Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Krzysztof Hans 25 cze 2021, o 15:50

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Odpowiadając na szerokie zainteresowanie moim projektem Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji którego to pierwsze ogłoszenie wskazałem pod tym linkiem: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12794/10 a którego to temat znajduje się też pod tym linkiem: viewtopic.php?f=1036&t=30300 składam projekt ustawy o Radiofonii i
Ustawa Sejmu nr.
nt. Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji z dn.

Art. 1
Tworzy się Sarmacką Radę Radiofonii i Telewizji, zwaną dalej „ Sarmacką Radą”, jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.

Art. 2.
1. Sarmacka Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia
otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.
2. Do zadań Sarmackiej Rady należy w szczególności:
1) projektowanie w porozumieniu z Kanclerzem kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji;
2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez dostawców usług medialnych,
3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji i form nadawania na rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, zwanego dalej „rejestrem”, oraz prowadzenie tego rejestru;
3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą;
4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług medialnych;
5) organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych;
5a) prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych i narracyjnych usług medialnych na żądanie w celu ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z ustawy przez te podmioty;
6) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;
6a) ustalanie, wysokości opłat abonamentowych;
7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;
9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji, w tym współpracy z organami regulacyjnymi innych państw.
10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców usług medialnych;
11) inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych;
12) upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.
13) budowa i zarządzanie infrastrukturą medialną tj. siecią nadajników naziemnych i satelitą Hans Sat oraz usługami sieci kablowych.

Art. 3
1. W skład Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzą osoby znające się na tematyce radiowo-telewizyjnej których to po dwie osoby wskazują Sejm i Książe oraz jedną wspólnie samorządy Starosarmacji i Hasselandu.
2. Przewodniczącego Sarmackiej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Sarmackiej Rady.
3. Sarmacka wybiera ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady.
4. Kadencja członków Sarmackiej Rady trwa 1 rok, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członkowie Sarmackiej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców.
5. Członek Sarmackiej Rady może być powołany na kolejną pełną kadencję.
6. Organ uprawniony do powołania członka Sarmackiej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:
1) zrzeczenia się swej funkcji;
2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji tj.realiozy;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Koronnego
5. W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego członka Sarmackiej Rady na okres do końca tej kadencji.
6. W okresie przejściowym do czasu uformowania się pełnego składu Sarmackiej Radiofonii i Telewizji lub w sytuacji związanej z niską aktywnością w Księstwie Sarmacji za rozwój mediów w Księstwie Sarmacji pełni wnioskodawca niniejszego projektu bądż inna wyznaczona przez Księcia lub Sejm osoba.
7. Sejm lub Książę mogą wyznaczyć w drodze ustawy bądź rozporządzenia Radę Ministrów do odpowiedzialności za politykę Księstwa Sarmacji w kwestii mediów.
8. W przypadku wymienionej w Art. 3 pkt. 7 osoba odpowiedzialna za media w Księstwie Sarmacji zostaje Ministrem ds. Mediów (Cyfryzacji) lub wiceministrem Kultury i Informacji zajmującej się tą dziedziną.
9. Za zgodą Księcia bądź Sejmu na wniosek osoby odpowiedzialnen za radio i telewizję osobę czyli Prezesa Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministra ds. Mediów (Cyfryzacji) lub Wiceministra Kultury i Informacji ds. Mediów możliwe.
10. W przypadku sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 10 Sarmacka Rada Radiofonii i Telewizji zmienia nazwę na Radę Mediów Sarmackich zachowując wszelkie uprawnienia i formy działalności odpowiednie odpowiednie dla Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji.


Art. 4
1.Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Sarmacka Rada wydaje rozporządzenia i uchwały.
2. Sarmacka Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków.
3. Sarmacka Rada uchwala regulamin swych obrad.
Przewodniczący Sarmackiej Rady kieruje jej pracami, reprezentuje
Krajową Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie.
2. Przewodniczący Sarmackiej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy z przepisami ustawy,
warunkami koncesji lub wiążącymi go aktami samoregulacji.
3. Przewodniczący Sarmackiej Rady może wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one
przepisy ustawy, uchwały Sarmackien Rady lub warunki koncesji.
4. Przewodniczący Sarmackiej Rady na podstawie uchwały Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
5. Przewodniczący Sarmackiej Rady może wezwać nadawcę (dostawcę usługi audiowizualne do przedstawienia materiałów i dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień
w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości jego działania.
6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów
radiowych i telewizyjnych.

Art. 5
1. Sarmacka Rada przedstawia corocznie do końca danego roku kalendarzowego Sejmowi i Księciowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok kalendarzowy poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
2. Sarmacka Rada przedstawia corocznie Kanclerzowi informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
3. Sejm uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia.
4. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm kadencja wszystkich członków Sarmackiej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wygaśnięcie kadencji Sarmackiej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Księcia Sarmacji.

Art. 6
Sarmacka Radiofonii i Telewizji informuje o swoich działaniach na łamach strony Księstwa Sarmacjii w wybranym miejscu na łamach Forum Centralnego.

Art. 7
1. Nadawca jest obowiązany do wskazania Sarmackiej Rady jako organu właściwego w sprawach radiofonii i telewizji.
2. Sarmacka Rada może określić, w drodze rozporządzenia, sposób zapewniania przez nadawców dostępu do informacji umożliwiających identyfikację programu
i jego nadawcy oraz inne niż wskazane w ust. 1 informacje, uwzględniając potrzeby odbiorców, integralność przekazów, sposób rozpowszechniania programu i oddziaływanie na interesy odbiorców oraz dążąc do nieobciążania dostawców nadmiernymi utrudnieniami i kosztami w związku z zapewnianiem informacji.

Art. 8
Sarmacka Rada udziela nadawcom jak i opinii publicznej informacji o programach - także tych wymienionych w ogłoszeniach.

Art. 9
1. Koncesje są przyznawane w formie:
1) wyboru najlepszej propozycji spośród zgłoszonych przez chętne do nadawania podmioty,
2) przetargu dotyczącego zakupu częstotliwości zarządzanych wstępnie przez nadawców roboczych wskazanych w pierwszym ogłoszeniu Krajowej Rady lub nowych przez nią wskazanych
3) licytacji zakupu częstotliwości zarządzanych wstępnie przez nadawców roboczych wskazanych w pierwszym ogłoszeniu Krajowej Rady lub nowych przez nią wskazanych.
4) zgody na używanie częstotliwości zarządzanych wstępnie przez nadawców roboczych wskazanych w pierwszym ogłoszeniu Krajowej Rady lub nowych przez nią wskazanych także w formie pilotażowej
5) reakcji dotyczących prośby nadawcy o możliwość nadawania w danym miejscu Księstwa Sarmacji.
2. Koszt koncesji wynosi 2000 libertów rocznie dla programu telewizyjnego i 1000 libertów dla programu telewizyjnego.
3. Koncesje przyznawane są łącznie na okres dwóch lat przy czym nie dotyczy to stacji roboczych w pierwszym ogłoszeniu które nie posiadają właściciela.
4. W przypadku użytkowania więcej niż jednego programu radiowo-telewizyjnego kwota do zapłaty za koncesje jest zmniejszana dziesięciokrotnie do momentu uzyskania kwoty pojedyńczej koncesji.
5. Nadawcy którzy użytkowują więcej niż jeden program radiowo-telewizyjny po przekroczeniu kwoty pojedyńczej koncesji w przypadku braku działania zasady z ust. 4 płacą za wszystkie koncesje łącznie tyle co za jedną.
6. Kwoty za koncesje wpłacane powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Sarmackiej Rady konto Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji lub w przypadku jego nieistnienia na konto Rady Ministrów odpowiedzialne za budżet państwa
7. O wynikach przyznawania koncesji informuje Przewodniczący Sarmackiej Rady.
8. Podobną drogą jak ta określone w Art. 9 pkt. 1 ust 4 i 5 wydawane są też okolicznościowe pozwolenia na nadawanie na czas mniejszy niż trwania koncesji z racji ważnych uroczystości oraz testów emisji.

Art. 10
1. Sarmacka Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje skrót SRRiT.
2. Sarmacka Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje skrótową nazwę Sartel.
3. Sarmacka Rada Radiofonii i Telewizji zarządza infrastrukturą nadawczą potrzebną do emisji radiofonii i telewizji na terenie Księstwa Sarmacji oraz koordynuje i wydaje parametry emisji radiowych i telewizyjnych.

Art. 11
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Pomysł związany z ustawą motywuje chęcią rozwoju sektoru medialnego Księstwa Sarmacji tak by obejmował on nie tylko branże prasową ale także radiową i telewizyjną i to nawet w okrojonym narracyjnym charakterze dopasowaną do możliwosci sarmackich obywateli. Projektowana Sarmacka Rada Radiofonii i Telewizji jest pięcioosobowym organem będącym sarmackim odpowiednikiem instytucji z nieistniejącego reala takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwo Cyfryzacji jak również firmy Emitel. Ten projekt jak i ten towarzyszący jest potrzebny właśnie do takiej sfery narracyjnej a angażowanie w to Sejmu jest potrzebne w celu ustanowienia legalnych przepisów tak by potem nie było przypadków takich jak ostatni od Pana von Thorna-Janiczka który narzekał że nie ma podstaw prawnych do działań w sferze koncesji.

Z poważaniem,

(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki

Do wiadomości: @MLPLAY
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Federico 25 cze 2021, o 17:18

Podobnie jak przy drugim projekcie.
mgr net. Poważany Federico Max Hugo van Adertis
herbu Zastęp


Opiekun Wielkich Oczu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Krzysztof Hans 3 lip 2021, o 21:24

Zmieniłem zapisy tak że całość powinna państwu się spodobać.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Santi Vilarte 3 lip 2021, o 21:58

JKM,
Wysoka Izbo,

nie uważam procedowania tego aktu za konieczny, bo ze strony rynku mediów w Sarmacji nie ma sygnałów nt. takich problemów, jakie miałby ten akt rozwiązywać. Ewentualnie gdyby chcieć stworzyć jakąś sferę mediów narracyjnych, to możnaby w niej stworzyć jakiś akt wewnętrzny na jej użytek, bez angażowania Sejmu.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Poseł na Sejm
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Krzysztof Hans 4 lip 2021, o 10:22

JKM,
Wysoka Izbo,

Ten projekt jak i ten towarzyszący jest potrzebny właśnie do takiej sfery narracyjnej a angażowanie w to Sejmu jest potrzebne w celu ustanowienia legalnych przepisów tak by potem nie było przypadków takich jak ostatni od Pana von Thorna-Janiczka który narzekał że nie ma podstaw prawnych do działań w sferze koncesji. Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Hans á-la-Triste 4 lip 2021, o 11:02

Krzysztof Hans napisał(a):Ten projekt jak i ten towarzyszący jest potrzebny właśnie do takiej sfery narracyjnej a angażowanie w to Sejmu jest potrzebne w celu ustanowienia legalnych przepisów tak by potem nie było przypadków takich jak ostatni od Pana von Thorna-Janiczka który narzekał że nie ma podstaw prawnych do działań w sferze koncesji. Dziękuje.


Prześwietny Panie Pośle,

Na podstawie art. 4 punktu 3 Regulaminu Sejmu, proszę o uzupełnienie uzasadnienia projektu.


Do wiadomości: @KrzysztofHans
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa na temat Sarmackiej Rady Radiofonii i Telewizji

Postprzez Krzysztof Hans 4 lip 2021, o 12:06

Dopisałem to co Pan Marszałek zacytował do uzasadnienia projektu.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości