Strona 1 z 2

WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur, debata i głosowanie

PostNapisane: 12 wrz 2019, o 18:17
przez Apolinary
Obywatele Konsulatu Sclavinii,

Na podstawie Konstytucji Konsulatu Sclavinii, dekretu Konsula o organizacji pracy Rady oraz działając zgodnie z postanowieniem Króla Sclavinii w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Konsula zarządzam wybory Konsula.

Woli przypomnienia:
Artykuł 5. [Konsul] (Konstytucja)
1. Konsul jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa państwowego, zwanym dalej „aktywnym obywatelem”.
3. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  a. rezygnacji;
  b. utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c. wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% aktywnych obywateli sclavińskich;
  d. niewyrażenia przez Radę wotum zaufania; głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula.

Art. 4. [Wybór Konsula] (Dekret)
1. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula funkcjonariusz wykonujący zgodnie z Konstytucją Konsulatu Sclavinii kompetencje, obowiązki i zadania Konsula, zwany dalej „pełniącym obowiązki Konsula”, zarządza niezwłocznie wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — obywateli sclavińskich aktywnych w chwili zarządzenia wyboru.
2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
4. Pełniący obowiązki Konsula zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem pełniący obowiązki Konsula zarządza głosowanie:
  a. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — obywatele głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  b. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — obywatele oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
7. Pełniący obowiązki Konsula ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.Niniejszym zarządzam 168 godzin oczekiwania na zgłoszenia kandydatów na Konsula,
tym samym czas zbierania deklaracji upłynie z końcem dnia 19 września 2019 r.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
Obrazek
p.o. Konsula Sclavinii

WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur

PostNapisane: 20 wrz 2019, o 17:48
przez Apolinary
Niniejszym zarządzam 72 godziny ponownego oczekiwania na zgłoszenia kandydatów na Konsula,
tym samym czas zbierania deklaracji upłynie z końcem dnia 23 września 2019 r.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
Obrazek
p.o. Konsula Sclavinii

WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur

PostNapisane: 25 wrz 2019, o 11:27
przez Apolinary
Niniejszym zarządzam 120 godzin ponownego oczekiwania na zgłoszenia kandydatów na Konsula,
tym samym czas zbierania deklaracji upłynie z końcem dnia 30 września 2019 r.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
Obrazek
p.o. Konsula Sclavinii

Re: WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur

PostNapisane: 26 wrz 2019, o 23:17
przez Andronik
Na tę dokładnie chwilę powinienem być już aktywnym według przepisów obywatelem Księstwa Sarmacji. Korzystając z tej wiekopomnej okoliczności, poddając pod uwagę swoją deklarację woli wejścia w skład gremium obywateli sclavińskich, zgłaszam swoją kandydaturę na Konsula.

WYBORY KONSULA - debata nad kandydaturą

PostNapisane: 1 paź 2019, o 12:05
przez Apolinary
Niniejszym otwieram debatę Rady nad przyjętą kandydaturą
Poważanego Szymona Grańskiego w wyborach na urząd Konsula.

Debata potrwa 48 godzin i upłynie z końcem dnia 3 października 2019 r.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
Obrazek
p.o. Konsula Sclavinii

Re: WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur

PostNapisane: 1 paź 2019, o 22:39
przez Andronik
Moi drodzy,

od chwili ogłoszenia wyborów na Konsula przez p.o. hrabiego z Ossolińskich Bordońskiego do zgłoszenia mojej kandydatury minęło piętnaście dni. Dni, w których nikt inny - z powodu braków czasowych i kadrowych - nie wyraził ochoty piastowania tego stanowiska. Nie chciałbym mimo to być brany ani za osobę która zgłosiła się w obliczu braku innych chętnych (a przez to: niemającą planu), ani za oportunistę korzystającego z braków kadrowych. Jestem Sclavińczykiem od pierwszych podrygów Sclavinii w internecie i to właśnie w niej widzę jedyne miejsce, do którego mogę być w mikronacjach prawdziwie przywiązany.

Pomimo więc burzliwej historii i ekstremalnych różnic opinii na temat mojej zeszłej działalności, chcę jeszcze raz podjąć się dzieła budowania Sclavinii na swój własny sposób, we współpracy z tymi, którzy w chwale trwali przy niej w chwilach potrzeby. Życzę sobie zobaczyć tutaj kilka starych twarzy, wprowadzić coś nowego, ruszyć grunt motyką i odkryć w Sclavinii puls. Nie tylko do dalszego trwania, ale do podniesienia się, dobycia broni i wystrzelenia w niebo, aby dać nauczkę wszystkim jej złorzeczącym.

Chciałbym, zamiast stawiać na nieistniejącą politykę nowych twarzy, postawić na politykę obecnych i dobrej zabawy. Spróbujmy jeszcze raz wydostać ze Sclavinii i naszej wyobraźni potencjał, który jak dotychczas nas nie zawiódł, w szczególności przy idei Ostatecznej Krucjaty. Co było — niech zostanie wskrzeszone. Skończmy z fasadowym ukrywaniem przed światem potęgi sclavińskiej i pokażmy swoją prawdziwą twarz: tytanów wojny, myślicieli, krzewicieli kultury i nieokiełznanych w patriotyzmie mężów! Niech wielonarodowość po raz kolejny dostanie swoją szansę.

Zagłosujcie na mnie — uczyńcie sen o Konsulu Androniku prawdziwym, a obsypię was libertami, scholandzkimi skalpami i mapami z Morvanem oznaczonym jako terytorium sclavińskie! Z tropicańskimi braćmi, baridajskimi monarchofaszystami, hasselandzką reakcyjną bracią, teutońskimi lodowymi sercami i w sile naszych eldorackich szeregów, ruszymy na Wolnograd w wielkiej punitywnej wyprawie za doznane krzywdy. A z nami duch wszystkich narodów v-świata!

Re: WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur, debata i głosowa

PostNapisane: 5 paź 2019, o 07:23
przez Andronik
Wysoki Konsulu,

pozwoli Konsul, że przypomnę o potrzebie rozpoczęcia głosowania w materii wyboru. Entuzjastycznie moglibyśmy je nawet po chwili skrócić.

Re: WYBORY KONSULA - głosowanie

PostNapisane: 5 paź 2019, o 12:42
przez Apolinary
Obywatele Konsulatu Sclavinii,

Czas debaty minął - teraz zgodnie z przepisami Konsul podaje do wiadomości Rady wykaz uprawnionych do głosowania oraz wagi głosu obywateli sclavińskich, które ustala się na chwilę zarządzenia głosowania. Jeżeli wymagana większość odda głosy przed upływem czasu głosowania i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych obywateli sclavińskich rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Konsul może skrócić głosowanie. Konsul ponadto niezwłocznie informuje obywateli sclavińskich, za pośrednictwem Poczty Konnej, o zarządzeniu debaty lub głosowania w Radzie, co już zostało poczynione.

Poniżej zamieszczam listę uprawnionych do głosowania:
Lista uprawnionych do głosowania:
 1. Helwetyk Romański (A0001) - waga głosu 1,
 2. Piotr III Łukasz (A0004) - waga głosu 2,
 3. Mustafa Owski (A9160) - waga głosu 1,
 4. Guedes de Lima (A9121) - waga głosu 1,
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - waga głosu 1,
 6. Roland Heach-Romański (AF181) - waga głosu 1,
 7. Ludwik Tomović (AF433) - waga głosu 2,
 8. Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668) - waga głosu 2,
 9. Szymon Grański (AG889) - waga głosu 2,
 10. Natan Korczyński (AG969) - waga głosu 1,
 11. Piotr vel Bocian (AG958) - waga głosu 1.


Głosujemy nad kandydaturą Poważanego Szymona Grańskiego w wyborach na urząd Konsula.
Głosowanie potrwa 48 godzin i zakończy się z końcem dnia 7 października 2019 r.
Przypominam jednocześnie, że głosujemy za lub przeciw albo wstrzymujemy się od głosu.Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
Obrazek
p.o. Konsula Sclavinii

Re: WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur, debata i głosowa

PostNapisane: 5 paź 2019, o 12:57
przez Helwetyk
Prześwietny Konsulu!

Głosuję ZA wyborem.

Re: WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur, debata i głosowa

PostNapisane: 5 paź 2019, o 13:07
przez Apolinary
Za wyborem.