Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez K.W.v.Ch.G. 16 paź 2021, o 23:52

Wielmożny Wicehrabia
Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego


Apelacja od wyroku w sprawie o sygn. K 6/21


W imieniu pozwanego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Krzysztofa Hansa hrabiego Arpeda-Winnickiego (AB726) w trybie art. 16 kpptk, uznanego za winnego popełnienia przestępstwa wywierania środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznego na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ks i skazanego przez Trybunał Koronny I instancji na 30 dni więzienia, w trybie art. 29 § 1 kpptk składam apelację od tegoż wyroku i wnoszę o:

1. uniewinnienie pozwanego.

Dowód: Wyrok Trybunału Koronnego z dnia 16.10.2021 r. o sygn. K 6/21 (https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1031&t=32847), na okoliczność wniesienia apelacji od wyroku.
Dowód: Pełnomocnictwo udzielone dnia 16.10.2021 r. (https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=181&t=32868), na okoliczność zastępstwa procesowego w niniejszej sprawie.

I. Fakty sprawy
Dnia 22.09.2021 r. pozwany opublikował swoją notatkę dotyczącą zorganizowanego protestu pod Kancelarią Namiestnika Starosarmacji. Według owej notki sporządzonej przez pozwanego, w pokojowym proteście wzięło udział 100 000 ludzi, w tym grupa nacjonalistów, których według norm przepisanych można uznać za protestujących agresywnych, gdyż byli uzbrojeni i doprowadzili do śmierci 80 osób, a 146 osób doznało poważnego uszczerbku na zdrowia.

Po pierwsze, pragnę zauważyć, iż wydarzenia opisane powyżej nie są faktami. Zostały one spisane przez pozwanego w celu narracji, przez co można śmiało uznać, iż były one fikcją, a więc są nieprawdziwe, wobec czego faktem jest jedynie opublikowanie notatki o proteście przez pozwanego. Jeżeli jednak Trybunał uzna, iż obywatele mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za organizację również zdarzeń fikcyjnych, moja argumentacja będzie opierała się na tychże dwóch możliwościach.

II. Analiza przepisów
Art. 41 ust. 1 pkt 1 ks stanowi, iż wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznej stanowi przestępstwo. Zatem należy spełnić trzy kumulatywne warunki: 1) należy wywierać wpływ; 2) wpływ ten wywierany jest na organ władzy publicznej; 3) wpływ ten wywierany jest środkami bezprawnymi.

Aplikując fakty sprawy do powyższych warunków spełnienia definicji przestępstwa, o które oskarżono pozwanego, można dojść do wniosku, iż nie doszło do wywierania wpływu. Protest miał charakter fikcyjny i nie różni się niczym od innych wydarzeń o tożsamym charakterze, które czasami mają miejsce w Sarmacji. Jeżeli jednak fikcyjne protesty według norm prawnych Sarmacji również stanowią wywieranie wpływu, należy zwrócić uwagę na parę kwestii. Po pierwsze, nie ma dowodów, iż ten protest się odbył. Po drugie, nie ma dowodów, iż organizatorem protestu był pozwany (według wytworzonej bez niego narracji), co wyłącza go z odpowiedzialności za skutki protestu. Po trzecie, skazywanie pozwanego na karę więzienia za jakikolwiek nieudowodniony związek z jakimkolwiek protestem stanowi naruszenie jego prawa do wypowiedzi i prawa do swobodnego zgromadzenia, co jest prawem człowieka. W takim przypadku kara jest również znacząco nieproporcjonalna do jej celów i zachodzi jasny konflikt pomiędzy prawem człowieka a rzekomym przestępstwem oskarżonego. Jeżeli uznamy za wyrokiem Trybunału I instancji, iż wspomniane wydarzenia są narracją, tym bardziej tworzenie narracji nie jest wywieraniem wpływu. Absurdem byłoby stwierdzić inaczej, gdyż prowadzi to do niebezpiecznego precedensu, który opiszę w dalszej części mojej apelacji od wyroku.

Jeżeli jednak Trybunał uzna, iż wpływ w istocie był wywierany, to nie przez oskarżonego, a przez protestujących. Już abstrahując od faktu, że protest tak naprawdę nigdy nie miał miejsca, bo był fikcyjny. Jednakże czy protest można uznać za środek bezprawny? Tu również można mieć wątpliwości, gdyż pokojowy protest jest jednym z bardzo ważnych elementów do osiągania celów w społeczeństwach demokratycznych. Uznając jakikolwiek protest o charakterze pokojowym za bezprawny, państwo dąży do autorytaryzmu. To agresywni protestujący powinni być ukarani, a nie pozwany, który z jego organizacją de facto nie miał nic wspólnego, jedynie relację o niej spisał, słowem - wymyślił. To samo można powiedzieć o opublikowaniu relacji z wymyślonych zdarzeń. Czy jeśli dziennikarz napisze dystopijną wizję przyszłości państwa, ma zostać również ukarany, ponieważ wywiera wpływ na działania rządu? Zatem warunek 3. również nie zostaje spełniony, gdyż organizacja, udział lub wymyślenie narracyjnego protestu nie może być bezprawne sensu stricte - manifestum non eget probatione.

Pragnę przypomnieć, iż warunki definicji przestępstwa z art. 41 ust. 1 pkt 1 ks mają charakter kumulatywny, niespełnienie jednego z trzech przytoczonych przeze mnie warunków oznaczałoby brak kwalifikacji czynu pozwanego jako owe przestępstwo.

Dowód: wątek stworzony przez pozwanego - viewtopic.php?f=1166&t=32748

III. Analiza wyroku I instancji
ATK Santiago hrabia Vilarte von Hippogriff w swoim uzasadnieniu wyroku zauważył, iż wydarzenia miały w istocie charakter narracyjny. Jednak ATK błędnie zauważył w uzasadnieniu, iż „oskarżony w gruncie rzeczy nie poczuwa się do odpowiedzialności za istotę tej sprawy, a więc samą organizację narracyjnych protestów”. Nie jest to prawda, gdyż pozwany nie tylko wykazał skruchę, wiele razy zamieszczał przeprosiny, czy to podczas rozprawy, czy w prasie, wpłacił również dobrowolne zadośćuczynienie na konto stołecznego miasta Grodziska. Wydaje się więc ewidentne, że pozwany wyraża żal za to, iż niektóre osoby poczuły się urażone z powodu jego fikcji, gdyż ponownie należy podkreślić, iż opisane przez niego wydarzenia nie miały miejsca.

Dowód: Oświadczenie Stronnictwa Centrowo-Demokratycznego opublikowane w prasie https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12916/0

Następnie ATK zważył, iż: „Trybunał uznał, że nie jest zasadne wymierzanie kary w takiej wysokości [kary maksymalnej 3 miesięcy, red.] przede wszystkim dlatego, że według oceny Trybunału, oskarżony nie posiada praktycznie żadnego poparcia społecznego ani dla wspomnianych postulatów, ani dla sposobów ich forsowania”. Obrona podkreśla, iż prawo do wolności wypowiedzi jest prawem absolutnym, bez względu na to, kto dane działania lub wypowiedzi popiera. To obowiązkiem strony oskarżającej jest udowodnić, iż doszło do jakiejkolwiek szkody wynikłej z działań pozwanego, czyli do faktycznego wywierania wpływu na organ władzy publicznej środkami bezprawnymi. Do szkód faktycznych ani materialnych nie doszło i dojść nie mogło, zdaniem obrony, co zresztą potwierdza sam Trybunał, pisząc, iż "oskarżony nie posiada praktycznie żadnego poparcia społecznego ani dla wspomnianych postulatów, ani dla sposobów ich forsowania". W istocie trudno forsować jakikolwiek postulat, jedynie o nim pisząc lub dopisując do niego wymyśloną narrację.

Ponadto ATK oświadczył, że: „Jest niedopuszczalne, aby obywatel Sarmacji próbował wywołać w ten sposób presję w celu uzyskania stanowiska rządowego, łączącego się z uzyskiwaniem wynagrodzenia z budżetu” oraz "Organizowanie zamieszek, choćby narracyjnych, i oświadczanie wprost, że zorganizowało się je, aby dyktować rządowi politykę zagraniczną i otrzymać stanowisko rządowe, jest czynem bezprawnym". Legalnie presję można wywierać w różny sposób. Zdaniem obrony uprawianie fikcji dziennikarskiej nie jest bezprawne. Tworzyłoby to swego rodzaju niebezpieczny precedens, kiedy można by o to samo przestępstwo oskarżyć dziennikarza, który tworzyłby fikcyjną narrację lub satyrę mającą na celu pokazanie np. rządu w złym świetle. Mimo wszystko nie jest oczywiste to, w jakim celu narracja pozwanego została stworzona. Czy w celu uzyskania stanowiska rządowego? Obrona twierdzi, że nie, jest to jedynie dopełnienie narracji mirsko-sclavińskiej pozwanego prowadzonej od miesięcy. Jeżeli prefektura twierdzi inaczej, obrona żąda przedstawienia dowodu, iż taki był motyw pozwanego. Mimo wszystko motyw pozwanego i tak nie ma znaczenia ze względu na argumenty przytoczone wcześniej, mające swe umocowanie w źródłach prawa, oceny zdarzeń, a także norm fundamentalnych takich jak prawo do swobody wypowiedzi. Pozwany zresztą o "zamieszkach" nie pisał, a o legalnym pokojowym proteście, który nie z jego winy wymknął się spod kontroli. Co innego również oznacza "wywieranie presji" a "wywieranie wpływu środkami bezprawnymi". By lepiej zrozumieć zalecenia legislatywy dot. tego przepisu, należałoby dopisać, iż to wywieranie wpływu miałoby wpłynąć na rozsądnego człowieka w normalnych okolicznościach. Sądzę, że na żadnego rozsądnego człowieka w normalnych okolicznościach nie wpłynęłaby fikcja pozwanego. Na rozsądnego człowieka wpłynęłaby np. przystawiona do głowy broń. To istotna do zrozumienia różnica. Na koniec chcę podkreślić, iż sprawa ta jest precedensowa, gdyż ukaranie oskarżanego oznaczałoby, iż prawo Sarmacji zezwala na penalizację tworzenia narracji. Ważna jest obrona fundamentalnej normy swobody wypowiedzi, bo tego moim zdaniem w dużej mierze dotyczy ten spór.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.


kawaler Konrad von Chamier-Gliszczyński,
r. pr. z wyb. Krzysztofa Hansa hrabiego Arpeda-Winnickiego
Sarmatia Justice League

DW: @KrzysztofHans @Antoni @Laurẽt
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Apelacja od wyroku K 6/21

Postprzez Krzysztof Hans 18 paź 2021, o 12:45

Wysoki Trybunale
Niniejszym wnoszę o uniewinnienie zgodnie z tym o czym wspomniał mój pełnomocnik któremu zresztą udzielam pełnomocnictwa we wszystkich toczących się rozprawach z moim udziałem.

(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Apelacja od wyroku K 6/21

Postprzez Antoni 18 paź 2021, o 19:50

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 2. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
 1. na wniosek pełnomocnika Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego (AB726), Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174), złożony w dniu 16 października 2021 r., wszczynam postępowanie apelacyjne w sprawie karnej o sygn. K 6/21 przeciwko Krzysztofowi Hansowi Arped-Winnickiemu (AB726) w zakresie objętym ww. wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: AK 6/21;
 3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego oraz Ławnika Piotra de Zaym;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego.

Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @KrzysztofHans @corrado @TomaszLiberi @Laurẽt @PiotrdeZaym
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez Antoni 18 paź 2021, o 20:19

Na podstawie art. 12. oraz art. 17. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047):
 1. otwieram rozprawę;
 2. wzywam Prefekta Generalnego lub Podprefekta Generalnego w jego imieniu do zabrania stanowiska w sprawie;
 3. wzywam Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego (AB726) do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. Czy przyznaje Pan, że tworząc wątek o proteście w Grodzisku, celem było wywarcie wpływu na organach władzy publicznej?
  2. Czy narracyjny wątek, który Pan utworzył, był wyrazem osobistych odczuć, chęci wywarcia wpływu na organy władzy publicznej z pominięciem obowiązującego prawa?
  3. Czy przyznaje się Pan, że wywierał Pan wpływ na organy władzy publicznej środkami bezprawnymi?

Wezwani są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wezwanie Trybunału w terminie do 22 października 2021 r. godz. 18:00.

Do wiadomości: @KrzysztofHans @corrado @TomaszLiberi @Laurẽt @PiotrdeZaym
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez Laurẽt 21 paź 2021, o 23:02

Wielmożny Panie Marszałku,
Wasza Królewska Wysokość Ławniku,


w związku z udzieleniem głosu informuję, iż podzielam stanowisko składu orzekającego zawarte w wyroku z dnia 16 października br. Ponadto chciałbym zauważyć, iż stanowisko pełnomocnika skazanego stanowi irracjonalną próbę zakrzywienia mikronacyjnej rzeczywistości, w której pełnomocnik myli fikcję z rzeczywistością. Wszystkie opisane działania to działania skazanego, a nie tak zwanego "gajowego Muruchy". Skazany w proteście występował imiennie czego w swym wystąpieniu pełnomocnik nie raczył zauważyć pisząc:
Po pierwsze, nie ma dowodów, iż ten protest się odbył. Po drugie, nie ma dowodów, iż organizatorem protestu był pozwany (według wytworzonej bez niego narracji), co wyłącza go z odpowiedzialności za skutki protestu.

Gdy sam skazany zamieścił te słowa:
Zasugerowano też powołanie Krzysztofa Hansa-Arpeda Winnickiego na stanowisko Pełnomocnika ds. Mirii, Nowicji i Sangii a nawet Ministra Spraw Zagranicznych. Sam Hans powiedział że ma plan jak ten palący problem rozwiązać ale bez zgody Rady Ministrów nie może nic zrobić bo będzie posądzony o podszywanie się pod urzędnika państwowego.

Ponadto sam skazany w swym oświadczeniu osobiście wraz ze swym stowarzyszeniem przeprasza "...za nie dotrzymanie zasad bezpieczeństwa...", a dalej pisząc przyznaje się do błędu. Poza tym pod pozorem wolności słowa nie należy rozumieć tego, że każdemu wolno wypowiadać się w dowolnym miejscu i w dowolny sposób, co usiłuje udowodnić pełnomocnik skazanego.


@Antoni @PiotrdeZaym @TomaszLiberi

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez Krzysztof Hans 22 paź 2021, o 14:20

Wysoki Trybunale,
Szanowny Panie Prefekcie Generalny
Zanim oddam głos mojemu pełnomocnikowi będącego adresatem Pana wystąpienia i autorem finalnej linii obrony chciałbym wyjaśnić pewną sprawę. Mojemu pełnomocnikowi nie chodziło o protest "Novej" tylko ten drugi autorstwa w którym to zbyt przed szereg.24 nacjonalistycznych osób z Ruchu Antysecsyjnego.
Obecnie próbują państwo wsadzić do jednego worka dwa protesty odbywające się w tym samym czasie i opisane w jednej narracji. Ten ruch jest blędny gdyż wskazuje że w obu protestach chodzi o śmierć niewinnych osób co nie jest prawdą. By zrozumieć sytuacje od prawidłowej syrony naleźy oddzielić powody organizacji obu narracyjnych protestów. W tym organizowanym przeze mnie i "Novą" chodziło o pokojowe rozwiązania mające na celu uporządkowanie po secesyjnej sytuacji w Mirii, Nowicji i Sangii tak by bez przeszkód można było tam tworzyć miasta czy lenna. W drugim, tym negatywnym proteście chodziło o sytuacje dążącą do przywrócenia środkami siłowymi (śmiercią niewinnych ludzi) sytuacji sprzed secesji na co nigdzie (także i u mnie czy Novej) zgody nie ma. Sugerowanie na wskazane stanowiska opisane przez szanownego Prefekta a wcześniej przez mnie w artykule nie jest opcją wymuszenia na rządzących określonego działania a jedynie złozeniem propozycji w tym zakresie gdyż ostateczna decyzja w tej kwestii należy i tak do Rady Ministrów a ja nie mam parcia do władzy choć aktywnie udzielałem się w wyborach z racji obywatelskiego obowiązku.
Wiem że jest niepisana zasada by za stworzoną narracje odpowiadał jej autor ale z drugiej strony warto też zwrócić uwagę po której on stoi stronie i co chce przez to wyrazić. Ja w swoim artykulr chciałem przedstawić to samo co potem w swoich narracjach robiła Rada Ministrów (inne podmioty państwowe) a mianowicie potępić używanie agresji i terroru do załatwiania swoich spraw jak i wszelkie sprawy rozwiązywać w sposób pokojowy także za pośrednictwem pozytywnych demonstracji. Przeprosiliśmy za nie dotrzymanie zasad bezpieczeństwa gdyż byliśmy odpowiedzialni za protest (ten swój a nie osób które były agresywne) a zamieszanie wywołane przez kontrmanifestacje także dla mnie i Stowarzyszenia "Nova" było sporym zaskoczeniem. Oczywiście planowany jest artykuł w którym opisane będzie pociągnięcie do odpowiedzialności osób wywołujących zamieszki (planuje w tym celu zaproponować współpracę Radzie Ministrów gdyż ja i Stowarzyszenie "Nova" teź potępiamy wszelkie akty wandalizmu) i to ono bardziej powinno mieć miejsce niż różnego typu rozprawy sądowe które tylko w tej delikatnej sprawie mogą zaszkodzić. To tyle ode mnie w tej sprawie. Teraz oddaje głos mojemu pełnomocnikowi.

Z uszanowaniem
Oskarżony
(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki

PS: Składam wniosek o danie czasu mojemu pełnomocnikowi do godziny 20:00 bądź 23:59 w przypadku obu spraw oznaczonych jako K 6/21 i K 8/21 z uwagi na ich równoległość.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez K.W.v.Ch.G. 22 paź 2021, o 15:54

Wielmożny Panie Przewodniczący,

Umieszczam odpowiedzi na zadane pytania.

1. Oskarżony nie przyznaje, by intencją stworzenia przez niego wątku o proteście było wywarcie wpływu na organach władzy publicznej. Intencją oskarżonego w tym przypadku było czerpanie satysfakcji z tworzenia narracji w Księstwie Sarmacji, w taki sam sposób jak ja czerpię ją z Gliśna lub inni z niedawnej narracji Krwawej Środy. Działania narracyjne popieram, gdyż aktywizują one nasze państwo i jak sądzę, taki jest też cel istnienia naszego kraju.

2. Mam wrażenie, iż to pytanie poniekąd odwołuje się do pytania poprzedniego i następnego. Narracyjny wątek utworzony przez oskarżonego był wyrazem jego osobistych odczuć do stopnia, w którym czerpie on z niego osobistą satysfakcję, w sposób przeze mnie przedstawiony powyżej. W tym przypadku nie używał środków bezprawnych, gdyż jest to abstrakcyjnie niemożliwe. Środkiem bezprawnym w podobnych sprawach na podstawie tego przepisu z Kodeksu Sprawiedliwości mogłaby być groźba lub szantaż, która w istocie wpłynęłaby na organ władzy publicznej, jednak działanie oskarżonego nie może zostać przypisane do żadnej z obu kategorii po pierwsze, po drugie np. groźba musiałyby być faktyczna, tak samo jak każde inne działanie. Narracyjność danego działania wyklucza jego faktyczność.

3. Podsumowując obie poprzednie odpowiedzi, oskarżony nie przyznaje, iż wywierał wpływ na organy władzy publicznej środkami bezprawnymi. Tzw. actus reus, czyli działanie bezprawne, nie zostało dokonane przez oskarżonego (w jaki sposób bajkopisarstwo miałoby wpłynąć na organ władzy publicznej?), a także warunek mens rea, czyli intencja, wiara oskarżonego w to, że swoimi działaniami wpłynie na organ władzy publicznej, nie został spełniony, gdyż on sam ani, jak sądzę, żaden racjonalny człowiek nie pomyślałby, iż wątek utworzony przez oskarżonego mógłby wpłynąć na organ władzy publicznej.

Na koniec chciałbym podkreślić, iż kryminalizacja danego niepożądanego działania musi być ostatecznością (ultima ratio). Natomiast kryminalizacja działania legalnego, czyli niezabronionego przez prawo, nie powinna mieć nigdy miejsca.

DW: @Antoni @KrzysztofHans @Laurẽt
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez Antoni 25 paź 2021, o 08:39

Na podstawie art. 22. § 1. k.p.p.t.k. zamykam rozprawę.

Do wiadomości: @KrzysztofHans @corrado @Laurẽt
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: AK 6/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki (apelacja)

Postprzez Antoni 26 paź 2021, o 09:00

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
 • MTK Antoni Kacper Burbon-Conti
 • Ławnik Piotr de Zaym

rozpoznawszy sprawę apelacyjną o sygnaturze AK 6/21 wszczętą na wniosek Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174), pełnomocnika Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego (AB726), oskarżonego w sprawie karnej o sygnaturze K 6/21 o czyny z art. 41. ust. 1. pkt 1. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.), tj. wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznej - Namiestnika Starosarmacji oraz Kanclerza, złożony w dniu 16 października 2021 r. na korzyść oskarżonego w formie apelacji od wyroku Trybunału Koronnego z dnia 16 października 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21

rozstrzygniecie

 1. zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że zmienia karę 30 dni więzienia na karę 15 dni więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 miesięcy;
 2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

uzasadnienie

Trybunał ustalił następujący stan faktyczny:

Krzysztof Hans Arped-Winnicki oskarżony o to, że wywierał środkami bezprawnymi wpływ na organ władzy publicznej, w tym przypadku Namiestnika Starosarmacji i pośrednio także Kanclerza, poprzez tworzenie narracji obejmującej protesty połączone z ofiarami śmiertelnymi i rannymi, w celu uzyskania transferów terytorium oraz mianowania oskarżonego na stanowisko w rządzie, tj. o czyn z art. 41. ust. 1. pkt 1. k.s..

Wyrokiem z dnia 16 października 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21 Trybunał Koronny uznał oskarżonego Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego (AB726) za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 30 dni więzienia.

Apelacja została złożona w dniu 16 października 2021 r. przez pełnomocnika oskarżonego i wnosiła o uniewinnienie oskarżonego. Apelacja stawiała zarzut niewypełnienia znamion czynu zabronionego postępowaniem oskarżonego.

Wobec czego Trybunał zważył, co następuje:

Apelacja pełnomocnika oskarżonego w żadnej mierze nie zasługiwała na uwzględnienie. Podniesiona w niej argumentacja jest błędna, zaś przytaczane przepisy prawa pozostają bez prawidłowego zrozumienia ich treści.

Trybunał w sprawie o sygnaturze K 6/21 dokonał prawidłowej analizy stanu faktycznego — oskarżony swoim postępowaniem wypełnił znamiona czynu zabronionego z art. 41. ust. 1. pkt 1. k.s. poprzez tworzenie narracji obejmującej protesty połączone z ofiarami śmiertelnymi i rannymi, w celu uzyskania transferów terytorium oraz mianowania oskarżonego na stanowisko w rządzie. W czasie oceny prawnej czynu Trybunał słusznie uznał, że oskarżony wywierał wpływ poprzez opublikowanie wątku narracyjnego opisującego protest tragiczny w skutkach dla niektórych jego uczestników; wywierany wpływ był ukierunkowany na organy władzy publicznej: Namiestnika Starosarmacji oraz pośrednio również Kanclerza; w celu wywierania wpływu podjęte zostały bezprawne środki tj. organizowanie protestu-zamieszek z jednoczesnym oświadczeniem, że podjęte działania, choć narracyjne, mają skutkować dyktowaniem przez oskarżonego polityki zagranicznej rządu oraz objęciem przez niego stanowiska rządowego.

Zachowanie oskarżonego bezpośrednio wskazywało, że jego celem było wywarcie wpływu na organach władzy publicznej z wykorzystaniem w tym celu bezprawnych środków. Fakt, że czyny podjęte przez oskarżonego nie okazały się być owocnymi, nie oznacza, że oskarżony nie powinien ponieść konsekwencji swojego postępowania.

Zauważyć również należy, że wszelkie czyny, które podejmujemy w czasie naszej działalności w mikronacjach, należy uznawać za czyny podejmowane faktycznie, jako niemal równoważne z tymi podejmowanymi realnie przez mikronautów. Działając w mikronacjach, to właściciel konta może kreować swoją postać, dlatego czyny podejmowane chociażby w ramach narracji, należy przypisywać jego autorowi, szczególnie jeżeli narracja jest bezpośrednio powiązana z bieżącymi wydarzeniami, samym autorem oraz innymi uczestnikami realnych i bieżących wydarzeń.

Niezależnie od niezasadnej argumentacji zaprezentowanej przez pełnomocnika oskarżonego, to jego apelacja dała możliwość kontroli instancyjnej przedmiotowego orzeczenia. Wobec dokonanej analizy Trybunał z urzędu dokonał zmiany zaskarżonego wyroku poprzez zmianę kary 30 dni więzienia zasądzonej przez Trybunał w I instancji na karę 15 dni więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 miesięcy.

Wskazać bowiem należy, że choć znamiona czynu zabronionego zostały wypełnione przez oskarżonego, to podjęte przez niego działania nie niosły za sobą żadnego faktycznego wpływu na organy władzy publicznej, a sam oskarżony miał znikome poparcie zarówno dla wspomnianych postulatów, jak i sposobów ich forsowania. I choć Trybunał w I instancji słusznie zauważył, że kara dla oskarżonego powinna mieć przede wszystkim aspekt wychowawczy i zasądzona kara powinna uświadomić oskarżonemu, że swoje cele powinien osiągać tylko za pomocą środków legalnych, a jeśli nie udaje mu się legalnie zdobyć wpływu na politykę Sarmacji, to winien to zaakceptować jako aktualny stan opinii społecznej, to należało uznać, że wymierzona kara 30 dni więzienia była niewspółmierna do szkodliwości społecznej czynu, zatem Trybunał uznał za słuszne skrócenie kary więzienia o połowę, na karę 15 dni więzienia, z jednoczesnym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 miesięcy, co zdaniem Trybunału jest wezwaniem oskarżonego do ostrożniejszej działalności w Księstwie Sarmacji i przede wszystkim uważnego doboru podejmowanych działań i słów — zarówno realnie, jak i narracyjnie.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom nie przysługuje możliwość złożenia apelacji od wyroku w II instancji.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
(—) Piotr de Zaym


Do wiadomości: @KrzysztofHans @corrado @Laurẽt
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości