Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Podręcznik procedur sądowych — KppTK

W tym dziale zarchiwizowane pozostałe pisma do Trybunału Koronnego

Podręcznik procedur sądowych — KppTK

Postprzez KJAF 10 lut 2017, o 15:38

UWAGA! Informacje częściowo nieaktualne!

Po wejściu w życie Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 roku, podane niżej informacje wymagają rewizji i dostosowania do nowych warunków. Wobec tego, przedstawiony podręcznik do czasu jego korekty, nie jest autoryzowany przez Trybunał a informacje w nim zawarte, mogą być mylące i wprowadzać w błąd.

MTK (—) Antoni Kacper Burbon-Conti


WPROWADZENIE


Po uchyleniu Kodeksu postępowania sądowego (KPS) i wejściu w życie jego następcy — Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym (KppTK), zaszło kilka zmian w procedurach sądowych oraz sposobie przeprowadzania rozprawy.

Większość ustalonych zasad, zarówno z obowiązującego wcześniej zwyczaju i praktyki, a także KPS, pozostała bez zmian, jednakże z racji, że nie jest to nowelizacja istniejących przepisów, a zupełnie nowy akt prawny, różnice — głównie formalne — są na tyle istotne, że Trybunał postanowił wydać nowy Podręcznik procedur sądowych.

Podręcznik ten będzie w przyszłości uzupełniany i poprawiany, więc zaleca się co jakiś czas sprawdzać jego obecną treść. Co prawda dopóki nie zajdą zmiany w przepisach, kolejne wersje i edycje podręcznika nie będą zmieniać porządku procedowania wewnątrz Trybunału, jednakże będzie on poprawiany pod kątem przejrzystości i potrzebnych informacji. Niniejsza wersja jest jedynie szkieletem, na podstawie którego będą przeprowadzane dalsze prace.

W odróżnieniu od poprzedniego Podręcznika procedury sądowej dla uczestników postępowań, nie skupiano się na samych procedurach obowiązujących na rozprawach sądowych, ale starano się streścić i przedstawić cały Kodeks, wraz z informacjami które mogą się przydać osobom spoza Trybunału, niekoniecznie tylko na sali rozpraw.

Podobnie jak wcześniej zaznaczyć należy, że lektura podręcznika nie zastępuje znajomości Kodeksu i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń czy wniosków w kierunku Trybunału Koronnego.

Jeżeli w podręczniku podano sam numer przepisu, bez podawania nazwy aktu prawnego, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.


RODZAJE SPRAW ORAZ ICH INICJATORZY


Wyróżnia się cztery (poprzednio pięć) rodzaje postępowań (art. 2):

 • sprawa karna — o wymierzenie kary — rozpoznawana i wszczynana na wniosek oskarżyciela publicznego (najczęściej Prefektury) lub oskarżyciela prywatnego, w zależności od przekroczonego przepisu (patrz: Kodeks Sprawiedliwości);
 • sprawa cywilna — ze stosunków cywilnoprawnych — rozpoznawana na wniosek osoby, która żąda ochrony swojego prawa;
 • sprawa ustrojowa — o wykładnie przepisów oraz zgodności aktów prawnych z aktami wyższymi hierarchicznie — rozpoznawana na wniosek organów wymienionych w art. 11 § 3. Są to niektóre organy państwowe, prowincje, grupa posłów lub grupa obywateli, a także w niektórych przypadkach, Przewodniczący Składu Orzekającego (PSO) w niektórych postępowaniach;
 • sprawa kontrolna — badająca działalność organów publicznych — wszczynana na wniosek obywatela, który o to wnosi (jeżeli uzna, że wystąpiły nieprawidłowości w działaniu organu państwowego — przy czym Trybunał w ciągu 7 dni musi albo wniosek przyjąć, albo odrzucić, wraz ze stosownym uzasadnieniem), a także wszczynana przez sam Trybunał, z urzędu.


SKŁADANIE WNIOSKU


Wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy (wniosek inicjalny), składa się na ręce przewodniczącego Trybunału — jego Marszałka lub jeżeli nie jest on powołany, a także w niektórych przypadkach, nawet jeżeli Marszałek jest powołany — na ręce Księcia.

Szczegóły dotyczące wniosku oraz wymogi formalne, są opisane w wątku „Gdzie i jak składać pisma”, który znajduje się w Biurze obsługi interesantów a także w Biurze podawczym. Natomiast w KppTK całośc uregulowana jest w art. 13.


WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA


Jeżeli wniosek inicjalny był złożony prawidłowo oraz był poprawny z formalnego punktu widzenia, przewodniczący Sądu — Marszałek Trybunału Koronnego (MTK) lub jeżeli nie jest on powołany — Książę, wszczyna postępowanie.

MTK ustala Skład Orzekający (SO), liczbę Asesorów Trybunału Koronnego (ATK) którzy będą w nim zasiadali oraz jeżeli SO nie jest jednoosobowy — Przewodniczącego Składu Orzekającego (PSO).

Domyślnie TK rozpatruje sprawę w składzie jednego asesora. Jest jednak od tego kilka wyjątków:

a) jeżeli wymaga tego zawiłość sprawy lub interes publiczny, SO można zwiększyć o jednego albo dwóch ATK, a w sprawach ustrojowych, o większą liczbę;

b) jeżeli oskarżonemu grozi kara przekraczająca miesiąc więzienia, SO liczy dwóch ATK;

c) jeżeli oskarżonemu grozi kara przekraczająca 3 miesiące lub banicja, SO liczy trzech ATK;

d) jeżeli sprawa jest sprawą odwoławczą, SO liczy o jednego asesora więcej, niż SO który rozpatrywał pierwotną sprawą, o ile pozwala na to liczba asesorów;

e) jeżeli sprawa jest sprawą ustrojową, SO liczy trzech asesorów.


W sprawach apelacyjnych, jeżeli jest to możliwe, nie wyznacza się do SO tych asesorów, którzy wydali wyrok w pierwszej instancji.

Posiedzenia Trybunału są jawne, jednak na wniosek inicjatora postępowania, w niektórych sprawach, można utajnić postępowanie. Szczegóły opisuje art. 6 Kodeksu.


POCZĄTEK ROZPRAWY


PSO zawiadamia uczestników rozprawy o jej otwarciu poprzez Pocztę Konną. W sprawach ustrojowych, w wątku „Obwieszczenia Trybunału Koronnego”, publikuje się zawiadomienie o możliwości dołączenia do rozprawy przez uprawnione do tego podmioty. Mają one na to 72 godziny.

Strony inne niż inicjator postępowania, mają trzy dni na zajęcie pierwszego stanowiska w sprawie. Szczegóły omawia art. 18 i 19 KppTK.

Następnie PSO może zezwolić na dalsze zajmowanie stanowiska w sprawie (art. 20).

PSO, a w sprawach ustrojowych i kontrolnych — cały SO — mogą zadawać pytania stronom postępowania. Strony mają dwa dni na odpowiedź, pod rygorem kary porządkowej, o ile stosownie się nie usprawiedliwią. Jeżeli odpowiedź na pytanie wiązałaby się z ujawnieniem tajemnicy państwowej, odpowiedź wysyła się do PSO drogą Poczty Konnej.

Jeżeli SO wyjaśni sprawę i nie zachodzi potrzeba dalszego kontynuowania rozprawy, PSO ją zamyka, z zastrzeżeniem, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, może ją później otworzyć na nowo. (art. 28 i 29).


MEDIACJA


W niektórych sprawach, na zgodny wniosek uczestników zainteresowanych przewodniczący składu może ustanowić między nimi mediatora i zawiesić postępowanie sądowe — patrz art. 45 i 46.


ZAMKNIĘCIE ROZPRAWY I ORZECZENIE


Po zamknięciu rozprawy, SO wydaje orzeczenie, po niejawnej naradzie Składu Orzekającego. Orzeczenie nie może wykraczać poza przedmiotem sprawy z wniosku inicjalnego.


APELACJA


Od spraw karnych i cywilnych, przysługuje apelacja, w terminie 7 dni od wydania orzeczenia. Szczegóły zawiera wątek „Gdzie i jak składać pisma” oraz art. 37 – 40 Kodeksu.


SKARGA KASACYJNA


Jeżeli wydane orzeczenie nie spełniało określonych wymagań (ujętych w art. 34 § 2 lub zostało wydane w niewłaściwym składzie), do TK można wnieść skargę kasacyjną na takie orzeczenie (art. 41).


ZAŻALENIE


Zażalenie wnosi się na 2 dni od wydania postanowienia (art. 42).


INNE INFORMACJE


 1. Jeżeli między innymi bezstronność członka składu została poddana w poważną wątpliwość lub
  przewodniczący składu lub jego większość pozostaje bezczynna przez ponad 7 dni, można wnioskować do MTK o odwołanie asesora z SO (art. 43).

 2. Przepisy porządkowe:

  Art. 47. § 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych przewodniczący składu orzekającego, a przed otwarciem sprawy — Książę (Marszałek), może ukarać winnego karą do dwóch tygodni więzienia albo karą grzywny do 50 000 lt albo oboma karami łącznie.
  § 2. Na świadka lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie, przewodniczący składu orzekającego może nałożyć karę grzywny do 50 000 lt. Karę należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo.
  § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela organu władzy publicznej, który nie wykonuje wydanego przez Księcia (Marszałka) lub przewodniczącego składu orzekającego polecenia podjęcia lub zaniechania określonych czynności.
  § 4. Od postanowienia o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni od dnia jego wydania ukaranemu przysługuje zażalenie.
Avatar użytkownika
 

Powrót do Archiwum pism różnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości