Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Filip I Gryf 11 wrz 2019, o 16:56

WKM Piotrze III Łukaszu,
Poważany Marszałku Sejmu,
Szanowni Posłowie

Korzystając z przysługujących uprawnień, praw i wypełniając obowiązki przedstawiam w imieniu Rady Ministrów jako Podkanclerzy i Minister Spraw Zagranicznych projekt konkordatu z Państwem Kościelnym Rotria. Głową tego państwa jest Patriarcha. Patriarcha jest również najwyższym urzędem duchowny rotrio-katolicyzmu. Wśród Sarmatów ta wiara jest też obecna, dlatego chcąc pomóc wierzącym pragniemy podpisać konkordat z Rotrią, aby kościół mógł się rozwijać na ziemiach sarmackich. Dlatego przedstawiam projekt konkordatu do ratyfikacji.

Konkordat pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Księstwem Sarmacji

Wysokie Układające się Strony:
Jego Świątobliwość Klemens IV,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria

Jego Ekscelencja Albert Jan Maat von Hippogriff, Kanclerz Księstwa Sarmacji
Jego Ekscelencja Januszek von Hippogriff-Pałasz,
Minister Spraw Zagranicznych, w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu


zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o
wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Artykuł 1
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i
podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania
jakiejkolwiek przemocy.

Artykuł 2
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym umowę konkordatową.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Stolicy
Apostolskiej w Księstwie Sarmacji oraz przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Stolicy
Apostolskiej.
3. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Księstwie Sarmacji będzie duchowny, zwierzchnik
prowincji kościelnej.
4. Przedstawiciel Księstwa Sarmacji w Stolicy Apostolskiej posiadać będzie rangę ambasadora.

Artykuł 3
1. Ambasadorowi i przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej przysługuje immunitet na terenie
państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub przedstawiciel
Stolicy Apostolskiej:
1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich
działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób
trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
3) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez
siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub
forum państwa przyjmującego;
5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory
wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi
sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.

Artykuł 4
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające
ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Artykuł 5
1. Ambasador lub przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej z państwa przyjmującego
następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub przedstawiciela Stolicy Apostolskiej państwo
przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia
przedstawiciela państwa wysyłającego.

Artykuł 6
Święty Kościół Rotryjski oraz Księstwo Sarmacji potwierdzają wzajemną niezależność i
autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Artykuł 7
Księstwo Sarmacji ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom
prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem
Kościelnym, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami,
instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Artykuł 8
1. Księstwo Sarmacji uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także
wszystkich jego prowincji kościelnych na terytorium Księstwa Sarmacji.
2. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości
prawnej w myśl przepisów prawa Księstwa Sarmacji za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Artykuł 9
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Rotryjskiemu bez
względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z
wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie
prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Księstwa Sarmacji.

Artykuł 10
1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy
to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji,
diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych,opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia
apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Żadna część terytorium Księstwa Sarmacji nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub
prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Księstwa Sarmacji.
3. Żadna diecezja mająca swą stolicę w Republice nie będzie się rozciągała poza granice Księstwa
Sarmacji.

Artykuł 11
1. Zwierzchnik prowincji kościelnej jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa Państwa Kościelnego Rotria.

Artykuł 12
1. Księstwo Sarmacji zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną
władzą kościelną.
2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa Księstwa Sarmacji;
2) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich
skutków;
3) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących
zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega
przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Artykuł 13
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez
możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Księstwo Sarmacji
zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Artykuł 14
Kościelne osoby prawne, jak również Święty Kościół Rotryjski jako całość, mogą zgodnie z
przepisami prawa neapolitańskiego nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe.

Artykuł 15
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań
zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Artykuł 16
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego
dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia konkordatu drugiej stronie.

Artykuł 17
Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Kłaniam się i podczas debaty na pewno postaram się być obecny.
Filip I Gryf

Profil

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Piotr III Łukasz 11 wrz 2019, o 17:33

Jako przeciwnik konkordatów chciałbym poznać jakieś uzasadnienie. Może mi się odmieni.
Słów "móc się rozwijać" za uzasadnienie uznać nie mogę, bowiem nie zauważyłem, aby jakieś wyznanie w Księstwie rozwijać się nie mogło. Przypominam też, że raz już taki konkordat, również z Rotrią, mieliśmy. Potem go wypowiedzieliśmy.
Warto chyba przypomnieć, czemu został zawarty poprzedni i czemu wypowiedziany.
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Joanna Izabela 12 wrz 2019, o 06:28

Pozwolcie, ze tak na szybko bez odpowiedniego szablonu, ale widze co sie dzieje i...jako glowa jednej prowincji nie godze sie na to. Zadna religia nie powinna miec szczegolnych praw na Terenie Sarmacji, a szczegolnie Teutonii. Zupelnie nie pasuje to nam narracyjnie, sa takie osoby i dzialaja sobie spokojnie ale bez jakis przywilejow i tak zostac powinno. Kosciol Rotryjski w naszych realiach ma mimalne znaczenie, ilosc wierzen jest dostatecznie zroznicowana zeby nie wywyzszac nikogo. Chcecie z Rotria wymienic sie ambasadorami - okej ale bez reszty pierdol. Licze na odrzucenie tego konkordatu przez szanownych Poslow.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Laurẽt 12 wrz 2019, o 21:44

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo,
Czcigodny Ministrze Spraw Zagranicznych,


Przedstawiony projekt konkordatu wykracza poza ramy umów międzynarodowych zawieranych pomiędzy Sarmacją, a innymi państwami i dlatego podzielam zdanie Królowej Teutonii oraz nie zgadzam się by jakaś obca religia była uprzywilowana na terenie Księstwa Sarmacji, a tym samym w całej naszej wspólnocie.

W Sarmacji istnieje wiele różnych wierzeń i religii, a nikt nikomu nie zabrania praktyk religijnych. Stawianie jednej religii według mnie może być sprzeczne między innymi z art. 40 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w którym są określone wolności, prawa i obowiązki obywatelskie, a Konstytucja wedle prawa stoi wyżej niż ratyfikowane umowy międzynarodowe. Poza tym, w tym artykule Konstytucji zagwarantowane jest odbywanie praktyk religijnych dla każdej religii.

Przy okazji mam pytanie do Czcigodnego Ministra Spraw Zagranicznych. Czy wyżej wymieniony Konkordat jest wynikiem uzgodnień między Rotrią, a przedstawicielem Sarmacji, czy jest to nie uzgodniona z Sarmacją propozycja autorstwa władz Rotrii?

Biorąc wszystko pod uwagę jestem za podpisaniem umowy międzynarodowej w duchu poszanowania praw każdego z państw i na zasadach podobnych dla innych umów międzypaństwowych. Traktujmy Rotrię jako państwo, a nie jako religię, a jeśli nie to nie, bo ja czytając obecną propozycję Konkordatu w chwili zarządzenia głosowania będę głosował przeciw przyjęciu tej umowy.(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Diuk Gideny
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Santi Vilarte 12 wrz 2019, o 22:20

WKM, Szanowni Przedmówcy,

przypominam z całą mocą, że dział laski marszałkowskiej nie jest przeznaczony do dyskusji, jakiekolwiek kwestie nie byłyby tu poruszane. Proszę też o używanie stosownego języka.
Natomiast akt ten oczywiście wymaga debaty, więc przesuwam go na salę obrad.

Edit. Otwieram debatę, która potrwa 4 dni, tj. do poniedziałku, 16 września, w razie zainteresowania może być przedłużona.
@defloriusz @MaHi @kaxiu @LudwikTommo

@JanuszekvHP @AlbertJanMaat
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Filip I Gryf 13 wrz 2019, o 17:32

WKM,
Poważany Marszałku Sejmu,
Szanowni Posłowie,
Szanowni Przedmówcy,


Z związku z nową zaistniałą sytuacją oraz problemach związanych z konkordatem projekt wycofuję. Informacje uzyskane dowodzą nad tym, że podpisywanie konkordatu w takiej sytuacji jest bezcelowe. Proszę o zakończenie debaty i przepraszam w imieniu swoim i Rządu za zamieszanie.


@SantiVilarte @MaHi
Filip I Gryf

Profil

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Projekt ratyfikacji konkordatu z Rotrią

Postprzez Santi Vilarte 13 wrz 2019, o 18:12

Rozumiem. Chciałem zaczekać z wyrażeniem swojego zdania, aż uzyskam więcej info nt. poprzedniego konkordatu i przyczyn jego unieważnienia (nadal aktualne), ale wobec powyższego napiszę skrótowo:
Nie uważam konkordatu za faworyzowanie jednej religii kosztem innych, zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przedstawiciele innych religii również występowali o specjalny akt, precyzujący ich sytuację; to, że tego nie czynią, to nie problem KR. Jednak w mojej opinii KR powinien najpierw zacząć wykazywać zdecydowanie większą aktywność w Sarmacji...no i faktycznie nasze prawo nie krępuje w jakiś szczególny sposób jego rozwoju.

Debatę zamykam.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość