Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez piwniczak 4 cze 2018, o 09:05

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

pragnę, korzystając z możliwości jakie daje art. 47 Konstytucji Księstwa Sarmacji*, przedłożyć Wysokiej Izbie obywatelski projekt Ustawy konstytucyjnej o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu.

W związku z tym zachęcam również do podpisywania się pod tym wnioskiem. Potrzebujemy 15** podpisów******.


Uzasadnienie

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich. Realizując tę konstytucyjną zasadę, opowiadamy się za wprowadzeniem czytelnego mechanizmu odwoływania monarchy przez obywateli. Sarmatki i Sarmaci powierzają godność książęcą — powinni posiadać jednoznaczną możliwość wycofania mandatu zaufania ofiarowanego Księciu.

W myśl przedłożonej propozycji, wniosek o referendum będzie mogła złożyć grupa obywateli tak samo liczna, jak grupa obywateli wnosząca o referendum zatwierdzające lub referendum konstytucyjne**. Uważamy to obecne od lat w porządku konstytucyjnym rozwiązanie za rozsądny kompromis, wymagający zaangażowania wystarczająco licznej grupy obywateli do tego, by powiedzieć „sprawdzam”. Jednocześnie, z uwagi na potrzebę zapewnienia stabilności systemu politycznego, w przypadku odrzucenia propozycji opróżnienia tronu w referendum, ponowny wniosek mógłby zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy.

Ustawa konstytucyjna
o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady
suwerenności Narodu


Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
  1. art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) otrzymuje brzmienie „opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące”;
  2. art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) otrzymuje brzmienie „uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu albo”;
  3. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „referendum”;
  4. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”;
  5. w art. 22 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „opróżnienia tronu książęcego”;
  6. w art. 22 ust. 2 dodaje się zd. 2 w brzmieniu „Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum”.

Art. 2.

  1. W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. dodaje się art. 16a o tytule „Referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego”, w brzmieniu „W przypadku referendum w sprawie opróżnienia tronu książęcego Marszałek Sejmu wchodzi w miejsce Księcia w skład Książęcej Komisji Wyborczej oraz wykonuje określone w ustawie kompetencje, obowiązki i zadania Księcia”.
  2. Przepis ustępu poprzedzającego ma moc ustawy zwykłej.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.


Łączę wyrazy,
(—) Krzysztof Czuguł-Chan*****


____________________________________________
* art. 18 ust. 1 Konstytucji: Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej).
** Trzecia część obywateli głosujących w ostatnich wyborach*** lub czwarta część obywateli**** — obecnie jest to, odpowiednio, 20 i 15 obywateli.
*** http://www.sarmacja.org/wybory/wyniki/44 (59 głosujących)
**** http://www.sarmacja.org/mieszkaniec/lista/obywatele (58 obywateli, stan na: 4.06.2018 r.)
***** Dla formalności — proszę potraktować to jako podpis pod projektem.
****** Zatem jeszcze 14 podpisów.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez Helwetyk 5 cze 2018, o 11:08

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec uzyskania wymaganej prawem liczby podpisów, zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 8 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00. Zarządziłem trzydniowy termin z uwagi na to, że projekt był już przedmiotem obrad podczas tej kadencji Sejmu. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez Helwetyk 5 cze 2018, o 13:34

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W wymiarze merytorycznym nie mam nic do dodania ponad to, co powiedziałem podczas poprzedniej debaty — chciałbym jedynie zwrócić uwagę na fakt, że pod inicjatywą obywatelską podpis złożyła, jak dotąd, jedna czwarta obywateli sarmackich, ale już ponad 45% aktywnych obywateli. Szczególne wyrazy pamięci kieruję w tym miejscu pod adresem Jego Książęcej Mości, którego zastrzeżenia wobec propozycji są powszechnie znane.

Jaśnie Oświecony Krzysztof diuk Czuguł-Chan ma ode mnie o wiele lepsze pióro, więc w tym miejscu pozwolę sobie zacytować — i podkreślić — jego słowa:

Ta ustawa powinna wejść w życie wiele lat temu. Jeszcze przed likwidacją Złotej Wolności. Może nawet przed Przepadem. A może i przed 2008 rokiem. Ten zawór bezpieczeństwa jest po prostu potrzebny. Nie chciałbym, by kiedykolwiek został użyty, bo działać powinien raczej na zasadzie głowic atomowych w posiadaniu każdej strony, które dają świadomość, że odpowiedź może być proporcjonalna i nikt nad nikim nie dominuje.

Mając powyższą nadzieję, mam nadzieję również na to, że obywatele sarmaccy opowiedzą się w referendum za przyjęciem przedłożonej Sejmowi propozycji.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez KJAF 5 cze 2018, o 13:43

Głos Pusty oczywiście nieustannie popiera wniesiony projekt ustawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez Cudzoziemiec 1 5 cze 2018, o 13:44

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

Helwetyk napisał(a):Szczególne wyrazy pamięci kieruję w tym miejscu pod adresem Jego Książęcej Mości, którego zastrzeżenia wobec propozycji są powszechnie znane.

Są znane, i są żywe. A mimo to w trosce o demokratyczny głos społeczeństwa podpisałem się pod projektem, by ten mógł znaleźć swe miejsce na tej sali, czy w lokalach referendalnych. Nie zamierzam prowadzić przy tym kampanii przeciwko, ani za, tym rozwiązaniem. Uważam jednak, że jeśli społeczeństwo chce mieć taki wentyl bezpieczeństwa to winniśmy wolę tę uszanować.

Co się tyczy złotego pióra Diuka Czuguł-Chana to prócz cytowanych i podkreślanych słów, padło ich w Jego wypowiedzi więcej.

Wierzę, że swe zadania, mimo początkowych trudności i niedomówień, wykonuję poprawnie, a nawet bardzo dobrze (szczególnie w sferze stuprocentowo ode mnie zależnej, tj. polityce zagranicznej) i dałem się poznać oponentom także jako osoba, która na swych błędach się stara uczyć i wyciągać stosowne wnioski. Mogę mieć inny pogląd na monarchię i aktywność monarchy, i tak jest, ale większość opowiada się za monarchą panującym, nie rządzącym, to nie zamierzam z tym dyskutować ani z tym walczyć. I tak staram się obecnie postępować. Nie mi oceniać, czy jest postęp, czy nie.
Avatar użytkownika
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez Helwetyk 8 cze 2018, o 12:00

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z upływem pierwszego czytania, zarządzam głosowanie nad przyjęciem obywatelskiego projektu Ustawy konstytucyjnej o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu.

Jeżeli Sejm nie przyjmie projektu wymaganą większością co najmniej dwóch trzecich głosów, na podstawie art. 47 ust. 2 i 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Jeżeli Sejm odrzuci obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej albo przyjmie go w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone — z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy i poprawkami redakcyjnymi — na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum. Referendum […] rozstrzyga o […] przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go odrzucił”) projekt zostanie poddany pod obligatoryjne referendum.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez Helwetyk 10 cze 2018, o 21:23

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów skracam głosowanie. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania kwalifikowanej większości głosów, Sejm nie przyjął z inicjatywy obywateli Ustawy konstytucyjnej o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu. Tym samym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 oraz art. 47 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, kieruję na ręce Jego Książęcej Mości wniosek o zarządzenie referendum rozstrzygającego o przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej [8.06]

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 cze 2018, o 18:42

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,

dla formalności: w związku z uzyskaniem akceptacji dla ustawy, wyrażonej w drodze referendum, podpisuję ustawę.
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości