Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Michal_Feliks 24 cze 2019, o 01:33

WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,

Przedkładam niniejszym projekt ustawy o zmianie ustawy o TK. Celem projektu jest zagwarantowanie równego i sprawiedliwego dostępu kandydatów do stanowisk asesorskich. Dziś mozliwa jest sytuacja, w której mimo przejścia całej przewidzianej przez ustawę drogi - to jest zgłoszenia kandydatury i oceny w debacie sejmowej - kandydat traci prawo do ubiegania się o urząd Asesora, gdyż stanowisko zostaje zajęte przez kandydata przegłosowanego uprzednio. W ocenie wnioskodawcy taka sytuacja narusza unormowania Konstytucji - swobodny i równy dostęp do wykonywania zawodu, a także swobodny wybór przedstawicieli pełniących funkcje władcze. Niniejsza nowelizacja, poprzez wprowadzenie 7-dniowej tury na zgłaszanie kandydatów, oraz obowiązku równoczesnego debatowania i głosowania nad kandydaturami, problem ten usuwa. Usankcjonowany zostaje też "mechanizm Grańskiego" - to jest preferencyjne głosowanie wstępne w razie zgłoszenia się większej liczby kandydatów od liczby miejsc.

USTAWA SEJMU NR 358
o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1

Art. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz. P. poz 10266) o treści:

"Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów".

przyjmuje brzmienie:

"Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów. Kandydaci na Asesorów zgłaszają się osobiście w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Marszałka Sejmu. Debaty i głosowania nad kandydaturami odbywają się równocześnie. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych stanowisk asesorskich, przeprowadza się preselekcję kandydatów w drodze głosowania preferencyjnego."

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 24 cze 2019, o 07:27

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu, ktore zakończy się w czwartek, 27 czerwca 2019 roku, o g. 09.00.

• JKW @defloriusz Dyman Wander
• @Marceli hr. z Ossolińskich Bordoński
• Filip kaw. @Powietrzny
@SantiVilarte kaw. Vilarte von Hippogriff

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez FvS 24 cze 2019, o 07:43

Po pierwsze, proszę o przeniesienie do Laski Marszałkowskiej.

Pytanie:
Jak pan myśli? Jak ta ustawa wpłynie na przyszłość? W sensie co poprawi, co zepsuje.

Podpisuję się pod wnioskiem.
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 24 cze 2019, o 07:43

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Podzielam przesłanki stojące za tym projektem — Jego Książęca Wysokość ubiegł mnie ze zgłoszeniem stosownej propozycji. Abstrahując od postulowanej przeze mnie reformy Trybunału Koronnego (zniesienia ograniczenia liczby asesorów), obecne przepisy Regulaminu Sejmu (sygnalizuję potrzebę ich nowelizacji) zezwalają mi na zamknięcie naboru dopiero wtedy, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni.

W międzyczasie miało miejsce zgłoszenie trzech kolejnych kandydatur (kaw. Powietrznego, hr. von Witcher, JKW Andrzeja Fryderyka) i nie jest wykluczone, że pojawią się kandydatury kolejne — innymi słowy, w myśl obecnych przepisów Regulaminu Sejmu, gdyby zapewniać każdemu zgłoszeniu wysłuchanie i głosowanie, cała procedura mogłaby się w teorii nie zakończyć do końca kadencji Sejmu.

Stosownej nowelizacji proponuję dokonać w jednym z dwóch wariantów. Wariant pierwszy znosi ograniczenie liczebności składu Trybunału Koronnego (wykracza poza zakres przedmiotowy przedłożenia JKW Defloriusza Dymana Wandera, więc mógłby być procedowany w ramach niniejszej procedury wyłącznie za jego zgodą). Wariant drugi zachowuje obecny skład Trybunału Koronnego (Książę oraz czterech asesorów) i co do zasady powtarza założenia Jego Książęcej Wysokości, z tym zastrzeżeniem, że w moim odczuciu dokonuje nowelizacji w trafniejszym miejscu.

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego

Art. 1.

Art. 1 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. („W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów”) otrzymuje brzmienie „W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz asesorzy”.
Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 314 — Regulaminie Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Skreśla się art. 7a ust. 1 („Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski: 1) gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie; 2) na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora”);
  2. Skreśla się art. 7a ust. 7 („Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni”).
Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Ustawa Sejmu nr …
o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 314 — Regulaminie Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 7a ust. 2 zd. 1 („Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany. W zgłoszeniu wskazuje dowody, że spełnia warunki sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu”) otrzymuje brzmienie „W określonym w zarządzeniu Marszałka Sejmu terminie, nie krótszym niż pięć dni, kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany”;
  2. Art. 7a ust. 6 staje się ust. 5, a na jego końcu dodaje się słowa „z zastrzeżeniem przepisu ust. 6”;
  3. W art. 7a dodaje się ust. 6 w brzmieniu „Jeżeli liczba kandydatur przekracza liczbę stanowisk do obsadzenia, Marszałek Sejmu zarządza głosowanie preferencyjne mające na celu wyłonienie kandydatur poddanych pod ostateczne głosowanie”.
Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza nabór na urzędy asesorskie nieobsadzone w chwili wejścia ustawy w życie, z zastrzeżeniem, że pierwszy termin zgłaszania kandydatur wynosi 48 godzin, kandydatury zgłoszone do chwili wejścia ustawy w życie uważa się za zgłoszone w tym terminie, a wysłuchań nie przeprowadza się ponownie.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Korczyński 24 cze 2019, o 20:17

Wysoka Izbo,

pozwolę sobie, bez żadnego trybu, poddać pod rozwagę Panów Posłów propozycję nowego przepisu, całościowo regulującego wybór asesorów. Propozycja ma tę zaletę, że uwzględnia także rozdział stanowisk między wybrane osoby, co także może stać się źródłem problemów, gdyby na przykład Sejm wybierał asesorów na stanowisko, które już jest wolne oraz na drugie, które dopiero ma się zwolnić.

Pragnę zaznaczyć, że przedkładam luźny szkic, a od Panów Posłów będzie zależeć, czy i jaki zrobią z niego użytek

Art. 7b. [Konkurs na stanowiska asesorskie]
1. Sejm wybiera asesorów Trybunału Koronnego w drodze konkursu. Konkurs obejmuje zgłaszanie się kandydatów, wysłuchania kandydatów, wstępny wybór kandydatów oraz wybór asesorów. Marszałek Sejmu zarządza konkurs i kieruje jego przeprowadzeniem.
2. Sejm wybiera asesorów na stanowiska, które są nieobsadzone (stanowiska wakujące) oraz na stanowiska, które są obsadzone przez asesora, którego kadencja upływa w ciągu 14 dni, a na które nikogo jeszcze nie wybrano (stanowiska wkrótce wakujące).
3. Marszałek Sejmu zarządza konkurs na stanowiska asesorskie, gdy Sejm powinien wybrać asesora na co najmniej jedno stanowisko. Określa przy tym czas na zgłaszanie się kandydatów, nie krótszy niż pięć dni.
4. Zgłaszający się kandydat wskazuje dowody, że spełnia prawne wymogi do sprawowania urzędu asesora. Dowodem może być jego oświadczenie.
5. Marszałek Sejmu zarządza wysłuchanie prawidłowo zgłoszonego kandydata. Wysłuchania wszystkich kandydatów kończą się jednocześnie i najwcześniej wraz z upływem czasu na zgłaszanie się kandydatów.
6. Jeśli po wysłuchaniu kandydatów jest więcej kandydatów, niż stanowisk, na które Sejm powinien wybrać asesorów, w drodze głosowania preferencyjnego Sejm dokonuje wstępnego wyboru kandydatów w liczbie równej liczbie tych stanowisk. Pozostali kandydaci są odrzuceni.
7. Sejm wybiera na stanowiska asesorskie z osobna poszczególnych kandydatów. Marszałek sporządza odpowiednie projekty uchwał i zarządza głosowania.
8. Asesorowi wybranemu ponownie przypada dotychczas zajmowane stanowisko. Stanowiska, które nie przypadły ponownie wybranym asesorom, przypadają, począwszy od stanowisk wakujących, przez stanowiska wkrótce wakujące w kolejności odwrotnej do liczby dni pozostałych do ich opróżnienia, wybranym asesorom w kolejności liczby głosów za kandydaturą, a jeśli liczby te były równe, w kolejności pierwszeństwa zgłoszenia kandydatury.
9. Konkurs na stanowiska asesorskie kończy się po głosowaniach nad wyborem asesorów, a jeśli nie było prawidłowo zgłoszonych kandydatów, to po upływie czasu na zgłaszanie się kandydatów. W razie potrzeby Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza kolejny konkurs.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Michal_Feliks 25 cze 2019, o 13:03

WKMość,
WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,

Pozwalam sobie naprawić swoje niechlujstwo legislacyjne i przedstawić niniejszym autopoprawkę do projektu.

Wziąłem pod uwagę poglądy JKW Helwetyka odnoszące się do zażegnania w drodze przepisu potencjalnego kryzysu prawnego, jaki nam w związku z tymi wyborami grozi, zachowując jednocześnie istotę swojej propozycji.

A więc:
1/ Wybory Asesorów przeprowadza się w siedmiodniowych "turach" - eliminuje to niebezpieczeństwo wiecznotrwałych wyborów, turę powtarza się jeśli nie dojdzie do zapełnienia stanowiska,
2/ Debaty nad kandydaturami - jeśli kandydatów jest więcej niż stanowisk - odbywają się równocześnie i kończą tak uwielbianym przez JKW Helwetyka głosowaniem preferencyjnym, następnie głosujemy wyselekcjonowanych kandydatów większościowo,
3/ Całą procedurę przeniosłem z Regulaminu Sejmu do ustawy o TK. Wydaje mi się to rozwiązaniem logiczniejszym - Ustawa o TK regulowałaby teraz także tryb wyboru. Tym samym odnośny artykuł Regulaminu uległby skreśleniu. Odpowiedni przepis Regulaminu przeniosłem, przeredagowałem i dodałem esencję swojego projektu,
4/ Przepis wprowadzający zaproponowany przez JKW Helwetyka zachowuję w całości, a zatem - obecnie toczące się wybory ulegają "zamrożeniu", a nad wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami procedujemy jednocześnie wedle wskazań przepisu wprowadzającego. (No, "chwilę" wejscia w zycie zastapilem "dniem" ;) )

Propozycję zniesienia limitu Asesorów traktuję wybitnie niechętnie - obecna ich liczba jest a/ uwarunkowana tradycją, b/ całkowicie wystarczająca, c/ stanowi ok 10 proc aktywnych obywateli! Zwiększanie liczby foteli asesorskich stanowiłoby deprecjację urzędu i byłoby zwyczajnie niepotrzebne.

Post niniejszy stanowi również odpowiedź na pytanie posła @Powietrzny .

Aha, apeluję o sprawne prace, byśmy zdążyli przed 30-tym ;)

Projekt poniżej:

USTAWA SEJMU NR 358 
o zmianie zasad wyboru Asesorów TK

Art. 1

Art. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz. P. poz 10266) o treści:

"Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów”,

Otrzymuje brzmienie:

„Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem.art. 1a ust.5 Ustawy”


Art. 2

W Ustawie Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz. P. Poz 10266) dodaje się art. 1a o treści:

„1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
a/ gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
b/ na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany w terminie 7 dni od dnia zarządzenia naboru. W zgłoszeniu dowodzi spełniania warunków sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, Marszałek Sejmu zawiadamia Prefekturę Generalną.
4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
5. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydatów w liczbie równej liczbie wolnych stanowisk asesorskich. Przepis z art. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Procedurę z niniejszego artykułu stosuje się do chwili obsadzenia wszystkich stanowisk asesorskich.

Art. 3

W Ustawie Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu (Dz. P. Poz 9149) skreśla się art. 7a.

Art. 4

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza nabór na urzędy asesorskie nieobsadzone w dniu wejścia ustawy w życie, z zastrzeżeniem, że pierwszy termin zgłaszania kandydatur wynosi 48 godzin, kandydatury zgłoszone do dnia wejścia ustawy w życie uważa się za zgłoszone w tym terminie, a wysłuchań nie przeprowadza się ponownie.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 25 cze 2019, o 14:59

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo!

Jeżeli dobrze rozumiem JKW @defloriusz Dyman Wander, przepis „przepis z art. 4 stosuje się odpowiednio” powinien brzmieć „przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio”. Miałbym może jeszcze parę uwag redakcyjnych (w razie przyjęcia ustawy, treść uchylanego przepisu dodam na etapie głosowania), ale: do Ustawy o Trybunale Koronnym i tak wrócimy.

W trybie art. 5 ust. 4 Regulaminu Sejmu („Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, działając na wniosek przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie”) wnoszę o skrócenie pierwszego czytania.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Santi Vilarte 25 cze 2019, o 16:08

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo!

Po wyjaśnieniu wątpliwości, również wnoszę o skrócenie pierwszego czytania.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Michal_Feliks 25 cze 2019, o 17:03

WKW Marszalku,
Wysoka Izbo,

Oczywiscie chodzilo o "ust", prosze to potraktowac jako oczywista omylke pisarska :)

Przylaczam sie do wniosku o skrocenie debaty. I z gory wyrazam wdziecznosc, jesli posel @Powietrzny sie do tego wniosku przylaczy :)
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Postprzez Helwetyk 25 cze 2019, o 18:17

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Z nieukrywaną satysfakcją i poczuciem ulgi stwierdzam, że w następstwie uzupełnienia składu Trybunału Koronnego projekt przestał mieć pilny charakter (rzecz jasna, podtrzymuję swój wniosek co do jego dalszego procedowania w tym trybie, im szybciej bowiem obecne regulacje znikną z Regulaminu Sejmu, tym będę spał spokojniej).

Obrazek

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości