Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SK/C/1/2008 - Bratumił Nowak vs Yaraeh Euskadi

SK/C/1/2008 - Bratumił Nowak vs Yaraeh Euskadi

Postprzez Helwetyk 20 paź 2008, o 21:49

Odsyłacz: Wniosek o ustanowienie zakazu zbliżania się
Kod: Zaznacz cały
Rozprawa "Bratumił Nowak vs Yaraeh Euskadi"
- zarchiwizowana 28 października 2008.

wniosek: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=40&t=17
wnioskodawca: Edyta bnt. Konias w imienu Bratumiła bnt Nowaka
skład orzekający: JKW Piotr Mikołaj, Michael v-hr. von Lichtenstein,
Aaron v-hr. von Lichtensteina-Rozman


Na wstępie sąd przypomina, że zgodnie z art. 1 Ustawy Sejmu nr 59 o ochronie przestrzeni prywatnej z dnia 1 grudnia 2007 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,2020.html) zakaz zbliżania się do siebie dwóch osób może zostać orzeczony, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego oraz ochrona dobrostanu przynajmniej jednej tych osób, niezależnie od tego, czy działania tej osoby lub tych osób względem siebie wyczerpują znamiona przestępstw, wykroczeń lub innych naruszeń dóbr chronionych prawem.

Przede wszystkim - sąd nie orzeka o winie. Nie jest dla sądu istotnym ustalenie, kto przyczynił się w większym stopniu do ewentualnego niekorzystnego dobrostanu wnioskodawcy (czy sam wnioskodawca, czy też druga strona), a jedynie to, czy faktycznie ochrona dobrostanu (przynajmniej) wnioskodawcy ORAZ zasady współżycia społecznego za ustanowieniem zakazu przemawiają. Strony najzupełniej niepotrzebnie wdają się w polemikę przed sądem.

Zdaniem przewodniczącego składu orzekającego, wnioskodawca w stopniu wystarczającym wykazał, że ochrona jego dobrostanu przemawia za ustanowieniem zakazu, zwraca się on jednak z prośbą o uzupełnienie argumentacji poprzez wykazanie, że przemawiają za nim również zasady współżycia społecznego.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Aleksander 21 paź 2008, o 14:09

Wysoki Sądzie!

Nie chciałbym ośmieszać powagi Wysokiego Sądu, poprzez odpowiedzenie baronetessie Konias, atakiem na atak, dlatego w tym miejscu napiszę tylko jedno, odnosząc się do jej wypowiedzi. Jeżeli ktoś chce pisać w obcym języku, nie mam nic przeciwko. Tylko niech pisze poprawnie.

Wysoki Sądzie!

Mógłbym użyć tutaj wielu określeń, żeby ujawnić swój stosunek co do tego wniosku, myślę że materię tematu wyczerpie tutaj proste stwierdzenie, iż nie absorbuje mnie to w stopniu znaczącym. Nie utrzymuję także żadnych bliższych kontaktów z baronetem Nowakiem. Zwracam tylko uwagę Sądu na fakt, że trudno w tym przypadku mówić o ciągłości czynu, zarzucanego mi przez baroneta Nowaka.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Aleksander
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez von Lichtenstein 22 paź 2008, o 07:54

Wysoki Sądzie!

Tak jak zostało to unormowane w Ustawie Sejmu nr 59 o ochronie przestrzeni prywatnej z dn. 1 grudnia 2007 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,2020.html)

Art. 1. [Zakaz zbliżania się]

Książę lub sąd może, na wniosek, orzec zakaz zbliżania się do siebie dwóch osób, zwany dalej „zakazem”, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego oraz ochrona dobrostanu przynajmniej jednej tych osób, niezależnie od tego, czy działania tej osoby lub tych osób względem siebie wyczerpują znamiona przestępstw, wykroczeń lub innych naruszeń dóbr chronionych prawem.


Kwestia naruszenia dobrostanu Baroneta Nowaka jest w obecnej sprawie ewidentna. Aroganckie i złośliwe wytykanie błędów, o podtekście oszacowanym z góry na wyrządzenie przykrości wnioskodawcy, niewątpliwie naruszają jego godność osobistą i dobrostan.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za ugodzeniem w zasadę współżycia społecznego, jest fakt iż Baronet Nowak jest osobą niepełnosprawną. Jakiekolwiek formy szykan czy nieprzyjemności w kierunku takiej osoby są karygodne. Pozostawione bez odzewu pozostawią wyraźny uszczerbek na dobru wspólnym oraz współżyciu społecznym w Księstwie.

Ponadto, Baronet Bartumił Nowak pełni funkcję Komendanta Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji, wykonuje zadania potrzebne, aczkolwiek niewdzięczne. W związku z pełnieniem tej funkcji oczywisty jest fakt iż czekają go nieprzyjemności ze strony ukaranych osób i nie tylko. Złośliwości czynione funkcjonariuszowi służb chroniących porządek i ład w miejscach publicznych, istotnie naruszają ten porządek i szkodzą współżyciu społecznemu. Fakt ten przemawia za koniecznością udzielenia Baronetowi Nowakowi ochrony ze strony sądu, poprzez ustanowienie zakazu zbliżania się.

Orzeczenie takowego zakazu zbliżania się będzie miało również funkcję prewencyjną, i zapobiegając podobnym naruszeniom w najbliższej przyszłości, z korzyścią dla dobra wspólnego.

W związku z powyższym popieram wniosek Bartumiła bnt Nowaka, reprezentowanego przez Panią Edytę bnt Konias z domu von Thorn, o ustanowienie zakazu zbliżania się Pana Pana Yaraeha Alejandro Juan Alvaro Carlos Matias baronet Kami-Chojnacki-Euskadi la Taureau il Kumaruh de Luna Bilbogandik do Pana BArtumiła bnt Nowaka. Na okres czterech miesięcy.
Michael ik Lihtenštán,
úr Gewerded Kong ik Teutonies
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Aleksander 22 paź 2008, o 16:24

Wysoki Sądzie!

Muszę z całą stanowczością zaprotestować, przeciwko wypowiedzi wicehrabiego von Lichtensteina, który za wszelką cenę usiłuje wykorzystać okazję nadarzającą się poprzez tę rozprawę, do lubieżnego pofolgowanie swoim najdzikszym chuciom i instynktom, poprzez usiłowanie przedstawienia mnie w niekorzystnym świetle. Z jego ust, padają stwierdzenia jednoznacznie kategoryzujące moją osobę, jako złą, by nie rzec demoniczną. Usiłuje wcisnąć mnie w buty złego człowieka, tylko z tego tytułu, iż ośmielam się posiadać alternatywny pogląd na postać baroneta Nowaka.

Protestuję przeciwko swoistemu odgrywaniu przez wicehrabiego von Lichtensteina, roli domorosłego psychologa, który swoją wnikliwością oraz głębią posiadanej na dany temat wiedzy, rozprawia o moich niskich pobudkach, jakimi jest odczuwanie przewrotnej przyjemności z zadawania innym osobom cierpienia. Wicehrabia von Lichtenstein, próbuje przedstawić moją osobę, w kategoriach zwolennika hitleryzmu, tudzież stalinizmu, poprzez zarzucenie mi szykanowania baroneta Nowaka. Nie rozumiem, czy wicehrabia von Lichtenstein czyni to ze złośliwości czy z braku znajomości tematu. W pierwszym przypadku, nie pozostaje mi nic innego, jak wnioskować o wyłączenie go ze składu orzekającego, zaś jeżeli powodem filipiki wicehrabiego jest ignorancja, zachęcam, do zapoznania się z materią tematu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Aleksander
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Helwetyk 22 paź 2008, o 17:26

Przewodniczący składu orzekającego zwraca uwagę, że wypowiedzi pozwanego pod adresem SSK von Lichtensteina, jako noszące znamiona zniesławienia (pomawiania go o takie właściwości, które mogą narazić go na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji sędziego), nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach i w przypadku ich powtórzenia, zmuszony będzie wymierzyć karę porządkową, mając na uwadze powagę sądu.

W sprawie formalnej przewodniczący składu orzekającego poucza, że wniosek o wyłączenie sędziego ze składu orzekającego może zostać złożony na ręce przewodniczącego Sądu Krajowego, p. Aristona z Chios.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez ariston z chios 22 paź 2008, o 17:59

Obserwując toczące się postępowanie, niezwłocznie postanawiam odrzucić wniosek wielce szacownego Pana Yaraeha o wyłączenie ze składu orzekającego wielce czcigodnego sędziego SK Lichtensteina, jednocześnie pouczam że wniosek o wyłączenie sędziego co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w rozpatrywanej sprawie musi wskazywać w warstwie argumentów takie fakty i zdarzenia, które uprawdopodobniają przypuszczenie, iż konkretny sędzia jest stronniczy. Nie jest takim argumentem wskazanie że w toku rozprawy, w związku z toczącym się postępowaniem sędzia przedstawił swoją argumentację i skłonił się ku stanowisku jednej ze stron postępowania, co jest naturalnym elementem procesu sądowego. Tam gdzie arbiter ma rozsądzać spór, musi finalnie zająć stanowisko. Ponieważ postępowanie przez SSK ma de facto charakter postępowania inkwizycyjnego, gdzie jedynie wszczęcie postępowania nie należy do Sądu. Wszelkie inne elementy procesu przeprowadza Sąd, poprzez stanowiących go konkretnie sędziów ze składu orzekającego, co zmusza sędziów do zajmowania stanowiska, już w toku procesu, zanim przejdą do orzekania. Tym samym chciałem zwrócić uwagę na pewien ważny szczegół - Sąd pod moim kierownictwem jak sądzę zamierza skupiać się na faktach, zdarzeniach a nie jedynie przypuszczeniach i interpretacjach. Tym samym podobne wnioski, w podobnych stanach faktycznych będą odrzucane, bez uzasadnienia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Helwetyk 22 paź 2008, o 18:52

Przewodniczący składu orzekającego informuje, że skierował na ręce wnioskodawcy prośbę o to, by osobiście lub przez pełnomocnika odniósł się do pytania zadanego przez sąd 20 października 2008 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Dekretu z mocą ustawy o organizacji wymiaru sprawiedliwości („Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy uzna, że wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione”), w związku z tym, że wszystkie istotne okoliczności sprawy nie zostały, jak dotąd, należycie wyjaśnione, na chwilę obecną przewodniczący składu orzekającego nie może zamknąć rozprawy. Z drugiej strony, zbyt długie oczekiwanie naruszałoby, zdaniem przewodniczącego składu orzekającego, porządek czynności sądowych wskutek przewlekłości postępowania.

Jeżeli zatem w zawitym terminie do 24 października 2008 r., godz. 21:00, przewodniczący składu orzekającego nie otrzyma odpowiedzi, skieruje zapytanie do przewodniczącego Sądu Krajowego o możliwość dokonania wyboru między jednym z trzech rozwiązań - umorzeniem postępowania, wymierzeniem kary porządkowej wnioskodawcy oraz odroczeniem rozprawy.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Edyta 23 paź 2008, o 15:25

Wysoki Sądzie.

Pan Yaraeh często stwarza sytuacje niezdrowe dla społeczeństwa obrażając mojego klienta. Fakt iż w tym momencie nie wykazuje on antypatii do Pana Bratumiła, nie oznacza iż sytuacje, które miały miejsce na LDKS kiedyś się nie powtórzą, dlatego w dalszym ciągu występuje w imieniu klienta o zakaz zbliżania się . Pan Yaraeh niejednokrotnie udowodnił nam iż ma niewyparzony język i w każdej chwili może wybuchnąć złością. Typowym przykładem było zrezygnowanie z tytułu szlacheckiego w momencie gdy dowiedział się on o tym, że mój klient otrzymał już tytuł bnt - co niestety dorównywało by poziomem szlachectwa Pana Yaraeha.

Mój klient stosował się i będzie się stosować do zasad zdrowego współżycia społecznego.
bnt. Edyta Konias zd. von Thorn-Browarczyk
dumna mieszkanka Królestwa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Aleksander 23 paź 2008, o 19:33

Wysoki Sądzie!

Wnoszę sprzeciw.

Baronetessa Konias, nie wie nic o okolicznościach zrzeczenia się przeze mnie tytułu. Manipuluje informacjami i przekręca fakty, najczęściej na zasadzie "coś usłyszałam, coś zobaczyłam, coś mi się przyśniło, to jeszcze coś wymyślę". Baronetessa Konias nie stosuje właściwej tytulatury w stosunku do mojej osoby, oraz pomawia moją osobę, używając ordynarnych kolokwializmów.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Aleksander
 

Re: Wniosek w sprawie Bratumił kontra Yaraeh

Postprzez Helwetyk 23 paź 2008, o 21:41

Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę. Sędziowie składu orzekającego przystąpią do narady.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Sali Rozpraw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron