Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 3/20

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: U 3/20

Postprzez Andrzej Fryderyk 30 wrz 2020, o 19:10

Wysoki Trybunale,

w ramach wniosku formalnego proszę o nieudzielanie głosu Marszałkowi Sejmu, który swoje stanowisko już przedstawił. Wygłoszenie innego stanowiska – mojego – nie stanowi przesłanki do ponownego składania stanowiska przez innego uczestnika postępowania, który zresztą uczynił to już dwukrotnie – we wniosku inicjalnym i w trakcie rozprawy.

Możliwość składania stanowisk nie stanowi w żadnym przypadku prawa do swobodnej dyskusji na sali Trybunału Koronnego.

Celem sprawiedliwej dyskusji, musiałby Wysoki Trybunał przedłużać postępowanie, celem równego prawa do odnoszenia się do własnych stanowisk, co w nieuzasadniony sposób przedłuży rozprawę.

Wobec powyższego chciałbym oświadczyć, iż moje stanowisko jest kompletne. o ile Wysoki Trybunał nie zmieni klasyfikacji sprawy.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 30 wrz 2020, o 19:22

Wysoki Trybunale,

Przepis art. 20 § 1 k.p.t.k. umożliwia uczestnikom zajmowanie, za zgodą przewodniczącego składu, dalszych stanowisk w sprawie.

Trybunał powinien dążyć do jak najdokładniejszego zbadania sprawy, a w tym celu powinien umożliwić uczestnikom zabieranie głosu. Skład orzekający powinien dysponować możliwie jak najszerszym poglądem na sprawę, aby móc wydać wyrok niepozostawiający wątpliwości - szczególnie w tak istotnej społecznie i doniosłej politycznie sprawie. Wniosek Jego Książęcej Mości jest rażąco niesłuszny i niesprawiedliwy.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 30 wrz 2020, o 19:29

Upominam zarówno Księcia jak i Wnioskodawcę, że Trybunał nie jest miejscem na wyjaśnianie sobie przepisów prawa, proszę pamiętać, że zwracacie się do Trybunału. Zapewniam, że znane są Trybunałowi przepisy prawa Księstwa Sarmacji, a dalsze tego typu wystąpienia będę traktować jako obrazę Trybunału.

Jednocześnie też upominam Wnioskodawcę, że Trybunał nie oczekuje dalszych, Wnioskodawcy wywodów, co do interpretacji przepisów, Trybunał je zna. Zajmowane przez Pana stanowisko co do formy w mojej ocenie nie są poprawne, nie mniej jednak głosu Wnioskodawcy odbierać nie zamierzam.
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 30 wrz 2020, o 20:30

Wysoki Trybunale,

Aby formalnościom stała się zadość, wnoszę o wyrażenie zgody na zajęcie przeze mnie kolejnego stanowiska w sprawie, stosownie do treści art. 20 § 1 k.p.t.k.

Wniosek motywuję faktem chęci odniesienia się do nowych okoliczności zawartych w wypowiedzi JKM, jakie w mojej ocenie mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania i zapadłe orzeczenie.

Jednocześnie wnoszę o przedłużenie rozprawy, jeśli strona przeciwna wyrazi wolę odniesienia się do mojego stanowiska.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 30 wrz 2020, o 20:37

Niniejszym oczywiście udzielam głosu Wnioskodawcy.

Jednocześnie, Trybunał nie widzi potrzeby do przedłużenia rozprawy. Usłyszałem już stanowiska stron. Rozprawa zostanie zamknięta w wyznaczonym wcześniej terminie.
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 30 wrz 2020, o 21:17

Wysoki Trybunale,

Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Stoję na stanowisku, że argumentacja Jego Książęcej Mości wprowadza do sprawy nowe fakty i okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania, wobec czego zasadne jest odniesienie się do nich przez wszystkie zainteresowane podmioty.

AF napisał(a):Chcę jednak zaznaczyć, że rolą ustrojową Trybunału Koronnego nie jest badanie, czy traktaty zostały uchwalone w sposób prawidłowy – bo to byłoby przedmiotem sprawy kontrolnej – lecz weryfikacja ich zgodności z Konstytucją, o czym wnioskowano we wstępie. Zatem wszelkie rozważania na temat prawidłowości powołania do życia traktatów nie jest w żaden sposób uzasadnione.


Nie można zgodzić się z tą tezą. Możliwość uznania za niekonstytucyjne przepisów z uwagi na nieprawidłowości towarzyszące ich uchwalaniu jest umocowana w sarmackim prawie zwyczajowym, które na mocy art. 2 ust. 1 Konstytucji KS jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego (w realnym prawie polskim zdarzały się kilkukrotnie sytuacje, kiedy sąd konstytucyjny uznawał za niezgodne z ustawą zasadniczą ustawy, w których doszło do naruszenia procedury legislacyjnej, a więc z uwagi na wadliwe ich uchwalenie - por. m.in. wyrok TK z dn. 14 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. Kp 1/19; prawo polskie jest uznawane za prawo zwyczajowe w Księstwie Sarmacji, co stanowi ugruntowaną praktykę orzeczniczą).

AF napisał(a):Na mocy przepisów o tożsamym brzmieniu, w przeszłości przekazano ziemie Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu, a to w art. 5 Traktatu o Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu. Nikt nigdy w przeszłości nie miał wątpliwości co do konstytucyjności tegoż traktatu. Nie ma też znaczenia, że ziemie zostały przekazane warunkowo.


Wszystkie akty prawne do momentu orzeczenia przez TK o ich legalności (lub nielegalności) objęte są domniemaniem konstytucyjności, w związku z czym niesłuszne jest powoływanie się na to, że istnieją inne umowy międzynarodowe, które w podobnym stanie faktycznym nie zostały uznane za niekonstytucyjne. Jak sam JKM zauważa, nikt nigdy nie orzekał w przedmiocie legalności tego przekazania ziem - wyrok TK w niniejszej sprawie będzie zatem precedensowy.

AF napisał(a):Przepisy Konstytucji wprost oddzielają prawo do zawierania umów międzynarodowych od uznawania innych mikronacji. Nie jest więc niedozwolone, by podmiot z którym podpisana jest umowa, uzyskał przymioty państwowości w wyniku podpisanego traktatu.


Umowa międzynarodowa, co wynika z ugruntowanego zwyczaju prawa międzynarodowego publicznego, zawierana jest pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego. Podmiotami prawa międzynarodowego nie są jednostki samorządu terytorialnego, co przesądza o tym, że niemożliwe było zawarcie traktatów.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 30 wrz 2020, o 21:35

Trybunał niniejszym informuje, iż zgodnie z wcześniej zakreślonym terminie rozprawę zamyka wraz z upływem dnia dzisiejszego. W przypadku potrzeby zajęcia stanowiska przez pozostałych uczestników, Trybunał dopuszcza bez potrzeby uprzedniego zapytania o zgodę, jednakże stanowisko winno być udzielone przed godziną 24:00
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 4 paź 2020, o 19:48

Wobec braku jednomyślności w składzie orzekającym, niniejszym, zgodnie z art. 33 § 2 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym zapraszam Księcia Sarmacji Andrzeja Fryderyka do udziału w naradzie.

Przewodniczący SO
Mateusz Wilhelm
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 paź 2020, o 20:35

Wysoki Trybunale,

Wnoszę o odroczenie narady i złożenie w trybie art. 33 § 3 k.p.t.k. wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej polegającej na:
1) zbadaniu zgodności art. 33 § 2 k.p.t.k. w zakresie, w jakim uprawnia Księcia do rozstrzygnięcia w przedmiocie wyroku z art. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji nie przewidującym udziału Księcia w sprawowaniu władzy sądowniczej, a także
2) ustaleniu powszechnie obowiązującej wykładni przepisu art. 33 § 2 k.p.t.k. w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k. poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, czy przymiotem bezstronności powinien cechować się także organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k., czy organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k. może być równocześnie uczestnikiem danego postępowania oraz czy organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k., w razie braku przymiotu bezstronności, może zostać wyłączony z rozstrzygania w trybie art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k.

Podstawową zasadą demokratycznego i praworządnego państwa jest niezależność organu władzy sądowniczej. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której uczestnik danego postępowania, którego stanowisko w sprawie jest znane, bierze udział w orzekaniu.

Nadto, niniejsza sprawa budzi duże emocje na gruncie społeczno-politycznym i nie wydaje się zasadnym, aby w orzekaniu brał udział czynny polityk, jakim niewątpliwie jest Książę Sarmacji.

Ratio legis przepisu art. 33 § 3 k.p.t.k. jest przekazanie odrębnemu składowi do rozpoznania sprawy ustrojowej, jeśli w razie narady składu orzekającego pojawią się wątpliwości co do zgodności aktu z aktem wyższego rzędu lub co do wykładni przepisu. W mojej ocenie, w niniejszej sprawie wątpliwości takie powinny się pojawić i koniecznym zdaje się skorzystanie z instytucji przewidzianej przez wzmiankowany przepis.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 4 paź 2020, o 22:13

W związku z art. 1 § 2 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym odrzucam wniosek o odroczenie narady. Procedowanie nad okolicznościami zawartymi we wniosku w ocenie Trybunału znacząco wydłuży termin ogłoszenia wyroku.

Przewodniczący SO
Mateusz Wilhelm
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość