Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

W tym dziale można zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 5 sie 2019, o 14:36

Sygn. akt PG Ds 05.2019
Królewskie Miasto Almera, 5 sierpnia 2019 roku


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie podjęcia czynności

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z wnioskiem Filipa von Sarma (AG939) o przekazanie do Naczelnej Izby Architektury jego wniosku urzędowego o dodanie go do grupy „Burmistrz Grodziska” na Forum Centralnym, na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 2 ustawy z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833)

p o s t a n a w i a

  1. odmówić złożenia wniosku urzędowego do Naczelnej Izby Architektury w jego imieniu wobec braku ustawowych przesłanek,
  2. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 05.2019
.

U Z A S A D N I E N I E

5 sierpnia 2019 roku osadzony Filip von Sarm przedłożył Prefektowi Generalnemu wniosek o przekazanie jego wniosku urzędowego w sprawie grupy na Forum Centralnym do Naczelnej Izby Architektury. Zgodnie z art. 29 ust. 6 k.s. odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych chociażby przez pełnomocnika. W kolejnym zdaniu ustawodawca doprecyzowuje, że w jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Należy zatem stwierdzić, że Prefekt Generalny jest zobowiązany podjąć daną czynność, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z ustawowych przesłanek wskazanych w art. 29 ust. 6 k.s. — ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Niewystąpienie jakiejkolwiek z przesłanek będzie skutkować a contrario niemożnością podjęcia takiej czynności.

Prefekt Generalny ustalił, że przekazanie wniosku urzędowego do Naczelnej Izby Architektury ws. grupy na Forum Centralnym nie służy ochronie porządku prawnego lub istotnych praw skazanego, a zatem odmówił podjęcia czynności. Osadzony wskazywał, że odbył już karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych, więc powinien otrzymać uprawnienia moderatora. Prefekt Generalny nie podzielił jego zdania. Filip von Sarm — na podstawie aktu abolicji indywidualnej — odbywa obecnie karę trzech tygodni więzienia, zaś stosownie do art. 29 ust. 1 k.s. odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Dodanie Filipa von Sarma do grupy „Burmistrz Grodziska” mogłoby prowadzić do naruszenia ustawowych zasad odbywania kary więzienia poprzez korzystanie przez niego z panelu moderatora. W takiej sytuacji konieczne jest zapobieżenie możliwym nadużyciom.

P O U C Z E N I E

1) Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

2) Na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 3 k.s. na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 8 sie 2019, o 12:35

Sygn. akt PG Ds 05.2019
Królewskie Miasto Almera, 8 sierpnia 2019 roku


P O S T A N O W I E N I E
o podjęciu czynności

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z wnioskiem Filipa von Sarma (AG939) o przekazanie do Księcia jego oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa sarmackiego, na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 2 ustawy z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833)

p o s t a n a w i a

  1. przekazać jego oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa sarmackiego do Księcia wobec wystąpienia ustawowych przesłanek,
  2. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 05.2019
.

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

1) Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

2) Na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 3 k.s. na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 11 sie 2019, o 13:40

Sygn. akt PG Ds 05.2019
Królewskie Miasto Almera, 11 sierpnia 2019 roku


P O S T A N O W I E N I E
o podjęciu czynności

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z wnioskiem Filipa von Sarma (AG939) o przekazanie do Księcia jego oświadczenia o wycofaniu oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa sarmackiego, na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 2 ustawy z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833)

p o s t a n a w i a

  1. przekazać jego oświadczenie o wycofaniu oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa sarmackiego do Księcia wobec wystąpienia ustawowych przesłanek,
  2. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 05.2019
.

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

1) Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

2) Na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 3 k.s. na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 11 sie 2019, o 13:56

Sygn. akt PG Ds 04.2019
Królewskie Miasto Almera, 11 sierpnia 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 04.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte na podstawie zawiadomienia Severina von Verwaltunga (AG763) w sprawie możliwości przywłaszczania sobie władztwa nad terenami Sarmacji (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 k.s.) przez Thomasa von Lisendorffa (AG106) poprzez poprzez opublikowanie 30 czerwca 2019 roku, około godziny 19.40, na forum Królestwa Hasselandu postu, w którym stwierdził, że przejmuje władzę nad Królestwem Hasselandu, zawiesza działalność hasselandzkiego organu ustawodawczego, a także że przejmuje kontrolę nad Dworem Królewskim wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

1 lipca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości przywłaszczania sobie władztwa nad terenami Sarmacji (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 k.s.) przez Thomasa von Lisendorffa (AG106).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 17 sie 2019, o 13:45

Sygn. akt PG Ds 13.2019
Królewskie Miasto Almera, 5 sierpnia 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

P O S T A N O W I E N I E
o dokonaniu blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z materiałami w sprawie o sygnaturze akt PG Ds 13.2019 o czyn z art. 40 ust. 1 pkt 3 k.s. (tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej) na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993)

p o s t a n a w i a

  1. dokonać blokady na okres miesiąca (tj. do 17 września 2019 roku) środków pieniężnych w wysokości 75 000 libertów znajdujących się na rachunku bankowym w państwowym systemie informatycznym „DSG” prowadzonym przez Bank Sarmacji o numerze 50 8365 8200 5020 0001 stanowiącym własność Rady Ministrów poprzez zakaz wypłaty wyżej wymienionych środków oraz zakaz transferu tych środków na inny rachunek bankowy w związku z podejrzeniem, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego,
  2. dołączyć postanowienie do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 13.2019.

U Z A S A D N I E N I E

17 sierpnia 2019 roku, prowadząc rutynowe działania mające na celu zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, odnotowano, że Michael Love (AG992) — przybyły do Księstwa Sarmacji 16 sierpnia 2019 roku — loguje się do państwowego systemu informatycznego z tego samego adresu IP, co Alex Joe (AG880). Analiza rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Sarmacji wykazała, że 17 sierpnia 2019 roku, ok. godziny 12.58, Alex Joe przelał 75 000 libertów tytułem „umowy o współpracę nr 234102H” na rachunek bankowy stanowiący własność Michaela Love. Tego samego dnia, po godzinie 13.00, Michael Love złożył w dziale Rady Ministrów wniosek urzędowy o rejestrację instytucji z prawem publikacji. Jednocześnie przelał 75 000 libertów tytułem opłaty za rejestrację instytucji na rachunek bankowy Rady Ministrów.

Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełniono czyn z art. 40 ust. 1 pkt 3 k.s., tj. posługiwania się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej. Prefekt Generalny, korzystając z ustawowych uprawnień wynikających z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach, postanowił o blokadzie środków pieniężnych w wysokości 75 000 libertów znajdujących się na rachunku bankowym stanowiącym własność Rady Ministrów, co było konieczne dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem.

P O U C Z E N I E

1) Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

2) Na podstawie art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach na postanowienie Prefekta Generalnego przysługuje skarga do sądu.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 19 sie 2019, o 14:17

Sygn. akt PG Ds 11.2019
Królewskie Miasto Almera, 19 sierpnia 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 11.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte na podstawie zawiadomienia Andrzeja Fryderyka (AF462) w sprawie możliwości złośliwego niepokojenia Natalii Heleny von Lichtenstein-Hergemon (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez składanie bezzasadnych zawiadomień o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa oraz kontaktowanie się z pokrzywdzoną przez sarmackiego Discorda i używanie w stosunku do niej słów powodujących dyskomfort psychiczny (m.in. „Wytłumacz się tam” oraz „[...] na to też jest paragraf”) wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

30 lipca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości złośliwego niepokojenia innej osoby (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 21 sie 2019, o 19:58

Sygn. akt PG Dw 01.2019
Królewskie Miasto Almera, 21 sierpnia 2019 roku


D E C Y Z J A
o wymierzeniu kary

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z wypowiedziami o numerach 315358 i 315357 zamieszczonymi 21 sierpnia 2019 roku przez Jarosława Wawrzyniaka na Forum Centralnym (AG644), na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 k.s. w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993)

p o s t a n a w i a

1) wymierzyć Jarosławowi Wawrzyniakowi karę siedmiu dni więzienia,
2) dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Dw 01.2019.

U Z A S A D N I E N I E

21 sierpnia 2019 roku Prefekt Generalny powziął wiadomość o możliwości używania wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym (tj. czyn z art. 44 ust. 1 pkt 4 k.s.) przez Jarosława Wawrzyniaka (AG644). Ustalono, że Jarosław Wawrzyniak zamieścił na Forum Centralnym dwie wypowiedzi, w których używał wysoce obraźliwych i nieprzyzwoitych słów, takich jak „będziesz miał 5 karnych kutasów do mlaskania” lub „A chuj tam”.

Ponadto stwierdzono, że wypowiedzi zamieszczono w działach jawnych Forum Centralnego, wobec czego zachodzą przesłanki do wymierzenia kary na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 k.s. Prefekt Generalny zasięgnął również informacji z Zintegrowanego Systemu Informacji Prefektury i ustalił, że Jarosław Wawrzyniak był w przeszłości karany za przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s., tj. publiczne znieważanie innej osoby. Najprawdopodobniej doszło również do naruszenia orzeczonego przez sąd w sprawie o sygnaturze TK K 7/19 zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego Helwetyka Romańskiego, co będzie przedmiotem osobnego dochodzenia.

Wymierzenie kary siedmiu dni więzienia było celowe z uwagi na wysoki stopień demoralizacji Jarosława Wawrzyniaka.

P O U C Z E N I E

1) Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

2) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993) od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 23 sie 2019, o 16:38

Królewskie Miasto Almera, 23 sierpnia 2019 roku


Z okazji zbliżającej się 15. rocznicy ogłoszenia dekretu Księcia Sarmacji z dnia 27 sierpnia 2004 r. o aplikacji prokuratorskiej (Dz. P. poz. 53), chcąc docenić zasługi funkcjonariuszy prefektury dla wymiaru sprawiedliwości oraz zachowania porządku publicznego, przyznałem — jako dysponent części budżetowej odpowiadającej Prefekturze Generalnej — nagrody prefektom zgodnie z poniższą listą. Na ten cel przeznaczono łącznie 10 tysięcy libertów.

• Prefekt Generalny Arsacjusz Arped — 6000 libertów,
• Podprefekt Generalny Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser — 1000 libertów,
• Prefekt Joanna Izabella — 3000 libertów.

(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Helwetyk 17 paź 2019, o 21:43

Na podstawie art. 3b Ustawy o prefektach, jako sprawujący tymczasowo władzę książęcą, której stosownie do przepisów Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego powierzono wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Kanclerza, mając na uwadze względy porządku publicznego, na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 powołanej ustawy postanawiam o ukryciu artykułu prasowego będącego kopią artykułu z Polsat News.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Helwetyk 18 paź 2019, o 17:11

Na podstawie art. 3b Ustawy o prefektach, jako sprawujący tymczasowo władzę książęcą, której stosownie do przepisów Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego powierzono wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Kanclerza, mając na uwadze względy porządku publicznego, postanawiam o zablokowaniu konta Wawrzyńca Milewskiego na wniosek jego użytkownika, w związku z uprawdopodobnieniem jego tożsamości jako Severina von Verwaltunga oraz przywróceniem mu dostępu konta AG763.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron