Strona 2 z 4

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 7 lis 2019, o 22:32
przez Esteladio
Słusznie. Jutro przedstawię poprawiony projekt.


Z przyjemnością się z nim zapoznam. Na resztę nie naciskam.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 12 lis 2019, o 23:15
przez piwniczak
Cóż, jeśli to nie jest oczywiste, to przedłużam debatę.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 15 lis 2019, o 13:02
przez Hugo
Może coś takiego na tę realiozę? Kwestia ustalenia liczby (1) dni nielogowania i (2) niezajmowania się sprawami STS. Myślę, że drugie dłuższe niż pierwsze, ponieważ w przypadku nielogowania realioza pochłania go zupełnie, ale przecież ktoś może ot specjalnie się logować, ale nie zajmować sprawami Samorządu.

Art. 6. [Sytuacje ekstraordynaryjne]

1. Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może.
2. Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy największą liczbę wsi lennych posiadający obywatel Starosarmacji i niepochłonięty realiozą czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.
3. Za pochłoniętego realiozą uznaje się tego, kto przez kolejnych X dni do sarmackiego systemu się nie zaloguje lub mimo logowania przez Y dni sprawami Starosarmacji na jej forum się nie zajmie.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 15 lis 2019, o 14:28
przez Esteladio
Popieram poprawkę. Jako X proponuję 10 dni, a jako Y 7 dni.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 15 lis 2019, o 16:28
przez piwniczak
Dziękuję WKW za tę poważną poprawkę. 14 i 7 zdają się rozsądnymi liczbami, ale słucham PT Delegatów, co oni na to.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 17 lis 2019, o 14:41
przez Esteladio
Może być i 14/7. 4 dni dla mnie różnicy nie robią. Na resztę PT Delegatów nie ma chyba co czekać. Obrady i tak trwają już relatywnie długo.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 24 lut 2020, o 22:03
przez Prokrustes
Czy ten Sejmik został jakkolwiek zakończony czy trwa ciągle nieco przeciągnięta przerwa na czaj ?

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 27 maja 2020, o 18:31
przez von Thorn-Janiczek
W związku z przedłużającą się ciszą oraz nieaktywnością, postanowiłem nieco więcej namieszać i zaproponować inną konstytucję, dopasowaną do obecnych, "nieaktywnych", czasów. Treść poniżej:


Konstytucja Starosarmacji

Pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, mając w sercu szczególną miłość do korzeni, z których wyrosło Księstwo Sarmacji, podpisujemy niniejszy akt.
Art. 1. [Starosarmacji]
1. Starosarmacja, jako prowincja obejmująca ziemie wysp: Sarmacja, Tropicana, Troja, Anheim i Awara Północna, pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i Jemu służyć pragnie.
2. Starosarmacja, jako prowincja, zostaje na stałe związana z instytucją Księstwa. Przynależna jest tronowi książęcemu, nie rodowi panującemu.
3. Suwerenem najwyższym Prowincji jest Książę Sarmacji.
Art. 2. [Stolica oraz symbole prowincji]
1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii w Roku Diuczym 2003.
6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]
1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.
2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Namiestnika, przy ewentualnej radzie Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy lub prawomocnym wyrokiem Księstwa na banicję skazany zostanie.
7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i idei [usunięte:oświeconego monarchofaszyzmu] wzajemnej tolerancji,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.
8. Starosarmacja doceniając swych wiernych obywateli nadaje poprzez dekret Namiestnika Honorowe Obywatelstwo Starosarmacji obywatelowi, który prześwietnymi osiągnieciami na rzecz Starosarmacji się wykazał.


Art. 3a. [Osady i Sanktuaria]
1. Starosarmacja składa się z historycznych ziem, których wyłącznym prawem jest ustanawianie własnych norm, reguł, praw, narracji i historii, w takim stopniu w jakim nie zakłóca to sprawnego funkcjonowania całej prowincji oraz nie prowadzi do jej rozpadu.
2. Ustanawiając administracyjnie Osady i Sanktuaria bazujące na historycznej części Sarmacji Namiestnik określa w drodze dekretu dokładne terytorium funkcjonowania Osady oraz Sanktuarium i zakres nadzoru nad nią. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Osady i Sanktuaria, o ile ich działania nie mają wpływu na całą prowincję.
3. Zasady ogólne funkcjonowania Osad i Sanktuariów określa osobny dekret Namiestnika.

Art. 4. [Sejmik Koronny]
1. Ciałem doradczym podczas ustanawiania Konstytucji Starosarmacji oraz wyboru Namiestnika jest Sejmik Koronny.
2. Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi.
3. Decyzje Sejmiku Koronnego wiążącymi nie są, jeśli na obrady nie stawi się przynajmniej dwóch uprawnionych obywateli Prowincji.
4. Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie, większością zwykłą. Jednakże, gdy Marszałek leniem się okaże, a prace Sejmiku przezeń wstrzymane zostaną, kompetencje jego może przejąć Książę, Namiestnik lub osoba przez niego wyznaczona (przy nieobecności Marszałka dłuższej niźli dni kalendarzowych 7) 
W każdym przypadku nad porządkiem wyboru i odwołania Marszałka czuwać będzie aktywny uczestnik Sejmiku obywatelstwo Starosarmackie najdłużej posiadający, zwany Marszałkiem Seniorem. Gdyby sytuacja taka zaistniała, że Marszałek Senior z roli wywiązać się nie może to w następstwie jego oświadczenia lub honorowego poświadczenia Namiestnika przywilej na kolejnego stażem uczestnika Sejmiku przechodzi.
5. Wypowiadać swe zdania i opinie w Sejmiku może każden, kto Starosarmację zamieszkuje, choćby i obywatelstwa naszej prowincji nie posiadał. Jednakowoż Sejmik może sam takie prawo każdemu mieszkańcowi prowincji odebrać, jeśli z mocy artykułu trzeciego, ustępu jego piątego korzystając, równocześnie odbierze prawa wyborcze.
6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.


Art. 5. [Namiestnik i Rada Koronna]
1. Namiestnik prowincji z woli obywateli Starosarmacji władzę w niej sprawuje dekrety wydając.
2. Namiestnika podczas obrad Sejmik wskazuje, a Książę Namiestnika wybiera na czas pół roku spośród szlachty i arystokracji Starosarmację zamieszkującej.
3. Jeśli Namiestnik Starosarmację opuści lub czynu nieprzystojnego się dopuści, obywatele Starosarmacji mogą Sejmik ekstraordynaryjny zwołać jako w artykule czwartym stoi i na obradach kandydaturę nowego Namiestnika przedstawić. Poprzeć go musi jednak osoba Księcia.
4. Namiestnik dla skutecznego władania Starosarmacją powołuje ministrów wedle swego upodobania, którzy wszyscy pospołu Radę Koronną tworzą.
5. Namiestnik i ministrowie jego dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.
6. W przypadku przedłużającej się nieobecności Namiestnika, która prace prowincji hamuje (nieuzasadniona nieobecność dłuższa niż dni 10) zastosowanie ma punkt 3 artykułu.

Art. 6. [Stan nadzwyczajny]
1. W przypadku braku kandydata lub braku poparcia dla niego ze strony Sejmiku lub Tronu, obowiązki Namiestnika przejmuje Książę, jednak na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc. Do czasu tego powinien zostać nowy kandydat wyłoniony, który na stolcu namiestnikowskim zasiądzie.
2. Takoż władza jest sprawowana w sytuacjach konstytucją nieprzewidzianych.

Art. 7. [O jedności i terytorium]
1. Prowincja za niepodzielny twór się uznaje i wszelkie czyny w jej integralność godzące za przestępstwo ciężkie przeciw Starosarmacji i Sarmacji uznane będą.
2. U podstaw trwania osad Starosarmacji leży aktywność obywatelska.
3. W przypadku braku aktywności mieszkańców osady Namiestnik na drodze dekretu ma prawo uznać ją za osadę wymarłą i przekształcić w Sanktuarium.
4. Szczegóły zasad funkcjonowania Sanktuariów określa osobny dekret.

Art. 8. [Obrona terytorialna]
1. Namiestnik osobnym dekretem powołuje do życia jednostki Obrony Terytorialnej.
2. Obrona Terytorialna jako siła paramilitarna może działać jedynie w celach defensywnych i porządkowych na terenie Starosarmacji.
3. Dowództwo Obrony Terytorialnej podlega dowództwu Książęcych Sił Zbrojnych.
4. Zasady działania, nazewnictwo i charakterystykę określa osobny dekret Namiestnika.

Art. 9. [Przepisy końcowe i wprowadzające]
1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Korony Księstwa Sarmacji z dnia 14 kwietnia 2016 r.
3. Do zmiany niniejszej ustawy zasadniczej wymagana jest ilość głosów obywateli w liczbie nie mniejszej niż trzy, a także aprobata Księcia jako suwerena Prowincji.
Jednocześnie, jako Namiestnik, zarządzam zgłaszanie pytań i poprawek do soboty, do godziny 22.00.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 31 maja 2020, o 07:42
przez von Thorn-Janiczek
Szanowni,

W związku z zakończeniem czasu na zadawanie pytań, wnoszenie poprawek i składanie wniosków zarządzam okres ciszy przedwyborczej (do 4.06.2020, do godz. 22.00). Po tym okresie zostanie rozpisane głosowanie za nową konstytucją Starosarmacji.

W przypadku pytań i niejasności - zapraszam do kontaktu bezpośredniego lub do Kancelarii Namiestnikowskiej.

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

PostNapisane: 4 cze 2020, o 22:41
przez von Thorn-Janiczek
Szanowni,

Niniejszym zarządzam głosowanie nad zmianą obowiązującej Konstytucji Starosarmacji na przedstawiony powyżej projekt.

Głosowanie trwa do poniedziałku, do godziny 23.59. Jednocześnie zastrzegam możliwość skrócenia głosowania w przypadku ilości oddanych głosów, które pozwolą poznać decyzję uprawnionych do głosowania.

Głosujemy na TAK, NIE lub WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Uprawnieni do głosowania obywatele Starosarmacji (na dzień 4.06.2020, godz. 23.36):

Tomasz Ivo Hugo
Magnum von Graudenz
Henryk Leszczyński
Bartosz von Thorn-Janiczek
[usunięte]
Felix Polon


Uzasadnienie edycji:
W związku z utratą obywatelstwa Księstwa Sarmacji (http://prawo.sarmacja.org/akt,11560.html) obywatelstwo Starosarmacji, a co za tym idzie - prawo wyborcze traci wielmożny Severin von Verwaltung.