś napisał akt prawa bez żadnej refleksji.

Bo na przykład niezbyt mi leży wizja zabezpieczenia interesu w postępowaniu karnym. Tzn., że co? Gościa w ramach zabezpieczenia zapuszkujemy do czasu wydania wyroku? Czy może go uniewinnimy do czasu wydania wyroku? W sumie to będzie po prostu tymczasowy areszt, a nie żadne zabezpieczenie - pytanie czy to nam jest potrzebne.

W sprawach cywilnych też się to jawi jako zbędne, bo w sumie i tak nie mamy żadnej gospodarki a pieniędzy nie za bardzo da się schować. Poza tym kolejny problem - hipotetycznie - zabezpieczamy roszczenie na 500 tysięcy lt. Sprawa trwa 3 miesiące i jednak tzw. powództwo jest oddalone. To należy oddać całość czy minus podatek? A co jeśli tzw. powód zapłacił wyższy podatek (bo był nieaktywny) niż zapłaciłby tzw. pozwany?

To tak tylko tytułem zasygnalizowania do czego takie niezbyt przemyślane regulacje doprowadzą, a pisanie osobnej ustawy o tym jak ma wyglądać zabezpieczenie mija się chyba z celem.

Jak dla mnie sens mają jedynie tymczasowe postanowienia w sprawach konstytucyjnych, ale też bym tego nie nazywał zabezpieczeniem.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Santi Vilarte 25 sie 2019, o 13:29

Wobec zainteresowania przedłużam debatę do wtorku, 27.08. i zawiadamiam marszałka TK @Korczynski, jeśli zechciałby włączyć się po stronie wnioskodawcy, wyjaśniając wątpliwości, które powyżej wyrażono. Postaram się sam też odnieść chociaż do części punktów.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Santi Vilarte 27 sie 2019, o 22:09

Ponieważ marsz. Korczyński zgłosił mi problemy techniczne i brak możliwości odpowiedzenia tutaj, przedłużam ponownie debatę do soboty, 31.08. Spróbujemy w tym czasie rozwiązać problem...

Edit, 15:39: Problem z uprawnieniami powinien już być rozwiązany.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez Esteladio 28 sie 2019, o 08:46

Santi Vilarte napisał(a):Ponieważ marsz. Korczyński zgłosił mi problemy techniczne i brak możliwości odpowiedzenia tutaj, przedłużam ponownie debatę do soboty, 31.08. Spróbujemy w tym czasie rozwiązać problem...


Z racji tego, że MTK jest nieaktywny systemowo, nie jest w grupie "Aktywny obywatel" i nie ma automatycznego prawa do wypowiedzi tutaj. Żeby mógł się wypowiedzieć trzeba dodać go do tej grupy.

EDIT: Zgłoszenie wymaga akceptacji, a Marszałek nie jest liderem tej grupy, dlatego nie zaakceptuje zgłoszenia. Trzeba będzie poprosić administratora forum o pomoc ;).
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ordynacji procesowej trybunalskiej

Postprzez kaxiu 28 sie 2019, o 10:52

Panie Marszałku, Koledzy, Regencie,

Chyba zmierza to w takim kierunku, że nie zdążymy do końca kadencji głosować ;).

Osobiście jestem za tym, aby po prostu nowelizować kptk, który już jest. Ustawa działa, wszyscy ją znają, większość wad jest już namierzona.

Edit: słusznie mi wytknięto, że Regent był tylko na dwa dni. A więc: Wasza Książęca Wysokość, Panie Marszałku, Koledzy.
Wojciech Hergemon
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości