Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ustawę

Moderator: Sejm: Marszałek

Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ustawę

Postprzez Krzysztof Hans 30 maja 2021, o 18:34

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Zwracam się do Wysokiej Izby z propozycją zmiany w Ustawę ustanowionego pare miesięcy temu Rozporządzenia Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 r. wprowadzając niniejszy projekt na drodze uchwały:
Uchwała Sejmu nr. ... z dn. na temat przekształcenia w Ustawę Sejmu Rozporządzenia Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami.
Art. 1
Na mocy niniejszej uchwały zmienia się się
Rozporządzenie Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 r. w Ustawę Sejmu.

Art. 2
Artykuł 1 wspomnianego rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 1.

Ilekroć w niniejszym artykule mowa o:

1. szlachcie – należy przez to rozumieć wszystkich mieszkańców, posiadających tytuł arystokratyczny lub szlachecki, posiadających obywatelstwo sarmackie,
2. szlachcie bez obywatelstwa – należy przez to rozumieć wszystkich mieszkańców, posiadających tytuł arystokratyczny lub szlachecki, nieposiadających obywatelstwa sarmackiego,
3 uroczystej ceremonii – należy przez to rozumieć wydarzenie publiczne, podczas którego wielu osobom nadawane są wsie lenne, tytuły szlacheckie i arystokratyczne lub ordery i odznaczenia.


Art. 3
Dodaje się Art. 5b który przyjmuje następujące brzmienie:
Art. 5b
1. Obywatel sarmacki posiadający wsie lenne bądź lenna musi ulokować je na mapie Księstwa Sarmacji składając wniosek do Księcia Sarmacji.
2. W przypadku istnienia obok siebie czterech wsi istnieje możliwość nadania jednemu z nich praw miejskich.
3. W przypadku posiadania pięciu lub więcej wsi lennych ilość możliwych miast lennych możliwa jest w wyniku podzielenia ich ilości przez pierwszą liczbę parzystą.
4. O przekształcenie wsi lennej w miasto należy składać wniosek do Księcia.
5. Możliwe jest możliwe włączenie będących obok miasta lennego wsi w jego skład pod warunkiem zachowania ich nazewnictwa jako dzielnic.
6. Obywatele mogą uzyskać niezależnie od posiadanego tytułu dodatkowe lenno bądź lenna od Księcia z pominięciem Art. 4, 5 i 7 pod warunkiem że łączna liczba wsi lennych na danym obszarze jest równa bądź większa sześciu. Możliwa jest także droga przeciwna.


Art. 4
Art. 8 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 8
1. Książę może pozbawić tytułów szlacheckich i arystokratycznych, wsi lennych oraz nadań lennych, za zgodą lub na wniosek Senatu.
2 Przedmiotem pozbawienia mogą być wszystkie lub część wsi lennych, wszystkie lub część nadań lennych. Pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego może polegać także na jego obniżeniu.


Art. 5
Art. 9 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 9
1. Funkcja Senatora zostaje połączona z funkcją Posla w wyniku czego do składu Sejmu dołączają wszyscy diukowie-wojewodowie oraz wybrani diukowie-starostowie.
2. Książę zarządza wybór posła spośród diuków-starostów, jeżeli liczba diuków-starostów w Sejmie nie jest co najmniej równa liczbie diuków-wojewodów, pomniejszonej o jeden . Wybór następuje metodą pojedynczego głosu przechodniego. W jednym głosowaniu wybiera się jednego posła.
3. Przepisy ustawy dotyczące Książęcej Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje szlachcie. Szlachcicowi lub arystokracie, niebędącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy, przysługuje głos o sile jeden. Szlachcicowi lub arystokracie, będącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy przysługuje głos o sile: 2 (kawaler), 3 (baronet), 4 (baron), 5 (wicehrabia), 6 (hrabia), 7 (markiz), 8 (diuk), 9 (diuk-starosta), 10 (diuk-wojewoda).
5. Mandat posła, posiadany przez diuka-wojewodę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-wojewody. Rezygnacja z mandatu posła przez diuka-wojewodę skutkuje utratą tytułu diuka-wojewody i uzyskaniem tytułu diuka-starosty.
6. Mandat posła, posiadany przez diuka-starostę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-starosty, nadaniem tytułu diuka-wojewody, rezygnacją z mandatu posła lub pozbawieniem mandatu senatora przez Księcia, za zgodą lub na wniosek Senatu.
7. Książe w drodze rozporządzenia może nadać mandat poselski wszystkim diukom niezależnie od piastowanego poziomu.


Art. 6
Art. 10 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 10.

1. Obradom Sejmu może przewodzić wicearszałek Sejmu, powoływany i odwoływany przez Księcia spośród diuków zasiadających w Sejmie.
2. Sejm, w drodze uchwały:
1. wyraża zgodę na pozbawienie wsi lennych, tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub nadań lennych lub o to wnosi,
2. wyraża zgodę na obniżenie tytułu diuka-wojewody do tytułu diuka-starosty lub o to wnosi, jeżeli diuk-wojewoda ze swojej winy nie uczestniczył w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Sejmu,
3. wyraża zgodę na pozbawienie mandatu posła, przysługującego diukowi-staroście lub o to wnosi, jeżeli nie uczestniczył on ze swojej winy w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Sejmu.
4. uchwala swój regulamin i podejmuje uchwały porządkowe,
5. uchwala, niewiążące inne podmioty, opinie Sejmu.
3. Senat podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej dwóch głosujących senatorów. Jeżeli w głosowaniu brał udział tylko jeden poseł, Marszałek Sejmu zarządza ponowne głosowanie, w którym prawo głosu, obok posłów, posiada także Marszałek Trybunału.
4. Marszałei Sejmu na prośbę diuków w celu realizacji zadań z punktu ustępu drugiego może wykluczyć z obrad posłów nie piastujących wspomnianej rangi bądź zostawić im prawo do wzięcia udziału w debacie.
5. Posłowie nie będący diukami nie mogą brać udziału w głososowaniach na temat zagadnień wspomnianych w ustępie drugim - wyjątkiem jest zgoda wyrażona przez Marszałka Sejmu.

Art. 7
Niniejsza uchwała wraz z przekształconym w ustawę Sejmu rozporządzeniem Księcia Sarmacji wchodzi w życie z chwilą publikacji.Głównymi motywacjami będącymi uzasadnieniem niniejszej uchwały są uproszczenie zarządzania wioskami lennymi i lennami przez mieszkańców oraz potrzeba likwidacji niedziałającego Senatu poprzez jego fuzję z Sejmem i przez to ograniczenie liczby nie potrzebnych funkcji.
Link do omawianego projektu: http://prawo.sarmacja.org/akt,11978.html


Z poważaniem,

(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki

Do wiadomości: @MLPLAY
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez F. Rockwell 30 maja 2021, o 18:51

Jako szary obywatel - po co lokować wsie lenne? Jeśli każda trzeba by było umieścić na mapie to ho ho...
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 30 maja 2021, o 19:07

Orientacyjnie w celu ułatwienia zarządzania nimi ;)
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez von Thorn-Janiczek 30 maja 2021, o 19:29

Niby jakiego zarządzania?
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 30 maja 2021, o 19:33

Chodzi mi tu o ich ilość i użycie ich w celu narracji. Trudno jest na przykład ogarniać temat gdy ma się na przykład 152 wioski lenme z którymi nie można nic zrobić.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez von Thorn-Janiczek 30 maja 2021, o 20:43

Krzysztof Hans napisał(a):Chodzi mi tu o ich ilość i użycie ich w celu narracji. Trudno jest na przykład ogarniać temat gdy ma się na przykład 152 wioski lenme z którymi nie można nic zrobić.Skoro mają być użyte w celu narracji, to de facto dalej nie można nic z nimi robić. Nie ma potrzeby bawienia się w lokowanie (i komplikowanie systemowe i kartograficzne na poziomie centralnym) skoro technicznie nic z wsiami lennymi nikt zrobić nie może. Narracyjnie może je sobie osadzić jak lenno i przy tym trwać.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Damiano á-la-Triste 31 maja 2021, o 15:36

Wysoki Sejmie,

Informuję o rozpoczęciu debaty nad ową Uchwałą, która potrwa do 7 czerwca.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @corrado @BvTJ @Prokrustes
(~) Damiano á-la-Triste
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 31 maja 2021, o 16:14

von Thorn-Janiczek napisał(a):
Krzysztof Hans napisał(a):Chodzi mi tu o ich ilość i użycie ich w celu narracji. Trudno jest na przykład ogarniać temat gdy ma się na przykład 152 wioski lenme z którymi nie można nic zrobić.Skoro mają być użyte w celu narracji, to de facto dalej nie można nic z nimi robić. Nie ma potrzeby bawienia się w lokowanie (i komplikowanie systemowe i kartograficzne na poziomie centralnym) skoro technicznie nic z wsiami lennymi nikt zrobić nie może. Narracyjnie może je sobie osadzić jak lenno i przy tym trwać.

Generalnie najbardziej w projekcie chodzi mi o redukcje ilości wsi lennych tak by łatwo można było nas nimi zapanować. Chcę także podnieśc rangę jednego z najważniejszych praw w naszym kraju by było srale a nie zmienne od widzimisię Księcia.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Damiano á-la-Triste 31 maja 2021, o 16:20

Krzysztof Hans napisał(a):Generalnie najbardziej w projekcie chodzi mi o redukcje ilości wsi lennych tak by łatwo można było nas nimi zapanować.


Czekaj... co?
Pan chce panować nad Szlachtą?
(~) Damiano á-la-Triste
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 31 maja 2021, o 16:30

Raczej pomóc jej w zarządzaniu ;)
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum sejmowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość