Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Dział urzędowy Trybunału Koronnego

U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez Antoni 28 mar 2021, o 15:15

Angemont, dn. 28 marca 2021 roku


Przewodniczący Składu Orzekającego
w sprawie o sygn. akt C 2/21.
Antoni Kacper wicehrabia Burbon-Conti (AG654)
Książęce Miasto Grodzisk

Wielmożny Wicehrabia
Konrad Einsiedler von Hippogriff
p.o. Marszałka Trybunału Koronnego
Gmach Trybunału Koronnego
Angemont


WNIOSEK
o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni prawa


Na podstawie art. 32b pkt 5. Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 10. § 3. pkt 9. k.p.p.t.k. w zw. z art. 2 § 3 k.p.p.t.k. wnoszę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 5. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dn. 11 grudnia 2011 r. Dz.P. poz. 4993 poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy prefekci działający na podstawie art. 5. Ustawy Sejmu o prefektach wykonują wymierzone kary bezpośrednio po wydaniu decyzji o wymierzeniu kary za czyny zabronione z art. 44 ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości, niezależnie od biegnącego wówczas 7-dniowego terminu na złożenie zażalenia od decyzji prefekta?


Uzasadnienie


Art. 5. ust. 1. Ustawy Sejmu o prefektach mówi, iż prefekt wymierza kary za czyny zabronione z art. 44 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości, a więc za wykroczenia, które są zabronione pod groźbą kary więzienia do siedmiu lub trzech dni - odpowiednio wykroczenia z ust. 1. i ust. 2. wspomnianego artykułu Kodeksu Sprawiedliwości. Prefekci wymierzają kary, wydając decyzje, wobec których przysługuje zażalenie zgodnie z art. 5. ust. 2. Ustawy Sejmu o prefektach. Choć Ustawa o prefektach nie definiuje organu odwoławczego to mówi o tym już art. 32b. pkt 6. Konstytucji Księstwa Sarmacji, że Trybunał Koronny rozpoznaje odwołania od kar wymierzonych przez inne organy.

Jednakże ani Ustawa Sejmu o prefektach, ani Konstytucja Księstwa Sarmacji czy Kodeks Sprawiedliwości nie definiują bezpośrednio czy w przypadku wymierzania kary przez prefektów wykonanie kary jest wstrzymywane na okres 7-dniowego terminu na złożenie zażalenia od decyzji prefekta, a tym bardziej na czas do ustosunkowania się organu odwoławczego - w tym przypadku Trybunału Koronnego - do słuszności i formalnej poprawności wydanej decyzji o wymierzeniu kary za wykroczenia.

W większości przypadków (artykuły 40-43 k.s.) ustawodawca przewidział wymierzanie kar bezwzględnego więzienia czy banicji wyłącznie przez Trybunał Koronny, na drodze rozprawy w czasie której dochodzi do rozpoznania sprawy oraz wydania orzeczenia wobec którego istnieje środek odwoławczy w postaci apelacji, a wymierzona przez skład orzekający kara jest wykonywana dopiero w momencie uprawomocnienia wyroku w I instancji lub wyroku II instancji w przypadku złożenia apelacji przez uczestnika postępowania.

Warto zauważyć, iż w większości systemów prawnych wymierzaniu kar towarzyszy możliwość odwołania się / złożenia zażalenia na decyzje wydawane przez organy państwowe, a wykonywanie kar jest wstrzymywane na okres do uprawomocnienia się decyzji czy postanowienia, zaś sarmacki ustawodawca dał Prefekturze Generalnej prawo do wymierzania kar więzienia aż do 7 dni, a więc w większości przypadków rozpoznanie zażalenia następowałoby dopiero po odbyciu wymierzonej kary więzienia, czego słuszność należy poddać pod wątpliwość. Wobec czego wnoszę jak w petitum.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Asesor Trybunału Koronnego

Do wiadomości: @GFvH
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Wniosek o wykładnię prawa - wymierzanie kar przez prefek

Postprzez Brunon Krasnodębski 28 mar 2021, o 15:53

Wysoki Trybunale,

Zgłaszam chęć udziału w postępowaniu w charakterze jego uczestnika, jednocześnie wnosząc o wyrażenie na to zgody na podstawie art. 3 § 1 pkt 4 k.p.t.k.

Do moich kompetencji jako Ministra Sprawiedliwości należy dbałość o stan prawny Księstwa Sarmacji. Mogę to czynić między innymi występując przed Trybunałem Koronnym w niektórych sprawach - ustawodawca dał temu wyraz choćby w art. 33a k.p.t.k.

W mojej ocenie, sprawa dot. wykładni prawa powszechnie obowiązującego jest na tyle istotna, iż zasadnym jest, aby Minister Sprawiedliwości zabrał w niej głos. Tym bardziej, jeśli przedmiotem postępowania jest przepis dot. wymierzania kar będący narzędziem prefektów do pilnowania porządku publicznego.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Wniosek o wykładnię prawa - wymierzanie kar przez prefek

Postprzez Antoni 31 mar 2021, o 22:53

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 3. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. na wniosek Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie o sygn. C 2/21, Antoniego Kacpra Burbon-Contiego (AG654), złożony w dniu 28 marca 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym ww. wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 2/21;
  3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: ATK Konrada Woytowicza von Chamier-Gliszczyńskiego, ATK Konrada Einsiedler von Hippogriffa, ATK Severina Verwaltung-Esteladio;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Konrada Woytowicza von Chamier-Gliszczyńskiego.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @corrado @GFvH @Seweryn
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 31 mar 2021, o 23:23

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie Art. 17 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:

  1. Otwieram rozprawę,
  2. Wzywam podmioty uprawnione do udziału w sprawie ustrojowej do przystąpienia do rozprawy ustrojowej i zajęcia stanowiska w sprawie do dnia 05.04.2021 r.

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @JanuszekvHP
ATK Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński, patrycjusz Miasta Shimontsen

Wiceprezes Partii Nowe Jutro i Burmistrz Miasta Shimontsen
Asesor Trybunału Koronnego
Rotman II Klasy w 5. Regimencie Piechoty Gwardii Hasselandzkiej w Dornostii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Trybunał Koronny
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 31 mar 2021, o 23:26

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie Art. 3 § 1 pkt. 4 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) postanawiam nadać Kawalerowi Brunonowi Krasnodębskiemu status uczestnika postępowania.

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @BrunonKrasnodebski
ATK Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński, patrycjusz Miasta Shimontsen

Wiceprezes Partii Nowe Jutro i Burmistrz Miasta Shimontsen
Asesor Trybunału Koronnego
Rotman II Klasy w 5. Regimencie Piechoty Gwardii Hasselandzkiej w Dornostii
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Trybunał Koronny
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez Brunon Krasnodębski 31 mar 2021, o 23:46

Wysoki Trybunale, do kiedy powinienem zabrać głos?
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 31 mar 2021, o 23:54

Poważany Panie Kawalerze,

Zgodnie z powyższym zarządzeniem, do dnia 05.04.2021 r.

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego
ATK Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński, patrycjusz Miasta Shimontsen

Wiceprezes Partii Nowe Jutro i Burmistrz Miasta Shimontsen
Asesor Trybunału Koronnego
Rotman II Klasy w 5. Regimencie Piechoty Gwardii Hasselandzkiej w Dornostii
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Trybunał Koronny
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez Brunon Krasnodębski 6 kwi 2021, o 14:29

Wysoki Trybunale,

Świąteczny urlop sprawił, że tona dokumentów wylądowała na moim biurku, a pochłonięta zastanawianiem się nad najlepszym przepisem na żurek sekretarka wyrzuciła projekt mojego stanowiska do kosza. Wobec tego bardzo proszę o przywrócenie i wydłużenie terminu.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez K.W.v.Ch.G. 6 kwi 2021, o 14:54

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie Art. 19 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) postanawiam przywrócić i przedłużyć termin na składanie oświadczeń przez uczestników postępowania do dnia 09.04.2021 r.

(-) Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński
Przewodniczący Składu Orzekającego

Do wiadomości: @BrunonKrasnodebski
ATK Konrad Woytowicz von Chamier-Gliszczyński, patrycjusz Miasta Shimontsen

Wiceprezes Partii Nowe Jutro i Burmistrz Miasta Shimontsen
Asesor Trybunału Koronnego
Rotman II Klasy w 5. Regimencie Piechoty Gwardii Hasselandzkiej w Dornostii
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Trybunał Koronny
 

Re: U 2/21 - wymierzanie kar przez prefektów

Postprzez Brunon Krasnodębski wczoraj, o 11:11

Wysoki Trybunale,

Wnoszę o umorzenie postępowania na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 k.p.t.k., a z ostrożności procesowej także na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 k.p.t.k.

Podmiot wnioskujący w piśmie inicjującym zażądał dokonania powszechnie obowiązującej wykładni przepisu art. 5 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach. Oczekuje zatem rozpoznania sprawy jako sprawy ustrojowej. W tym trybie, oprócz spraw o wykładnię, rozpoznawane mogą być również sprawy dotyczące zgodności aktów prawnych niższego rzędu z aktami wyższego rzędu. Choć oba rodzaje spraw rozpoznawane są w tym samym trybie (por. art. 2 § 3 k.p.t.k.), to jednak na gruncie Konstytucji KS wprowadzone zostało istotne rozróżnienie - otóż wyłącznie w razie orzekania o zgodności aktu niższego rzędu z aktem hierarchicznie wyższym Trybunałowi przysługuje prawo odroczenia utraty mocy obowiązującej niezgodnego przepisu (art. 32d ust. 3 Konstytucji KS). Uprawnienie to nie przysługuje w sprawie o wykładnię - ustalona wykładnia wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wobec tego, rozpoznanie niniejszej sprawy w trybie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni prawa staje się dalece niebezpieczne dla porządku publicznego państwa. Celem bowiem przepisu umożliwiającego natychmiastową reakcję organów porządkowych na wykroczenia jest zabezpieczenie funkcjonowania państwa i porządku publicznego. Nie do wyobrażenia jest sytuacja, gdyby organ porządkowy nie mógł powstrzymać osoby dopuszczającej się czynów społecznie uciążliwych i musiał czekać kilkanaście dni na rozpoznanie tej sprawy - w międzyczasie pozwalając danej osobie dopuszczać się różnego rodzaju wykroczeń.

Trybunał dokonując powszechnie obowiązującej wykładni przepisu w sposób uniemożliwiający wykonywanie orzeczonych przez prefektów w trybie art. 5 Ustawy o Prefektach kar przed upływem terminu na złożenie odwołania narazi państwo na napływ osób spamujących i zakłócających porządek publiczny, którym nic nie będzie można zrobić - bowiem taka wykładnia już z chwilą wydania orzeczenia stanie się powszechnie obowiązująca.

Trybunał, jak każdy organ państwa, powinien dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny tegoż państwa. Toteż o wiele bardziej zasadnym byłoby rozpoznanie tej sprawy poprzez zbadanie zgodności art. 5 Ustawy o Prefektach w zakresie, w jakim umożliwia wykonanie orzeczonej kary przed upływem okresu odwołania, z art. 43 ust. 2 Konstytucji KS. W ten sposób, nawet gdyby Trybunał uznał niezgodność, mógłby odroczyć utratę mocy obowiązującej niezgodnego przepisu i dać organom władzy szansę na nowelizację. Z tej przyczyny należy uznać, że rozpoznanie przedmiotowej sprawy w zakresie objętym wnioskiem inicjującym jest niecelowe, co stanowi przesłankę umorzenia na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 k.p.t.k.

Nawet gdyby Trybunał nie zgodził się jednak z zaprezentowaną argumentacją i uznał, że przesłanka z art. 38 § 1 pkt 2 k.p.t.k. nie zachodzi, będzie mógł i tak umorzyć postępowanie na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 k.p.t.k., o ile inny uczestnik postępowania nie wniesie sprzeciwu.

Niezależnie od powyższego, gdyby jednak Trybunał uznał, że sprawę jako wniosek o wykładnię należy rozpoznać, wnoszę o dokonanie wykładni poprzez uznanie, że prefekci działający na podstawie art. 5 Ustawy o Prefektach mogą wykonać wymierzone kary bezpośrednio po wydaniu decyzji o wymierzeniu kary za czyny zabronione z art. 44 k.s. pomimo nieupłynięcia terminu na złożenie zażalenia od decyzji prefekta.

Jak wspomniałem w swoim wywodzie, celem przepisu będącego przedmiotem rozpoznawania jest ochrona porządku publicznego. Z tej przyczyny automatyczne wykonywanie orzeczonych kar jest uzasadnione dobrem państwa i porządkiem publicznym. Nie jest również zamknięta droga sądowa, jako że każdemu przysługuje odwołanie, a w razie błędnego ukarania - roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Korony Księstwa Sarmacji.

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Następna strona

Powrót do Trybunał Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości