Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed TK

Moderator: Sejm: Marszałek

Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed TK

Postprzez Brunon Krasnodębski 2 mar 2021, o 11:37

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Na podstawie art. 18 Konstytucji KS, działając w imieniu Rady Ministrów, przedkładam Wysokiej Izbie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.

Projektowana zmiana zakłada wzmocnienie pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed TK. Wynika z przyjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a następnie popartej przez Radę Ministrów, koncepcji, według której Minister Sprawiedliwości powinien być nie tylko autorem reform i "pomocą prawną" dla Rady Ministrów, ale generalnie powinien stać na straży porządku prawnego i prawidłowości obrotu prawnego w Księstwie Sarmacji.

W związku z tą przyjętą formą sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości, projekt przewiduje przyznanie mu dwóch nowych kompetencji w postępowaniu przed TK.

Pierwsza z nich to umożliwienie ministrowi samodzielnego występowania z wnioskami o rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej. Dotychczas musiał robić to sam Kanclerz - nawet jeśli nie byłby on zainteresowany prawem, nie miał ochoty na dbanie o jego prawidłowość lub skuteczność i wolał przekazać to Ministrowi Sprawiedliwości, to i tak z wnioskami do TK musiałby występować sam. Mogłoby prowadzić to do sytuacji, kiedy przed TK i tak de facto występuje inny minister, który jest uczestnikiem "ukrytym", schowanym za Kanclerzem, który tylko podpisuje i publikuje pisma procesowe i prezentuje stanowiska sporządzone tak czy siak przez samego siebie. Utrudnia i przedłuża to postępowanie.

Druga ze zmian przewiduje możliwość złożenia skargi kasacyjnej przez Ministra Sprawiedliwości niebędącego stroną. Nie jest to rozwiązanie zaskakujące, występuje nawet w realu, gdzie organy niebędące stronami (RPO, RPD) mogą występować ze skargami kasacyjnymi; również może wystąpić z nią Prokurator Generalny, które to stanowisko jest połączone w Polsce z urzędem właśnie Ministra Sprawiedliwości.

Ratio legis takiego rozwiązania to zapewnienie możliwość kontroli nad prawidłowością i legalnością stosowania przez TK prawa w sytuacji, kiedy strony z jakiegoś powodu nie zdecydują się wnieść środka zaskarżenia, a orzeczenie narusza porządek prawny lub prawa i wolności niektórych jednostek. Jednocześnie nie narusza to w żaden sposób niezależności czy niezawisłości samego Trybunału, ponieważ oprócz złożenia skargi kasacyjnej Minister Sprawiedliwości nie będzie miał żadnego dodatkowego wpływu na wydane orzeczenie.

W projektowanej nowelizacji Kodeksu nie występuje określenie "Minister Sprawiedliwości", przez co żaden Kanclerz nie będzie miał obowiązku tworzenia tego resortu - poprzez sformułowanie "minister właściwy ds. sprawiedliwości lu porządku prawnego" możliwe będzie przekazanie tych uprawnień jakiemukolwiek członkowi Rady Ministrów. Jeśli zatem dany Kanclerz uzna, że w jego rządzie porządkiem prawnym powinien zajmować się MSW - będzie mógł upoważnić go do zajmowania się sprawami z zakresu sprawiedliwości lub porządku prawnego i powoływanie odrębnego resortu wbrew woli Kanclerza nie będzie konieczne. Również nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zajmował się tym sam Kanclerz.

Wobec powyższego, projekt jawi się jako słuszny i wnoszę o przyjęcie projektowanej nowelizacji k.p.t.k.


Ustawa Sejmu nr ...
o umocnieniu pozycji ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym

Art. 1. [Zmiana w przepisie]


W Ustawie Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym w art. 10 § 3 w brzmieniu:


Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:
1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
4) Marszałka Trybunału;
5) prowincji;
6) posła;
7) Prefekta Generalnego;
8) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli;
9) przewodniczącego składu, w jakim Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 25.


po punkcie 3 dodaje się punkt 3a, który przyjmuje brzmienie:


3a) ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego;


Art. 2. [Zmiana w przepisie]


W Ustawie Sejmu nr 388 z dn. 8 stycznia 2021 roku - Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym po art. 33 dodaje się art. 33a, który przyjmuje brzmienie:


§ 1. Jeżeli przez wydane orzeczenie doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw, bądź postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność, skargę kasacyjną złożyć może minister właściwy ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego.

§ 2. Wraz z wniesieniem skargi kasacyjnej przez ministra właściwego ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego, uzyskuje on status strony.


Art. 3. [Wejście w życie]


Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.


Z wyrazami należnego szacunku

Obrazek
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez K.W.v.Ch.G. 2 mar 2021, o 15:46

Szanowny Prof. Brunon Krasnodębski,

Zgadzam się z proponowanym przez Pana Profesora projektem ustawy.
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Prokrustes 2 mar 2021, o 21:51

Wysoki Sejmie,

Zarządzam debatę nad przedłożonym projektem. Potrwa ona do 5 marca, do godziny 22:00.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Filip I Gryf 3 mar 2021, o 07:37

WKW Regencie,
Wysoka Izbo,


Jako że jest to projekt wychodzący od rządu, moja skromna osoba będąca w jej składzie nie mam więcej uwag do projektu (chyba, że pojawią się dodatkowe opinie i głosy). Na ten moment w pełni popieram.

Pozdrawiam,
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Brunon Krasnodębski 5 mar 2021, o 00:37

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Wnoszę o przejście do głosowania. Dyskusja nie rozgorzała, chyba nie ma żadnych uwag. Nie przeciągajmy. :P
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez VAT 6 mar 2021, o 14:01

Wysoki Sejmie,

Co do projektu art. 33a to zamysł oczywiście rozumiem, ale nie widzę sensu żeby ograniczać prawo do wstąpienia tylko do ministra sprawiedliwości/ds. praworządności. Proponuję więc zamiast wprowadzania art. 33a nowelizację art. 33:


Art. 33.

§ 1. W przypadku, gdy postępowanie dotknięte było wadą powodującą jego nieważność lub jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia, a uczestnikowi postępowania, lub podmiotowi mającemu prawo wstąpić do sprawy w charakterze uczestnika postępowania, nie przysługuje inny środek zaskarżenia, może on złożyć na ręce Marszałka Trybunału skargę kasacyjną, z tym jednak zastrzeżeniem, że strona wstępująca do sprawy w charakterze uczestnika postępowania na etapie skargi kasacyjnej jest zobowiązana dodatkowo wskazać w skardze podstawę prawną swojego uczestnictwa.
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi gdy:
1) droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeśli uczestnik postępowania nie miał zdolności sądowej lub procesowej;
3) jeśli skład był niezgodny z przepisami prawa;
4) jeśli o to samo roszczenie między tymi samymi podmiotami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeśli sprawa taka została już zakończona;
5) jeżeli uczestnik postępowania został pozbawiona możliwości obrony swoich praw;
6) orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.


Znowelizowana treść pozoli na składanie skargi kasacyjnej każdemu podmiotowi mającemu interes do udziału w sprawie (a więc zarówno Ministrowi jak i Kanclerzowi, Prefektowi itd. itd.)
/-/ VAT
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Brunon Krasnodębski 6 mar 2021, o 16:58

Jako że chciałbym się odnieść, uprzejmie proszę, aby nie zarządzać głosowania, dopóki nie odpiszę - wieczorem powinienem mieć czas. :)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Prokrustes 6 mar 2021, o 22:47

Przedłużam debatę do 8 marca do godziny 21:00
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Brunon Krasnodębski 7 mar 2021, o 17:02

Wysoki Sejmie,

Nie do końca rozumiem proponowaną przez Pana Posła zmianę i odnoszę wrażenie, że mija się ona z ratio legis rządowego projektu ustawy.

W przedłożonym przeze mnie w imieniu Rady Ministrów projekcie sformułowano mechanizm umożliwiający ministrowi właściwemu złożenie skargi kasacyjnej od orzeczenia zapadłego w sprawie, jakiej minister nie był uczestnikiem, w szczególnych przypadkach - wyłącznie wówczas, jeśli wydane orzeczenie narusza porządek prawny lub konstytucyjne wolności i prawa. Cała zmiana ma na celu zapewnić członkowi rządu specjalnie do tego powołanemu możliwość faktycznej, a nie tylko teoretycznej, dbałości o porządek prawny Księstwa Sarmacji. Tymczasem proponowana przez Pana Posła zmiana całkowicie pomija tę kwestię, umożliwiając złożenie skargi kasacyjnej właściwie każdemu, kto będzie potrafił ładnie uargumentować posiadanie interesu w jej złożeniu, jednocześnie skuteczność dołączenia do postępowania uzależniając wyłącznie od woli przewodniczącego składu orzekającego (art. 3 § 1 pkt 4 k.p.t.k.). Mija się to z zakładanym przez Radę Ministrów celem nowelizacji Kodeksu.

Abstrahując jednak od powyższej argumentacji pragnę zauważyć, że umożliwienie złożenia środka odwoławczego przez totalnie każdego narusza zasadę pewności wobec prawa i wobec zapadłych orzeczeń. Choć zasada ta nie jest wprost wyrażona w sarmackim prawie, to jednak z aksjologii prawa wywnioskować można, że uczestnicy obrotu prawnego powinni mieć pewność co do ostateczności zapadłych w ich sprawach wyroków i postanowień. Możliwość "wtrącenia się" do postępowania pomiędzy dwoma osobami każdej osoby trzeciej jest nieuzasadnione i narusza tę zasadę pewności sprawiając, że nawet prawomocne orzeczenie nigdy nie będzie wystarczającym pewniakiem - zawsze będzie mogło być wzruszone przez każdego. Toteż uprawnienie to ograniczyłbym wyłącznie do ministra właściwego, ponieważ dbałość o prawidłowość obrotu prawnego leży w jego kompetencjach i jest uzasadnione.

Znowelizowana treść pozoli na składanie skargi kasacyjnej każdemu podmiotowi mającemu interes do udziału w sprawie (a więc zarówno Ministrowi jak i Kanclerzowi, Prefektowi itd. itd.)


Zaznaczę raz jeszcze, że sformułowanie użyte w rządowym projekcie "minister właściwy ds. sprawiedliwości lub porządku prawnego" umożliwi podział obowiązków w Radzie Ministrów wedle woli szefa rządu - jeśli Kanclerz zechce sam się tym zajmować, będzie mógł wpisać tę kompetencję "sobie" w stosownym zarządzeniu. Pozostawmy to rządowi.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o pozycji ministra w postępowaniu przed T

Postprzez Prokrustes 10 mar 2021, o 21:59

Czy Poseł VHS zamierza podjąć polemikę ?
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Archiwum sejmowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość